Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур    Мазур Олександр Васильович

КОНТАКТИ
1. Шерепітко Валентин Васильович – завідувач кафедри, професор, заслужений діяч науки і техніки України,читає дисципліни: "Селекція та насінництво с.-г. культур", "Спеціальна генетика", "Сучасна агроекологія", роб. тел. (0432) 57-43-91.
2. Прокопчук, Валентина Мар’янівна – доцент, к. б. н., читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво", "Фітодизайн", "Біотехнологія".
3. Мазур Олександр Васильович –доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу: “Селекція та насінництво с.-г. культур”, "Насіннєзнавство", "Сучасні технології в насінництві", "Реалізація та зберігання сортового насіння".
4. Шкатула Юрій Миколайович - доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу:"Агроекология".
5. Шерепітко Ніла Аполлінарівна – старший науковий співробітник, проводить генетико-селекційні дослідження з колекційним та експериментальним генофондом сої.
6. Запарнюк Олексій Федорович – асистент, науковий співробітник, забезпечує
виконання навчального навантаження з курсу "Селекція та насінництво с.-г. культур" та проводить селекційно - насінницьку роботу з рослинами нуту і сої.
7. Всемірнова Вероніка Михайлівна - асистент, читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво".
8. Мазур Олена Василівна - завідувач лабораторією.
9. Ляхович Валентина Василівна – старший лаборант.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: sel@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: 1995-2000: Агрономічний факультет ВДСІ, спеціальність – Агрономія;
  2001-2003: Аспірантура ВДСІ, спеціальність 06.01.05 – селекція і насінництво
  Кар’єра
  Викладацька діяльність − з 2004 року.
  З 2004 р. до 2005 р. викладав лабораторні і практичні заняття на Обліково-фінансовому факультеті з дисципліни: «Технологія виробництва продукції рослинництва».
  У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту» за спеціальністю 06.01.05 – «селекція рослин».
  З 2005 р.- 2010 р. – викладав лекції та проводив практичні заняття з дисциплін: «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур», «Селекція і насінництво кормових культур», «Селекція і насінництво цукрових буряків», «Спеціальна генетика» для студентів як денної так і заочної форми навчання.
  У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
  З 2007 року заступник завідувача кафедри Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
  З 2010 до теперішнього часу викладаю лекції та практичні заняття на агрономічному факультеті з дисциплін: «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур», для студентів денної так і заочної форми навчання ОКР «Бакалавр»; «Селекція та насінництво зернових і зернобобових культур», «Селекція та насінництво овочевих культур», «Насінництво з основами селекції кормових трав», «Селекція та насінництво овочевих культур», «Зберігання та контроль якості насіння», для студентів денної так і заочної форми навчання ОКР «Магістр», а з 2017 року дисципліни «Інноваційні технології в селекції та насінництві», «Наукові основи створення сортів і гібридів».
  З 2010 – 2018 рік виконував обов’язки заступника декана з наукової роботи агрономічного факультету.
  З 23.04.12-26.04.12 року проходив підвищення кваліфікації у Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасний догляд за врожаями та технології захисту рослин. Техніка для захисту рослин». Німецький аграрний центр в Україні, 23-26 квітня 2012 р. Certificate of participation «Precision Farming and Application Technology»
  З 2014-2019 рік виконував обов’язки заступника завідувача кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.
  З 26.10.15-30.10.15 року проходив підвищення кваліфікації у Селекційно-генетичному інституті «Національному науковому центрі насіннєзнавства та сортовивчення» м. Одеса, (отримав Посвідчення 3-15).
  З 2015 року технічний секретар, а з 2016 року по теперішній час відповідальний секретар фахового Збірника наукових праць «Сільське господарство та лісівництво», з 2020 категорії «Б» за сільськогосподарськими науками (спеціальності) – 101, 201, 202, 203, 205, 206.
  18.05.18 року прийняв участь у науковому семінарі: «Наукові журнали: створення, просування, оцінка», отримав Сертифікат учасника.
  З 01.10.20 року завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.
  З 28.09-9.10.20 року проходив підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму (отримав свідоцтво СС00493706/012424-20).
 • Науковий напрямок: Монографії
  1.Мазур О. В., Мазур О.В., Мазур В.А., Шерепітко В.В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Монографія, ВНАУ, 2013. 206 с.
  2.Мазур О. В. Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного. Монографія, ВНАУ, 2019. 345 с.
  3.Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія, ВНАУ, 2020. 208 с.

  Підручники, посібники
  1. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Cелекція та насінництво польових культур: навч. посіб. Вінниця, 2020. 348 с.

  Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection
  1.Liudmyla Biliavska, Yurii Biliavskiy, Olexandr Mazur, Olena Mazur Adaptability and breeding value of soybean varieties of Poltava breeding. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2021 № 2 (27). (Scopus) (1,7 у. д. а)

  Статті у фахових виданнях
  1. Зозуля О.Л., Цицюра Я.Г., Азуркін В.О., Мазур О.В. Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи за окремими селекційними ознаками. Вісник Львівського державного аграрного університету. 2001. №5. С. 362-365.
  2. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Особливості вихідного матеріалу кукурудзи, придатного до механізованого обмолоту. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2001. Вип. 19. С. 34-37.
  3. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Класифікація самозапилених ліній за типом обмолоту. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 2002. №24. С. 111-116.
  4. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Вплив морфологічних ознак та властивостей стрижня і зерна кукурудзи на придатність до механізованого обмолоту. Зб. наук. праць ВДАУ. Вінниця. 2003. Вип.14 С. 14-17.
  5. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Міцність прикріплення зерна до стрижня качана кукурудзи в системі діалельних схрещувань. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2003. Вип. 25. С. 21 – 24.
  6. Мазур О.В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту: Автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.05. Інститут Землеробства УААН. Київ, 2005. 22 с.
  7. Мазур О. В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи, придатних до механізованого обмолоту : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Вінницький держ. аграрний ун-т. Вінниця, 2005. 207 с.
  8. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Мінливість та стабільність міцності прикріплення зерна до стрижня качана в самозапилених ліній та гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту – національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса: СГІ НАЦ НАІС, 2006. Вип. 8 (48). С. 148-152.
  9. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній кукурудзи за урожайністю зерна. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Корми і кормо виробництво. Інститут кормів УААН. Вінниця. 2006. Вип.58. С. 322-326.
  10. Мазур О.В. Генетичні особливості ознаки «Міцність прикріплення зернівки до стрижня качана». Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2006. Вип.30. С. 11-15.
  11. Мазур О.В. Принципи підбору пар для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту. Досягнення і проблеми генетики, генетики та біотехнології: Зб. наук. пр./ укр.. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: … Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. к.: логос, 2007. Том 2. С.126-130.
  12. Мазур О.В. Залежність між урожайністю і тривалістю вегетаційного періоду в самозапилених ліній і гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2009. № 37. Т.І.- 324 с.
  13. Мазур О.В. Кореляційні зв’язки урожайності зерна з іншими ознаками в гібридів кукурудзи. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів. 2010. Вип. 14 (1). С. 68-73.
  14. Мазур О.В. Соя – цінна біоенергетична культура. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 8. (48). С.39-43.
  15. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 9 (49). С.159-166.
  16. Мазур О.В. Вивчення зв’язку тривалості вегетаційного періоду з врожайністю сортів рослин сої. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2012. Вип. 10 (50). С.159-166.
  17. Мазур О.В. Перспективи виробництва сої в Україні. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Вип. 1 (57). С.57-61.
  18. Мазур О.В. Вивчення мінливості цінних господарських ознак сортів рослин сої // Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів. 2012. Вип. 16 (1). С.147-150.
  19. Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. 2014. Вип. 6 (83). 2014. С.108-112.
  20. Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Максімов А.М. Використання біопрепаратів – перспективний напрямок вдосконалення технологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 2. С.- 5-17.
  21. Мазур О.В. Мікробіологічні основи агротехнологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 32-44.
  22. Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138.
  23. Мазур О.В. Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 118-124.
  24. Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152.
  25. Мазур О. В. Гетерозис, ступінь домінування ознак зернової продуктивності сортів сої. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №5. С. 91–98.
  26. Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124.
  27. Мазур О. В. Оцінка вихідного матеріалу для селекції квасолі звичайної на ранньостиглість та урожайність. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 51–59.
  28. Мазур О. В. Відмінності сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності та продуктивності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 60–66.
  29. Мазур О.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №7 (Том 2). С. 33–39.
  30. Мазур О.В. Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика с.-г. культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія». Вісник Львівського національного аграрного університету. 2018. №22 (1). С.8–12.
  31. Мазур О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 152–159.
  32. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111.
  33. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-105.
  34. Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 15-24
  35. Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.5-14.
  36. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н. А. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом ґрунту. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.45-52.
  37. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86.
  38. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю. Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.28-43.
  39. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.116-130.
  40. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171.
  41. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю., Алєксєєв О.О. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 68-83.
  42. Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.119-142.
  43. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019.№14. С. 23-42.
  44. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136.
  45. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 5-12.
  46. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.5-16.
  47. Мазур О.В., Мазур О.В., Тимощук Т.М. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.221-228.
  48. Мазур О.В. Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.243-250.

 • Портфоліо: Понад 80 методичних розробок

  Відповідальний секретар фахового журналу категорії Б «Сільське господарство та лісівництво»
 • Наукових публікацій: 93
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: селекція польових культур
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 61-43-00 JID, email - selection@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet