Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління    Кубай Оксана Григорівна

КОНТАКТИ
Завідуючий кафедрою:
доктор економічних наук, професор
Козловський Сергій Володимирович
e-mail:svk@svitonline.com
21100, м.Вінниця, вул. Привокзальна, 42 (корпус №4, 4 поверх)
аудиторний фонд: 445, 446, 447, 448, 450

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: admen@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Народилася 11 листопада 1973 р. у смт Шаргород.
  У 1997 році з відзнакою закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Облік і аудит".
  У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Раді по вивченню продуктивних сил України (м.Київ) на тему "Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах" за спеціальністю "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка".
  У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри аграрного менеджменту.
 • Науковий напрямок: Ресурсне забезпечення функціонування аграрних підприємств, регіональне управління
 • Портфоліо: Основні публікації:
  Монографії
  1. Калетнік Г. М., Мазур А. Г., Кубай О. Г. Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах: монографія. Вінниця: Вінницька газета. 2009. 188 с.
  2. Мазур А.Г., Кубай О.Г. Регіональні економічні системи: теорія, методологія, розвиток. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер». 2012. 364 с.
  3. Kubai О. Formation of investment attractiveness of agricultural enterprises. Formation of cost management strategy in agricultural enterprise: Сollective monograph. Furman I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 151–180.
  4.Kubai О. Formation of the marketing program of agricultural enterprises. Marketing research of agricultural enterprises: theoretical and practical aspects: Monograph. Mazur K., etc. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022. Р. 253-290.

  Посібники
  1. Калетнік Г. М., Мазур А. Г., Кубай О. Г. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: «Хай-Тек Прес». 2011. 428 с.
  2. Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства : навч. посіб. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 284 с.

  Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection
  1. Mazur Anatolii, Kubai Oksana Scientific-methodological and practical principles of regional economic systems integration. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2019. Р.117–123.
  2. Lohosha Roman, Prylutskyi Anatolii, Kubai Oksana, Mykhalchyshyna Larysa Institutionalization of the agrarian market in ukraine: genesis, evaluation and analysis. Independent Journal of Managament &Production.2020. Vol 11, No 8. P. 727 – 750.

  Наукові публікації у фахових виданнях
  1. Кубай О. Г., Шаповалюк Т. А., Коняга Р. М. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції та розробка заходів по її зниженню. Регіональна економіка і управління. 2014. №3. С.152 – 155.
  2. Кубай О. Г., Кабікова А. А. Основні тенденції державної підтримки АПК. Регіональна економіка і управління. 2014. №3. С.141 – 142.
  3.Кубай О. Г., Коломієць Х. М. Земельний аспект у сфері формування продовольчої безпеки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2016. №11(15). С. 52 – 62.
  4. Кубай О.Г. Проблеми регламентації управління в регіональних економічних системах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип.10. С. 596 – 600. URL : https://latifundist.com/
  http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1953-kubaj-o-g-problemi-reglamentatsiji-upravlinnya-v-regionalnikh-ekonomichnikh-sistemakh
  5. Кубай О. Г., Коломієць Х. М. Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 5(61). С. 63 – 69. URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/
  6. Mazur A., Kubai O. Spatial organization of regional economic development. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2018. №3(31). P. С. 7 – 17.
  7. Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2018. №10(38). P. С. 132 – 145.
  8. Гераймович В. Л., Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 5(45). 2019. С. 36 – 45.
  9. Кубай О.Г. Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського
  призначення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 79–94.
  10. Кубай О.Г., Денега Ю. В. Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 8592.
  11. Кубай О. Г., Заставнюк О. А. Удосконалення фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління аграрного підприємства. Агросвіт. 2022. №4. С. 6878.

  Наукові публікації у зарубіжних журналах
  1. Кубай О.Г. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в регіоні. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2020. № 4 (56). S. 21–28. Варшава. Польща.
  2. Кубай О.Г. Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону. Slovak international scientific journal. 2020. № 43. S. 37 – 46.
  3. Кубай О.Г. Проблеми управління розвитком харчової промисловості регіону. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2020. № 7 (59). S. 20 – 32.
  4. Kubai O. G. Status and strategic orientations of development of enterprises of oil and fat branch of the region. Colloquium-journal. Polska : Warszawa, 2020. № 31 (83), Część 4. Р. 31 – 38.
  5. Kubai O. G. Formation of competitiveness of supply chains of agricultural enterprise. Norwegian Journal of development of the International Science. Norway : Oslo, 2020. № 51, vol. 4. Р. 46 – 56.
  6. Kubai O. G. Problems of formation and functioning of financial potential of agricultural enterprise. Colloquium-journal. 2020. № 35 (87). P. 34–43.
  7.Kubai O. G. Тheoretical principles and practical aspects of functioning of organizational and economic mechanism of reproduction of production and resource potenture. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 56. Vol. 3. Р. 3 – 16.
  8. Kubai O. G. Financial support of production activities of agricultural enterprises. Colloquium-journal. 2021. № 11 (98). Сzęść 1. Р. 27–39.
  9. Bago P., Rybak O., Kubai O., Semenova L., Bukina T. The innovative component of the world investment market development. Economics and Finance. 2021. Vol. 9. Issue 3. P. 2033.
  10. Krasovska O., Datsenko V., Kubai O., Semenova L. The methodological structures of management of international marketing activities of the tourist enterprise. Economics and Finance. 2022. Vol. 10. Issue 1. P. 1218.


  Матеріали конференцій
  Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 2. С. 40 – 43.
  Кубай О.Г., Гладкіх Т.В., Томчук В.І. Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 2. С. 43 – 47.
  Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 2. С. 40 – 43.
  Кубай О.Г., Басараба В.М. Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК. XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новини науки XXI століття», 23 листопада 2018 року. Ч. 1. С. 19 – 23.
  Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права», 10 листопада 2018 року. Ч.1. С. 44 – 45.
  Кубай О.Г., Марчик Є.К. Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва. ХХV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Наукові підсумки 2018 року», 17 грудня 2018 року. Ч. 2. С. 108.
  Кубай О.Г. Всеукраїнський фестиваль інновацій. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл, 16 травня 2019 року, м. Київ.
  Кубай О.Г. Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», 23 – 24 квітня 2019 року, м. Ладижин.
  Кубай О.Г. Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», 6 – 7 червня 2019 року, ВНАУ, м. Вінниця.
  Кубай О.Г. Академічне підприємництво як фактор формування інноваційного потенціалу регіонального розвитку. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл, 16 травня 2019, м. Київ. С. 31–35.
  Кубай О.Г. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. (Полтава, 12 вересня 2019 року).
  Кубай О.Г. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права». (Полтава, 14 листопада 2019 року).
  Кубай О.Г. Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 2019 року) у 3.ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 19 – 20.

  Впровадження - наукові результати дисертаційного дослідження використані Вінницькою обласною радою в проєктних матеріалах по реформуванню системи місцевого самоврядування у Вінницькій області(довідка №215-20-991 від 13.12.2007р.),Вінницькою облдержадміністрацією - для цілей раціоналізації
  управлінських структур в регіоні (довідка № 3775 від 10.12.2007р.), Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України-при прогнозуванні розвитку регіонів (довідка №01-11/1085 від 07.12.2007р.), а також у Вінницькому державному аграрному університеті при викладанні курсів "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка".
  Проходила підвищення кваліфікації в Навчально-виробничому комплексі «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» (Довідка № 14/ 2018 від 25 квітня 2018 року).
 • Наукових публікацій: 50
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: художня література
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: oksanakubai11@gmail.com JID, email - oksanakubai@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet