Друк

 2.1. При проведенні  засідань Державних екзаменаційних комісій (ДЕК) дотримання наступних обов’язкових положень:

2.1.1. Для організації дистанційної роботи ДЕК розробляється та затверджується,  погоджений з головою ДЕК розклад роботи не пізніше, ніж за місяць до початку проведення кваліфікаційного іспиту та розміщується на офіційному сайті університету для ознайомлення членів ДЕК та студентів випускного курсу бакалаврату.

2.1.2. Розроблення та затвердження  в установленому порядку екзаменаційних тестових завдань кваліфікаційного іспиту та бланка-відповіді, який  містить дату, час заповнення і місце для особистого підпису студента. Бланк-відповідь має бути надіслано студенту та ним роздруковано. Електронні копії екзаменаційних завдань розміщуються на GoogleДиску з правом доступу голови та заступника голови ДЕК.

2.1.3. Проведення засідань ДЕК у системі «Відеоконференція ВНАУ» з використанням платформи Big Вlue Вutton у режимі відео- і аудіо- запису у визначених для проведення лекційних аудиторіях, що мають спеціально виділений інтернет-канал та мультимедійне обладнання (2213, 2220, 3406, 1105, 1108, 2421, 2521, 2319, 2327, 531, 547).

2.1.4. Проведення засідань ДЕК у присутності не менше 2/3 членів комісії з обов’язковою присутністю голови та секретаря ДЕК в аудиторії університету, решта членів ДЕК можуть приймати участь у дистанційному режимі.

2.1.5. В день проведення кваліфікаційного іспиту, секретар ДЕК установлює зі студентами он-лайн зв'язок і надає посилання для входу у відеоконференцію, проводить відео-ідентифікацію  студентів на екрані, пояснює хід проведення кваліфікаційного іспиту в дистанційній формі, визначає шляхи надсилання екзаменаційних білетів та отримання відповідей (використовуючи можливості Viber, Messenger, електронну пошту тощо).

2.1.6. Студенти, обравши номер екзаменаційного завдання, отримують електронний варіант білета через визначені комутативні  системи. Під час засідання ДЕК, відео-ідентифікація  студента на екрані забезпечується постійно. Студенти, які без поважної причини виходять із відеозв’язку, мають бути попереджені  секретарем ДЕК про  можливе не зарахування результатів кваліфікаційного іспиту у зв’язку з втратою постійної відео-ідентифікації.

2.1.7. По завершенню часу надання відповіді на екзаменаційні завдання студент надсилає електронну копію бланку-відповіді з вказаною датою, часом і завіреного особистим підписом із використанням Viber, Messenger, електронної пошти тощо.

2.1.8. Після отримання бланку-відповіді студентів присутні члени ДЕК  у режимі он-лайн відеоконференції проводять їх перевірку, по завершенню якої оголошують  результати здачі державного кваліфікаційного іспиту.

2.1.9. Секретар ДЕК забезпечує оформлення документів про проведення державної атестації відповідно до вимог та збереження запису відеоконференції на електронному носії, який є невід’ємною частиною документообігу державної екзаменаційної комісії.

2.2. Проведення весняної заліково-екзаменаційної сесії  для студентів та аспірантів відповідно до затвердженого календарного графіку навчального процесу і розкладу. При проведенні  захисту курсових робіт (проєктів), звітів з виробничих практик, рубіжних контролів  (заліків, іспитів) дотримуватися наступних обов’язкових положень:

2.2.1. Проведення захистів курсових робіт (проєктів) шляхом публічного комісійного захисту в системі відеоконференції з використанням платформи Big Вlue Вutton або Zoom  у режимі відео- і аудіо- запису. Допускаються до захисту курсові робіти (проєкти), які успішно пройшли перевірку на наявність академічного плагіату та надійшли на кафедру в друкованому вигляді.  Оформлення заліково-екзаменаційної відомості проводиться в САУ «Сократ ВНАУ» та надається в деканат у день проведення захисту курсової роботи (проєкта).

2.2.2. Проведення захистів звітів з виробничої практики шляхом публічного комісійного захисту в системі відеоконференції з використанням платформи Big Вlue Вutton або Zoom  у режимі відео- і аудіо- запису. Допускаються до захисту звіти з виробничої практики, які надійшли на кафедру в друкованому вигляді і мають всі підтвердження щодо перебування студента на базі практичної підготовки (відгук керівника практики від виробництва, підпис керівника та печатка підприємства).  Оформлення заліково-екзаменаційної відомості проводиться в САУ «Сократ ВНАУ» та надається в деканат у день проведення захисту звітів з виробничої практики.

2.2.3. Проведення заліків та іспитів шляхом автоматизованого тестування з обов’язковою відео-ідентифікацією  студентів та аспірантів на екрані в системі відеоконференції з використанням платформи Big Вlue Вutton або Zoom  у режимі відео- і аудіо- запису.

2.2.4. До здачі рубіжного контролю допускаються студенти та аспіранти, які мають позитивну атестацію, були присутні на відео-заняттях і набрали не менше 35 балів за результатами семестрового оцінювання. Для ознайомлення студентів та аспірантів із накопиченими за семестр балами викладачі надають студентам  та аспірантам право перегляду відповідного аркуша електронного журналу викладача.

2.2.5. На початку проведення рубіжного контролю, у режимі відеоконференції викладач озвучує список студентів та аспірантів, які допущені до здачі заліку або іспиту, пароль входу у  контрольний тест та номер тестової відомості. Починає відлік часу здачі тесту.

2.2.6. Через  40-50 хвилин від початку тестування викладач змінює пароль тесту, тим самим завершує проведення рубіжного контролю. Оформлення заліково-екзаменаційної відомості проводиться в САУ «Сократ ВНАУ» та надається в деканат у день проведення рубіжного контролю.

  1. Проведення атестації (звітування) аспірантів та докторантів за2019-2020 н.р. про виконання індивідуального плану роботи на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів  у дистанційній формі,  в системі «Відеоконференції  ВНАУ» з використанням платформи Big Вlue Вutton у режимі відео- і аудіо- запису.
  2. 4. Забезпечення своєчасності та достовірності звітування про виконання педагогічного навантаження, як штатними науково-педагогічними працівниками, так і тими, які працюють на засадах зовнішнього сумісництва, шляхом складання щотижневого звіту з обов’язковою фіксацією фактично проведених навчальних занять у дистанційній формі. Підтвердженням фактичного виконання педагогічного навантаження є запис на електронних носіях проведення відео-занять, видачі завдань, їх перевірки, консультування, проведення поточного і підсумкового контролів, проведення опитування для активування раніше здобутих знань чи отримання зворотного зв'язку про попереднє опрацювання рекомендованого матеріалу, застосування методів інтерактивного навчання, постановки завдань студентам та аспірантам, виконання яких є найкращим підтвердженням проведення заняття та його результативності в дистанційному режимі.

4.1.Обов’язкова доступність викладача для студента та аспіранта, його присутність на віртуальному робочому місці у встановлені години, визначені розкладом занять, проведення консультацій.

  1. 5. Здійснення постійного контролю за дотриманням вимог проведення навчальних занять, комісійних захистів курсових робіт (проєктів), звітів виробничих практик, проведення заліково-екзаменаційної сесії відповідно до рішення Вченої ради університету від 28.04.2020 р. (протокол №11. Виявлені порушення дистанційного режиму проведення освітнього процесу оформлюються актами та подаються на розгляд  керівництву університету для правової оцінки вчинених порушень і прийняття адміністративних рішень.