Кафедра Обліку та аналізу    Федоришина Лідія Іванівна

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри
к.е.н., доцент МУЛИК Тетяна Олексіївна
ауд.1309

викладацька кафедри обліку та аналізу ауд. 1311


провідні фахівці кафедри обліку та аналізу ауд. 1310,
телефон: 43-72-30 (83-128)


лекційна аудиторія 1301

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: 09 серпня 1970 року народження. Закінчила у 1991 році Вінницький сільськогосподарський інститут. Спеціальність облік в сільському господарстві. Кандидат історичних наук, доцент кафедри аналізу та аудиту, член-кореспондент Інженерної Академії України
 • Науковий напрямок: Обгрунтування пропозицій щодо методологічних та організаційних аспектів податкового обліку
  1. Федоришина Л.І. Особливості оподаткування підприємств податком на прибуток // Науковий вісник Львівського національного університету медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. Серія «Економічні науки», Том 14, № 1(51), 2 частина. – 2012. – С.114 – 119.
  2.Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом. // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія Економічні науки / Редколегія: Калетнік Г.М. та інші. – Вінниця: ВНАУ, 2012, - Випуск 1 (56). – С.166-176.
  3.Науково-практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві/ За редакцією Т.О.Мулик.9Федоришина Л.І., Томчук О.Ф. та інші – Вінниця: ПП Балюк. – 2012. 341 с.
  4.Федоришина Л.І, Копитчук Т.М. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук (Частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 264 с.
  5.Федоришина Л.І, Шведюк Н.В. Відображення єдиного податку в податковому обліку // Становлення економіки України упіслякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416с.
  6.Федоришина Л.І., Сідлецький А.Ю., Студілко В.Л. Суть та економічне значення фіксованого сільськогосподарського податку, його переваги та недоліки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки / Редколегія: Калетник Г.М.- Вінниця, 2011. – Випуск 2 (53), том 3. – С.57-62.
  7.Федоришина Л.І., Ніщенко Н.Г. Нарахування та утримання єдиного соціального внеску // Збірник наукових праць Чернівецького торговельно-економічного інституту – ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип.ІІ (42). Економічні науки. – С. 377-382.
  8.Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Вдосконалення методики викладання податкового обліку. // Матеріли всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць - Подільський державний аграрно-технічний університет м.Камянець-Подільський. С. 460-462.
  9.Федоришина Л.І. Консультаційні послуги з питань обліку в сфері сільськогосподарського дорадництва // Міжнародна наукова-практична конференція «Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої служби». Збірник наукових праць. м.Вінниця С.91-94
  10.Федоришина Л.І., Нечепуренко А. Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства / Л.І.Федоришина, А.Нечепуренко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м.Луцьк) / відпов. Ред.. Н.В.Семенишена. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.191-195
  11.Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. Організація обліку податку з доходів фізичних осіб та відображення у фінансовій звітності / Л.І,Федоришина, Т.О. Лісовенко //Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праціь. Луцький національний технічний університет. Випуск 11 (41). – Ч.2. – Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2014. – С.376-383.
  12.Федоришина Л.І., Свистун І.А. Облік податку на прибуток / Л.І,Федоришина, І.А.Свистун //Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праціь. Луцький національний технічний університет. Випуск 11 (41). – Ч.2. – Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2014. – С.383-390.
  13.Федоришина Л.І, Ярославський А.О. Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід / Л.І. Федоришина, А.О.Ярославський // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 квітня 2015 р., м.Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – С. 129-131
  14.Федоришина Л.І., Ярославський А.О. Методика аналізу забезпеченості сировинними ресурсами для виробництва твердого біопалива / Л.І. Федоришина, А.О.Ярославський // Сучасні агротехнології: тенденції та іновації: Мат. Всеукр. наук.-пркт. конф., 17-18 листопада 2015 р.: у 3 т. – Вінниця РВВ ВНАУ, 2015. – Т.2 – 263-265.
  15.Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах / Л.І. Федоришина, Н.Д.Глазко // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці. Всеукр. наук-практич. Інтернет- конф., 17 лютого 2016 року.[Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 292-298
  16.Федоришина Л.І., Пацар О. Проблема ведення податкового обліку ФСП / Л.І.Федоришина, О.Пацар // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (9). Частина 2. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ,2016. – С.159-165.
  17.Федоришина Л.І. Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні / Л.І.Федоришина, І.В.Жмурко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2016. – Випуск 12. – С.468-473.
  18.Федоришина Л.І. Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році / Л.І. Федоришина, Н.Д. Глазко // Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. Мат.І Всеукр наук.-практич конф. молод. Науковців, 14-15 квітня 2016 р. – Вінниця, ВНАУ, 2016. –С.154-158.
  19.Федоришина Л.І. Перспективи розвитку аналізу грошових потоків / Л.І.Федоришина, О.С.Міщенко // Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. Мат. ІІ Всеукр наук.-практич конф. С.177-179.
  20.Федоришина Л.І. Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект /Л.І. Федоришина, Н.Д. Глазко // Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 12-13 травня 2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 127-131
  21. Федоришина Л.І., Жмурко І.В. Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні / Л.І.Федоришина, І.В.Жмурко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2016. – Випуск 12. – С.468-473.
  22. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку / О.Ф.Томчук, Л.І.Федоришина // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики». Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 112-123.
  23. Федоришина Л.І. Витоки розвитку економічного аналізу / Л.І.Федоришина // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – 2016. –. Випуск 11. – С. 234-239.
  24. Федоришина Л.І., Цуркан А.О. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку/ Л.І.Федоришина, А.О.Цуркан //Агросвіт. 2018. – № 11 червень. – С. 39-42.
  25. Fedorishina L.I. Analysis of history of development of banking business/ L.I. Fedorishina // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2018. – Випуск 22. – С.1001-1006.
  26. Федоришина Л.І. Критерії і види аналізу комерційного банку / Л.І.Федоришина // Інфраструктура ринку. Електронне науково-практичне фахове видання. Одеса, 2018. –. Випуск 15. – С. 186-192.
  27. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління / Т.О. Мулик, О.Ф. Томчук, Л.І. Федоришина // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики . – 2019 . – № 1. – С.146-160.
  28. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАТ «ДАШКІВЦІ». / Федоришина Л.І., Бельдій А.М. // Електронне наукове фахове видання СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ Випуск 5 (22) 2019. С.266-273
  29. Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. – Р.1-17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2.
  30. Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises / Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4 № 2. - P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science Core Collection)
  31. Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes / Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4 № 4. - P. 1-5. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science Core Collection)
  32. Tetiana Plakhtii, Lidiia Fedoryshyna, Olena Tomchuk. Socio-economic component of preferential taxation of individual income/ Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5 № 2. - P. 171-175. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-1-7. (Web of Science Core Collection)
  33. Fedoryshyna L. ANALYSIS OF FINANCIAL CONTROL AT ENTERPRISE Znanstvena misel journal. Slovenia. №34/2019. ISSN 3124-1123 VOL.2 Р.53-58.
  34. Fedorishina L. INTEGRATED COMPANY REPORTING MODEL. POLISH JOURNAL OF SCIENCE №20 (2019) VOL. 2 Р.18-27
 • Портфоліо: Ініціативна НДР (відкрита, березень 2023) «Перспективи розвитку аналізу та контролю в умовах інституціональних змін». Реєстраційна картка НДДКР: 0123U101520. Терміни виконання: березень 2023 – березень 2027 р.р. (виконавець).

  Ініціативна тематика «Фінансовий механізм в системі економічних векторів розвитку України», реєстраційний номер 0119U103339 (виконавець)

  Ініціативна НДР «Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах забезпечення економічного зростання АПК». Державний реєстраційний номер 0118U00586. Облікова картка НДДКР: 0222U004996. Терміни виконання: січень 2019 – грудень 2022 р.р. (виконавець)

  Відповідальні виконавці: Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Машевська А.А.
  Виконання госпдоговірної теми:
  Облікове-аналітичне забезпечення страхової та інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору
  Керівник: Мулик Т.О.

  Відповідальні виконавці: Федоришина Л.І., Мовчан Л.В., Гаврилюк Ю.П.
  Виконання державної науково-дослідної роботи на тему:
  Розробка оптимальної системи оподаткування для сільськогосподарського підприємства шляхом переходу на сплату єдиного податку
  Державний обліковий номер 0212U006725
  Державний реєстраційний помер 0110U006878
  Керівник: Мулик Т.О.
  Відповідальні виконавці: Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В.
 • Наукових публікацій: 53
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Подорожі та відпочинок з друзями
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 097 499 00 66 JID, email - fedorishina@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet