Відділ аспірантури і докторантури


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    Логоша Роман Васильович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: aspir@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Дата народження - 25.02.1980. Місто Вінниця.
  У 2003 році закінчив ВДАУ за спеціальністю "Менеджмент організацій", спеціалізація - "Правове забезпечення в АПК".
  У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03-економіка та управління національним господарством, та здобув науковий ступінь кандидат економічних наук.
  У 2014 році присвоєно вчене звання доцент.
  У 2018 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, та здобув науковий ступінь доктор економічних наук.
  У 2023 році присвоєно вчене звання професор.
 • Науковий напрямок: Напрями наукових досліджень:
  - розвиток зовнішньоекономічної діяльності АПК в умовах глобалізації;
  - аналіз кон’юнктури світових аграрних ринків;
  - формування та розвиток постіндусріального ринку аграрної продукції;
  - маркетингова діяльність аграрних формувань в Україні.
  Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць.
 • Портфоліо: Монографії:
  1. Логоша Р. В. Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні: монографія. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». 2017. 515 с.
  2. Логоша Р. В. Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку. Information economy: knowledge, competition and increase: collective monograph. C.E.I.M., Valencia,Venezuela. 2017. 108 р. Р. 30–39.
  3. Логоша Р. В., Підвальна О.Г., Ільченко І. І. Трансформації процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні. Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія / За ред. О. Л. Гальцевої. У 2 т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Т.1. 324 с. С. 203–219.
  4. Логоша Р. В. Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки. Management of economic systems. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 80 р. Р. 14–27. (4,5 друк. арк.).
  5. Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні: монографія / Р. В. Логоша, К. В. Мазур, В. Ю. Кричковський. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 344 с.
  6. Lohosha R., Semchuk І. Concepts of marketing and marketing development in agricultural enterprise management system. Р. 189 – 213. Management of enterprises of the agro-industrial complex of the economy in the conditions of globalization transformations: Furman I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. 355 р. Available at : DOI – 10.46299/ 978-1-68564-510-6
  7. Lohosha R.V. Conceptual bases of development of management of marketing activity of agrarian enterprises. Marketing research of agricultural enterprises: theoretical and practical aspects: Monograph. Mazur K., etc. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022. Р. 297-319.
  8. Lohosha R. Methodological bases of the mechanism of ensuring the efficiency of agrarian enterprises’ marketing activities. In : Management of marketing activities of agricultural formations in the conditions of european integration : monograph. Boston, USA : Primedia eLaunch, 2022. Р. 8–29. DOI: 10.46299/979-8-88862-828-7.1
  9. Lohosha R. Mechanisms of strategic management of marketing activities of agribusiness entities under martial law. In : Peculiarities of marketing activities of agrarian enterprises in the conditions of martial law : monograph. Boston, USA : Primedia eLaunch, 2023. P. 7–29. DOI: 10.46299/979-8-88992-685-6.1


  Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus,
  Web of Science Core Collection
  1. Lohosha R., Bondarenko, V., Samokhval, O., Pavelkiv, R., Petrenko, O. Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation. Journal of Entrepreneurship Education, 22 (6). Р. 1–7.
  2. Roman Logosha, Moroz Iryna, Nataliia Semenyshena, Alla Chykurkova. Market institute: research methodology in context of basic cognitive approaches. INTELLECTUAL ECONOMICS. 2019, № 13(2). P. 172–194.
  3. Lohosha R., Mykhalchyshyna L., Prylutskyi A., Kubai O. Institutionalization of the agrarian market in Ukraine and European economic community: genesis, evaluation and analysis. Independent Journal of Management & Production. 2020. №8. Vol 11, P. 727 –750.
  4. Lohosha R., Prylutskyi A., Pronko L., Kolesnyk T. (2023). Organization of the System of Internal Marketing and Marketing of Interaction of Agricultural Enterprises for the Production of Biodiesel Based on Value Chain Analysis. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIV, Summer), 3(67): 823-841. DOI:10.14505/jemt.v14.3(67).21 https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/7811.
  5. Roman Lohosha, Vitalii Palamarchuk, Vadim Krychkovskyi. Economic efficiency of using digestate from biogas plants in Ukraine when growing agricultural crops as a way of achieving the goals of the European Green Deal. POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL. 2023, Volume 26, Issue 2. P. 161–182. DOI: 10.33223/epj/163434.

  Наукові публікації у фахових виданнях України:
  1. Логоша Р. В. Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення. Науковий вісник Херсонського державного університету.Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 17, ч.2. С.47–50.
  2. Логоша Р. В. Трансформації ринку овочів в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2016. Вип. 3(8). С. 55–67.
  3. Логоша Р. В. Особливості формування та розвитку ринку в різних суспільних формаціях. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С.7–12. (0,40 друк. арк.).URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3
  4. Мороз О. В., Логоша Р. В. Проблемний дуалізм загальної теорії ринку та його значення для цивілізаційного розвитку. Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. 2016. Вип. 5–6 (63). С.11–16.
  5. Мороз О. В., Логоша Р. В. До питання побудови універсальної моделі ринку. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 21. С. 5–10.
  6. Логоша Р. В. Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України. Агросвіт: Науково-практичний журнал. 2016. № 22. С.14–22.
  7. Логоша Р. В., Ільченко І. І. Особенности формирования цены на овощи. Інтелект ХХІ : Науковий економічний журнал. 2016. № 5. С. 90–94.
  8. Логоша Р. В. Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. Вип. 3 (8). С. 64–77.
  9. Логоша Р. В. Оцінка параметрів універсального ринку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 23, ч.1. С.42–47.
  10. Логоша Р. В. Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25. С. 86–91.
  11. Логоша Р. В. Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. Вип. 9. С. 74–86.
  12. Логоша Р. В. Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 12–18.URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017.
  13. Логоша Р. В. Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку овочевої продукції. Вісник ЖНАЕУ. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 1(59), Т.2. С. 33–45.
  14. Логоша Р. В. Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 8. С. 43–48. (0,5 друк. арк.). URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2017.
  15. Логоша Р.В., Підвальна О. Г. Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції. Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. Т. 22. 2017. Вип. 6(59). С. 59–65.
  16. Логоша Р. В., Ціхановська В. М. Маркетингове дослідження світових аграрних ринків Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 22. Випуск 7 (60). 2017 р. – С. 42-51.
  17. Логоша Р. В., Підвальна О.Г. Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. №11.
  18. Логоша Р. В., Польова О.Л. Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. №11.
  19. Логоша Р. В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві. Науковий журнал «Бізнес Інформ». №10. 2018. С. 177–187.
  20. Мороз О.В., Логоша Р. В., Підвальна О.Г. Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2018. № 10. С. 15–26.
  21. Логоша Р. В., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2018. №12. С. 97–111.
  22. Логоша Р. В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. Потенціал та проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва. Науковий журнал «Бізнес Інформ». №1. 2019. С. 215-220.
  23. Логоша Р. В., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Моделювання котрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2019. №2. С. 30–44.
  24. Мороз О.В., Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 27–39.
  25. Логоша Р. В., Колесник Т. В. Formation, functioning and development feature of agricultural markets in Ukraine. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9. С. 7 – 18. DOI: 10.37128/2411-4413-2019-9-1 http://efm.vsau.org/storage/articles/January2020/sLR22iOyIFnk RCWV0bK9.pdf
  26. Логоша Р. В. Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 10. С. 60 – 71. DOI: 10.37128/2411-4413-2019-10-8 http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/qgeQkFwZgZqGPTpVv3xa. Pdf
  27. Логоша Р. В., Семчук І. А. Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Економіка АПК. 2020. № 12 (314). С. 45 – 54. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012045 http://eapk.org.ua/contents/2020/12/45
  28. Логоша Р. В., Семчук І. А. Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2021. № 5 (520). С. 175 – 187. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-175-18 http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28959.pdf
  29. Логоша Р. В., Хаєцька О. П. Державний земельний банк: історія становлення та розвитку в Україні та світі. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 3. С. 36 – 53. DOI: 10.37128/2411-4413-2021-3-3. http://efm.vsau.org/storage/articles/October2021/NgnqyOdGrrnp XDR9nDBb.pdf
  30. Logosha R.V., Bratkovsky O.A. Marketing activities management system. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. 2022. № 2 (249). С. 69 – 75.


  Наукові публікації у зарубіжних журналах:
  1. Логоша Р. В., Півдвальна О. Г. Тенденции и перспективы развития внешнеэкономической деятельности продукцией АПК Украины в условиях глобализации. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. 2017. № 2 (18), Р. 95–101.
  2. Логоша Р.В., Колесник Т.В. Науковий супровід розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції в умовах становлення та поглиблення ринкових відносин. East European Scientific Journal. 2020. №1 (53), part 5. Р. 23 – 31. Польша.
  3. Логоша Р.В., Колесник Т.В. Концептуальне відображення еволюції ринку та цивілізації як єдиного процесу. East European Scientific Journal. 2020. №3 (55), part 3. Р. 23 – 33. Польша.
  4. Логоша Р.В., Колесник Т.В. Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій. East European Scientific Journal. 2020. №5 (57), part 1. Р. 24 – 32. Польша.
  5. Логоша Р.В. Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм. Slovak international scientific journal. 2020. № 43, Vol. 3. P. 3 – 11. Словакія.
  6. Логоша Р.В., Мазур К.В. Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств. Тhe scientific heritage. 2020. №49 (49). Vol. 6. P. 3 – 12. Будапешт.
  7. Логоша Р.В. Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем. Sciences of Europe. 2020. №53. Vol. 5. P. 6 – 17. Прага.
  8. Логоша Р.В. Методологія дослідження динаміки, окремих типів, моделей ринку та ринкових структур. Сolloquium-journal. 2020. № 22 (74), Р. 37 – 47. Польша.
  9. Логоша Р.В., Чемес А.О, Кричковський В.Ю. Світовий досвід та перспективи розвитку індустріальних парків в Україні. East European Scientific Journal. 2020. №7 (59), Р. 41 – 52. Польша.
  10. Логоша Р.В., Прилуцький А.М. Авторська теорія ідентифікації ринків. Colloquium-journal. 2020. № 23 (75). Р. 34 – 46. Польша.
  11. Lohosha R. V., Pidlubnyi V. F. Interpretation of the author`s theory in the model of the universal market. Colloquium-journal. 2020. № 31 (83). C. 4. Р. 39-50. Polska : Warszawa.
  12. Lohosha R. V. Conceptual reflection of market evolution and limitation of the theory of stepwise approach to the interpretation of market bases of society. Colloquium-journal. 2021. № 2 (89), сzęść 4. Р. 32-41. Polska : Warszawa.
  13. Lohosha R. V., Gorinska V. M. Improvement of the marketing activity management system of farms. Colloquium-journal. 2021. № 4 (91), сzęść 3. Р. 40-49. Polska : Warszawa.
  14. Lohosha R. V., Semchuk I. A. Concepts of marketing development in the management system of an agricultural enterprise. Colloquium-journal. 2021. № 12 (99). сzęść 5. Р. 40 – 49. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/07/colloquium-journal-1299-chast-3.pdf
  15. Lohosha R. V., Pidlubnyi V. F. Methodology of research, evaluation and modeling of vegetable market development in Ukraine. Colloquium-journal. 2021. № 14 (101), сzęść 5. Р. 53 – 64. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/05/colloquium-journal-14101-chast-5.pdf


 • Наукових публікацій: 89
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Спорт, рибальство.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: konffmp@ukr.net JID, email - lrv@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet