Вінницький національний аграрний університет    Гарбар Жанна Володимирівна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Народилася в 1967 р. у с. Кальник Вінницької області.
  У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія» і отримала кваліфікацію «Економіст, викладач політичної економії».
  Доктор економічних наук, доцент.
  В 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.13 Київського університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Ринок праці: становлення та перспективи розвитку в Україні».
  В 2000 р. отримала вчене звання доцента кафедри аграрної економіки.
  В 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у спеціалізованій вченій раді Д.26.055.03 Київського національного торговельно-економічного університету. Тема дисертації: «Фінансовий ринок у системі економічного розвитку».
 • Науковий напрямок: Основні напрями наукових досліджень – менеджмент, управління інноваціями

 • Портфоліо: Портфоліо

  Основні публікації (за останні 5 років):
  Навчальні посібники
  1. Гарбар Ж.В., Чабан Г.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник. Переяслав-Хмельницький, 2018. 190 с.
  2. Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина I. Корпоративне управління. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 200 с.
  3. Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина 2. Корпоративна соціальна відповідальність. Вінниця : ВНАУ, 2020. 228 с.

  Монографії
  1. Гарбар Ж.В. Фінансовий ринок : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 456 с.
  2. Garbar Zh., Garbar V. Non-bank financial institutions in the system of forming a competitive environment of financial market. Information economy: knowledge, competition, growth : сollective monograph. Publishing house «BREEZE», Montreal, 2018. Р. 23-32.

  Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection
  1. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. Management of small business entities. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol. 11. No 8. P. 680-694. (Web of Science)
  2. Harbar Zh., Selezneva O., Gonchar V., Litvinov O., Kaptalan S. Strategic Marketing Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security. Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas. 2020. Vol. 8. No 15. P. 298–313. http://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni/index.php/REICE (Web of Science)

  Наукові публікації у фахових виданнях
  1. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Необхідність, суть та механізм впровадження реформи децентралізації в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 4. Ч. 2. С. 26-30.
  2. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Забезпечення гармонізації діяльності органів регулювання фінансового ринку. Інфраструктура ринку. Електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук. 2017. Вип. 11. С. 100-107. URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/11_2017_ukr/10.pdf
  3. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 15. Ч. 1. С. 76-79.
  4. Гарбар Ж.В., Собчук С.І. Податкові надходження у системі формування доходів бюджету. ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО. 2017. № 7. С. 35-41.
  5. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Економічна сутність фінансової політики соціально-економічного розвитку. ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 16. С. 712-717.
  6. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Зарубіжний досвід формування фінансової політики в країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 17. С. 523-528.
  7. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Податкове регулювання реального сектору економіки. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 99-113.
  8. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні. Агросвіт. 2018. № 20. С. 3-9.
  9. Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики 2019. № 1. С. 96-111.
  10. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Гарбар В.А., Гарбар Ж.В. Венчурний капітал в контексті фінансування інноваційної діяльності. Агросвіт. 2019. № 19. С. 3-11.
  11. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 9 (232). С. 75–88.
  12. Коваленко О.В., Гарбар Ж.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України. Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 34-52.

  Наукові публікації у зарубіжних журналах
  1. Harbar Zh., Harbar V., Sobchuk S., Menchynska O. Fiscal policy under economic transformation. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Volume 95. Р. 206-211. URL : https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917649
  2. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. Slovakia. 2020. Vol. 8, No. 3. Р. 66-68.
  3. Гарбар Ж.В. Інноваційна складова експортного потенціалу переробних підприємств АПК. Slovak international scientific journal. 2020. № 43. Vol. 2. Р. 9-18.
  4. Гарбар Ж.В. Практики корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі України. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2020. № 22 (74). Część 2. Р. 10-24.
  5. Гарбар Ж.В. Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: впровадження та регулювання в Україні. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 45. Vol. 3. Р. 3-12.
  6. Гарбар Ж.В. Сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств Вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2020. № 23 (75). Część 2. Р. 24-34.
  7. Harbar Zh. Development of organizational and information component of infrastructural support of functioning of agricultural enterprises in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 51. Vol. 4. Р. 32–40.
  8. Harbar Zh. Ensuring the availability of capital investment lending for agricultural enterprises. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2020. № 34 (86). Część 2. Р. 27–33.
  9. Harbar Zh. Financial support for the development of agro-industrial enterprises of Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 52. Vol. 3. Р. 13–23.
  10. Нarbar Zh., Gorinska V. Formation of the mechanism of anti-crisis management in agricultural enterprises. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. 2021. № 4 (91). Część 32. Р. 26-32.

  Матеріали конференцій
  1. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. До питання щодо визначення сутності та особливостей антикризового управління підприємством. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 6-7 жовтня 2017 р.). Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. С. 52-55.
  2. Гарбар Ж.В. Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2018. Ч. 5. С. 28-29.
  3. Гарбар Ж.В. Участь ЗВО у місцевому і регіональному інноваційному розвитку. Всеукраїнський фестиваль інновацій «Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України» (Київ, 16 травня 2019 р.). Київ : Міністерство освіти і науки України, 2019. С. 58-62.
 • Наукових публікацій: 51
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Наукова та художня література
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: harbar@vsau.vin.ua JID, email - harbar@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet