Кафедра тракторів і автомобілів    Рябошапка Вадим Борисович

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри "Трактори, автомобілі і електротехнічні системи" факультету механізації сільського господарства Вінницького национального аграрного університету

Анісімов Віктор Федорович,
освіта – вища, Саратовський політехнічний інститут; спеціальність – автомобільний транспорт, науковий ступінь – доктор технічних наук; вчене звання – професор. В 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Диагностирование автотракторних дизелей методом распознавания образов по малым отклонениям параметров», і одержав диплом доктора технічних наук ДТ № 016212. В тому ж році одержав аттестат професора по кафедрі тракторів і автомобілів Вінницького сільськогосподарського інституту. Працює на посаді завідувача кафедри з 1988 р.
Керує науковою школою, підтримує зв`язок з провідними науковцями з напрямку досліджень нових методів і засобів діагностування двигунів автотракторної техніки. Ним підготовлено 6 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.
За активну наукову діяльність обраний дійсним членом Української академії наук (диплом № Д-868) в березні 2008 р. Має 229 наукових публікацій, серед яких - 4 монографії; 220 – наукових статей; 3 – авторських свідоцтв; 2 – патенти на винаходи

Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри:

Наукові школи кафедри
На кафедрі «Трактори , автомобілі і електротехнічні системи» на теперішній час функціонує одна наукова школа, що заснована д.т.н., професором, академіком академії аграрних наук Анісімовим Віктором Федоровичем.
Успішну роботу наукова школа забезпечує функціонування при безпосередній участі провідних викладачів кафедри спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Машини та засоби механізації сільського виробництва».
Наукова школа заснована д.т.н., професором В.Ф. Анісімовим
1. Керівник: завідувач кафедри ТА і ТСМ, д.т.н., професор
Анісімов Віктор Федорович.
2. Напрями діяльності:
- Дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива.
- Розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів.
3. Основні здобутки:
- на базі досліджень, проведених в значеній науковій школі було підготовлена та захищена одна кандидатська дисертація;
- створено та успішно функціонує одна науково-дослідна лабораторія із розробки дослідження характеристики двигунів внутрішнього згорання та діагностування їх надійності та довговічності;
- розроблено та впроваджено у виробництво понад 25 патентів.
4. Склад наукової школи:
- 1 доктор технічних наук;
- 1 кандидат технічних наук;
- 2 аспіранти;
- 2 здобувача;

Основні дисципліни, які читаються кафедрою:
• Автоматизація робіт с. г. машин
• Електрифікація і автоматизація
• Електропривод і обладнання
• Електротехніка і мікропроцесорна техніка
• Загальна електротехніка
• Організація робіт ПТС
• Основи керування с.г. технікою
• Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
• Проектування ТПТС
• Теплотехніка
• Технологія ремонту машин
• Технологія ТО машин
• Трактори і автомобілі
• Автомобілі та ПДР
• Автоматизація виробничих процесів
• Підготовка механізаторів
• Теоретичні основи електротехніки
• Механізація, електрифікація та автоматизація виробничих процесів
• Конструкція тракторів і автомобілів
• Правила дорожнього руху

Матеріально-технічна база

Кафедра має навчальні аудиторії:
3001 Лабораторія двигунів внутрішнього згорання.
3002 Лабораторія електрообладнання тракторів та автомобілів.
3005 Лабораторія конструкції тракторів та автомобілів.
2316 «Теплотехніка»
2320 «Електротехніки і електроніки»
3210 «Електрообладнання та засоби автоматизації с/г виробництва»
2327 Лекційна зала

Персональний склад кафедри

Професорсько-викладацький склад
Станом на 2009 р. штат кафедри зараховано нижче відзначені доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, 3 старших викладача та 3 асистента, які проводять навчання студентів з 20 дисциплін, а також забезпечують керівництво дипломним проектуванням, зі вказаної спеціальності.
• Анісімов Віктор Федорович, д.т.н., професор, зав. кафедри
• Ярошенко Леонід Вікторович, к.т.н., доцент.
• Гуцаленко Олександр Володимирович, к.т.н., доцент.
• Куцевол Микола Олександрович, к.т.н., доцент.
• Куцевол Олег Миколайович, к.т.н., доцент.
• Заболотний Олег Григорович, к.е.н., доцент.
• Музичук Василь Іванович, к.т.н., доцент.
• Романов Олександр Михайлович, ст. викладач.
• Єленіч Микола Павлович, ст. викладач.
• П’ясецький Анатолій Андрійович, ст. викладач.
• Єленич Анатолій Павлович, асистент.
• Рябошапка Вадим Борисович, асистент.
• Комаха Віталій Петрович, асистент.

Навчально-допоміжний склад
• Грицюк Віра Миколаївна, зав. лабораторіями.
• Кір’ян Людмила Анатоліївна, ст. лаборант.
• Балтремус Сергій Едуардович, майстер виробничого навчання.
• Тимчишин Віталій Васильович, майстер виробничого навчання.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: mehavto@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Родився 23 червня 1979 року, в селі Борівка Чернівецького району Вінницької області.
  Освіта вища, закінчив у 2002 році Вінницький державний аграрний університет (ВДАУ) і отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю "Механізація сільського господарства". У 2003 році закінчив магістратуру ВДАУ і отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Механізація сільського господарства". У 2008 році закінчив аспірантуру ВДАУ.
 • Науковий напрямок: Участь у розробці ініціативних науково-дослідних тематик: "Використання біопалива для роботи автотракторнихз двигунів" і "Діагностування сільськогосподарської техніки безрозбірним способом".
  Робота над кандидатською дисертацією на тему: "Обґрунтування експлуатаційних параметрів роботи автотракторних дизелів при переведені їх на біопаливо".
  Публікації: наукові статті - 8 шт, патенти на корисну модель - 2 шт, методичні вказівки - 2 шт.
 • Портфоліо: Методична робота:
  1. "Водіння тракторів і комбайнів" методичка по підготовці трактористів-машиністів/Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Романов О.М., Рябошапка В.Б. Вінниця 2007.
  2. Анісімов В. Ф., Пясецький А. А., Рябошапка В. Б. Методичні вказівки „Розрахунок тягової характеристики трактора, динамічної і економічної характеристики автомобіля” для виконання курсової роботи , спеціальність: 6.091 902 „Механізація сільського господарства”. Вінниця 2009.
  Наукова робота:
  1. Статті:
  1) Виктор Анисимов, Вадим Рябошапка: Исследование многофакторной связи параметров систем смазки и питания дизеля в малых отклонениях / V міжнародна науково-технічна конференція MOTROL ‘2005, Lublin – Odessa; Tom 7.
  2) В. Ф. Анисимов, В. Б. Рябошапка, А. А. Пясецкий: Многофакторная связь мощности дизеля с параметрами рабочего цикла в малых отклонениях / Промислова гідравліка і пневматика, №2(8)’2005.
  3) С. И. Барсуков, В. Ф. Анисимов, А. А. Пясецкий, В. Б. Рябошапка: Дослідження токсичності відпрацьованих газів методом лазерної ендоскопії / Збірник наукових праць Аграрної академії наук, №1(6) 2006.
  4) В. Ф. Анисимов, В. Б. Рябошапка, А. А. Пясецкий: Дослідження характеристик впорскування запальної дози палива газодизеля по малих відхиленнях параметрів / Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету Випуск 21, Вінниця 2006.
  5) В. Ф. Анисимов, В. Б. Рябошапка: Перспективи використання газоподібних палив для роботи газодизельних двигунів / Вібрації в техніці та технологіях, №2(10) 2006.
  6) Анісімов В. Ф., Середа Л. П., Рябошапка В. Б.: Исследование возможности использования биотоплива в автотракторных дизелях / Вібрації в техніці та технологіях, №3(45) 2006.
  7) Анисимов В.Ф., Середа Л.П., Рябошапка В.Б.: Перспективы и проблемы использования биотоплива в автотракторних дизелях / „Промислова гідравліка і пневматика”. №4(18) 2007.
  8) Анисимов В.Ф., Середа Л.П., Рябошапка В.Б., Пясецкий А. А.: Дослідження впливу кута випередження подачі на експлуатаційні показники роботи дизеля при переведенні його на біодизельне паливо / „Промислова гідравліка і пневматика”. №2(20) 2008.
  2. Патенти:
  1) Патент на корисну модель №20195: Нагнітальний клапан паливного насоса високого тиску дизеля та газодизеля. / Винахідники: Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б.
  2) Патент на корисну модель №20926: Плунжерна для паливного насоса дизеля. / Винахідники: Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б.
  Культурно-виховна робота:
  Нагороджений почесною грамотою за активну участь у громадській діяльності, високий рівень виконавської майстерності, пропаганду, популяризацію та розвиток народної творчості, участь в заключному турі фестивалю "Софіївські зорі - 2005".
 • Наукових публікацій: 10
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Автомобілі, музика, шахи.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: vadymryaboshapka@mail.ru, 0432584564. JID, email - vadym@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet