Код.
Назва видання
Автор(и)
Тип видання
Дата
Рейтинг
9386 Стан та перспективи економічного розвитку малого підприємництва у регіоні (на матеріалах Вінницької області) Мазур К. В., Ціхановська В. М. С 2009-10-08 7
9385 Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України Мулик Я.І. С 2015-10-08 4
9384 Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. С 2015-10-08 5
9383 Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. С 2015-10-07 5
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. Тд 2015-10-07 6
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна Тд 2015-10-06 5
9380 Макроэкономическое регулирование аграрного рынка украины в условиях институциональных изменений Осецкий В.Л., Прилуцкий А.М С 2013-10-06 5
9379 Институциональная среда и ее роль в развитии аграрного рынка А. М. Прилуцкий С 2013-10-06 7
9378 Станок для фіксації тварин Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О., Брижатий Б.М. П 2012-10-06 6
9377 Модуль для утримання нетелей Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О., Брижатий Б.М. П 2012-10-06 8
9376 Бокс для утримання тварин Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Романенко Т.Д., Гуменюк І.В. П 2012-10-06 6
9375 Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку В.Л. Осецький,А.М. Прилуцький С 2013-10-06 4
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. Тд 2011-10-06 6
9373 Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу A.M. Прилуцький С 2012-10-06 4
9372 Реактивна парова турбіна Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Яцковський Віктор Іванович, Півнюк Андрій Вікторович С 2013-10-06 4
9371 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В., Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. С 2013-10-06 4
9370 Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Христиченко Роман Леонідович, Поперечний Віталій Валерійович С 2013-10-06 6
9369 ПАРОВА ТУРБІНА Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Кузь Вадим Олександрович С 2013-10-06 6
9368 Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму Борисюк Д. В., Яцковський В. І. С 2013-10-06 5
9367 Підвіска обприскувача Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Франчук Олександр Анатолійович С 2013-10-06 3
9366 Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения Борисюк Д. В. С 2014-10-06 4
9365 Вібродіагностика поршневих машин Борисюк Д. В., Печенюк О. В. С 2014-10-06 3
9364 Спосіб вирощування бобів кормових Савченко В.О., Кобак С.Я., Колісник С.І. П 2015-10-06 15
9363 Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів та підприємств Головня Олена Михайлівна С 2014-10-06 3
9362 Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3644 Хаєцька О.П С 2015-10-06 10
9361 Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна С 2014-10-06 5
9360 Діагностування передніх мостів колісних тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С 2015-10-06 5
9359 Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Захарчук Сергій Анатолійович, Петрович Євгеній Володимирович С 2015-10-06 10
9358 Методи та засоби діагностування тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С 2015-10-06 6
9357 Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic) Коломієць Тетяна Вікторівна С 2015-10-06 7
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. Тд 2013-10-06 2
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. С 2011-10-05 0
9354 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 – "Туризм" Мудрак Г.В., Швець В.В. Мв 2015-09-30 0
9353 Заповідна справа. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчанняагрономічного факультетунапряму підготовки 6.040106– "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"за освітньо- Мудрак Г.В. Мв 2015-09-30 0
9352 Формування аграрного сервісу в україні: переваги та недоліки Прилуцький А. М. С 2012-10-05 8
9351 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навчальна програма вивчення дисципліни для студентів центу післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.0305.09.01 – «облік і аудит» Тодосійчук B.Л Нп 2015-09-30 2
9350 Заповідна справа. Практикум. Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. Нп 2015-09-30 0
9349 Наукова брошура "Заповідна справа" Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. Б 2015-09-30 8
9348 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (спеціальність "Агрономія") Окрушко С.Є. Мв 2015-09-30 0
9347 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (напрям підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування") Окрушко С.Є. Мв 2015-09-30 0
9346 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Самборська О.Ю, Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2015-09-30 0
9345 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П С 2011-10-01 16
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. Тд 2011-10-01 19
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П С 2011-10-01 22
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю С 2011-10-01 14
9341 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві Хаєцька О.П С 2012-10-01 19
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П Тд 2012-10-01 20
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О Тд 2013-10-01 27
9338 Технологія переробки продукції тваринництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090102 «Технологія виробн Новгородська Н. В.. Новаленко Н. О. Нп 2015-09-30 0
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. Тд 2013-10-01 30
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. Тд 2013-10-01 25
9335 Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва Хаєцька О.П С 2014-10-01 7
9334 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва. збірник наукових праць іі міжнародної науково-практичної конференції. - вінниця, 2014. - с.186-190. Хаєцька О.П С 2015-10-01 16
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. Тд 2015-10-01 13
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. Тд 2015-10-01 6
9331 Контроль і ревізія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» Михальчишина Л.Г. Мв 2015-09-30 2
9330 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Михальчишина Л.Г. Мв 2015-09-30 2
9329 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Нп 2015-09-30 0
9328 Аналіз банківської діяльності методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів напряму підгот овки 6.030509.01 «облік і аудит», 6.030509«контроль і ревізія» та 6.030509 «контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «економі Материнська О.А. Мв 2015-09-30 5
9327 Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз банківської діяльності» студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контр Материнська О.А. Мв 2015-09-30 5
9326 Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адмініс Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв 2015-09-30 1
9325 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисциплі ни «Мікробіологія» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва » Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В. Мв 2015-09-30 24
9324 Тимчасова навчальна програма „Іноземна мова” для вищих навчальних аграрних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Матієнко О.С., Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Дакалюк О.О. Нп 2015-09-30 1
9323 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2015-09-30 0
9322 English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Нп 2015-09-30 2
9321 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” галузь знань 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва напрям підготовки 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2015-09-30 0
9320 Українська мова (за професійним спрямуванням) програманавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям ів 6.090102 – Водні біоресурси та аквакультура 6.051701 – Харчові технології та інженерія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2015-09-30 0
9319 Обгрунтування вибору системи обліку витрат на виробництво і результатів фінансовї діяльності Олійник С.О., Мулик Т.О., Гуцаленко Л.В. С 1997-06-30 27
9318 Роль обліково-аналітичного забезпечення в процесі виробництва біоенергетичних культур Мулик Т.О. Химич Г.М. С 2014-06-30 9
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С 2015-09-29 15
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. С 2015-09-29 18
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. Тд 2015-09-25 41
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. Тд 2014-09-17 32
9313 Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства Подолянчук О.А. С 2015-09-24 14
9312 Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю Подолянчук О.А. С 2015-09-24 42
9311 Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні Подолянчук О.А. С 2015-09-24 23
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. Тд 2015-09-24 31
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд 2015-09-24 18
9308 Особенности развития свеклосахарного производства украины в современных условиях Хаєцька О.П. С 2013-09-23 34
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. С 2015-09-22 39
9306 Realities and prospects of abnormal risk management at agricultural enterprises of ukraine Правдюк Н.Л., Настенко М.М. С 2013-09-18 18
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. С 2013-09-18 17
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. С 2013-03-18 40
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. Тд 2013-09-27 45
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. С 2015-09-17 49
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. Тд 2015-09-16 25
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. Тд 2015-09-23 99
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. Тд 2011-09-14 44
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. С 2011-06-22 38
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. Тд 2014-10-17 45
9296 Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи Токарчук Д.М., Яремчук О.В. С 2013-06-28 36
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України Д 2015-06-15 40
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. С 2015-09-02 27
9293 Методичні підходи до оцінки перспектив розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону Коляденко с В., Колядеико Д.Л. С 2014-09-30 28
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. Тд 2015-06-30 35
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. Тд 2015-06-30 15
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. Тд 2015-06-30 65
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. Тд 2015-06-30 65
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. С 2015-06-26 42
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. Тд 2014-11-26 67
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2015-06-26 41
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2014-11-26 31
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд 2015-06-26 87
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд 2015-06-26 11
9282 Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі. Гарник А.А. С 2014-09-26 25
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів Тд 2015-06-26 130
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. Тд 2015-06-25 40
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. Тд 2015-06-25 58
9278 Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі в процесі іншомовної підготовки Марценюк Н. С 2015-06-25 94
9277 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. С 2015-06-25 76
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. Тд 2015-06-25 65
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. Тд 2015-06-25 32
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. Тд 2015-06-25 55
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. Тд 2015-06-25 42
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. Тд 2015-06-25 58
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. Тд 2015-06-25 78
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. Тд 2015-06-25 66
9269 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам – агробіологам Гаврилюк Н.М. С 2014-11-25 9
9268 Особливості вживання і функціонування тактильної лексики та густативної лексики у художньому мовленні Волошина О.В. С 2015-04-16 28
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. Тд 2015-04-16 43
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. Тд 2015-04-16 40
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. Тд 2015-04-16 38
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., Тд 2015-04-25 52
9263 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С 2015-03-25 14
9262 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С 2015-03-25 30
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. Тд 2014-10-25 48
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. Тд 2014-10-25 22
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. Тд 2014-10-25 37
9258 Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності Лебедєва Н.А. Ас 2014-09-25 14
9257 Спосіб переведення молочних корів з прив’язного утримання на безприврив’язне Вознюк О.І. П 2013-11-27 24
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. Тд 2014-09-25 35
9255 Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів порди фараон Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І. С 2013-06-25 27
9254 Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І.. С 2014-09-25 3
9253 Ефективність використання пробіотика у годів перепелів Чудак Р, А., Подолян Ю. М., Вознюк О.І. С 2014-09-25 18
9252 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного; Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук; В.М. Бурдига, Дідур І.М., Пелех Л.В. С 2014-10-25 55
9251 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук С 2014-10-25 59
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. Тд 2015-06-25 42
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. С 2015-06-25 41
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. Тд 2015-06-25 40
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. Тд 2015-06-25 71
9246 Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки Руда О.Л. С 2014-09-25 41
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська Тд 2014-11-25 33
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна Тд 2014-11-25 37
9243 Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы и пути решения Л.А. Вдовенко, О.С. Вдовенко С 2014-04-25 35
9242 Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период Вдовенко Л.А. С 2013-06-25 28
9241 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С 2014-09-25 68
9240 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С 2014-09-25 65
9239 Ефективність препарату нановіт на посадках картоплі для підвищення біоенергетичної продуктивності сортів Поліщук І.С., Мацера О.О. С 2014-09-25 68
9238 Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні // Збірникнаукових праць ВНАУ.- Вінниця. - 2014. - №6. С.108-111 Мазур О.В. С 2014-09-25 73
9237 Продуктивність та якість яєць перепелів за згодовування вітамінів Чудак Р.А., Вознюк О.І., Камінний В.П. С 2014-09-25 13
9236 Лікувально-профілактична суміш ехозвірополиностій Вознюк Оксана Іванівна П 2014-04-25 5
9235 Важливість розвитку уяви студентів в процесі вивчення англійської мови Ковальова К.В. С 2014-09-25 62
9234 Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2013-06-25 77
9233 Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови Ковальова К.В. С 2013-06-25 27
9232 Комунікативна компетентність - складова професійної компетентності інженера-аграрника Ковальова К.В. С 2015-03-25 25
9231 Застосування особистісно-орієнтованого підходу для формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів Ковальова К.В. С 2015-06-25 60
9230 Психолого-педагогічні аспекти засвоєння студентами нових знань Ковальова К.В, Манько В.М. С 2012-06-25 6
9229 Особистісно-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2014-09-25 59
9228 Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2014-09-25 62
9227 Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків Ковальова К.В, Манько В.М. С 2015-06-25 16
9226 Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the usa RUSLAN KRAVETS С 2015-06-25 34
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. Тд 2015-06-25 35
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. Тд 2015-06-25 21
9223 Функціонування фразеологізмів у професійному мовленні сучасного аграрія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. С 2014-09-25 8
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. Тд 2014-09-25 18
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. Тд 2014-09-25 63
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. Тд 2014-10-25 5
9219 Сучасний стан навчання німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк О.О. С 2015-04-14 40
9218 Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова" Шпикуляк О.Г. С 2014-12-25 6
9217 Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2014-10-25 76
9216 PERSPECTIVES IN THE ACCOUNTING AND AUDITING PROFESSIONS Дакалюк О.О., Попик Т. Тд 2015-04-15 7
9215 Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємства Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П., Пехов В.А. С 2015-04-25 60
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. Тд 2015-04-15 87
9213 Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2015-04-25 73
9212 Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти Ковальова К.В. С 2015-06-25 48
9211 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С 2014-12-25 61
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. Тд 2015-04-22 24
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. Тд 2015-06-25 60
9208 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. С 2014-11-25 60
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд 2015-04-29 23
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. Тд 2015-06-25 17
9204 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О. С 2014-11-25 46
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. Тд 2015-06-25 20
9202 Financing of scientific, technical and innovative activities in the agricultural sector Olexandr G. Shpukulak, Lyudmyla I. Kurylo С 2013-06-25 73
9201 Банківське кредитування як один із видів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформуваннь Руда О.Л. С 2014-09-25 62
9200 Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок Руда О.Л. С 2014-09-25 26
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. Тд 2015-06-25 31
9198 Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів Тимкова В.А. С 2015-06-25 82
9197 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2014-11-24 47
9196 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. С 2014-11-24 65
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. Тд 2014-11-24 68
9194 Критеріально-рівнева структура готовності до виявлення професійної мобільності майбутніх випускників аграрних ВНЗ Герасимова І.Г. С 2014-11-24 26
9193 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. С 2014-06-24 10
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. Тд 2014-10-03 8
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. Тд 2014-10-24 2
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. Тд 2014-10-30 8
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. Тд 2014-10-18 78
9188 Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2014-10-08 61
9187 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С 2014-09-24 61
9186 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С 2014-09-24 58
9185 Навчальна програма дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан Мазур К.В. Нп 2015-05-27 2
9184 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2014-10-24 63
9182 Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015-06-24 2
9181 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015-06-24 13
9180 Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін Петриченко О.А. С 2013-06-24 28
9179 Облік податку на прибуток Федоришина Л.І., Свистун І.А. С 2014-09-24 39
9178 Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. С 2014-09-24 30
9177 Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства Федоришина Л.І., Нечепуренко А. С 2014-09-24 57
9176 Forming Agro industries Clusters for Reaching Competitiveness of Ukrainian Agroindustrial Sector Zadoroznna Larisa С 2014-09-24 120
9175 Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інноваційної політики АПК Задорожна Л.М. С 2014-09-24 75
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. Тд 2015-06-24 14
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. Тд 2015-06-24 49
9172 Регіональні аспекти податкового регулювання сільського господарства вінницької області М.В.Правдюк С 2015-06-24 40
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. Тд 2014-11-24 15
9170 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні Опольська Н. М. С 2015-06-24 15
9169 Моніторинг земель України: правові аспекти Оверковська Т. К. С 2015-06-24 31
9168 Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти Гель А. П. С 2015-03-24 15
9167 Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище птахофабрик Вінниччини Матейчук В.Є. Дрп 2015-06-24 65
9166 Екологічний моніторинг забруднення токсичними речовинами зернових та зернобобових культур у Вінницькій області з метою підвищення їх споживчих характеристик Снісаренко К.М Дрп 2015-06-24 31
9165 «Вивчення можливостей використання нових технологій підготовки питної води у м. Вінниця» 01.06. – ВР 207 м від 08.12.2014 р. 015 Шкарбуль І.С. Дрп 2015-06-24 76
9164 Оцінка впливу господарської діяльності КХП «Мирів» на навколишнє середовище в Немирівському районі Вінницької області Вечірко Максим Вікторович Дрп 2015-06-24 19
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. Тд 2014-10-23 1
9161 Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків Яремчук О.С. С 2014-09-23 15
9160 Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов Яремчук О.С. С 2014-09-23 10
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014-01-23 73
9158 Хімічний склад та властивості екскрементів нетелів за різних способів утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С 2014-09-23 23
9157 Влияние кратности и режима доения коров первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С 2014-11-23 39
9156 Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі Прутська Т.Ю. С 2014-09-23 34
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. Тд 2014-10-23 33
9154 Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. С 2014-09-23 7
9153 Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв Прутська Т.Ю. С 2014-09-23 76
9152 комп’ютерна програма «FCE(TE)» Рузакова Ольга Володимирівна Спп 2014-01-14 21
9151 комп’ютерна програма «FCE(FLW)» Рузакова Ольга Володимирівна Спп 2014-01-14 15
9150 комп’ютерна програма «FCE(FL)» Рузакова Ольга Володимирівна Спп 2014-01-14 13
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. Тд 2015-06-23 5
9148 Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування Дюк А.А. С 2015-05-23 34
9147 Землі України як обєкт правової охорони Оверковська Т. К. С 2015-06-23 29
9146 Аналіз складових балансу підприємства Китайчук Т.Г. С 2015-06-23 114
9145 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в україні Опольська Н. М. С 2015-06-23 32
9144 Правовий аналіз родового обєкта злочинів проти правосуддя Головчук В. А. С 2015-06-23 24
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. Тд 2015-04-23 54
9142 Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. С 2015-06-23 7
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. Тд 2015-06-23 36
9140 Моніторинг забруднення риби важкими металами та вплив кулінарної обробки на їх концентрацію в продуктах переробки Коберник Ольга Василівна Дрп 2015-06-22 70
9139 Дослідження стану питної води КП "Надія" смт. Вороновиця та розробка заходів щодо її поліпшення Зайцева Тетяна Миколаївна Дрп 2015-06-22 21
9138 Вплив кулінарної обробки грибів на питому активність бета-випромінюючих радіонуклідів Дроненко Аліна Анатоліївна Дрп 2015-06-22 12
9137 Розвиток функції мотивації праці на підприємствах апк Тіщенко М.О. Дрп 2015-06-22 36
9136 Перебіг та результати педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Краєвська О.Д., Найко Д.А., Краєвський В.О. С 2015-06-22 47
9135 Кореляційні зв'язки між компонентами комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Найко Д.А., Краєвська О.Д. Тд 2015-06-22 3
9133 Визначення однорідності груп при дослідженні процесу формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Найко Д.А., Краєвська О.Д. С 2015-06-22 57
9132 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. Тд 2015-06-22 48
9131 Виконання покарання у вигляді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій. Гель А. П. С 2015-05-01 14
9130 Управлінський облік в системі стратегічного управління Лепетан І.М. С 2014-06-22 69
9129 Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід Лепетан Інна С 2014-09-22 92
9128 Звіт про виконання ініціативної тематики Цицюра Я. Г. Нз 2014-11-19 5
9127 Правове регулювання діяльності профілактичних устав УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2015-06-19 44
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. Тд 2015-06-19 14
9125 Правові засади організації медичної допомоги застрахованим УСРР у 20 рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2014-09-19 28
9124 «Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies» Gutyi B., Leskiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. С 2014-09-19 43
9123 «Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками» Фаріонік Т.В. С 2014-09-19 69
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. Тд 2014-10-18 12
9121 Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення Правдюк Н.Л. С 2014-09-19 4
9120 Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С 2014-05-30 22
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. Тд 2015-06-19 24
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. Тд 2014-09-19 1
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2014-10-23 22
9116 Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями Плахтій Т.Ф. С 2014-09-19 14
9115 Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду Правдюк Н.Л. С 2014-09-19 11
9114 Управління персоналом підприємства Черніцька С.С. Дрп 2015-06-19 32
9113 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Охорона та раціональний промисел гідробіоресурсів» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та акв Марценюк Н.О. Мв 2015-05-27 0
9112 Іхтіопатологія Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090201 «водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В.; Суховуха С.М., Єрмішев О.В. Нп 2015-05-27 2
9111 Технологія кормів з основами кормовиробництва методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Суховуха С.М. Мв 2015-05-27 0
9110 Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» для студентів денної форми навчання Гуцол А. В., Бех В.В., Гриб Й.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2015-05-27 0
9109 Охорона та раціональний промисел гідробіоресурсів .Методичні вказівки для студентів 4 курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напрямку підготовки спеціальності 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура Божик В.Й., Марценюк Н.О. Мв 2015-05-27 3
9108 Іхтіопатологія методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 – «водні біоресурси та аквакультура» С.М. Суховуха, О.В. Єрмішев Мв 2015-05-27 2
9107 Технологія виробництва кормів і кормових добавок методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми навчання cпеціальності 8. 09010201 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К.М. Мв 2015-05-27 0
9106 . Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Методологія досліджень аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційног Марценюк Н.О. Мв 2015-05-27 1
9105 Фермерське рибництво вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2015-05-27 0
9104 Методологія досліджень аквакультури методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2015-05-27 0
9103 Реалізація сировини для виробництва біопаливі через біржовий ринок, як механізм розвитку аграрного ринку Бралатан В.П., Агапова М.В. С 2014-10-14 56
9102 Порівняльний аналіз виробництва цукрових буряківта резерви його збілыиення на прикладі поділького економічцого регіону Бралатан В.П., Тисячук А.В. С 2014-11-18 14
9101 Практикум з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” та 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-05-27 8
9100 Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2014-10-18 3
9099 Динамічна оцінка гумусового стану грунтів Вінниччини Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Дідур І. М., Пелех Л. В. С 2014-09-18 2
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. Тд 2015-06-18 5
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. Тд 2014-09-18 5
9096 Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2014-06-25 16
9095 Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. С 2014-09-18 55
9094 Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2014-09-18 41
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. Тд 2014-11-06 3
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Тд 2014-10-18 12
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. Тд 2014-06-13 54
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. Тд 2014-07-01 5
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. Тд 2014-09-18 38
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Тд 2014-06-22 41
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. Тд 2014-10-18 24
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. Тд 2014-11-10 77
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. Тд 2014-12-06 97
9084 Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2015-05-27 2
9083 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г., Яремчук Н.Ф. Рз 2015-05-27 2
9082 Податковий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Мараховська Т.М. Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-05-27 2
9081 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 « Мараховська Т.М. Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В., Мв 2015-05-27 0
9080 Фінансовий облік ІІ. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Окл 2015-05-27 2
9079 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Прутська Т.Ю. Нп 2015-05-27 0
9078 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В., Прутська Т.Ю. Мв 2015-05-27 0
9077 1 С: Підприємство Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво»,спеціальності – 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль О. В., Гуцаленко О. О. Нп 2015-05-27 4
9076 Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2015-05-27 1
9075 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності– 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль О. В., Гуцаленко О. О. Мв 2015-05-27 74
9074 Управління ефективністю використання активів підприємств АПК Притуляк Микола Володимирович Дрп 2015-06-17 5
9073 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8.09010201 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2015-05-27 1
9072 Навчально-методичний посібник Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств з виробництва продуеції та продуктів тваринництва, 2015 Польовий Л.В., Яремчук О.С., Подолян Ю.М., Варпіховський Р.Л. Нп 2015-05-27 0
9071 Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів Янович В.П., Купчук І.М., Корольчук В.С., Ковальчук О.С. П 2015-04-08 32
9070 Спосіб одержання високодисперсних помелів Янович В.П., Купчук І.М., Соломко І.В., Ковальчук О.С. П 2015-04-08 36
9069 Спосіб одержання дрібнодисперсних порошків Янович В.П., Купчук І.М., Корольчук В.С., Ковальчук О.С. П 2015-04-07 32
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько Тд 2014-11-21 40
9067 Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем Алиева Л. И., Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. С 2014-09-17 29
9066 Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов Деревенько И. А. С 2014-09-17 18
9065 Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое Деревенько И. А. С 2014-09-17 48
9064 Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования Деревенько И. А. С 2014-09-17 43
9063 Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения Бабичев А. П. Эссола Дьедоне. Деревенько И. А. С 2014-09-17 26
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. Тд 2014-10-17 8
9061 Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. С 2014-09-17 74
9060 Селекція сільськогосподарських тварин методичні вказівки з проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання із спеціальності 8.09010201 “технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Казьмірук Л.В., Пікула О.А. Мв 2015-05-27 0
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. Тд 2013-06-15 81
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. Тд 2013-06-15 39
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. Тд 2012-06-15 2
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. Тд 2012-06-15 12
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд 2014-12-15 43
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. Тд 2014-06-15 42
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. Тд 2014-12-15 15
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. Тд 2014-09-15 6
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд 2014-09-15 21
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд 2015-06-15 30
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. Тд 2015-06-15 16
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. Тд 2015-06-15 11
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд 2015-06-15 55
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. Тд 2014-09-15 29
9045 Управління персоналом підпрємств АПК в умовах конкурентного середовища Новогребелець Олена Анатоліївна Дрп 2015-06-15 4
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд 2013-11-05 10
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд 2013-11-05 18
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд 2014-04-15 35
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд 2014-04-15 6
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. Тд 2014-11-25 35
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. Тд 2014-11-25 20
9038 Управління конкурентоспроможністю в малих формах господарювання АПК Гесаль Тетяна Сергіївна Дрп 2015-06-15 119
9037 Оцінка екологічного та енергетичного потенціалу лісів ДП «Немирівський райагроліс» Ємець Л.В. Дрп 2015-06-15 75
9036 «Екологічна оцінка ефективність сортування твердих побутових відходів на прикладі роботи КУП « ЕкоВін » м. Вінниці » Гусак С.В. Дрп 2015-06-15 98
9035 Управління професійно-кваліфікаційним ростом працівників служби зайнятості Семененко В.В., Міняйло О.В. Дрп 2015-06-15 93
9034 Конкурентне право. Методичні вказувки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" Опольська Н.М., Мельничук М.О. Мв 2015-05-27 0
9033 Державне будівництво, державна служба та місцеве самоврядування. Методичні вказівки до семінарських занять Ковальов Д. В. Мв 2015-05-27 2
9032 Кримінологія. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2015-05-27 0
9031 Промислова екологія переробних підприємств м’ясної галузі. Методичні вказівки до виконання лабор аторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2015-05-27 1
9030 Формування іміджу підприємства Федорова Т. О. Дрп 2015-06-15 5
9029 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (на матеріалах ПСП «Перемога»). Гончарук Р.М. Дрп 2015-06-15 8
9028 Формування соціально-психологічних умов діяльності колективу Липівський О.І. Дрп 2015-06-15 26
9027 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту Гичак О.О. Дрп 2015-06-15 26
9026 З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов Гаврилюк Н.М. С 2014-09-15 6
9025 Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на траві Перепелиця М. О. С 2014-11-15 36
9024 Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування Фурман І.В. С 2014-11-15 78
9023 Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди Андрій К., Сергій В. С 2015-01-15 49
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд 2015-06-12 44
9021 Методичні рекомендації до підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Лепетан І.М., Коваль Н.І. Мв 2015-05-27 0
9020 Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні Токарчук Д.М., Чернелівська Я.В. С 2014-10-12 1
9019 Правові основи укладення та припинення шлюбу Письменна О.П., Барчук О.В. С 2014-10-12 30
9018 Управлінський облік. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2015-05-27 2
9017 Державне регулювання конкурентоспроможності підприємств Письменна О.П., Войтенко О.І., Дремух І.В. С 2013-06-12 19
9016 Управлінський облік. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Рз 2015-05-27 4
9015 Біженці в міжнародному публічному праві та національному законодавстві Письменна О.П., Чумак Ю.А. С 2015-06-12 83
9014 Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу інтернет Письменна О.П., Баранова О.С., Шкринда О.М. С 2015-06-12 6
9013 Міжнародний, зарубіжний та національний досвід правового регулювання укладення шлюбного договору Письменна О.П., Новикова Я.І. С 2015-06-12 4
9012 Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922-24 рр. Котик Ю.В. С 2014-10-12 38
9011 Формування соціально-виробничої сисетми зайнятості сільського населення Токарчук Д.М. Знп 2013-06-12 17
9010 Формування трудової та виконавської дисципліни на підприємстві (на матеріалах ПСП «Вікторія») Стефанчишина В.В. Дрп 2015-06-12 23
9009 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 3. Для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарства спеціальності 6.0 Бандура В.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015-05-27 0
9008 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 2. Для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарства спеціальності 6.0 БандураВ.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015-05-27 0
9007 Удосконалення управління фінансовою привабливістю підприємства АПК Антонова Росіна Олексіївна Дрп 2015-06-12 37
9006 Особливості управління державних підприємствах в системі АПК (на матеріалах ДП ДГ «Нива») Семчук В.М., Мазур А.Г. Дрп 2015-06-12 23
9005 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. С 2015-06-12 61
9004 Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку енергетичних культур України Ромашкан Ю.В., Мазур А.Г. Дрп 2015-06-12 19
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. Тд 2015-06-12 25
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. Тд 2015-06-12 145
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. Тд 2015-03-12 50
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. Тд 2014-11-15 23
8999 Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України Колесов О.С., Коротєєв М.А. С 2015-05-12 10
8998 Формування стратегій розвитку організацій Бідула П.М., Мазур А.Г. Дрп 2015-06-12 16
8997 Підвищення зносостійкості інструменту шляхом застосування електротехнологій Матвійчук В.А. Шпетна Ю. Бондаренко С. В. С 2015-06-11 24
8996 Аналіз технологічних можливостей процесів локального ротаційного деформування Матвійчук В. А. Явдик В. В. С 2015-06-11 46
8995 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалёва И.М. С 2015-06-11 35
8994 Розробка процесів холодного торцевого розкочуванння із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу Матвійчук В. А., Михалевич В. М., Краєвський В. О. С 2015-06-11 4
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. Тд 2014-10-18 38
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. Тд 2015-06-11 8
8990 Створення навчально-педагогічних ситуацій при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови Москаленко І.В., Хом’яковська Т.О. С 2014-10-11 44
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. Тд 2015-06-11 31
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. Тд 2015-06-11 20
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. Тд 2015-06-11 32
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. Тд 2015-06-11 17
8985 Мотивація праці в аграрних підприємствах та основні напрями її поліпшення (на матеріалах ПАТ «Сад Поділля») Сінгур В.Л. Дрп 2015-06-11 25
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. Тд 2014-09-11 26
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. Тд 2015-05-11 31
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. Тд 2014-11-25 33
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. Тд 2014-09-11 41
8980 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С 2013-09-11 62
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. Тд 2014-10-18 41
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. Тд 2014-06-11 21
8976 Моделі підсумовування розсіяних пошкоджень в процесах пластичного деформування Матвійчук В. А. С 2015-03-11 36
8975 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Явдик В. В. С 2015-06-11 3
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А Тд 2015-03-02 0
8973 Генерация тепловой энергии в сельськом хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В.А., Рубаненко Е.А., Дмитришен А.Н. Спп 2014-12-11 34
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. Тд 2015-06-11 41
8971 Генеза поняття психічних станів особистості як психологічна проблема Клибанівська Т.М. С 2013-06-11 71
8970 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Янович В. П., Вишнєвський В. М. С 2015-06-11 37
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. Тд 2015-06-11 62
8968 Альтернативні джерела енергії - запорука енергетичної безпеки країни Музичук В.І., Стратулат М.А. Тд 2015-06-11 10
8967 Сонячна енергетика Музичук В.І., Чорненький Я.М. Тд 2015-06-11 36
8966 Енергоємні біобатареї з цукру Музичук В.І., Кулик В.М. Тд 2015-06-11 14
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. Тд 2015-05-28 11
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. Тд 2012-10-12 4
8963 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права з дисципліни "Менеджмент" Мазур К.В. Мв 2015-05-27 0
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. Тд 2014-11-11 44
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. Тд 2014-11-19 38
8960 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики Смілянець О. Г. С 2013-06-11 44
8959 Метод стабілізації в’язкості віброкиплячого шару в адаптивних вібраційних технологічних машинах Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П 2014-11-19 26
8958 Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Офісний менеджмент» Шаманська О.І., Красняк О.П., Довгань Ю.В. Нп 2015-05-27 0
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. Тд 2015-02-10 25
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. Тд 2014-10-10 43
8955 Розвиток аудиторськот діяльності в Україні з переходом до міжнародних стандартів аудиту Михальчишина Л.Г., Бралатан В.П. С 2015-06-10 27
8954 Роль та основнi функци ринку цiнних паперiв Михальчишина Л.Г. С 2015-06-10 12
8953 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С 2014-10-10 67
8952 Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту Михальчишина Л., Маловічко Л. С 2014-09-10 59
8951 Методичні вказівки до проходження стажування для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форм навчання МельничукО.Ф., ОмельчукВ.А. , ОпольськаН.М., ПисьменнаО.П. Мв 2015-05-27 0
8950 Канонічне право. Методичні вказівки до семінарських занять. Ковальов Д.В. Мв 2015-05-27 0
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. Тд 2014-10-24 23
8948 Канонічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Омельчук В.А., Ковальов Д.В. Нп 2015-05-27 1
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. Тд 2015-05-10 43
8946 Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «правознавство».механізм юридичного забезпечення прав людини Омельчук В.А. Нп 2015-05-27 0
8945 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» з дисципліни "Освітнє право" Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Мв 2015-05-27 0
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. Тд 2014-10-16 48
8943 Словник основних термінів із розведення та селекції сільськогосподарських тварин Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А. С 2015-05-27 1
8942 Програма навчальної практики з університетської освіти Клибанівська Т.М., Оліійник Н.А. Нп 2015-05-27 1
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. Тд 2014-12-20 5
8940 Облік фіксованого сільськогосподарського податку у фермерських господарствах Коваль Н.І. С 2015-06-10 54
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна Тд 2015-03-28 65
8938 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером Ярошенко Леонід Вікторович, Чубик Роман Володимирович П 2014-11-23 44
8937 Спосіб стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних вібраційних технологічних машинах Ярошенко Леонід Вікторович, Чубик Роман Володимирович П 2014-09-10 21
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. Тд 2015-06-10 28
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. Тд 2014-11-11 54
8934 Сертифікат про участь в конференції Фостолович В. А. Ас 2014-10-10 56
8933 Сертифікат про участь в конференції Фостолович В. А. Ас 2014-09-10 52
8932 Біоенергетика в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку Ковальчук С.Я., Вецало В.О. С 2014-09-10 98
8931 Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів з рутиловим покриттям Бондар Л.А., Співак О.Ю., Музичук В.І. С 2014-09-10 63
8930 Вплив сучасної електроенергетики на довкілля Музичук В.І., Яремчук В.С. Тд 2015-03-10 46
8929 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю К. Левчук, О.Левчук С 2015-06-10 26
8928 Розвиток методології бухгалтерського обліку кормовиробництва Л. А. Чудак С 2014-09-10 23
8927 Екологічно чисті способи вироблення електричної енергії Мухзичук В.Ы., Яремчук В.С. Тд 2015-03-20 25
8926 Керований віброзбуджувач Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П 2013-03-04 13
8925 Керований віброзбуджувач Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П 2013-10-09 15
8924 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П 2013-07-08 19
8923 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом викорисатння біовідходів Веселовська Н.Р., Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. С 2015-06-10 40
8922 Професійна етика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030508 – «Фінанси та кредит» економічного факультету де Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Нп 2015-05-27 0
8921 Професійна етика Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.030508 – «Фінанси та кредит» економічного факультету денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Мв 2015-05-27 0
8920 Професійна етика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030509 – «Облік і аудит» Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Нп 2015-05-27 1
8919 Професійна етика Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.030509 – «Облік і аудит» економічного факультету денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Мв 2015-05-27 0
8918 Введення в спеціальність.Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Бралатан В.П., Голишевська Л.В. Мв 2015-05-27 0
8917 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня ОКР „Спеціаліст” спеціальності 7.09010101 “Агрономія” Дідур І.М., Вергелес П.М., Пінчук Н.В. Мв 2015-05-27 2
8916 Вібраційний змішувач Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. П 2014-06-09 36
8915 Спосіб переміжного вібромоношарного сушіння Ярошенко Л. В., Омельянов М. О. П 2013-06-10 16
8914 Проблеми державної підтримки фермерських господарств як форми малого бізнесу Коваль Н.І. С 2015-06-10 38
8913 Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід Коваль Н.І. С 2015-06-10 29
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. Тд 2014-10-11 29
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. Тд 2014-10-18 40
8910 Дегібридизація в сполуках RAl2Si2 Ніколайчук В.Я.,Ніколюк П.К., ЮщенкоА.В., Стасенко В.А. С 2014-09-10 74
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. Тд 2014-11-25 6
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. Тд 2014-11-10 15
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. Тд 2014-11-18 28
8906 Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств Марчук У.О. С 2014-09-10 60
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. Тд 2014-10-11 4
8904 Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням Мулик Т.О. С 2015-03-09 43
8903 Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні. Марчук У.О., Рудик С.Ф. С 2014-03-09 111
8902 Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту. Марчук У.О. С 2014-11-09 20
8901 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. С 2015-09-09 52
8900 Вібраційна сушарка. Янович В.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Купчук І.П. П 2014-09-25 22
8899 Вібраційна сушарка. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П. П 2012-10-25 22
8898 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія викладачів Вінницького аграрного університету т Хомяковський Ю.Л. С 2015-06-09 6
8897 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія викладачів вінницького національного аграрного університету та технологіч Хомяковська Т.О. С 2015-06-09 0
8896 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки Снєжкин Ю.Ф., Чалаев Д. М., Пазюк В.М., Пазюк О.Д. С 2009-06-09 72
8895 Вібраційні зерносушарки як спосіб інтенсифікації та економічності процесу сушіння зерна Пазюк В.М. ,Паламарчук І.П.,Пазюк О.Д С 2010-06-09 62
8894 Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення Пазюк В.М. ,Паламарчук І.П.,Пазюк О.Д С 2011-06-09 60
8893 Дослідження математичної моделі вібраційні барабанної зерносушарки. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П. С 2012-06-09 18
8892 Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці Пазюк О.Д. С 2012-06-09 49
8891 Вібраційна конусна дробарка Янович В.П., Купчук І.П., Пазюк О.Д., Рябоконь В.М. П 0000-00-00 32
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. Тд 2014-11-22 17
8889 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С 2014-12-09 37
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. Тд 2014-10-18 18
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. Тд 2015-05-09 41
8886 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П., Вишневський В.М. С 2015-06-09 35
8885 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів на дослідному полі ВНАУ Антонюк А.О. Дрп 2015-06-09 22
8884 Розробка заходів щодо покращення екологічного стану поверхневих вод Оратівського району Вінницької області Ладан А.О. Дрп 2015-06-09 9
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. Тд 2014-03-26 2
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. Тд 2014-03-04 53
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. Тд 2014-04-26 49
8880 Хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для факультету механізації сільського господарства Румянцева Ж.О. Мв 2015-05-27 0
8879 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 2) Ю.М. Козак, О.М. Переяславський Мв 2015-05-27 1
8878 Джерела з історії Січневого повстання на Правобережжі Легун Ю.В. С 2014-11-17 14
8877 Вітросонячна гідрогазотурбогенераторна електростанція "зоря" Янович В. П. П 2012-05-10 36
8876 Гідроелектроенергетична установка "струмок" Янович В. П. П 2012-05-10 23
8875 Парова турбіна Янович В. П. П 2012-05-10 16
8874 Інженерна екологія. Навчальна програма для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Кравчук Г.І. Нп 2015-05-27 0
8873 Вібровідцентрова сушарка Янович В. П. П 2013-06-10 25
8872 Тематичний глосарій. Заповідна справа. Словник понять та термінів. Кравчук Г.І. , Петриченко Н.М., Кравчук С.А. С 2015-05-27 0
8871 Вібраційний млин Янович В. П. П 2013-06-10 3
8870 Вібраційний млин Солона О.В., Коц І.В., Василенко Т.С., Мельник А.Ю. П 2014-12-10 19
8869 Спосіб транспортування сипких матеріалів Янович В. П. П 2014-12-10 14
8868 Вібровідцентровий змішувач Янович В. П. П 2010-01-11 32
8867 Вітросонячна електроенергетична транспортабельна установка (вестра) Янович В. П. П 2011-07-11 3
8866 Наплавна гідроелектроенергетична установка "чайка" Янович В. П. П 2011-07-11 4
8865 Вібраційна центрифуга Янович В. П. П 2012-01-25 8
8864 Вібровідцентрова дробарка Янович В. П. П 2014-02-25 51
8863 Вібровідцентровий дезінтегратор Янович В. П. П 2013-02-25 40
8862 Віброланцюгова дробарка Янович В. П. П 2014-03-25 40
8861 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини Янович В. П. П 2010-03-25 8
8860 Віброеластичний транспортер Янович В. П. П 2014-06-25 42
8859 Горизонтальний автоклав із аеродинамічним інтенсифікатором Янович В. П. П 2014-06-25 31
8858 Вібровідцентрова сушарка Паламарчук І. П., Янович В. П., Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. П 2013-06-10 14
8857 Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів Янович В. П. П 2014-06-25 29
8856 Роторний концентратор теплової енергії Янович В. П. П 2014-06-25 4
8855 Вібророторна дробарка Янович В. П. П 2014-06-25 6
8854 Віброеластичний транспортер-змішувач Янович В. П. П 2014-06-25 30
8853 Вітросонячна гідроенергетична електростанція "сяйво" Янович В. П. П 2014-06-25 38
8852 Внутрішній аудит у системі управління сучасного підприємства Гуцаленко Л.В., Романець А.В. С 2015-06-09 20
8851 Вібровідцентрове обладнання для виробництва кісткового борошна Янович В. П. П 2014-06-25 35
8850 Педагогічний супровід професійного самовизначення студентів аграрного ВНЗ Олійник Н.А. С 2014-09-09 28
8849 Формування високоефективної симбіотичної системи rhizobium galegae— козлятник Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула, С.Я. Коць, П.М. Маменко, В.П. Патика С 2014-01-09 30
8848 Вібраційна дробарка "якуп" Янович В. П. П 2014-06-25 21
8847 Сонячний електроенергетичний генератор роторний "сокіл" Янович В. П. П 2011-06-25 21
8846 Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств з виробництва продукції та продуктів тваринництва . Методичні вказівки д ля виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробницт Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2015-05-27 0
8845 Сонячний теплоенергетичний генератор роторний "сова" Янович В. П. П 2011-06-25 16
8844 Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств з виробництва продукції та продуктів тваринництва . П рограма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки про Польовий Л.В., Яремчук О.С., Подолян Ю.М., Варпіховський Р.Л. Нп 2015-05-27 0
8843 Роль багаторічних бобових трав в сталому розвитку вінницької області Шкатула Ю. М., Кириленко Л. В. С 2013-11-13 32
8842 Облік витрат виробництва субєктів малого підприємництва Марчук У.О., Свистун І.А. С 2015-06-09 11
8841 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальні технології переробних і харчових виробництв" для студентів фахового спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” де Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2015-05-27 0
8840 Інтегрований з ахист цукрових буряків Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів спеціальност і 7. 090 1010 1 «Агрономія» Окрушко С.Є. Мв 2015-05-27 0
8839 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах козлятника східного Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула С 2014-09-09 22
8838 Класифікаційні ознаки суб’єкта малого підприємництва для потреб обліку Марчук У. О. С 2015-06-09 31
8837 Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення Покиньчереда В.В. С 2014-09-14 20
8836 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. С 2014-11-27 18
8835 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективны показатели дизеля Аничсимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалева И.М. С 2015-06-09 35
8834 Математическая модель впрыска топлива в малых отклонениях для определения остаточного ресурса дизельной топливной аппаратуры Анисимов В.Ф., Музычук В.Ы., Слободян Н.М. С 2015-06-09 9
8833 Использование альтернативных источников энергии для электроснабжения в АПК Рубаненко Е.А., Сидоренко Р.В., Чарский А.В., Кривулько М.В. С 2014-12-15 74
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Тд 2014-10-18 47
8831 Генерация тепловой энергии в сельском хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В.А., Рубаненко Е.А., Дмитришен А. Н. С 2014-12-05 35
8830 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Бойко Ю.М. С 2014-09-09 40
8829 Історія української культури в біографіях видатних діячів Бойко Ю.М. С 2015-06-09 20
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. Тд 2015-03-31 53
8827 Photoconductivity and dielectric properties of (c60+c70) A.А. Ыhevchuk, В.A. Naiko, A.V. Koval'chuk, E.V. Basiuk С 2004-06-09 23
8826 Photodielectrical properties of the modified С60 films. Maxwell – Vagner-type polarization between near-electrode and bulk layers A.V. Koval’chuk, A.F. Shevchuk, D.A. Naiko, T.N. Koval’chuk С 2005-06-09 45
8825 Absorption and photoluminescent spectra of dimethylaniline ethylene ketone dyes in isotropic solvents M.P. Gorishnyi, A.F. Shevchuk, V.S. Manzhara, A.V. Koval’chuk С 2006-06-09 28
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk С 2008-06-09 23
8823 Інформаційні технології аграрної освіти та їх вплив на трансформаційні процеси педагогічної системи у сучасних умовах Клочко О.В., Сличук Н.В. М 2014-10-09 27
8822 Шкідники смородини і агрусу Вергелес П.М. С 2015-06-09 42
8821 Хвороби смородини та агрусу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. С 2015-06-09 18
8820 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М. С 2012-06-09 15
8819 Особливості облікової політики фермерських господарств Коваль Н.І. С 2013-06-09 67
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. Тд 2013-12-03 11
8817 Вітросонячна електроенергетична установка "весна" Янович В. П. П 2011-06-09 14
8816 Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором Янович В. П. П 2011-06-09 6
8815 Вібровідцентровий змішувач Янович В. П. П 2011-06-09 26
8814 Вібророторна дробарка Янович В.П. П 2013-04-09 45
8813 Міні-вітроелектроустановка акумулююча (аіст) Янович В. П. П 2011-08-24 22
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. Тд 2014-04-05 18
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. Тд 2014-04-11 68
8810 The conceptual principles for the formation of the informational competence of managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko С 2014-04-09 21
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. Тд 2014-04-11 89
8808 Дипломна робота на тему: Ефективність застосування біоіндикації у визначенні стану атмосферного повітря Баранець Н. І. Дрп 2015-06-09 64
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. Тд 2014-12-17 15
8806 Вітроелектроенергетична установка Янович В. П. П 2011-06-02 16
8805 Вертикальний автоклав Янович В. П. П 2014-09-25 3
8804 Вібророторна дробарка Янович В. П. П 2014-09-25 7
8803 Вібраційна овочерізка Янович В. П. П 2014-09-25 13
8802 Спосіб виробництва полікомпозитних сипких сумішей Янович В. П. П 2014-09-25 34
8801 Вібраційний змішувач рідинних сполук Янович В. П. П 2014-09-25 27
8800 Вібраційний двоконтейнерний млин Янович В. П. П 2014-09-25 8
8799 Вібраційний дезінтегратор Янович В. П. П 2014-09-25 13
8798 Вібраційна сушарка Янович В. П. П 2014-09-25 6
8797 Пат. 84564 України, МПК F26B 17/00. Вібромашина для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів у віброкиплячому шарі / Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. – № 2013 05064 ; заявл. Чубик Р.В., Зозуляк І. А. Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. П 2013-10-25 7
8796 Пат. 84565 України, МПК В06B 1/16. Керований синхронний віброзбуджувач / Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. – № 201305065 ; заявл. 19.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. П 2013-10-25 19
8795 Вібраційна сушарка Янович В. П. П 2012-10-25 19
8794 Основні підходи до прийняття рішень в логістиці Бурдейна Л.І. Знп 2014-10-08 63
8793 Вібраційний змішувач Янович В. П. П 2012-10-25 3
8792 Планетарний млин Янович В. П. П 2013-11-25 10
8791 Вібраційний млин Янович В. П. П 2013-11-25 44
8790 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства зі спеціальності 7.050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Веселовська Н.Р., Іванов М. І., Переяславський О. М., Шаргородський С.А. Мв 2015-05-27 0
8789 Реактор-змішувач Янович В. П. П 2013-08-27 35
8788 Пат. 80207 України, МПК F26B 17/26. Адаптивний пристрій для сушіння матеріалу у віброкиплячому шарі / Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М., Зозуляк О. В. ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. – № 2012 02646 ; заявл. 05.03.2012 ; опуб Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М., Зозуляк О. В. П 2013-05-27 30
8787 Вібраційна конусна дробарка Янович В. П. П 2014-09-25 6
8786 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини Янович В. П. П 2014-09-25 8
8785 Спосіб транспортування сипких матеріалів Янович В. П., Купчук І. М., Омельянов О. М., Бондаренко О. В. П 2014-12-10 22
8784 Вертикальний автоклав Приліпко Т. М., Куций В. М., Янович В. П., Купчук І. М. П 2014-09-25 32
8783 Вібророторна дробарка Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І. М., Вітязь А. О. П 2014-09-25 11
8782 Вібраційна овочерізка Янович В. П., Купчук І. М., Вітязь А. О., Яшков Д. І. П 2014-09-25 4
8781 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Теплообмінні процеси та апарати у переробних і харчових виробництвах . Теоретичні основи » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015-05-27 1
8780 Вібраційний змішувач рідинних сполук Янович В. П., Купчук І. М., Цвігун О. О., Гончар Л. А. П 2014-09-25 19
8779 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему «Процеси та обладнання для екстрагування у переробних та харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015-05-27 0
8778 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І. М., Гнатюк В. В. П 2014-09-25 18
8777 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та н Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015-05-27 0
8776 Вібраційний двоконтейнерний млин Янович В. П., Купчук І. М., Бабій Г. Р., Павлик Н. М. П 2014-09-25 28
8775 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Процеси та обладнання для перегонки у переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підг Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015-05-27 0
8774 Вібраційна сушарка Янович В. П., Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Купчук І. М. П 2014-09-25 2
8773 Вібраційна конусна дробарка Янович В. П., Купчук І. М., Пазюк О. Д., Рябоконь В. М. П 2014-09-25 8
8772 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 1. для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарстваспеціальності 6.09 БандураВ.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015-05-27 0
8771 Бюджетне фінансування агроформувань як складова директивного фінансового механізму фінансово-економічної політики держави Грищук Н.В. С 2014-09-08 12
8770 Some aspects of professional training future managers by means of information and communication technologies in higher education Klochko Oksana С 2014-11-08 67
8769 Довідник. Програмування в Mathcad Дзісь В.Г.,Левчук.О.В, ,Новицька Л.І,Смілянець О.Г., Бубновська І.А. С 2015-05-27 2
8768 Використання біомаси для для отримання теплової та електроенергії в сільському господарстві Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. Знп 2015-06-08 9
8767 Вдосконалення методів визначення стану ізоляції мереж оперативного постійного струму на ранній стадії розвитку дефекту Рубаненко О. Є. , Романюк М. В., Рубаненко О. О. Знп 2015-05-15 41
8766 Формування та оптимізація портфеля цінних паперів підприємства Бурденюк І.І., Вітюк М.О. С 2014-09-08 54
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд 2014-10-17 42
8764 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Бурденюк І.І., Січко Т.В. С 2014-04-01 26
8763 Процеси та обладнання для подрібнення у переробних і харчових виробництвах. Навчально-методичний презинтаційний матеріал Паламарчук І.П., Янович В. П. Кл 2015-05-27 0
8762 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу Коломієць Т. В. С 2014-09-25 48
8761 Моделювання протягування деталей із сірого чавуна Солона О.В., Єрьомін П.М., Чернявський О.В. С 2014-09-08 33
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. Тд 2014-09-08 29
8759 Мотивація праці на підприємствах України Киш Л.М., Гичак О.О. Знп 2014-10-08 29
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014-11-08 73
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014-11-08 72
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014-11-08 59
8755 Розробка методики масштабного переходу “фізична модель – натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. С 2015-06-08 9
8754 Вібраційний подрібнювач Янович Віталій Петрович П 2013-03-08 26
8753 Експериментальна оцінка енергетичних параметрів вібророторної дробарки крохмаловмістної сировини спиртової промисловості Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І.М. С 2015-06-08 34
8752 Вібровідцентрова фільтруюча машина Янович В. П. П 2011-02-08 20
8751 Обгрунтування технології та обладнання для переробки волоських горіхів Янович В.П. , Купчук І. М. Корольчук В. С. С 2015-06-08 77
8750 Вертикальна вітроелектростанція "зеніт" Янович В. П. П 2013-06-08 35
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. Тд 2015-06-08 9
8748 Організація паралельних алгоритмів та методів обчислення сукупності моментних ознак масивів цифрової інформації Дубчак В.М. Знп 2015-06-08 33
8747 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах СВК «Надія») Стецюк О.В. Дрп 2015-06-08 18
8746 Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти Грищук Н.В. С 2014-10-05 61
8745 Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва-одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань Грищук Н.В. С 2014-10-09 76
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. Тд 2014-09-15 13
8743 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики Середа Л.П. , Кондратюк Д.Г., Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В. , Труханська О.О. , Холодюк О.В. , Зінєв М.В. Мв 2015-05-27 0
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. Тд 2014-10-17 47
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. Тд 2014-09-08 39
8740 Робоча програма навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Ціхановська В.М., Полеся В.М., Нп 2015-05-27 1
8739 Робоча програма виробничої практики «Технологія продукції ресторанного господарства» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Ціхановська В.М., Полеся В.М., Нп 2015-05-27 0
8738 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять Ціхановська В.М., Феняк Л. А., Хаєцька О.П. Мв 2015-05-27 0
8737 Методичні рекомендації написання та оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Середа Л.П. , Швець Л.В., Гунько І.В. , Пришляк В.М. Мв 2015-05-27 0
8736 Методичний посібник для виконання дипломного проекту з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів фахового спрямування 7.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання. В.М. Бандура, І.П. Паламарчук, Л.В.Фіалковська Мв 2015-05-27 0
8735 Економетрика_Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентів ЕК Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2015-05-27 2
8734 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В. Ю. Мв 2015-05-27 0
8733 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентами напряму підготовки 6.090101 «агрономія» Мазур В.А., Дідур І.М., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В. Пкд 2015-05-27 0
8732 Методологія та організація наукових досліжень програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальність 8.03060104 «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015-05-27 6
8731 Методологія та організація наукових досліжень програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальність 8.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015-05-27 0
8730 Менеджмент підприємств апк методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для підготовки фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Кубай О.Г., Герасименко Ю.В. Мв 2015-05-27 1
8729 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Клочко О.В. Нп 2015-05-27 0
8728 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030 Клочко О.В. Мв 2015-05-27 1
8727 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030 Клочко О.В. Мв 2015-05-27 0
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014-12-25 46
8725 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030 Клочко О.В. Мв 2015-05-27 0
8724 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030 Клочко О.В. Мв 2015-05-27 0
8723 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030 Клочко О.В. Мв 2015-05-27 0
8722 Вибори до Верховної Ради України в 2014 р. Богатчук С.С. Знп 2015-04-08 32
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. Тд 2015-03-08 4
8720 Біологічна, фізична і колоїдна хімія: Робочий зошит для самостійної та лабораторної роботи студентів Коберська В.А., Єрмішев О.В. Рз 2015-05-27 95
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. Тд 2015-02-26 31
8718 Навчальний посібник з дисципліни «Металообробне обладнання» для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання напряму підготовки «Машинобудування» Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Нп 2015-05-27 0
8717 Менеджмент підприємств апк програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Кубай О.Г., Герасименко Ю.В. Нп 2015-05-27 0
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. Тд 2015-06-05 45
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. Тд 2015-06-05 19
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. Тд 2015-06-05 61
8713 Опорний конспект лекцій з курсу “Інформаційні системи управління організацією” для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. Окл 2015-05-27 0
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. Тд 2015-06-05 47
8711 Опорний конспект лекцій з курсу “Основи теорії систем та системного аналізу” для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. Окл 2015-05-27 0
8708 Опорний конспект лекцій з курсу “Електронна комерція в менеджменті” для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. Окл 2015-05-27 0
8706 Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі О.В. Мороз, Н.П. Карачина, В.М. Семцов, Л.М. Несен, І.В. Гребеньок, Г.С. Кукель, О.Ю. Федоришина, Н.Ф. Мандзюк М 2015-06-15 28
8705 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Березюк С.В. , Колесник Т.В. , Кірєєва Е.А. Мв 2015-05-27 3
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. Тд 2015-05-06 60
8703 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Березюк С..В. , Колесник Т.В., Кірєєва Е.А. Мв 2015-05-27 0
8702 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 8.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм форми навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015-05-27 2
8701 Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» галузь знань «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 - «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Самборська О.Ю., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А. Мв 2015-05-27 0
8700 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм форми навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015-05-27 2
8699 Проблема ідентифікації інтелектуального капіталу підприємства Коломієць Т.В. С 2015-06-05 52
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. Тд 2014-03-05 81
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. Тд 2015-06-05 44
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. Тд 2015-06-05 75
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. Тд 2015-06-05 21
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. Тд 2015-04-15 34
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. Тд 2014-12-05 66
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. Тд 2014-12-05 76
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. Тд 2014-11-19 64
8690 Роль податкового регулювання у розвитку ринку біопалив в Україні Мулик Т.О. С 2015-05-05 20
8689 Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інжене-рам сільськогосподарського виробництва щодо ви-користання біодизельного палива в умовах сільсько-господарського виробництва Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А. С 2014-10-24 4
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. Тд 2015-06-05 32
8687 English for every day communcation for the Students of power engineering department. Збірник вправ, тестів та завдань Джеджула О.М., Федорцова О.Г. Нп 2015-05-27 1
8686 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів у Тиврівському районі Мазур А.В. Дрп 2015-06-05 3
8685 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів у Тиврівському районі Мазур А.В. Дрп 2015-06-05 3
8684 Екологічна оцінка використання традиційних та альтернативних видів палива для котелень IШаповал О.О. Дрп 2015-06-05 60
8683 Методичні вказівки для проведення практичних ( семінарських ) занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни « Міжнародні валютно - кредитні відносини » факультету менеджменту і права ОКР « Бакалавр », галузь Ціхановська В.М., Ставська Ю.В., Прилуцький А.М. Мв 2015-05-27 1
8682 Навчальна програма вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для спеціальності 6.030.601 "Менеджмент" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2015-05-27 0
8681 Навчальна програма вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для спеціальностей 6.050.106 "Облік і аудит", 6.050.102 "Економічна кібернетика", 6.030.508 "Фінанси і кредит", "контроль і ревізія", 6.030.503 "Міжнародна економіка" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2015-05-27 1
8680 Агроекологія. Методичні вказівки до підготовки бакалаврів денної форми навчання зі спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мущинська В.І., Джура Н.М. Мв 2015-05-27 1
8679 Агроекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Джура Н.М., Мущинська В.І. Нп 2015-05-27 49
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. Тд 2015-06-04 43
8677 Моделі оптимізації клієнтської бази організації Петровська А.В. С 2015-06-04 10
8676 The CRM-system market development tendencies and the activation of their implementation in Ukrainian companies Петровська А. В. С 2015-06-04 18
8675 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконаннядержавного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" Дідур І.М., Підпалий І.Ф., Прокопчук В.М., Матусяк М.В., Нп 2015-05-27 0
8674 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 7.10010203 “Механізація сільського господарства” ОКР «Спеціаліст» Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Любін М.В. Мв 2015-05-27 1
8673 Опорний конспект лекцій "Хімія" Н.М. Балух, Т.В. Марчак Окл 2015-05-27 0
8672 Методичні вказівки (допов. і перер.). «Розрахунок і побудова тягової характеристики трактора та динамічної характеристики автомобіля» до виконання курсової роботи, спеціальність: 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Анісімов В.Ф., д Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., Яцковський В.І., Комаха В.П., П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б., Кравець С.М. Мв 2015-05-27 0
8671 Випробування автотракторних дизильних двигунів внутрішнього згоряння.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 6.100 102 “Процеси, Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., Комаха В.П., П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б., Кравець С.М. Мв 2015-05-27 0
8670 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" Дусанюк В.А., Переяславський О.М., Моторна О.О. Мв 2015-05-27 0
8669 Методичні вказівки щодо підготовки і написання розділу "Охорона довкілля" у дипломних роботах спеціальності "Агрономія" Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Мв 2015-05-27 0
8668 Методичні вказівки щодо підготовки і написання розділу "Охорона довкілля" у дипломних роботах спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Мв 2015-05-27 0
8667 Методика розв'язування задач з хімії. Довідник. Частина 3 Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. С 2015-05-27 0
8666 Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Польовий Л.В., Поліщук Т.В. С 2015-05-27 0
8665 Методичні рекомендації до дипломного проектування для студентів напряму «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Мв 2015-05-27 0
8664 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» «Електроніка і мікросхемотехніка» та «Електронік Рубаненко О.О., Ковальчука С.О., Гурич А.Ю. Мв 2015-05-27 5
8663 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 7.10010203 “Механізація сільського господарства” ОКР «Спеціаліст» Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Любін М.В. Мв 2015-05-27 1
8662 Методичні рекомендації призначенні як спецкурс для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, з дисциплін «Психологія», «Педагогіка», «Психологія та педагогіка», «Університетська освіта». Олійник Н. А. , Латуша Н.В. Мв 2015-05-27 2
8661 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Піковська Т.В. М 2015-05-27 0
8660 Механізація доїння корів та первинної обробки молока. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 “Процеси, ма Грицун А.В, Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2015-05-27 1
8659 Механізація приготування та роздавання кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та Грицун А.В, Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2015-05-27 0
8658 Механізація утримання та обслуговування тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини т Грицун А.В, Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2015-05-27 1
8657 Паливні системи автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальність: 6. 100102 «Проце Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., Яцковський В.І., Комаха В.П., П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б., Кравець С.М. Мв 2015-05-27 0
8656 Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення палет Солона О.В., Василенко Т.С. С 2015-06-04 38
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 54
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 64
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 55
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 18
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 13
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 46
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-04 6
8647 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого деформування за схемою "Круг-овал" Матвійчук В.А., Бубновська І.А. С 2015-06-04 35
8646 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалёва И.М. Знп 2015-06-04 53
8645 Високоенергетичні екопелети Янович Віталій Петрович П 2015-06-04 21
8644 Пристрій для вібраційної обробки Берник П. С. Ярошенко Л. В., Зозуляк І. А. П 2001-06-04 6
8643 Вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Берник П.С., Зозуляк І. А., Ярошенко Л.В. П 2001-06-04 27
8642 Лоткова вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Берник П. С., Денісов П. Д., Зозуляк І. А. П 2001-06-04 5
8641 Лоткова вібраційна сушарка Берник П, С., Денісов П. Д., Зозуляк І. А. П 2001-05-27 24
8640 Трудові ресурси: Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. М 2015-05-27 0
8639 Словник термінів з дисципліни Паливно мастильні матеріали (частина 2) Яцковський В.І., Гунько І.В., Гуцаленко О.В. С 2015-05-27 0
8638 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія, проектування і розрахунок обладнання переробних та харчових виробництв» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» зі спеціальності 7.090221 - обладнання перероб Берник І.М. Мв 2015-05-27 0
8637 Курсове проектування з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання переробної галузі» для студентів за напрямком підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія В. М. Пазюк, О. Д. Пазюк Мв 2015-05-27 0
8636 Методичні вказівки з курсу "Планування експерименту" для студентів денної та заочної форми навчання Пазюк В.М., Пазюк О.Д., Липовий І.Г. Мв 2015-05-27 0
8635 Програма навчальної дисципліни “Система машина-поле” для підготовки бакалаврів напряму – 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Кравченко І.Є., Холодюк О.В. Нп 2015-05-27 1
8634 Програма навчальної дисципліни “Система точного землеробства” для підготовки магістрів за спеціальністю - 8.10010203 "Механізація сільського господарства". Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-05-27 0
8633 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів факультету механізації сільського господарства НП 6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ, 6.050503 - Машинобудування. Частина 1 Гунько І.В., Яцковський В.І., Кравець С.М. Мв 2015-05-27 0
8632 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 2 (18-19 століття) Бойко Ю.М. С 2015-05-27 0
8631 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання Бурєннікова Н. В., ,Бурлака Н. І. Ковальчук С. Я., Коломієць Т. В., Мв 2015-05-27 1
8630 Страховий менедмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо – кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кред Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015-05-27 2
8629 Страховий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2015-05-27 0
8628 Інформаційний бізнес. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв 2015-05-27 0
8627 Логістика_Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми Потапова Н.А., Качуровський С.В. Мв 2015-05-27 0
8625 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробн Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2015-05-27 1
8624 Менеджмент_Програма навчальної дисципліни / Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (ЦПО) Герасименко Ю, В, Нп 2015-05-27 0
8623 Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційна поведінка" для студентів денної форми навчання напряму підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адмініструв Германюк Н.В. Мв 2015-05-27 0
8622 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів денної форми навчання напряму підготовки фазівців ОКР "бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адмі Германюк Н.В. Мв 2015-05-27 0
8621 Ме тодологія та організація наукових досліджень . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010005 «Екологічна політика і право» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015-05-27 0
8620 Організаційна поведінка. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування". Германюк Н.В. Нп 2015-05-27 0
8619 Основи наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування". Германюк Н.В. Нп 2015-05-27 0
8618 Менеджмент: Методичні вказівки до організації СРС / Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (ЦПО) Герасименко Юлія Володимирівна Мв 2015-05-27 0
8617 Пост-аудит в митній службі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фахового спрямування «Контрол Фабіянська В. Ю. Мв 2015-05-27 0
8616 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В. Мв 2015-05-27 0
8615 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакал Ушкаленко І.М., Яхно К.Г. Мв 2015-05-27 0
8614 Аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв 2015-05-27 1
8613 Автоматизоване робоче місце бухгалтера. 1С:Бухгалтерія. Методичні вказівки для лабораторних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» екон Коляденко С.В., Бахарєва Я.В., Маколкіна О.В. Мв 2015-05-27 1
8612 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика» та 6.030509.03 «Міжнародна економіка» Томчук О.Ф. Нп 2015-05-27 8
8611 Аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мв 2015-05-27 1
8610 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2015-05-27 0
8609 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” Підвальна О.Г., Мазур К.В Мв 2015-05-27 1
8608 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2015-05-27 1
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-03 39
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-03 14
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-06-03 47
8604 Дипломна робота ОКР "Магістр" "Оцінка стану та розробка природоохоронних заходів для оптимізації екологічного стану вод річки Дохна Костенюк О.В. Дрп 2015-06-03 34
8603 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання факультету менеджменту, освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.0306 Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015-05-27 3
8602 Організація і методика проведення ревізії і контролю. Методичні вказівки з організації практичних занять для студентів спеціальності 8.030.509.01 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Вдовенко Л.О., Вахновська О.В, Коровецька Л.А. Мв 2015-05-27 0
8601 Комп`ютерний аудит. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор для студентів економічного факультету спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Бралатан В.П., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мв 2015-05-27 0
8599 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 2
8598 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 2
8597 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 030502 « Еко номічна кібернетика » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8596 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8595 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8594 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 050503 « Маш инобудування » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8593 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090101 « Агрономія » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8592 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 100202 « Процеси, машини та обладна Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8591 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 09013 « Лісове і садово - паркове госпо Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8590 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8589 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” галузі знань 0901 “Сільське господарство і лісни Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8588 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8587 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка та під Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8586 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємницт Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 2
8585 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 1
8584 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.09013 “Лісове і садово-паркове господарство” галузі знань 0901 “Сіл Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8583 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” галузі знань 1001 “Техніка та енергетика а Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8582 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К.І. , Левчук О.В. М 2015-04-29 21
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-05-18 42
8579 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р. В. Мв 2015-04-29 1
8578 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р.В. Нп 2015-04-29 1
8577 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів. Шевчук О.Ф. М 2015-04-29 0
8575 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. Мв 2015-04-29 0
8574 Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в аквакультурі” факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР “Магістр” спеціальність – 8.09020102 “Аквакультура“ Зотько М.О., Марценюк Н.О., Кононенко Р.В. Мв 2015-04-29 0
8573 "Моделювання технологічних процесів у аквакультурі" Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Кононенко Р.В. Нп 2015-04-29 0
8572 Політологічний словник Левчук К.І., Богатчук С.С. С 2015-04-29 0
8571 П рограма з навчальної дисципліни «Інформатика» для підготовки бакалаврів за напрям ом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» . Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп 2015-04-29 0
8570 Програма з навчальної дисципліни «Інформатика та системологія » для бакалаврів напряму підготовки 6. 040106 „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” . Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп 2015-04-29 0
8569 Методичні вказівки з дисципліни «Мікробіологія» до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Власенко В.В., Блащук В.В. , Блащук В.В. Мв 2015-04-29 43
8568 Селекція сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Казьмірук Л.В., Добронецька В.О. Мв 2015-04-29 1
8567 Механізація сільсько- господарського виробництва. Частина 1: Трактори - для студентів спеці- альності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Яцковський В.І. Нп 2015-04-29 1
8566 Методичні вказівик з розробки розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” дипломної роботи для студентів ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.030601 «Менеджмент», 7.030502 «Економічна кібернетика», 7.030509 «Облік і аудит» денної та зао Спірін А.В., Омельянов О.М.,Твердохліб І.В. Мв 2015-04-29 0
8565 Основи охорони праці. Практикум. Спірін А.В., Омельянов О.М., Борисюк Д.В., Твердохліб І.В. Нп 2015-04-29 2
8564 Безпека життєдіяльності. Глосарій. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнем «Бакалавр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. Мв 2015-04-29 0
8563 Цивільний захист. Практикум. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Кормановський С. І., Спірін А. В., Рудницький Б.О., Нп 2015-04-29 0
8562 Теорія машин і механізмів. Тестові завдання для студентів заочної форми навчання Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. Мв 2015-04-29 0
8561 Комп’ютерна графіка. Методичні рекомендації. Джеджула О.М. , Паламарчук В.І. , Островський.А.Й. Мв 2015-04-29 0
8560 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Опір матеріалів” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050503 “Машинобудування ” І.А. Деревенько, Р.І. Сивак Мв 2015-04-29 0
8559 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Механіка матеріалів і конструкцій” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100202 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” І.А. Деревенько, Р.І. Сивак Мв 2015-04-29 0
8558 Словник окремих спеціальних понять і термінів з системи промислових технологій АПК для студентів напряму 6.030601 “ Менеджмент організацій ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. С 2015-04-29 0
8557 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» за галуззю знань «Машинобуду Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 0
8556 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах " для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.0505 Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 0
8555 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисцинліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентіа денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 0
8554 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни " Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 0
8553 Технологія наукових досліджень. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом підготовки 8.10010101 “Енергетика сільськогосподарського виробництва” Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2015-04-29 0
8552 Короткий курс теоретичної механіки. Р. І . Сивак, І. А. Деревенько Нп 2015-04-29 0
8551 Комп"ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мв 2015-04-29 0
8550 “Автоматизація виробничих процесів” Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності: 6.051701 - ”Харчові технології та інженерія” Ярошенко Л.В. Нп 2015-04-29 0
8549 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Нп 2015-04-29 0
8548 Електрика. Лабораторний практикум з фізики частина І, цикл ІІІ: Навчальний посібник Дзісь В.Г., Дячинська О.М., Ніколайчук В.Я, Хомяківський Ю.Л. Нп 2015-04-29 0
8547 Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр” Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2015-04-29 3
8546 Вища математика. Частина І. Методичні вказівки. Левчук О.В., Новицька Л.І., ДзісьВ.Г. Мв 2015-04-29 0
8545 “Теорія ймовірностей та математична статистика” Частина 1. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г Нп 2015-04-29 1
8542 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-04-29 0
8541 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю – 8.10010203 "Механізація сільського господарства" Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-04-29 106
8540 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.04010601 – "Екологія та охорона навколишнього середовища" Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-04-29 0
8539 Технічне обслуговування машин та обладнання Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування машин та обладнання» для студентів факультету механізації сільського господарства (спеціальностей 7.10010203 “ Механізація Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Мв 2015-04-29 0
8538 Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців за напрямом для підготовки фахівців за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовищ Олійник Н. А. Мв 2015-04-29 1
8537 Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Методичний посібник для студентів всіх спеціальностей ВНАУ Олійник Н. А., Бочарова В. Б. Нп 2015-04-29 0
8536 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Ткапчук О.П. Нп 2015-04-29 1
8535 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Ткапчук О.П. Нп 2015-04-29 0
8534 Ландшафтна екологія. Методичні вказіки для практичних робіт для студентів агрономічного факультету напряму підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування" Мудрак Г.В. Мв 2015-04-29 0
8533 Deutsch. Mechanisierung der Landwirtschaft. Німецька мова. Механізація сільського господарства. Тимкова В.А., Миколюк О.П. Нп 2015-04-29 0
8532 «Системи моніторингу в економіці» Частина 1 «Моніторинг господарської діяльності підприємства» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприє Ліщинська Л.Б., Коваленко О.О., Петровська А. В. Мв 2015-04-29 0
8531 Ландшафтна екологія. Методичні вказіки для практичних робіт для студентів агрономічного факультету напряму підготовки "Лісове і садово-паркове господарство" Мудрак Г.В. Мв 2015-04-29 0
8530 Основи тваринництва. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015-04-29 0
8529 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103 -"Лісове та садово-паркове господарство" Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2015-04-29 0
8528 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукціх тваринництва" Марчак Т.В. Мв 2015-04-29 0
8527 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В. С 2015-04-29 57
8526 «Насінництво з основами селекції гібридів» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015-04-29 0
8525 «Насінництво з основами селекції кормових трав» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015-04-29 0
8524 «Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015-04-29 0
8523 “Селекція та насінництво сільськогосподарських культур” Методичні вказівки для виконання курсової роботи Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2015-04-29 0
8522 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз 2015-04-29 1
8521 Лісопаркове господарство. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.09010303 « Садово - паркове господарство» Матусяк Михайло Васильович Мв 2015-04-29 0
8520 Сертифікат участі в міжнародній олімпіаді з програмування ІCPC AUCPC 2015 Ковальчук П., Олійник М., Старінець А. Д 2015-05-05 15
8519 Формування стратегії використання людського потенціалу в підприємстві Тиха Т.В. Дрп 2015-04-30 130
8518 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджм Самборська О. Ю. Мв 2014-04-30 0
8517 Методичні рекомендації з курсу “Управлінські рішення” для студентів заочної форми навчання галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.030.601«Менеджмент». Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 1
8516 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.0306 Самборська О. Ю. Мв 2014-04-30 2
8512 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015-03-25 0
8511 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015-03-25 0
8510 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» складено відпові-дно освітньо-професійної програми для Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015-03-25 0
8509 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємни Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 0
8508 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» призначення для студентів напряму підготовки 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 0
8507 Навчальна програма дисципліни «Облік міжнародних операцій» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.03050301 "Міжнародна економіка".- 2015 р. Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 0
8506 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.180100 Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 32
8505 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2015-03-25 0
8504 Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів. В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков, А.А. Видмиш С 2015-04-15 17
8503 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочн Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 2
8502 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 0
8501 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» з дисципліни “Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України”. Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 2
8500 Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни “Митне регулювання ЗЕД України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В., Ковальчук С.Я. Нп 2015-03-25 1
8499 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н.В., Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 2
8498 Програма вступного випробування з хімії. Рєзнік О.Т., Шаманська О.І., Волохова Я.М., Дреч Н.Ю., Сольська Л.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8497 Програма вступного випробування з фізики. Юрченко Т.М., Шаманська О.І., Гронський І.А., Кривонос О.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8496 Програма вступного випробування з російської мови. Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Крамар В.М., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8495 Програма для проведення співбесіди з математики для іноземців та осіб без громадянства. Найко Д.А. Нп 2015-03-25 0
8494 Програма вступного випробування з історії України Муханов В.М., Шаманська О.І., Петруняк Л.М., Грабчак Н.Б., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8493 Програма вступного випробування з географії. Шубович С.П., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Болюх О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8492 Програма вступного випробування з біології. Ходжаніязова Т.О., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Вакалюк Т.М., Уманець О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8491 Програма вступного випробування з французької мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8490 Програма вступного випробування з української мови та літератури Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Токар О.В., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8489 Програма вступного випробування з німецької мови Дакалюк О.О., Шаманська О.І., Гарник А.А., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8488 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Шаманська О.І., Новицька Л.І., Віннік Н.В., Сипіна Т.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8487 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8486 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Прокопчук В.М. Пвф 2015-03-25 0
8485 Програма вступного випробування з англійської мови Москаленко І.В., Шаманська О.І., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8484 Термінологічний словник з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. С 2015-03-25 0
8483 Термінологічний словник з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В. С 2015-03-25 13
8481 Вища математика Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Дубчак В.М., Бубновська І.А. Нп 2015-03-25 0
8480 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Дубчак В.М., Бубновська І.А. Мв 2015-03-25 0
8479 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні вказівки до практичних занять Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв 2015-03-25 30
8477 Комунікації в рибогосподарських колективах Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету ТВІППТ спеціальність 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н. О. Мв 2015-03-25 0
8476 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015-03-25 0
8475 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015-03-25 0
8474 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015-03-25 7
8473 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015-03-25 2
8472 Технологія мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.050701 Харчові технології та інженерія Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2014-10-29 3
8471 Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією Цуркан О.В., Герасимов О.О., Полєвода Ю.А. Риман Т.І. Станіславчук О.В. С 2015-04-08 48
8470 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» підготовки ОКР «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Фурман І.В. Нп 2015-03-25 1
8469 Розподіл Парето та інші математичні підходи в макроекономічному моделюванні Найко Д.А., Шевчук О.Ф. С 2015-04-06 15
8468 Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук С 2015-04-06 22
8467 Розсіяння і довжина локалізації в стрічковому акустичному хвилеводі з хаотично нерегулярними границями Бурдейна О.В., Бурдейний В. М., Гель П.В., Шевчук О.Ф. С 2015-04-06 11
8466 Фізична економіка та її проблеми Найко Д.А., Шевчук О.Ф. С 2015-04-06 104
8465 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спец Фурман І.В. Мв 2015-03-25 1
8464 Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Нп 2015-03-25 1
8463 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 0
8462 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 0
8461 Навчальна програма (типову) з нормативної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Нп 2015-03-25 0
8460 “Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 2
8459 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 2
8458 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічного факультету денної форми навчання Вдовенко Л.О., Бурлака О.М. Мв 2015-03-25 2
8457 Іпотечне кредитування. Навчальна програма для студентів економічного факультету денної форми навчання Вдовенко Л.О. , Бурлака О.М. Нп 2015-03-25 0
8456 Економіка підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 8
8455 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-03-25 7
8454 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Мі Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 12
8453 Словник-довідник з основ тваринництва для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015-03-25 0
8452 Розробка методики маштабного переходу “Фізична модель- натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. С 2015-04-02 14
8451 Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. С 2015-04-02 15
8450 Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу О.Ф. Шевчук, О.В. Ковальчук С 2015-04-02 15
8449 Охорона земель. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 0901 «Сільське господарство» спеціальності 6.090101 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8448 Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8447 «Екологічні основи застосування добрив» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» галузь знань 0401 «Природничі науки» Спеціальність 7.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8446 Практикум з охорони і раціонального використання природних ресурсів та рекультивації земель. Навчальний посібник. Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8445 Практикум з екологічних основ застосування добрив Шкатула Ю. М. Нп 2015-03-25 0
8444 Практикум з охорони земель. Для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.010109 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 1
8443 «Утилізація та поводження з відходами». Наукова брошура для організації лабораторно-практичних та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середови Вітер Н.Г., Кавун Е.М. Б 2015-03-25 0
8442 «Утилізація та поводження з відходами». Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 7.04010601 «Екологіята охорона навколишнього середовища Вітер Н.Г.., Кавун Е.М. Мв 2015-03-25 0
8441 «Екологія праці » Методично- інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015-03-25 0
8440 «Екологічна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015-03-25 5
8439 «Екологічна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015-03-25 1
8438 ,«Екологія праці» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зб Вітер.Н.Г., Кавун Є.М., Мв 2015-03-25 0
8437 Основи наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка Колесов О.С., Нп 2015-03-25 1
8436 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна Колесов О.С. Мв 2015-03-25 4
8435 Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Колесов О.С. Мв 2015-03-25 1
8434 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 1
8433 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму під Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 2
8432 Навчальна програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". Автор: к.с.- Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 1
8431 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 3
8430 Навчальна програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". А Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 2
8429 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 2
8428 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.030509 «Облік і аудит», ОКР «Маг істр» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Новодворська В.В., Михальчишина Л.Г. Нп 2015-03-25 0
8427 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.030509 «Облік і аудит», ОКР «Магістр» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Новодворська В.В., Михальчишина Л.Г. Нп 2015-03-25 0
8426 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп 2015-03-25 0
8425 Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8424 Економіка зарубіжних країн. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8423 Кредитування і контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-03-25 0
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі: колективна монографія Колектив авторів економічного факультету за ред. Л.В. Гуцаленко М 2015-03-25 1
8421 Навчальна програма вибіркової дисципліни «Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему» для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Нп 2015-03-25 0
8420 Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» еконо Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8419 Навчальна програма вибіркової дисципліни «Національна економіка» для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Нп 2015-03-25 1
8418 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з курсу «Фінанси» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2015-03-25 0
8417 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8416 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Навчальні завдання та методичні вказівки до виконання практичних занять Марчук У.О. Мв 2015-03-25 21
8415 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оцінювання застави банківських кредитів» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціаль Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015-03-25 0
8413 Оцінювання застави банківських кредитів. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-03-25 0
8412 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кредитування і контроль» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015-03-25 0
8411 Методичні вказівки з професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Олійник Н.А., Анісім П.Г. Мв 2015-03-25 0
8410 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Економіка використання продукції аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015-03-25 0
8409 Теоретичні основи аквакультури. Програма навчальної дисципліни із спеціальності 8. 09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. к. с.-г. н., с.н.с. Пекарський А.В. Нп 2015-03-25 0
8408 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання ОКР 8.09020102 – «Аквакультура». Скоромна О.І., Гуцол А. В., Бех В. В., Марценюк Н. О, ,Марценюк В.П., Гуцол Н. В. Мв 2015-03-25 0
8405 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8. 09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К. М., Гуцол А.В. Мв 2015-03-25 1
8404 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринницва. Навчальна програма для підготовки фахівців зі спеціальності: 7.09010201 “ Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Нп 2015-03-25 79
8403 Сільськогосподарські машини для кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету напряму підготовки 7.090101 “Агрономія” денної форми навчання. Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. Мв 2015-03-25 0
8402 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 1
8401 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8400 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8399 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0304 «Право» напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство» (за скороченим терм Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2015-03-25 0
8398 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністр Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8397 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльност Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8396 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М., Оверковська Т.К., Письменна О.П., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8395 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8392 Комп'ютерна програма "Редактор електронних книг "Корифей" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Коваленко О.О. Спп 2015-03-30 16
8391 Комп'ютерна програма "Монітор навчального процесу АСУ-Деканат" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Спп 2015-03-30 11
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. Тд 2015-03-30 30
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. Тд 2015-03-30 51
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд 2015-03-30 26
8387 Готова продукція як об`єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С 2015-03-30 17
8386 Процедури одержання аудиторських доказів Подолдянчук О.А. С 2015-03-30 3
8385 Основи т варинництв а . П рограма навчальної дисц ипліни напряму підготов ки 6.0 517 01 « Харчові технології та інженерія » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015-02-25 0
8384 Перспективні технології у птахівництві . П рограма навчальної дисципліни спеціальності 7 .09010 2 01 «Т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015-02-25 0
8383 Транснаціональні корпорації. Методичні вкаізвки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародн Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 0
8382 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ос Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 0
8381 Транснаціональні корпорації. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» / Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. – Вінниця: ВНАУ, 2015. – 26 с. Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-03-25 0
8380 Міжнародні організації. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 1
8379 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.030508 Колотій С.В. Мв 2015-03-25 1
8378 Бюджетний менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І. Нп 2015-03-25 1
8377 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015-03-30 0
8376 Навчальна програма дисципліни (типова) «Економіка та організація енергетичної служби» для студентів напряму підготовки: 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» усіх форм навчання Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2015-03-25 0
8375 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністра-тивний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015-03-30 0
8374 «Ситуаційний менеджмент» методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Красняк О.П. Мв 2015-03-25 4
8373 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Дорадництво в АПК» Оосвітньо-кваліфікаційний рівня «Спеціаліст» Галузь знань 0306 «Менеджмент» Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» Шаманська О.І. Мв 2015-03-25 0
8372 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бізнес планування» Оосвітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Галузь знань 0306 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Шаманська О.І. Мв 2015-03-25 0
8371 Ситуаційний менеджмент. Програма навчальної дисципілни для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" Шаманська О.І., Красняк О.П. Нп 2015-03-25 5
8370 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Основи технічної творчості та патентознавства” Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2015-03-30 0
8369 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Основи технічної творчості та патентознавства” (для студентів 5-го курсу спеціальності 8.04010601, 7.04010601 Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2015-03-30 0
8368 З'єднання в машинобудуванні Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2015-03-25 0
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015-03-27 6
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015-03-27 2
8363 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2015-03-25 0
8362 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Левчук К.І., Тимкова В.А, Пвф 2015-03-25 0
8361 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Шаманська О.І., Пвф 2015-03-25 0
8360 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 8 Шаманська О.І., Матієнко О.С., Лебедева Н.А. Пвф 2015-03-25 0
8359 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8358 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Шаманська О.І., Матієнко О.С., Гарник А.А. Пвф 2015-03-25 0
8357 Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков С 2015-03-24 9
8356 Датчик інтенсивності молоковіддачі переносного доїльного апарату для стійлового молокопроводу. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015-03-24 70
8355 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С 2015-03-24 54
8354 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков С 2015-03-24 5
8353 Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води у молоці Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015-03-24 28
8352 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015-03-24 87
8351 Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь С 2015-03-24 51
8350 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 9
8349 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвейєрних доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 14
8348 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 21
8347 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015-03-24 59
8346 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на доїльних установках з прохідними станками Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков С 2015-03-24 45
8345 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015-03-24 27
8344 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015-03-24 37
8343 Статистичні моделі тривалості машинного доїння. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь С 2015-03-24 62
8342 Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 84
8341 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков С 2015-03-24 8
8340 Комп`ютерна програма «Автоматизована бібліотечна система «Софія» Паламарчук Є.А., Околодько Ю.В., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-24 7
8339 Комп`ютерна програма «Автоматизована система управління «АСУ-Деканат» Паламарчук Є.А., Мотуз М.А., Антох О.М., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-24 8
8338 Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь, Ю.Є.Блохін С 2015-03-20 59
8337 Комп`ютерна програма «Електронна система управління ВНЗ «Сократ» Паламарчук Є.А. Спп 2015-03-20 13
8336 Комп`ютерна програма «Медична інформаційна система «Центр здоров`я» Паламарчук Є.А., Околодько Ю.В., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-20 14
8335 Комп`ютерна програма «WEB-бухгалтерія» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-20 12
8334 Фунгіциди та протруйники насіння. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв 2015-02-25 1
8333 Інсектициди та акарициди. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, та фахівців сільського господарства Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2015-02-25 1
8332 Гербіциди і дексиканти. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Мв 2015-02-25 1
8331 Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 0401 – Природничі науки) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010303 «Садово-паркове госп Черняк В.М., Мазур В.А.,Підпалий І.Ф., Прокопчук В.М. Мв 2015-02-25 0
8330 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 7.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015-02-25 0
8329 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 8.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015-02-25 0
8328 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015-02-25 1
8327 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015-02-25 0
8326 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2015-02-25 0
8325 Навчальна програма дисципліни "Антикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент оргацій і адміністрування", 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ОКР "Магістр" Фіщук Н.Ю., Логоша Р.В., Березюк С.В. Нп 2015-02-25 0
8324 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю. Нп 2015-02-25 0
8323 Етика бізнесу та управління. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Клибанівська Т.М. Нп 2015-02-25 0
8322 Етика бізнесу та управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 – Туризм Клибанівська Т.М. Нп 2015-02-25 0
8321 Навчальний посібник Друга іноземна мова (Німецька) для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А., Матієнко О.С. Нп 2015-02-25 0
8320 Друга іноземна мова (Німецька): програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. Нп 2015-02-25 0
8319 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для бакалаврів напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Клибанівська Т.М. Мв 2015-02-25 0
8318 Етика бізнесу. Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 – Туризм Клибанівська Т.М. Мв 2015-02-25 0
8317 Програма з філософії науки та інноваційного розвитку для магістрів за напрямом підготовки 8.10010101 Енергетика сільськогосподарського виробництва Колос О.В. Нп 2015-02-25 0
8316 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування" напрям підгтовки 6,030601 Підгурський О.І. Мв 2015-02-25 2
8314 Практикум з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та земельний кадастр” для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8313 Навчальна програма з дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії" для студентів спеціальності 8.090 101 01 "Агрономія" денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 1
8312 Навчальна програма з дисципліни "Землевпорядкування та кадастр" для спеціальності 7.09010101 "Агрономія" заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8311 Навчальна програма дисципліни "Земельний кадастр" для студентів напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" денної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8310 Навчальна програма з дисципліни "Геодезія" для студентів спеціальності 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія Цицюра Я.Г. М 2015-02-25 0
8308 Навчальна програма вибіркової дисципліни "Інституційна економіка і ринок" для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В., Кукель Г.С. Нп 2015-02-25 1
8307 Світовий ринок товарів та послуг. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015-02-25 0
8306 Міжнародне інвестиційне проектування .Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Мв 2015-02-25 0
8305 Методологія наукових досліджень .Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015-02-25 0
8304 Пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарата. Кучерук В.Ю., Кулаков П.І., Паламарчук Є.А., Гнесь Т.В. П 2015-03-16 22
8303 Методологія наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015-02-25 3
8302 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських для студентів для спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 0
8301 Навчальна програма нормативної дисципліни "Соціальна відповідальність" для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" Салькова І.Ю, Нп 2015-02-25 0
8300 Навчальна програма нормативної дисципліни "Економіка та зовнішньоекономічні звязки України". для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" Салькова І.Ю. Нп 2015-02-25 0
8299 Соціальна відповідальніть. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 0
8298 Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 0
8297 Економіка та зовнішньоекономічні звязки України. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 0
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. М 2015-02-25 0
8295 Генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2015-02-25 0
8294 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики студентами ОКР "Бакалавр" , "Спеціаліст", "Магістр" напряму і спеціальності "Екологія та ОНС" Ткачук О.П. Мв 2015-02-25 0
8293 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 0
8292 Техноекологія. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Нп 2015-02-25 0
8291 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення навчальної роботи студентами заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 1
8290 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 0
8289 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для проведення навчальної роботи студентами заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 0
8288 Інформатика. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит ГлазуноваО.Г., Клочко О.В., Левчук О.В. , Мокрієв М.В., Найко Д.А., Пасічник Т.В. Нп 2015-02-25 1
8287 Інформатика. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка ГлазуноваО.Г., Клочко О.В., Левчук О.В. , Мокрієв М.В., Найко Д.А., Пасічник Т.В. Нп 2015-02-25 0
8286 Інформатика, Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика ГлазуноваО.Г., Клочко О.В., Левчук О.В. , Мокрієв М.В., Найко Д.А., Пасічник Т.В. Нп 2015-02-25 0
8285 Латинська мова. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовка бакалаврів напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування спеціальності 0401 Природничі науки Гаврилюк Н.М. Нп 2014-10-29 0
8283 Методичні вказівки щодо самостійної роботи та модульного контролю знань студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 та 7.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та кадастр” Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8282 Методичні вказівки для вивчення дисципліни і виконання лабораторно-практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання з дисципліни “Методи і органзація досліджень в Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 5
8281 Земельний кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 0
8280 Геодезія з основами землевпорядкування. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія», 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 1
8279 Методи організації досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 3
8278 Землевпорядкування та кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.090101 та 7.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 0
8277 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та кадастр” для ОКР 6.090101 ”Бакалавр” та ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8276 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для ОКР 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”, 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Мв 2015-02-25 0
8275 Методичні вказівки щодо самостійної роботи та модульного контролю знань з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”, 6.090101 “Агрономія” денної Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8274 Технології наукових досліджень Лежнюк П.Д., Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є. Нп 2015-02-25 0
8273 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015-02-25 0
8272 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Організація міжнародних розрахункових операцій» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємницт Фостолович В.А. Мв 2015-02-25 1
8271 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.1801001 Фостолович В.А. Нп 2015-02-25 0
8270 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Організація міжнародних розрахункових операцій» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємни Фостолович В. А. Мв 2015-02-25 2
8269 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємниц Фостолович В. А. Мв 2015-02-25 0
8268 Організація міжнародних розрахункових операцій. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 8,03050301 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" Фостолович В.А. Нп 2015-02-25 0
8267 «Інформаційні системи і технології управління організацією». Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2015-02-25 0
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд 2015-03-06 47
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. Тд 2015-03-05 99
8264 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. С 2015-03-05 12
8263 THE CONCEPT OF AN INFORMATION ENVIRONMENT OF AN ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE THEORIES OF CONSTRUCTIVISM AND CONNECTIVISM: SPECIFICATION OF CONCEPTS AND CONTENTS Концепция информационной среды организации на основе теорий конструктивизма и коннективи Kovalenko Olena Коваленко Олена Коваленко Елена С 2015-03-05 31
8262 Транскордонне співробітництво. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кв Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8261 Транскордонне співробітництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 0
8260 Транснаціоналізація світової економіки. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.03050301 «Міжнародна економіка» Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 0
8259 Транснаціоналізація світової економіки. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.0305030 Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8258 Транснаціоналізація світової економіки. Методичні вказіки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна ек Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8257 Міжнародна інвестиційна діяльність. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 1
8256 «Міжнародна інвестиційна діяльність». Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» осві Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 1
8255 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційн Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 3
8254 Міжнародна торгівля. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Б Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 1
8253 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 3
8252 Методичні вказівки по розрахункам харчової галузі з дисципліни «Технологія молока та молочних продуктів» для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Семко Т.В., Коляновська Л.М. Мв 2015-02-25 1
8251 Технологія переробки риби. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Новгородська Н.В. Мв 2015-02-25 9
8250 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв 2015-02-25 0
8249 Механізація основних виробничих процесів переробки продукції тваринництва Програма з навчальної практики для студентів факультету «Механізація сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки –– 6. 050503 «Обладнання Новгородська Н.В., Новаленко Н. О. Нп 2015-02-25 0
8248 Технологія переробки риби. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси Новгородська Н. В., Мв 2015-02-25 19
8247 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М., Мв 2015-02-25 1
8246 Технічна мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2015-02-25 0
8245 Технічна мікробіологія. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки – 6.051701 – «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Блащук В. В. Нп 2015-02-25 2
8244 Мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2015-02-25 0
8243 Мікробіологія. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції твар Власенко В. В., Блащук В.В. Нп 2015-02-25 1
8242 Основи техніки і тактики гри у футбол Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять студентів всіх спеціальностей Перепелиця М.О., Медяна І.П. Мв 2015-02-25 0
8241 Методичні вказівки з навчальної дисципліни "Технологія м"ясної галузі " з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації для підготовки фахівців напрямку 6.051701 "бакалавр" Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2015-02-25 4
8240 Основи підготовки гандболістів Методичні рекомендації для самостійного використання студентами всіх спеціальностей Совик Л.А., Віннік Ю.В., Костенко О.І. Мв 2015-02-25 0
8239 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство» для студентів напрямів 6.100102 «Механізація сільського господарства» за фаховою програмою «Технічні засоби контролю в митних органах», 6.030509 «Облік і аудит» за фаховою прог Коляновська Л.М. Мв 2015-02-25 2
8238 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв 2015-02-25 1
8237 Методичні вказівки для виконання матеріальних розрахунків м?ясо-жирового виробництва із дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продук-тів»» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напряму 8.09010201 «Технологія в Власенко В.В., Коляновська Л.М., Семко Т.В. Мв 2015-02-25 0
8236 Засоби навчання в легкій атлетиці Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Анісім П.Г. Мв 2015-02-25 0
8235 Міжнародні біржові ехнології. Прогрма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 0
8234 Міжнародні біржові технолгії . Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнарод Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8233 «Міжнародні біржові технології». Мтодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кв Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8232 Розвиток фізичних якостей Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Віннік Ю.В. Мв 2015-02-25 0
8231 Програма навчальної дисципліни "Управління результативністю у міжнародному бізнесі" для студентів денної форми навчання 8.03050301 "Міжнародна економіка" ОКР Магістр Дюк А.А. Нп 2015-02-25 0
8230 Програма навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентспроможністю" для студентів денної форми навчання 8.030350301 "Міжнародна економіка" ОКР Магістр Дюк А.А. Нп 2015-02-25 0
8229 Управління міжнародною конкурентоспроможністю. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економік Дюк А.А. Мв 2015-02-25 0
8228 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Фермерське рибництво» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Марценюк Н.О. Мв 2015-02-25 0
8227 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни “Комунікації в рибогосподарських колективах” для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015-02-25 0
8226 Економіка використання продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів з напрямку підготовки 8.090 20102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Рз 2015-02-25 1
8225 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки до практичних занять для магістрів за спеціальністю 8.09010201 - «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Мв 2015-02-25 1
8224 Сучасні методи досліджень у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Гуцол Н. В. Мв 2015-02-25 0
8223 Фінансовий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 2015-02-25 0
8222 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 7.030508 Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2015-02-25 0
8221 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О.. Грищук Н.В. Мв 2015-02-25 0
8220 Навчальна програма нармативної навчальної дисципліни "Місцеві фінанси" ОКР "Спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" Мараховська Т.М., Руда О.Л., Бурлака О.М. Нп 2015-02-25 0
8219 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фіна Мараховська Т.М. , Руда О.Л., Бурлака О.М. Мв 2015-02-25 0
8218 Біржовий ринок. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0901 «Агрономія» напряму підготовки 7090101 «Агрономія» Польова О.Л. Нп 2015-02-25 0
8217 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки: 7.030509 «Облік і аудит» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Спеціаліст» Томчук О. Ф., Пльонсак О.Л. Мв 2015-02-25 1
8216 Облік в фермерських господарствах. Тимчасова програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит” (форма навчання: денна та заочна) Коваль Н.І. Нп 2015-02-25 0
8215 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Душкевич В.Г. Мв 2015-02-25 0
8214 Методичні вказівки до підготовки та написання дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кре Прутська О. О., Шпикуляк О.Г., Руда О.Л., Мв 2015-02-25 1
8213 Фінансова санація і банкрутство підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит». Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-02-25 0
8212 Соціальне страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2015-02-25 1
8211 Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» з м Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015-02-25 0
8210 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спец Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015-02-25 1
8209 Прикладні задачі моделювання економічних процесів Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв 2015-02-25 1
8208 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015-02-25 0
8207 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В. Пвф 2015-01-28 0
8206 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І.,Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю., Пвф 2015-01-28 0
8205 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030503 " Міжнародна економіка " Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В. Салькова І.Ю., Бурлака Н.І., Ковальчук С.Я., Дюк А.А., Фостолович В.А., Колесов О.С. Пвф 2015-01-28 0
8204 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010017 «Економ Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В., Бурлака Н.І., Ковальчук С.Я., Салькова І.Ю., Фостолович В.А., Дюк А.А. Пвф 2015-01-28 0
8203 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит" Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Колотій С.В., Марценюк-Розарьонова О.В., Янчук В.І., Пвф 2015-01-28 0
8202 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Колотій С.В., Марценюк-Розарьонова О.В., Пвф 2015-01-28 0
8201 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Шпикуляк О.Г., Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В., Фурман І.В., Прутська О.О., Руда О.Л., Пвф 2015-01-28 0
8200 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю., Пвф 2015-01-28 0
8199 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А., Пвф 2015-01-28 0
8198 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С. В., Бурєннікова Н.В., Бурденюк І.І. Пвф 2015-01-28 0
8197 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Зелінська О.В. Пвф 2015-01-28 0
8196 Загальне діловодство: Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030401 «Правознавство». Тимкова В.А., Юмачікова О.М., Марцінко Т.І. Нп 2015-01-28 0
8193 Машини для збирання зернових культур Погорілець О.М., Пришляк В.М. Нп 2015-01-28 2
8192 План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Д 2015-02-06 4
8191 Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр» галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» . Поліщук Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2014-11-26 0
8190 English: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимощук Н.М., Марценюк Н.А. Нп 2015-01-28 0
8189 Гербологія. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Окрушко С.Є. Нп 2015-02-28 0
8188 Методика підвищення групової ефективності спортивних команд: навч. метод. посіб. Войтенко С.М. Нп 2015-01-28 0
8187 Менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0304 «Право» / Спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Герасименко Ю.В. Нп 2015-01-28 0
8186 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2015-01-28 0
8185 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2015-01-28 0
8184 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціально Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2015-01-28 1
8183 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О. Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2015-01-28 0
8182 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 ”Водні біоресурси та аквакультура". Гель А.П. Нп 2015-01-28 0
8181 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Між Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 1
8180 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна еконо Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 0
8179 Транскордонне співробітництво. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнарод Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 0
8178 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Власенко В.В., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Пвф 2015-01-28 0
8177 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09020102 «Аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк Н.О., Пвф 2015-01-28 0
8176 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Пвф 2015-01-28 0
8175 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В.,Кучерявий В.П., Пвф 2015-01-28 0
8174 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І.,Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П.., Пвф 2015-01-28 0
8173 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Пвф 2015-01-28 0
8172 Харчова хімія. Лабораторний журнал. Для напряму 6.090201 "Готельно-ресторана справа" Єрмішев О.В. Балух Н.М. Мв 2015-01-28 0
8171 Основи техніки легкоатлетичних видів Методичні рекомендації для самостійних занять студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Дуржинська О.О. Мв 2015-01-28 0
8170 Методичні вказівки з дисципліни біохімія молочних і м'ясних продуктів для студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т.В. Мв 2015-01-28 0
8169 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібер Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 0
8168 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» о Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 2
8167 Управлінський контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Нп 2015-01-28 0
8166 Дослідження операцій. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підго Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Мв 2015-01-28 5
8165 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладні задачі моделювання економічних процесів" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Нп 2015-01-28 9
8164 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладна економетрика" для спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Юрчук Н.П. Нп 2015-01-28 3
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. М 2014-11-26 0
8161 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» економічного факультету з дисципліни «Менеджмент». Мазур К.В. , Підвальна О.Г. Мв 2014-11-26 0
8160 Навчальна програма дисципліни "Менеджмент" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014-11-26 21
8159 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права . Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2014-11-26 0
8158 Навчальна програма дисципліни "Основи управління в екологічній діяльності" для студентів ОКР "Магістр" напряму підготовки 8.18010005 "Екологічна політика і право" агрономічного факультету Мазур К.В. Нп 2014-11-26 0
8156 Інженерна та комп"ютерна графіка. Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.051701 – Харчові технології та інженерія. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-11-26 0
8155 Нарисна геометрія та комп"ютерна графіка.Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-11-26 0
8154 Торгове право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014-11-26 0
8153 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія". Гель А.П. Нп 2014-11-26 1
8152 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Гель А.П. Нп 2014-11-26 0
8151 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2014-11-26 1
8150 Право екологічної безпеки. Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014-11-26 1
8149 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-11-26 0
8148 . Програма Навчальної дисципліни «Світова культура і мистецтво» для підготовки студентів ОРК «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у ВНАУ ІІІ-ІV рівнів акредитації Піковська Т.В. Нп 2014-11-26 0
8147 Навчально-методичний посібник для вконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Проектування підприємст мясної галузі" для студентів фахового спрямування – галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» ; – н Бандура В. М. .Фіалковська Л.В. Нп 2014-11-26 0
8146 Теорія різання та інструмент: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія різання та інструмент” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв 2014-11-26 0
8145 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: курс лекцій та лабораторний практикум: навчальний посібник. Ткачук О.П. Нп 2014-11-26 0
8144 Практикум для проведення лабораторних робіт із дисципліни «Лісова фітопатологія» Для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Нп 2014-11-26 3
8143 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., . Петриченко Н.М., Швець В.В., Кравчук С.А.– Нп 2014-11-26 0
8142 "Декоративне садівництво" Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.09010303 "Садово-паркове господарство" Черняк В.М., Прокопчук В.М., Нп 2014-11-26 0
8141 Навчальна програма дисципліни "Управління природоохороною діяльністю" для студентіа ОКР МАгістр напряму підготовки 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014-11-26 0
8140 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030509 «Облік і аудит» Логоша Р.В. Нп 2014-11-26 1
8139 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, Логоша Р.В. Мв 2014-11-26 0
8138 Програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для слухачів магістратури факультету механізації сільського господарства Матієнко О.С., Довгань Л.І., Нп 2014-10-29 3
8137 Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури агрономічного факультету Довгань Л.І., Матієнко О.С., Нп 2014-10-29 0
8136 «Порівняльне цивільне право». Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2014-11-26 0
8135 Захист прав споживачів. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014-11-26 0
8134 Методичні вказівки для виконання практичнихробітз дисципліни "Проектуванняміжнародних макроекономічних систем" для студентів галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А., . КачуровськийС.В. Мв 2014-11-26 0
8133 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Металообробне обладнання” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв 2014-11-26 0
8132 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Програма дисциплінидля бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2014-11-26 15
8131 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2014-11-26 38
8130 . Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2014-11-26 0
8129 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В.. Мв 2014-11-26 0
8128 “Контролінг” Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі занань 0306«Менеджменті адміністрування» Форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А, Волонтир Л.О., Качуровський С.В. Мв 2014-11-26 0
8127 Теорія організації: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Власенко І.В., Полеся В.М. Мв 2014-11-26 1
8126 Методичні рекомендації до виконання дипломних робітстудентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" Омельчук В.А., Мельничук О.Ф., Гель А.П., Опольська Н.М., Оверковська Т.К.,Письменна О.П. Мв 2014-11-26 1
8125 Методичні вказівки до організації самостійних занять підготовки студентів фізичними вправами оздоровчої спрямованості (для студентів всіх форм навчання) Олійник Н.А., Мазур Ю.М. Мв 2014-11-26 0
8124 Теорія і методика фізичного виховання Методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого курсу Олійник Н.А. , Мазур Ю.М. Мв 2014-11-26 0
8123 Гімнастика. Методичні рекомендації до самостійних занять Совик Л.А., Медяна І.П. Мв 2014-11-26 0
8122 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (ІІ частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» з дисципліни “Генетика з біометрією ” Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Мв 2014-11-26 0
8121 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ за напрямом пілготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2014-11-26 0
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2014-11-26 1
8119 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв 2014-11-26 0
8118 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Царук Л.Л. Мв 2014-11-26 0
8117 Методологія досліджень аквакультури. Програма навчальної дисципліни зі спеціальності 8,09020102 "Аквакультура" Марценюк Н,О, Пекарський А,В, Нп 2014-11-26 0
8116 Профілактично-лікувальний масаж: методичні рекомендації Дуржинська О.О., Совик Л.А. Мв 2014-11-26 0
8115 Настільний теніс Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Перепелиця М.О. Мв 2014-11-26 0
8114 Методичні вказівки для позааудиторної самостійної підготовки студентів Олійник Н.А., Ковбій Н.М Мв 2014-11-26 0
8113 Інформаційнф системи та технології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування " напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" .Підгурський О.І. Нп 2014-11-26 0
8112 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять для студентів ІІ-го курсу агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Гаврилюк Н.М. Мв 2014-11-26 0
8111 Методичнівказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання / Шаманська О.І. Мв 2014-11-26 1
8110 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2014-11-26 1
8109 . Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, ОКР “Бакалавр” заочної форми навчання, Дюк А. А. Мв 2014-11-26 0
8108 Навчальна програма нормативної дисципліни "Системи прийняття рішень" для напряму підготовки 6,030502 Економічна кібернетика галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво економічного факультету" Бурденюк І.І. , Зелінська О.В., Нп 2014-11-26 0
8107 Ринок фінансових послуг.Навчальна програма дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво " спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп 2014-11-26 0
8097 Навчальна програма дисципліни (типова). Ринок фінансових послуг. для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп 2014-11-26 0
8096 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050801 – Фінанси і кредит економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2014-11-26 0
8095 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) еко Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2014-11-26 0
8094 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів 8.090201.02 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп 2014-11-26 0
8093 «Профілактика хвороб тварин» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» «Бакалавр» Безсмертний В.М., Березовський І.В. Нп 2014-11-26 2
8092 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» / Спеціальність 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» Герасименко Ю.В. Нп 2014-10-29 1
8091 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7(8).03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Мв 2014-10-29 0
8090 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2014-10-29 0
8081 «Formation of managers-agrarians’ communicative competence. Навчальний посібник з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Джеджула О. М., Тимкова В. А., Краєвська О. Д., Краєвський В. О., Нп 2014-10-29 0
8080 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2014-11-26 4
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О.М., Солона О.В., Будяк Р.Л. М 2014-11-26 0
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: Монографія. Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. М 2014-10-29 0
8077 Основи педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник. Джеджула О.М., Гунько Н.А. Нп 2014-10-29 0
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О.Б. М 2014-11-26 0
8075 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам - агробіологам Гаврилюк Н.М. С 2014-12-05 10
8074 Додаток 1, 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 №1193 Міністерства освіти і науки України Д 2014-11-27 13
8073 Внутренний государственный финансовый контроль в бюджетной сфере Михальчишина Л.Г. С 2014-11-19 53
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 96
8071 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С 2014-11-19 71
8070 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С 2014-11-19 60
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 63
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 51
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 10
8064 Audit of debt securities as a form of external control Михальчишина Л.Г. С 2014-11-18 90
8062 English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства." Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А. Нп 2014-10-29 20
8061 Прграма нормативної навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів галузі знань 0902 Рибне господарство та аквакультура напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Гаврилюк Н.М. Нп 2014-10-29 1
8060 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014-09-24 0
8059 Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Мв 2014-09-24 0
8058 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014-09-24 0
8057 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Нп 2014-10-29 1
8056 Використання препарату "МЕК-БТУ-6". Динаміка в годівлі молоняку свиней. Методичні вказівки. Гуцол А.В., Болоховський В.В., Главатчук В.А. Мв 2014-10-29 0
8055 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Методологія досліджень в аквакультурі». Спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” ОКР “Магістр” Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Мв 2014-10-29 0
8054 Використання білково-вітамінної добавки Вітапрот -БТУ в годівлі молодняку свиней. Методичні рекомендації. Гуцол А.В,, Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Мв 2014-10-29 0
8053 Ефективність згодовування пребіотичного препарату Пребіолакт різновіковому молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації. Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014-10-29 2
8052 Ефективність використання пробіотичного препарату Пробіолакт у раціонах різновікового молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014-10-29 3
8051 Програма навчальної практики з дисципліни "Дослідження операцій" для напрямку падготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2014-10-29 0
8050 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Системи підтримки прийнятя рішень в митних органах" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"галузі знань 0305 "Економіка і підпиємництво" економічного факультету Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Нп 2014-10-29 0
8049 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Коляденко С.В. Мв 2014-10-29 0
8048 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп 2014-10-29 0
8047 Програма та методичні вказівки виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси Мараховська Т.М., , Янчук В.І. , Руда О. Л. Нп 2014-10-29 0
8046 Програма виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси та кредит» магістер Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Нп 2014-10-29 0
8045 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова)для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік та аудит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"ОКР бакалавр Мулик Т.О., Материнська О.А. Нп 2014-10-29 1
8044 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 7.030508 «Фінанси і кредит» Мараховська Т.М., Бурлака О.М., Скакун Л.А. Мв 2014-10-29 2
8043 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Томчук В.В. Мв 2014-10-29 2
8042 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Нп 2014-10-29 0
8041 Словник-довідник з хімії . Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Коберська В.А. С 2014-10-29 0
8040 Молоко і молочні продукти. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».- Семко Т.В., Новаленко Н.О. Нп 2014-10-29 0
8039 Волейбол: довідник фізичного виховання Совик Л.А., Дуржинська О.О., Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Віннік Ю.В., Анісім П.Г. Д 2014-10-29 0
8038 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Новгородська Н. В. Нп 2014-10-29 5
8037 Комунікації в рибогосподарських колективах . Програма дисципліни зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультури" Марценюк Н.Щ., Пекарський А.В. Нп 2014-10-29 0
8036 Гирьовий спорт Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б. Мв 2014-10-29 0
8035 Теорія і методика фізичного виховання Методичні рекомендації з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей Совик Л.А., Клибанівський Я.В. Мв 2014-10-29 0
8034 Економіка використання продукції аквакультури. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Нп 2014-10-29 0
8033 Фермерське рибництво. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Нп 2014-10-29 0
8032 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ТВіППТ напряму підготовки 6.090120 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»" Шевчук Т. В. Мв 2014-10-29 0
8031 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва». Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014-10-29 0
8030 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014-10-29 0
8029 Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці: Монографія. / Подолян Ю. М. М 2014-10-29 0
8028 Інтегрований захист рослин. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. Окл 2014-10-29 33
8027 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.050400 – "Туризм" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" Мудрак Г.В., Тітаренко О.М. Мв 2014-10-29 0
8026 «Економіка та організація аграрного сервісу» методичні рекомендації для організації самостійної роботи під час підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності: 8.090101 „Агрономія” (денна та заочна форма навчання) Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв 2014-10-29 0
8025 Історія України. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки „ОКР – бакалавр”. Левчук К.І., Богатчук С.С., Джос Ф.Х., Муханов В.М., Мв 2014-10-29 1
8024 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денн Клибанівська Т.М. Нп 2014-10-29 0
8023 Психологія управління. Методичні вказівки для магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М. Мв 2014-10-29 0
8022 Логіка. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: - 6.030402 „Правознавство” Колос О.В. Нп 2014-10-29 0
8021 Філософські проблеми біології. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки: - 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Колос О.В. Нп 2014-10-29 0
8019 Програма з курсу "Філософія" для студентів 1-го курсу підготовки бакалаврів всіх спеціальностей Колос О.В. Нп 2014-10-29 1
8018 П р о г р а м а навчальної дисципліни "Філософія техніки" для підготовки магістрів: механізація сільського господарства – 8.10020201; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 8.05050301 Колос О.В. Нп 2014-10-29 0
8017 Програма з філософії науки для магістрів за напрямом підготовки - 8.090 10101 агрономія Колос О.В. Нп 2014-10-29 0
8016 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030508 "Фінанси і кредит" Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв 2014-10-29 2
8015 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв 2014-10-29 1
8014 Програма навчальної практики з інформатики для підготовки бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп 2014-09-24 0
8013 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп 2014-09-24 0
8012 Економічний аналіз. Програма навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» . Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Материнська О.А. Нп 2014-09-24 0
8011 Програма навчальної практики з інформатики для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 “Лісове і садово- паркове господарство". Левчук О.В., Дзісь В.Г. Нп 2014-09-24 0
8010 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит. Клочко О.В. Нп 2014-09-24 0
8009 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Клочко О.В. Нп 2014-09-24 0
8008 Навчальа програма вибіркової навчальної дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Нп 2014-09-24 8
8007 Інформаційні системи у фінансах. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рів Юрчук Н.П. Мв 2014-09-24 0
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. Тд 2014-10-25 35
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ Д 2014-10-23 7
8004 Процедури одержання аудиторських доказів Подолянчук О.А. С 2014-10-17 96
8003 Готова продукція як об’єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С 2014-10-17 90
8001 Структурно-логічна схема спеціальність 8.09010201 ТВіППТ ОКР Магістр Факультет ТВіППТ Д 2014-10-17 35
8000 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Д 2014-10-17 47
7997 Структурно-логічна схема спеціальність 7.09010201 ТВіППТ ОКР Спеціаліст Деканат факультету ТВіППТ Д 2014-10-15 34
7996 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090102 ТВіППТ ОКР Бакалавр Деканат факультету ТВіППТ Д 2014-10-15 5
7995 Структурно-логічна схема магістерської підготовки 8.09020102 "Аквакультура" Кафедра годівлі с.г. тварин та водних біоресурсів Д 2014-10-15 35
7994 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Кафедра харчових технологій та інженерії Д 2014-10-15 67
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ Д 2014-10-15 25
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр Д 2014-10-10 11
7991 Навчальна картка студента МОН України Д 2014-10-07 24
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України Д 2014-10-07 9
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України Д 2014-10-07 7
7988 Особова справа студента МОН України Д 2014-10-07 28
7987 Додаток до наказу МОН України Д 2014-10-07 7
7986 Наказ про зарахування МОН України Д 2014-10-07 20
7985 Повідомлення про зарахування МОН України Д 2014-10-07 23
7984 Протокол співбесіди МОН України Д 2014-10-07 8
7983 Вкладка МОН України Д 2014-10-07 40
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України Д 2014-10-07 10
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України Д 2014-10-07 7
7980 Відомість вступного випробування МОН України Д 2014-10-07 5
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України Д 2014-10-07 8
7978 Розписка в отриманні документів МОН України Д 2014-10-07 5
7977 Опис особової справи МОН України Д 2014-10-07 4
7976 Опис особової справи МОН України Д 2014-10-07 7
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України Д 2014-10-06 28
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України Д 2014-10-06 13
7971 приймальна комісія опис МОН України Д 2014-10-06 8
7970 приймальна комісія Журнал МОН України Д 2014-10-06 26
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України Д 2014-10-06 7
7967 приймальна комісія заява 2 МОН України Д 2014-10-06 10
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України Д 2014-10-06 9
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю Д 2014-09-24 61
7962 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014-09-18 53
7961 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014-09-18 46
7960 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014-09-18 83
7959 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» Д 2014-09-16 0
7958 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Д 2014-09-16 0
7957 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Кафедра економічної кібернетики Д 2014-09-15 1
7956 Наскрізна схема зв'язків дисципліни. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Інформаційні системи і технології управління в митних органах» Кафедра економічної кібернетики Д 2014-09-15 0
7955 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Д 2014-09-15 1
7943 Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Д 2014-09-13 7
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки Д 2014-09-13 12
7938 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014-09-11 1
7937 Структуро-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Д 2014-09-11 1
7936 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Д 2014-09-10 0
7935 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» Д 2014-09-10 1
7934 ОПП бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014-09-10 0
7933 Наскрізна схема зв’язків дисциплін Структурно – логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 7.03060101 Д 2014-09-10 0
7932 ОКХ бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014-09-10 0
7931 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014-09-10 1
7930 ОПП спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014-09-10 0
7929 ОКХ спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014-09-10 0
7928 Наскрізна схема зв’язків дисципліни Структурно логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Д 2014-09-10 0
7927 Відповідність дисциплін кафедри Адміністративного менеджменту та державного управління ОКХ спеціаліста Д 2014-09-10 0
7925 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА Д 2014-09-03 10
7924 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 2014-09-03 9
7923 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 2014-09-03 0
7922 Приклад заповнення Робочої програми дисципліни Д 2014-09-03 0
7921 Наскрізна схема звязків між дисциплінами напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" викладачі кафедри Д 2014-09-02 49
7920 Міждисциплінарні звязки дисциплін кафедри міжнародної економіки Викладачі кафедри міжнародної економіки Д 2014-08-29 37
7919 Покрокове створення НМКД Д 2014-08-29 0
7918 Шифри факультетів та кафедр Д 2014-08-28 4
7917 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Кучерук В.Ю., Паламарчук Є.А., Кулаков П.І., Гнесь Т.В. С 2014-07-05 17
7916 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь С 2014-07-05 1
7915 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С 2014-07-05 11
7914 Professional communication of managers-agrarians: методичні вказівки з виконання практичних завдань на заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Краєвська О. Д. Мв 2014-06-25 0
7913 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв 2014-06-25 1
7912 Казначейська система. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв 2014-06-25 0
7911 Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» підготовки ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Прутська О.О., Фурман І.В. Нп 2014-06-25 0
7910 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 Прутська О.О., Фурман І.В. Мв 2014-06-25 2
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі. Дзісь В.Г. М 2014-06-25 0
7908 Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів напряму підготовки 7.030502 “Економічна кібернетика” Денисюк В.О. Мв 2014-06-25 0
7907 Інформатика. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного р Паламарчук Є.А., Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В. Мв 2014-06-25 0
7906 Казначейська система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Марценюк-Розарьонова О.В., Грищук Н.В. Нп 2014-06-25 0
7905 Організація і методика проведення ревізії та контролю. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денно Колотій С.В., Руда О.Л. Мв 2014-06-25 0
7904 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 1
7903 Страхування .Методичні вказівки до практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014-06-25 1
7902 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 0
7901 Страхування сільськогосподарських ринків.Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму п Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014-06-25 0
7900 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 0
7899 Соціальне страхування. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014-06-25 0
7898 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 0
7897 Державні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фін Марценюк-Розарьонова О.В Мв 2014-06-25 0
7896 Матеріалознавство Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2014-06-25 0
7895 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислово Гуцаленко О.В., Середа Л.П. Мв 2014-06-25 0
7894 Техніко-експлуатаційні характеристики автомобілів. ГуцаленкоО.В., П’ясецькийА.А. , Комаха В.П. Д 2014-06-25 0
7893 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101– «Агрономія», Голюк Ю.В. Мв 2014-06-25 1
7892 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» Голюк Ю.В. Мв 2014-06-25 0
7891 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальності – «Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції» Голюк Ю.В. Мв 2014-06-25 0
7890 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу акредитації ОКР магістр із спеціальності 8.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Козак Ю.М.,, Іванов М.І. Мв 2014-05-28 0
7889 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С., Іванов М.І. Мв 2014-05-28 0
7888 Щоденник-звіт проходження конструкторсько-технологічної (виробничої) практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О. Мв 2014-05-28 0
7887 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентами третього курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Шаргородський С.А., Дусанюк Ж.П., Руткевич В.С. Мв 2014-05-28 0
7886 Щоденник-звітпроходження виробничої практики студентами другого курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Турич В.В., Руткевич В.С., Мв 2014-05-28 0
7885 Ймовірність. Перевірка  статистичних   гіпотез Найко Д.А. Шевчук О. Ф. Д 2014-05-28 2
7882 Нарисна геометрія з основами інженерної графіки. Методичні вказівки для практичної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-01-29 0
7881 Виробнича практика (переддипломна) Методичні вказвки щодо проходження виробничої практики студентами 5-го курсу ОКР магістр для підготовки фахівців в ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Іванов М. І., Переяславський О. М. Мв 2014-02-26 0
7880 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Іванов М. І., Переяславський О. М., Козак Ю. М., Моторна О. О. Мв 2014-02-26 0
7879 Теорія різання та інструменти. Конспект лекцій. Веселовська Н.Р. Кл 2014-05-28 0
7878 Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Веселовська Н.Р., Худолій О.І. Нп 2014-05-28 0
7877 Робочий зошит для практичних занять з навчальної практики. Комаха В.П., Єленіч М.П., Ковальчук С. Рз 2014-05-28 0
7876 Політична економія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань 0305 –«Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030502 - “ Економічна кібернетика ”, 6.030503 – «М Нікітченко В.С., Левченко О.О. Нп 2014-03-26 1
7875 . Політична економія. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів Нікітченко В.С., Левченко О.О. Мв 2014-03-26 0
7874 Теорія організації: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дишкант О.С., .Красняк О.П - Мв 2014-05-28 0
7873 Офісний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Томчук О.В., Полеся В.М. Мв 2014-05-28 0
7872 Офісний менеджмент: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки:6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання заочна Томчук О.В., Полеся В.М Мв 2014-05-28 0
7871 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014-05-28 0
7870 Методичні рекомендації з дисципліни “Управління інформаційними зв'язками” до виконання практичних робіт студентами спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2014-05-28 0
7869 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2014-05-28 1
7868 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", факуль Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Здор І.А . Мв 2014-05-28 0
7867 Методичні вказівки для написання курсових робіт з "Економічної теорії” для студентів факультету менеджменту всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2014-05-28 0
7866 Кримінально-процесуальне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Мв 2014-05-28 0
7865 Митний контроль та митне оформлення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін Настенко М.М., Фабіянська В.Ю Мв 2014-05-28 0
7864 Облік у бюджетних установах. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної і заочної форми навчання спеці-альності 6.030509 Янчук Г.В., Музичук М.М., Янчук О.В. Мв 2014-05-28 1
7863 Щоденник-звіт для проходження виробничої практики складено для студентів за сеціальністю 8.18010004 «Дорадництво»., 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність. Тітаренко О.М., Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В. Мв 2014-05-28 0
7862 Робоча програма проходження виробничої практики складено для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки ”Магістр“ спеціальності 8.18010004 «Дорадництво" Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Нп 2014-05-28 0
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні Смілянець О.Г. М 2014-05-28 0
7860 Історія України. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОРК „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040 Левчук К.І., Джос Ф.Х., Богатчук С.С., Муханов В.М. Нп 2014-05-28 0
7859 Економічний аналіз. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Голишевська Л.В., Томчук В.В. Мв 2014-05-28 0
7858 Компютерний аудит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Лепетан І.М. Мв 2014-05-28 0
7857 Компютерний аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Плахтій Т.Ф. Мв 2014-05-28 1
7856 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Бакалавр» Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Мв 2014-05-28 0
7855 Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Бережнюк Н.А. С 2014-05-28 1
7854 Тваринництво. Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. Нп 2014-05-28 1
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп 2014-05-28 0
7852 Економіка рибгосподарських підприємтсв. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О. Мв 2014-05-28 0
7851 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом 6.090102 "ТВіППТ" Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2014-05-28 1
7850 ОКХ та ОПП переробка Д 2014-05-30 4
7849 ОКХ та ОПП МК Д 2014-05-30 1
7847 ОКХ та ОПП механізація Д 2014-05-30 2
7846 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом 6.090102 "ТВіППТ", Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2014-05-28 0
7845 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання з курсу «Проектування рибницьких підприємств». Напрям підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР «Бакалавр». Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-05-28 0
7844 Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Частина 2. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Д 2014-05-28 0
7843 Гідрохімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – Водні біоресурси і аквакультура. Маслоїд А.П. Марчак Т.В. Мв 2014-05-28 0
7842 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Новаленко Н. О., Мв 2014-05-28 3
7841 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м?ясне скотарство» (частина 2) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.09010201 та 8.09010201 «ТВіППТ». Мазуренко М.О., Льотка Г.І. С 2014-05-28 2
7840 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Інформаційній технології в інженерних розрахунках переробної промисловості» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2014-05-28 0
7839 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до лабораторних занять для студентів ІІ-го курсу факультету технології виробництва і переробки продуктів тваринництва зі спеціальності 6.090201Водні біоресурси та аквакультура Гаврилюк Н.М. Мв 2014-05-28 16
7838 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. Куцевол М. О., Куцевол О. М., Рубаненко О. О. Мв 2014-05-28 2
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно- пористих матеріалів. Частина перша. Куцевол М.О., Куцевол О.М. М 2014-05-28 0
7836 Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки із підготовки до виконання лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни “Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції і матеріалів” студентами бакал Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв 2014-05-28 2
7835 Інженерна графіка: Методичні вказівки з виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102-Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050503-Машинобудування, 6.100101-Енергетика та електротехнічні системи в агропромисло Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-05-28 0
7834 Щоденник-звіт проходження виробничої експлуатаційно - ремонтної практики за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" з дисциплін "Експлуатація машин та обладнання" і "Ремонт машин та обладнання" І.П. Паламарчук, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен, О.О. Труханська, П.Г. Завальнюк, Р.М. Горбатюк Мв 2014-05-28 0
7833 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія цукрового виробництва» для студентів напряму підготовки 6.051701»Харчова технологія та інженерія». Паламарчук І.П., Фіалковсьька Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2014-05-28 0
7832 Програма навчальної дисципліни "Національна економіка " для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Салькова І.Ю. Нп 2014-05-28 0
7831 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Салькова І.Ю. Мв 2014-05-28 0
7830 Короткий курс теоретичної механіки. Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2014-05-28 0
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами Д 2014-05-27 0
7828 Положення про порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Пу 2014-05-22 2
7827 Наказ про затвердження Положення про порядок підготовки навчально- методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України Н 2014-05-22 0
7826 Інформатика. Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» ос Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О Мв 2014-04-30 0
7825 Методичні рекомендації для проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «М Ціхановська В.М., Головня О.М., Мазур С.А., Прилуцький А.М. Мв 2014-04-30 0
7824 Вища освіта України і Болонський процес. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Швець Н.А. Мв 2014-04-30 0
7823 Програма з курсу вища освіта України та Болонський процес для студентів спеціальностей 8.03040101 «Правознавство» Швець Н. А. Нп 2014-04-30 0
7822 Автоматизовані робочі місця бухгалтера. 1С:Підприємство. Частина ІІІ. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Мв 2014-04-30 2
7821 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Автоматизовані робочі місця бухгалтера" для напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 Економіка і підприємництво факультету обліку та аудиту Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Нп 2014-04-30 0
7820 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки для виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання”. Кондратюк Д. Г. , Холодюк О. В. , Григоришен В.М. Мв 2014-04-30 0
7819 Професійна етика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. Мв 2014-04-30 0
7818 Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів сільськогосподарського виробництва. Довідник. Гуцаленко О.В., Пясецький А.А. Д 2014-05-19 3
7817 Випробування автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д 2014-05-19 2
7816 Паливні системи автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д 2014-05-19 4
7815 Робоча програма з тракторів і автомобілів для підготовки студентів напряму 6.100102 "Процеси. машини та обладнання агропромислового виробництва" Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А.,Рябошапка В.Б. Д 2014-05-19 8
7813 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701- “Харчові технології та інженерія” Марчак Т.В. Мв 2014-04-30 0
7812 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 7.09010201 «Спеціаліст». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В, Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв 2014-04-30 4
7811 Аквакультура природних ресурсів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014-04-30 0
7810 Методика дослідної справи у рибництві Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014-04-30 3
7802 Робітнича професія “Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці” Навчально-медодичний посібник для професійно-технічного навчання (первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації) робітничої професії оператор із штучного осіменіння тварин т Зотько М.О. Нп 2014-04-30 0
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств: Монографія Кравцова А. М., Даценко Г. В. М 2014-04-30 0
7800 Біоресурси гідросфери та сировинна база галузі Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура. Гриб Й.В.,Мушит С.О. Мв 2014-04-30 0
7799 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М Мв 2014-04-30 0
7798 Звіт-щоденник з виробничої практики Напрям підготовки 6.090102– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014-04-30 0
7797 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Магістр. Спеціальність 8.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014-04-30 0
7796 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Спеціаліст. Спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014-04-30 0
7795 Філософії науки: навчальний посібник для магістрів і аспірантів всіх спеціальностей Ратніков В.С., Колос О.В. Нп 2014-04-30 1
7794 "Етика та естетика" Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 6.090103 - "Лісове та садово-паркове господарство" Швець Н.А. Нп 2014-04-30 0
7793 "Етика та естетика" методичні рекомендації для підготовки бакалаврів спеціальності 6.090103 - "Лісове та садово-паркове господарство" Швець Н.А. Мв 2014-04-30 0
7792 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090201- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С.С. Нп 2014-04-30 0
7791 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090201- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С.С. Мв 2014-04-30 0
7790 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки ”бакалавр“ напряму підготовки "Машинобудування та металообробка" спеціальності "Технічні засоби контролю в митних органах" Шаманська О.І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М., Рудницький Б.О. Мв 2014-04-30 0
7789 Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності «Охорона праці у митній службі» Вінницького національного аграрного університету Шаманська О.І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Твердохліб І.В. Нп 2014-04-30 0
7788 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» Частина 4: Обладнання для подрібнення, перемішування та дозування для студентів напрямку підготовки 6.051701 – х Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 0
7787 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» для студентів факультету «М Бандура В.М., Коляновська Л.М. Мв 2014-04-30 0
7786 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 0
7785 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів та заочної форми навчання" Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 0
7784 Навчально-методичний презентаційний матеріал на тему «Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підготовки «Процеси, Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 0
7783 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах" для студентів денної та заочної форми виробництва Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 0
7782 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 2 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014-04-30 0
7781 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 1 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014-04-30 0
7780 Пристрої автоматики систем керування // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 2
7779 Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 0
7778 Основи проектування енергетичних об’єктів АПК // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Нп 2014-04-30 0
7777 Монтаж енергообладнання і систем керування // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 0
7776 Електричні мережі // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М.О., Матвійчук В. А. Нп 2014-04-30 0
7775 Діагностування електрообладнання // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М. О. , Рубаненко О. О. Нп 2014-04-30 0
7774 Апарати керування і захисту // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 0
7773 Методичні рекомендації до дипломного та курсового проектування для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Мв 2014-04-30 0
7772 Засоби автоматизації в електротехнологіях // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О., Головатюк М.О. Нп 2014-04-30 1
7771 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 3: Обладнання для розділення неоднорідних систем) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові тех Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 0
7770 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 2: Обладнання ліній забою великої рогатої худоби, свиней та птиці) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 0
7769 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 1: Механічні передачі та транспортуючі пристрої в м’ясній та молочній промисловості) для студентів напря Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 0
7768 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 5: Обладнання для термічної обробки м’ясної та молочної продукції) для студентів напрямку підготовки 6.0 Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 0
7767 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 6: Обладнання для сушіння, екстрагування, випарювання в м’ясній та молочній промисловості) для студентів Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 0
7766 Основи наукових досліджень Навчально-методичний комплекс Для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030.601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Тодосійчук В.Л., Бурлака О.М. Мв 2014-04-30 0
7765 Лабораторний практикум з автоматизації виробничих процесів Ярошенко Л.В. Нп 2014-04-30 10
7764 Український словник морфологічних термінів. Паладійчук О.Р. С 2014-02-26 5
7763 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 Менеджмент та адміністрування напрям підготовки 030601 Менеджмент, спеціальність 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Фіщук Н.Ю,, Фіщук Б.П. Нп 2014-04-30 0
7762 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробни Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014-04-30 0
7761 Управління коменрційною діяльністю. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовніш Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014-04-30 0
7760 Публічне адміністрування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014-04-30 0
7759 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо–кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014-04-30 0
7758 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовк Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 0
7757 . Методичні рекомендації для самостійної роботи студента з курсу “Управлінські рішення” заочної форми навчання ОКР «Бакалавр».галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 1
7756 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 0
7755 Адміністративний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань 0306 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Пронько Л.М. Нп 2014-04-30 0
7754 Адміністративнйи менеджмент. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в аграрних вищих нав Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2014-04-30 0
7753 Механіка. Лабораторний практикум.Частина 1, розділ 1 Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я. Нп 2014-03-26 0
7752 Аграрне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-04-30 0
7751 Екологічне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-04-30 1
7750 Основи рибоохорони та рибогосподарського законодавства. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014-04-30 0
7749 Аграрне, земельне та екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014-04-30 2
7748 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030401 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014-04-30 0
7747 Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна. Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В. Мв 2014-04-30 0
7746 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців ОКР "Бакалвр" галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки "Правознавство" Підгурський О.І. Мв 2014-04-30 1
7745 «Логістика». Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування». Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В. Мв 2014-04-30 0
7743 Програма виробничої практики з фахових дисциплін Мулик. Т.О., Томчук О.Ф., Материнська О.А. та Пльонсак О.Л., Настенко М.М., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Здирко Н.Г. Д 2014-05-07 0
7742 .: Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної (заочної) форми навчання. Мулик Т. О., Пльонсак О. Л., Коваль Н. І., Материнська О. А Мв 2012-10-31 1
7741 Митна статистика. Термінологічний словник для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР бакалаврів, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахового спрямування «Ін Кравцова А.М. С 2014-04-30 0
7740 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Нп 2014-04-30 0
7739 Експертні системи. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2014-04-30 0
7738 Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Зелінська О.В. Мв 2014-04-30 0
7737 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни „Експертні системи” для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Мв 2014-04-30 0
7736 Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ушкаленко І. М., Петровська А. В Мв 2014-04-30 0
7735 Конспект лекцій. В ищ а математика. Частина 2 . Новицька Л.І., Левчук О.В. Кл 2014-04-30 1
7734 Конспект лекцій. Вища математика. Для студентів ВНАУ Дубчак В.М.- Кл 2014-04-30 0
7733 Професійна етика. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та з Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. Мв 2014-04-30 0
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) Правдюк Н.Л. та авторський колектив кафедри М 2014-04-30 2
7731 Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней Кучерявий В.П. М 2014-04-30 1
7730 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни «Агрохімія» розроблено на основі типової програми і розраховані для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовищ Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 1
7729 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни «Агрохімія», Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 0
7728 Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середо Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Рз 2014-04-30 0
7727 Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090101 – «Агрономія». Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Рз 2014-04-30 0
7726 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", , Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 0
7725 . Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 0
7724 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу "Агрохімія" студентами спеціальності 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 0
7723 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" студентами напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія". Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 0
7722 Газони. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр». Чоловський Ю.М., Мамалига В.С., Підпалий І.Ф., ., Липовий В.Г., Мв 2014-04-30 1
7721 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.090102 «ТВіППТ» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2014-04-30 0
7720 Газони. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Чоловський Ю.М., Мамалига В.С., Підпалий І.Ф., Забарний О.С., Липовий В.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-04-30 0
7719 Методичні вказівки для самостійної роботи при розробці курсового проекту з лісового розсадника та лісових культур (для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство»). Юрків З.М., Василевський О.Г. Мв 2014-04-30 0
7718 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 4-го курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" за освітньо- кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", галузь знань 09 Мудрак Г.В. Мв 2014-04-30 0
7717 Радіобіологія та радіоекологія. Робочий зошит для аудиторних та самостійних занять з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кушнір С.Л. Рз 2014-04-30 1
7716 Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник. Для студентів агрономічного факультету з напряму 6.090101 – «Агрономія», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Кушнір С.Л. С 2014-04-30 0
7715 Екологія людини: Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кушнір С.Л. Мв 2014-04-30 0
7714 Методичні рекомендації до вивчення складної теми Для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» для самостійної роботи з навчальної Кушнір С.Л. Мв 2014-04-30 0
7713 Екотрофологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах II-IVрівнів акредитації з напряму 0708 «Екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористув Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. Нп 2014-04-30 0
7712 Методичні рекомендації Для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологія люди Кушнір С.Л. Мв 2014-04-30 0
7711 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014-01-29 0
7710 ПРОГРАМА вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 6.050503 - «Машинобудування» фахове спрямування «Обладнання переро Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014-01-29 0
7709 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014-04-29 0
7708 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 0708 «Екологія,» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Колісник О.М. Мв 2011-02-23 0
7706 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.09010101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011-02-23 0
7705 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011-02-23 0
7704 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 6.090101 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій”. І модуль Колісник О.М. Мв 2011-02-23 0
7703 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “ Компютерні технології в агрономії ” для студентів спеціальності 7.130102 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011-02-23 0
7702 Методичні вказівки для самостійної роботи студентами 4-го курсу заочної форми навчання спеціальності 6. 130100 “Агрономія” з курсу “Комп’ютерні технології в агрономії” Частина 1. Знайомство з комп’ютерною технікою. Колісник О.М. Мв 2011-02-23 0
7700 Фінансовий аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф. Скакун Л.А. Нп 2014-01-29 0
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації. Ціхановська В.М. М 2014-03-26 0
7698 Економічна кібернетика. Опорний конспект лекцій Поліщук Н.В., Коляденко С.В. Окл 2014-04-22 32
7694 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для спеціальності 7.10010203, 8.10010203 факультету Механізація сільського гоподарства Цицюра Я. Г. Нп 2014-03-26 0
7693 Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр». Разанов С.Ф., Тітаренко О.М. Мв 2014-03-26 0
7692 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни (для студентів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” (денної форми навчання) Ч Разанов С.Ф., Дергун Н.М. Мв 2014-03-26 0
7691 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економічні аспекти підприємницької діяльності» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інсти Шаманська О.І. Мв 2014-03-26 0
7690 Машинне доїння корів та первинна обробка молока. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини механізми виробничих процесів у тваринництві» для студентів спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції твар Журенко Ю.І., Яропуд В.М., Мв 2014-03-26 1
7689 Технологічний розрахунок молочно-товарної ферми. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Машини та обладнання для тваринництва" для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 - "Процеси машини Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2014-03-26 0
7688 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2014-03-26 0
7687 Навчальна програма з дисципліни "Грунтознавство з основами землеробства" для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Нп 2014-03-26 3
7686 Навчальна програма з дисципліни "Грунтознавство " для бакалаврів напряму підготовки 0401 Екологія, спеціальності 6.040106 - Екологія і охорона навколишнього середовища Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Нп 2014-03-26 30
7685 Методичні рекомендації до підготовки, виконання та захисту дипломного проекту ОКР «Бакалавр» Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Дідур І.М., Заболотний Г.М., Мазур В.А., Пелех Л.В., Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 1
7684 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Екологічні проблеми землеробства”, ”Екологічне землеробство” для ОКР 6.040106 ”Бакалавр”, 7.09010101 ”Спеціаліст”, 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 0
7683 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисципліни ”Технології виробництва продукції рослинництва” для ОКР 7 (8).10010203 “Спеціаліст”, ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 0
7682 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Сівозміни в сучасному землеробстві” для ОКР 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 0
7681 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Адаптивні системи землеробства”, ”Біологічні основи землеробства” для ОКР 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 0
7680 Екологічні проблеми землеробства. Програма з дисцмпліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спціальностей 7.09010101, 8.09010101 "Агрономія" Цицюра Я.Г. Нп 2014-03-26 0
7679 Адаптивні системи землеробства. Програма з дисципліни для магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності "8.09010101 Агрономія" Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г. Нп 2014-03-26 1
7678 Екологічна генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР «Бакалавр») Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2014-03-26 0
7677 Основи філософії техніки: навчальний посібник для бакалаврів технічних спеціальностей. Ратніков В.С., Колос О.В. Нп 2014-03-26 1
7676 Навчальна програма дисципліни з фізичного виховання спеціальної медичної групи Войтенко С.М., Совик Л.А Нп 2014-03-26 2
7675 Самостійні заняття фізичними вправами. Методичні рекомендації з проведення оздоровчо-тренувальних занять для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей. Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. Мв 2014-03-26 1
7674 Методика та організація проведення змагань для студентів аграрного університету. Совик Л.А., Дуржинська О.О., Анісім П.Г., Медянна І.П., Перепелиця М.О. Нп 2014-03-26 0
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства. Коваль Л.В. М 2014-03-26 0
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. М 2014-03-26 0
7671 Методичні вказівки до виконання та оформлення розділу «Організації митного контролю продукції тваринництва» дипломних робіт студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» за спрямуванням «Ор Скоромна О.І., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А., Подолян Ю.М., Балух Н.М. Мв 2014-03-26 0
7670 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних робіт спеціальності 8.09010201 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Скоромна О. І., Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Мв 2014-03-26 0
7669 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014-03-26 0
7668 Методичні вказівки з дисципліни “Політекономія” до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання навчально - наукового інституту аграрної економіки, галузь знань : 0305 – «Економіка і підприємництво», напрям підготовки: 6.030502 Нікітченко В.С., ас. Левченко О.О. Мв 2014-03-26 41
7667 «Автоматизація технологічних процесів» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2014-03-26 0
7666 Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва // Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.130100 “Агрономія” Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2014-03-26 1
7665 English-Ukrainian Environmental Acronyms, Abbreviationa and Glossary of Terms. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. С 2014-03-26 6
7664 Програма курсу підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови. Тимкова В.А., Довгань Л. І., Осаульчик О.Б., Гарник А.А. Пвф 2014-03-26 0
7663 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови. Тимкова В.А., Довгань Л.І., Осаульчик О.Б., Гарник А.А. Пвф 2014-03-26 0
7662 English for Ecologists: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія» Довгань Л.І., Тимощук Н.М., Волошина О.В. Нп 2014-03-26 9
7661 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання Дем’яненко М.Я., Коваль Л.В. Мв 2014-03-26 0
7660 Навчальна дисципліна "Конкурентоспроможність технологій і машин" є складовою підготовки спеціалістів факультету механізації сільського господарства із спеціальності 7.05050313 – "Обладнання переробних і харчових виробництв". Середа Л.П., Холодюк О.В., Нп 2014-03-26 0
7659 Навчальна дисципліна "Конкурентоспроможність технологій і машин" є складовою підготовки спеціалістів факультету механізації сільського господарства із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогоспо-дарського виробництва". Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2014-03-26 0
7658 Інформаційні системи і технології управління організацією. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2014-03-26 0
7657 . Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія». Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. С 2014-03-26 0
7656 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво Шаманська О.І. Мв 2014-03-26 0
7655 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Паблік рілейшинз» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інститут післядипломної освіти та Шаманська О.І. Мв 2014-03-26 0
7654 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація навчання в дорадництві» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інститут післяди Шаманська О.і. Мв 2014-03-26 0
7653 Організація інформаційно-консультаційної діяльності. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ОКР «Магістр дорадник» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010004 «Дорадництво» денної форми навчання. Кормановський С.І., Шаманська О.І., Спірін А. В. Мв 2014-03-26 0
7652 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6. Фурман І.В., Мв 2014-03-26 0
7651 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з нормативної дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підпр Прутська О.О., Фурман І.В. Мв 2014-03-26 1
7650 Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напря Мараховська Т.М., Колотій С.В., Марченко С.К. Мв 2014-03-26 0
7649 Фінансова безпека. Навчальна програма (типова). Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР Бакалавр, галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Мараховська Т.М., Колотій С.В., Марченко С.К. Нп 2014-03-26 0
7648 Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напр Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв 2014-03-26 0
7647 Вступ до фаху. Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни галузі знань 0305 "Економіеа та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "фінанси та кредит" фіннансово-економічного факультету Мараховська Т.М., Руда О.Л. Нп 2014-03-26 0
7646 Місцеві фінанси. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму п Мараховська Т.М.., Руда О.Л. Мв 2014-03-26 0
7645 Вступ до фаху. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підг Мараховська Т.М.., Руда О.Л. Мв 2014-03-26 0
7644 Банківська система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Руда О.Л. Мв 2014-03-26 0
7643 Економіка підпримства. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014-03-26 34
7642 WEB-програмування. Програма виробничої практики для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Підлубний В.Ф Нп 2014-02-26 0
7630 Програма вступного випробування з хімії Гунько І.В., Шаманська О.І., Басько С.Ю., Волохова Я.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7629 Програма вступного випробування з французької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7628 Програма вступного випробування з фізики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Сорокаліта І.М., Юрченко Т.М, Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7627 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7626 Програма вступного випробування з російської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Марцінко Т.І., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7625 Програма вступного випробування з німецької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7624 Програма вступного випробування з математики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Клочко В.І., Новіцька Л.І., Сипіна Т.М., Чериба О.В., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7623 Програма вступного випробування з історії України. Гунько І.В., Шаманська О.І., Костюк В.М., Губаль Р.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7622 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7621 Програма вступного випробування з географії. Гунько І.В., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Вовк А.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7620 Програма вступного випробування з біології. Гунько І.В., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Москальчук Н.І., Бабенко А.М., Стецюк Л.І., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7619 Програма вступного випробування з англійської мови Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 0
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств. Коцупатрий М.М., Марчук У.О. М 2014-02-26 0
7617 «Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014-02-26 0
7616 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій і аміністрування», освітньо - кваліфікаційний рівень – бак Фищуком Б.П. Нп 2014-02-26 0
7615 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління ” для студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму 6.030301 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент органі Фищук Б.П., Фіщук Н.Ю. Мв 2014-02-26 0
7614 Хімія (неорганічна, аналітична, органічна та фізколоїдна). Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А., Коберська В.А. Нп 2014-02-26 0
7613 програма навчальної дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю" для студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Власенко В.В., Фіалковська Л. В. Нп 2014-02-26 0
7612 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» Власенко В.В., Фіалковська Л. В. Мв 2014-02-26 0
7611 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та пе : Власенко В.В., Фіалковська Л.В Мв 2014-02-26 0
7610 Технологія виробництва продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з спеціальності: 7.091 902 "Механізація сільського господарства" спеціалізації « Механізація тваринництва» Панько В.В., Огороднічук Г.М. Нп 2014-02-26 0
7609 Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки « Водні біоресурси» 6.090201 “ факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014-02-26 1
7608 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014-02-26 0
7607 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С. В.; Поліщук Н.В., Бурденюк І. І.; Потапова Н.А. Пвф 2014-01-29 0
7606 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В.; Бурденюк І.І. Зелінська О.В. Пвф 2014-01-29 0
7605 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В.; д.е.н., Поліщук Н.В.; Бондаренко О.В. Пвф 2014-01-29 0
7604 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014-02-26 3
7603 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка і підприємнитво" напряму підготовки 6.030 502 Економічна кібернетика Коляденко С.В., Рузакова О.В. Нп 2014-02-26 0
7602 Інформатика. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Паламарчук Є.А., Зелінська О.В. Нп 2014-02-26 0
7601 Навчальна програма дисципліни "Інформаційний бізнес" для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» фінансово-економічний факультет Коляденко С.В., Рузакова О.В. Нп 2014-02-26 0
7600 Програма з вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи у фінансах» для студентів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» фінансово-еко Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Нп 2014-02-26 0
7599 Програма навчальної дисципліни "Управління інформаційними ресурсами" для студентів галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2014-02-26 0
7598 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприєм Мараховська Т.М., Марченко С.К. Мв 2014-02-26 0
7597 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014-02-26 0
7596 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня « Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2014-02-26 0
7595 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і Прутська О.О., Марченко С.К. Мв 2014-02-26 0
7594 Сільськогосподарські машини. Машини для заготівлі кормів, збирання зернових культур та коренебульбоплодів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 ”Обладнання Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М.. Мв 2014-02-26 0
7593 Сільськогосподарські машини. Машини для обробітку ґрунту, посіву, догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 ”Обладнання переробних та харчо Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М.. Мв 2014-02-26 6
7592 Програма навчальної дисципліни "Лісова інженерна гідрологія" для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» факультету Агрономічного Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-02-26 0
7591 Тропічні та субтропічні рослини. Підпалий І.Ф., Липовий В.Г.,Чоловський Ю.М., Матусяк М.В. Нп 2014-02-26 0
7590 Наскрізна програма навчальних і виробничих практик та методичні вказівки з їх проведення для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 6.090103 «Лісове і садово – паркове господарство» Василевський О.Г., Юрків З.М., Новицький М.О., Матусяк М.В. Нп 2014-02-26 0
7589 Програма державного комплексного кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Юрків З.М., Матусяк М.В., Нп 2014-02-26 0
7588 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.10010203 - "Механізація сільського господарства" (галузі знань - 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва") Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2014-02-26 0
7587 Методика дослідної справи у садівництві, овочівництві та виноградарстві з використанням ПОЕМ. Програма навчальної дисципліни для для спеціалістів напрямку підготовки 7.09010104 «Плодовочівництво і виноградарство» Підпалий І.Ф.; Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. Томчук Ю.В. Нп 2014-02-26 0
7586 Біологія. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Мамалига В.С., Нп 2014-02-26 0
7585 . Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання магістерських робіт для ОКР «Магістр» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 1.8010004 «Дорадництво» денної форми навчання. Середа Л.М., Шаманська О.І., Спірін А.В. Кормановський С.І. Мв 2014-02-26 0
7584 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи аспірантів ВНАУ Герасимова І.Г. Мв 2014-02-26 1
7583 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 1 (18 – початок 19 ст.). Бойко Ю.М. Нп 2014-02-26 0
7582 Інтегрований захист рослин. Програма дисципліни, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Окрушко С.Є. Нп 2014-02-26 1
7581 Гербологія. Програма для студентів денної та заочної форми навчання (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”).- Окрушко С.Є. Нп 2014-02-26 0
7580 Інтегрований захист рослин Програма для студентів денної та заочної форми навчання (напрям підготовки 7.09010101 «Агрономія») Окрушко С.Є., Пінчук Н.В. Нп 2014-02-26 4
7579 Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентами агрономічного факультету спеціальності 130102 «Агрономія», ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Барвінченко В.І., Мазур В.А. Цицюра Я. Г. Чернецький В.М. Поліщук І.С. Мв 2014-02-26 0
7578 Технології виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами студентами факультету механізації ОКР «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 7 (8). 100102 Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 0
7577 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни з дисципліни " Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель " для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона Броннікова Л.Ф. Цицюра Я. Г. Мв 2014-02-26 0
7576 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Основи геології" для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 – «Агрономія» денної та заочної форм навчання Броннікова Л.Ф. Цицюра Я. Г. Мв 2014-02-26 6
7575 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за першим змістовним модулем “Мінералогія та петрографія” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв 2014-02-26 3
7574 Методи і органзація досліджень в землеробстві. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 0
7573 Екологічні проблеми землеробства. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 7 (8).09010101 «Агрономія» денної т Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 0
7572 Сівозміни в сучасному землеробстві. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 0
7571 Методичні вказівки для проходження навчальної практики з дисципліни "Грунтознавство" студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність 6.09010101 – «Агрономія» Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 32
7570 Екологічне землеробство. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього серед Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 0
7569 Біологічні основи землеробства. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 – «Агрономія» заочної форми на Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 0
7568 Адаптивні системи землеробства. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навча Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 1
7567 Лісознавство. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Агрономічного факультету Новицький М.О. Нп 2014-02-26 1
7566 Агролісомеліорація. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Агрономічного факультету Новицький М.О. Нп 2014-02-26 6
7565 Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Лісознавство» до лабораторних занять для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Новицький М.О. Мв 2014-02-26 0
7564 Гідротехнічні споруди садів і парків. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Матусяк М.В. Мв 2014-02-26 0
7563 Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Матусяк М.В. Мв 2014-02-26 1
7562 Газони. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Мамалига В.С., Підпалий І.Ф.; Чоловський Ю.М.; Липовий В.Г. Нп 2014-02-26 0
7561 Конкурентне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014-02-26 0
7560 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальність 8.03060 101 "Менеджмент організацій та адміністрування" Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014-02-26 0
7559 Земельне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-02-26 0
7558 Екологічне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-02-26 0
7557 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014-02-26 0
7556 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 0
7555 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності: 7.03050901 “Облік та аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” ОКР “Спеціаліст” денної та заочної форми навчання Петриченко О. А., Скакун Л. А., Мв 2014-02-26 1
7554 Макроекономічний аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 305 “Економіка та підприємництво” спеціальності: 7.030 50901 “Облік та аудит” ОКР “Спеціаліст” денної та заочної форми навчання Петриченко О. А. , Скакун Л. А., Мв 2014-02-26 9
7553 «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва" Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовк Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 0
7552 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 0
7551 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контроль і ревізія в митних органах» денної та заочної форми навчання. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2014-02-26 2
7550 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної форми галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Мв 2014-02-26 3
7549 Пост-аудит в митній службі Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фахового спрямування «Контр Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Мв 2014-02-26 0
7548 «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 1
7547 Податкова система. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Голишевська Л.В., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2014-02-26 0
7546 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Нп 2014-02-26 0
7545 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 8 Матієнко О.С. Лебедева Н.А. Нп 2014-02-26 0
7544 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Матієнко О.С., Гарник А.А Нп 2014-02-26 0
7543 Сільськогосподарська зоологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М.., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.., Чередниченко В.М.. Нп 2014-02-26 77
7542 «Парковпорядкування» Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Матусяк М.В. Мв 2014-02-26 1
7541 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101«Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014-01-29 0
7540 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014-01-29 0
7539 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А., Разанов С.Ф. Первачук М.В., Кавун Е.М., Кравчук Г.І., Пвф 2014-01-29 0
7538 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А. Разанов С.Ф. Первачук М.В. Кравчук Г.І. Пвф 2014-01-29 0
7537 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване п Мазур В.А. Разанов С.Ф. Первачук М.В. Кавун Е.М. Кравчук Г.І. Пвф 2014-01-29 0
7536 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Пвф 2014-01-29 0
7535 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.18010005 "Екологічна політика та право" Мазур В.А., Мельничук О.Ф., Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. Пвф 2014-01-29 0
7534 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Прокопчук В.М., Нейко І.С., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Пвф 2014-01-29 0
7533 Протокол №10 комісії з інформатизації. 25.02.2014 р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2014-02-26 39
7532 Аудит. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030508 «Фінанси та кредит». Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Нп 2014-01-29 2
7531 Проектування рибницьких підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура» Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л Нп 2014-01-29 0
7530 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із дисципліни проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7.09010201 Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-01-29 0
7529 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 0
7528 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 0
7527 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 0
7526 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 0
7525 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 0
7524 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 0
7523 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Об Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2014-01-29 0
7522 Технологія виробництва продукції аквакультури Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Мушит С.О Нп 2014-01-29 0
7521 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни Технологія відтворення сільськогосподарських тварин для студентів заочної форми навчання факультету ТВіППТ освітньо-кваліфікаційного рівня 6.090 102 «Бакалавр» Зотько М.О., Шмалій А.П. Мв 2014-01-29 0
7520 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів II курсу напрямку 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньо- кваліфікаційний рівень – бакалавр форма навчання – денна Мушит С.О. Мв 2014-01-29 0
7519 Марикультура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВ і ППт напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2014-01-29 10
7518 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівни Царук Л.Л. Мв 2014-01-29 0
7517 Технологія виробництва м’яса птиці. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівницт Царук Л.Л. Мв 2014-01-29 0
7516 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва Напрям підготовки 030502 «Економічна кібернетика» Балух Н.М. Огороднічук Г.М. Шевчук Т. В.. Мв 2014-01-29 0
7515 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства, Огороднічук Г.М. Шевчук Т.В. Балух Н.М Мв 2014-01-29 0
7514 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва Напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» Балух Н.М. Огороднічук Г.М. Шевчук Т. В.. Мв 2014-01-29 0
7513 .. Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування». Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В.., Балух Н.М. Мв 2014-01-29 0
7512 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. Мв 2014-01-29 0
7511 Товарознавство продовольчих товарів. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка с/г продукції" напрям підготовки 6.050701 "Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014-01-29 0
7510 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В. Іщенко Я.П., Прутська О.О., Мараховська Т.М. Пвф 2013-12-25 0
7509 Моделювання технологічних процесів тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності 8.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, галузь зн Кучерявий В.П. Мв 2014-01-29 0
7508 Моделювання технологічних процесів тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності 7.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, галузь зн Кучерявий В.П. Мв 2014-01-29 1
7507 Методичні вказівки із дисципліни : "Проектування рибницьких підприємств" для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету ТВ і ППТ напряму підготовки 6.090201 (ВБА) Бакалавр Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-01-29 0
7506 Протокол №1 комісії з інформатизації. 30.03.10 р. Парамарчук Є.А., Микульський В.В. Д 2014-02-17 7
7505 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-01-29 0
7504 . Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки з самостійної підготовки для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові Бігун П. П., Бігун Ю. П. Мв 2014-01-29 0
7503 . Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» факультету“Технологія виробництва і переробки продукції Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014-01-29 0
7502 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “ Водні біоресурси та аквакультура ” з дисципліни “ Аквакультура штучних водойм ”. Мушит С.О., Панько В.В Мв 2014-01-29 2
7501 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" факультету “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ”- Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2014-01-29 2
7500 Технологія переробки птиці. методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» студентів напряму 7.09010201 факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014-01-29 0
7499 Мікробіологія мясної галузі. Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березовський І.В. Мв 2014-01-29 1
7498 «Контроль якості, оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного Березовський І.В. Мв 2014-01-29 0
7497 Контроль якості, оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Березовський І.В. Мв 2014-01-29 0
7496 «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфі Березовський І.В. Мв 2014-01-29 0
7495 . «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного Березовський І.В. Мв 2014-01-29 0
7494 Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни «Технологія переробки риби» у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014-01-29 0
7493 «Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопродуктів» Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженері Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014-01-29 5
7492 Програма для підготовки фахівців з галузі знань 0901 ”Сільське господарство і лісництво” спеціальності 8.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації Кучерявий В.П Нп 2014-01-29 0
7491 Програма для підготовки фахівців з галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво” спеціальності 7.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації Кучерявий В.П Нп 2014-01-29 0
7490 .«Мікробіологія м’ясної галузі» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» «Бакалавр» Березовський І.В. Нп 2014-01-29 1
7489 «Контроль якості оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інже Березовський І.В. Нп 2014-01-29 0
7488 . «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки проду Березовський І.В. Нп 2014-01-29 0
7487 Технологія переробки птиці. Навчальна програма для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» студентів напряму 7.09010201 факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів акредитації Міністерств Бігун П.П., Бігун Ю.П. Нп 2014-01-29 0
7486 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050503 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 6.050503 "Обладнання переробних та Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А. Мв 2014-01-29 2
7485 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А Мв 2014-01-29 1
7484 Основи інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю – 7.05050312 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" (галузь знань - 0505 "Машинобудування та металообробка") Середа Л.П., Холодюк О.В., Сличук Н.В. Нп 2014-01-29 0
7483 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей “Менеджмент організації та адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Нп 2014-01-29 0
7482 Програма навчальної дисципліни “Машиновикористання в рослинництві” для підготовки магістрів напряму 8.10010203 -Механізація сільського господарства та спеціалістів напряму 7.10010203 -Механізація сільського господарства Кондратюк Д.Г. Нп 2014-01-29 0
7481 Вища математика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 – "Плодоовочівництво і виноградарство" Левчук О.В., Хомяківський Ю..Л Нп 2014-01-29 0
7480 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 1901 “Сільське господарство і лісництво" напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство" Левчук О.В., Хом'яківський Ю.Л., Нп 2014-01-29 0
7479 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 “Агрономія” Левчук О.В., Хом'яківський Ю.Л., Нп 2014-01-29 0
7478 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія та охорона навколишнього сердовища та збалансоване природокористування" Левчук О.В., Новицька Л.І. Нп 2014-01-29 0
7477 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Магістр», денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Скакун Л.А. Мв 2014-01-29 0
7476 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів факультету денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 « Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П Мв 2014-01-29 112
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні: Монографія Письменна О.П. М 2014-01-29 0
7474 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014-01-29 0
7473 Кримінальне право України (Особлива частина). Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030402 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2014-01-29 1
7472 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» факультету менеджменту Томчук О.В. Нп 2014-01-29 0
7471 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014-01-29 4
7470 Загальна екологія та неоекологія. Комплексна контрольна робота з дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансова Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М К 2014-01-29 0
7469 Тематичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та неоекологія» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища т Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А., Тітаренко О.М. С 2014-01-29 1
7468 «Екологія праці » Методично- інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 4
7467 «Наукова брошура» для проведення практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф. Вітер Н.Г., Ткачук А.П. Б 2014-01-29 2
7466 «Радіоекології». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф.. Вітер Н.Г.. Кушнір С.Л. Мв 2014-01-29 1
7465 «Екологічна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 24
7464 Радіоекологія. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних і семінарських занять студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екології та збалансоване природокористування». Разанов С.Ф.. Вітер Н.Г.. Кушнір С.Л. Мв 2014-01-29 0
7463 «Екологічна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 10
7462 , «Екологія праці» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та з Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 1
7461 Мисливствознавство Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-01-29 0
7460 Декоративна дендрологія. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-01-29 0
7459 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Парковпорядкування» Спеціальність: «Лісове та садово – паркове господарство» Напрям підготовки 6.090103: «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. К 2014-01-29 1
7458 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Лісова таксація» Спеціальність: «Лісове та садово – паркове господарство» Напрям підготовки 6.090103: «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Матусяк М.В. К 2014-01-29 0
7457 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету. Галузь знань – 0901 – «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки – 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарств Голюк Ю.В. Мв 2014-01-29 0
7456 Лісова таксація. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Нейко І.С., Матусяк М.В. Нп 2014-01-29 0
7455 Декоративна дендрологія. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Юрків З.М., Матусяк М.В. Мв 2014-01-29 1
7454 Інтегрований захист цукрових буряків. Програма для студентів денної та заочної форми навчання із спеціалізації “Буряківництво”, напрям підготовки 7.09010101 “Агрономія”. Окрушко С.Є., Пінчук Н.В. Нп 2014-01-29 1
7453 Інтегрований захист рослин. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є. Нп 2014-01-29 30
7452 . Інтегрований захист цукрових буряків. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп 2014-01-29 1
7451 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Тропічні і субтропічні рослини» складена відповідно до освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.090103 «Лісове і садово – паркове господарство» Підпалий І.Ф.; Липовий В.Г., Матусяк М.В., Чоловський Ю.М. Нп 2014-01-29 0
7450 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 0
7449 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Мв 2014-01-29 0
7448 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.051701- Харчові технології та інженерія Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 0
7447 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6. 051701–Харчові технології та інженерія Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 0
7446 Силові види спорту Методичний посібник з фізичного виховання для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б., Клибанівський Я.В., Нп 2014-01-29 1
7445 Моніторинг довкілля: курс лекцій та практичні заняття: навчально-методичний посібник. Ткачук О.П. Нп 2014-01-29 0
7444 Баскетбол. Довідник з фізичної культури / Тіхонов В.К., Дуржинська О.О., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Костенко О.І. Д 2014-01-29 3
7443 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності: 7.03050901 “Облік та аудит” галузь знань 305 Економіка та підприємництво” ОКР “Спеціаліст” (для денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Скакун Л.А. Мв 2014-01-29 0
7442 Облік в фермерських господарствах. Типова навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 (Економіка та підприємництво) напряму підготовки 6.030509 Облік та аудит Мулик Т.О., Коваль Н.І., Материнська О.А., Нп 2014-01-29 2
7441 Фінансовий аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Скакун Л.А. Нп 2014-01-29 0
7440 Селекція і насінництво плодово-ягідних, овочевих культур та винограду.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації з напряму 6.090101 – «Агрономія» із фаховим спрямуванням „Плодоовоч Чернецький В.М.,Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Нп 2013-11-27 0
7439 Помологія: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 - «Агрономія» спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М., Нп 2013-11-27 0
7438 Помологія: програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М., Нп 2013-11-27 0
7437 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 6.090101 Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв 2013-11-27 0
7436 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 6.090101 Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв 2013-11-27 0
7435 Технологія зберігання і переробки продцкції рослинництва: Методичні рекомендації щодо проведення комплексної контрольної роботи студентами вищих аграрних закладів ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України зі спеціальн Чернецький В. М., Чередниченко В. М., Чередниченко Л. І., Вдовенко С. А., Мв 2013-11-27 0
7434 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.090101 Агрономія. Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А., Давимока О.В. Нп 2013-11-27 1
7433 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій» спеціалізація «Державне регулювання та управління в гал Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А., Давимока О.В. Нп 2013-11-27 0
7432 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит», «Облік і аудит» зі спеціалізацією «Фінансування і кредитування Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Нп 2013-11-27 0
7431 Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп 2013-11-27 0
7430 Овочівництво. Програма для вищих сільськогосподарських навчальних закладів напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Чернецький В. М., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Нп 2013-11-27 0
7429 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013-12-25 0
7428 Фінансовий облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013-12-25 0
7427 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013-12-25 0
7426 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О,, Гура О.О. Мв 2013-12-25 0
7425 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Д 2014-01-25 0
7424 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної та заочної форми навчання. Журенко Ю.І., Похвалюк С.Г., Яропуд В.М.. Мв 2013-12-25 2
7423 Розрахунок ліній приготування кормів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Машини та обладнання для тваринництва" для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форм навчання з напряму підготовки 6.05 Грицун A.B., Пришляк В.М., Яропуд В.М. Мв 2013-12-25 0
7422 Машини та обладнання для тваринництва. Завдання до виконання лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства з напряму підготовки 6.050503 “Обладнання переробних та харчових виробництв” денної та заочної форми навчання. Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2013-12-25 0
7421 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М. Мв 2013-12-25 0
7420 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013-12-25 0
7419 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013-12-25 0
7418 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013-12-25 0
7417 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.09010101, 8.09010101 «Агрономія» Насінництво овочевих і баштанних культур Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп 2013-12-25 0
7416 Методичні рекомендації щодо підготовки, написання і захисту дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.09010104 - «Агрономія» з фахового спрямування «Плодоовочівництво і виноградарство» Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Зрібняк Б.І. Мв 2013-12-25 0
7415 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.09010104, 8.09010104 “Плодоовочівництво і виноградарство” Насінництво овочевих і баштанних культур Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп 2013-12-25 0
7414 Методичні вказівки для написання й оформлення дипломної роботи за ОКР „Спеціаліст“ зі спеціальністі 7.09010104 „Плодоовочівництво і виноградарство” Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А. Мв 2013-12-25 0
7413 Світові агротехнології в овочівництві: програма з дисципліни для студентів з галузі знань 1301 «Агрономія», спеціальність 7.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство» Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. Нп 2013-12-25 0
7412 Селекція сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Нп 2013-12-25 0
7411 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування». Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Шевчук Т.В. Мв 2013-11-27 0
7410 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія» для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом 0708 « Екологія" спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Колісник О.М. Мв 2010-12-22 16
7409 Біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи та завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання агрономічного факультету за напрямом 0708 “Екологія” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2009-05-27 0
7408 Генетика. Розв’язування задач. Методичні вказівки для поточного контролю знань студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 1301 “Агрономія” та 0708 “Екологія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Мамалига В.С Мв 2010-01-27 4
7407 Садово-паркове мистецтво. Термінологічний словник для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство». Прокопчук В.М. С 2013-11-27 0
7406 «Курс лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»», навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». І частина Дзісь В.Г., Смілянець О.Г., Тадевосян Р.Г. Нп 2013-10-30 1
7405 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В. Мв 2013-12-25 0
7404 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В. Мв 2013-12-25 0
7403 Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами IV курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Прокопчук В.М., Солоненко В.І., Василевський О.Г.,Нейко І.С., Мв 2013-12-25 0
7402 Гідроекологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2013-12-25 0
7401 Гідроекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2013-12-25 0
7400 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 1
7399 Годівля риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 2
7398 Стандарти на корми Методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми спеціальності 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 0
7397 Стандарти на корми Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 0
7396 “Стандарти на корми” програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.09010201 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013-12-25 0
7395 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2013-12-25 0
7394 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7393 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7392 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7391 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів. Методичні вказівки організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7390 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7389 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7388 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В Мв 2013-12-25 0
7387 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7386 Методика наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2013-12-25 0
7385 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (дипломних) проектів (робіт). Напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр. Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., Мушит С.О. Мв 2013-12-25 0
7384 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013-12-25 0
7383 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-12-25 0
7382 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 1
7381 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 1
7380 Планування виробництва кормів Програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2013-12-25 1
7379 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Нп 2013-12-25 8
7378 Проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.09010201 «ТВ і ППТ» ОКР «Спеціаліст». Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-12-25 0
7377 Технологія відтворення сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у агра-рних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Зотько М.О. Нп 2013-12-25 0
7376 Племінна робота у птахівництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальність 7.09010201 “Технології виробництва і переробки прод Зотько М.О., Царук Л.Л Мв 2013-12-25 0
7375 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу «Технологія виробництва інкубаційних яєць птиці різних видів» зі спеціальності 7. 090 102 «ТВіППТ» за напрямом підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ». Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв 2013-12-25 0
7374 Кролівництво і звірівництво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол Н. В. , Фабіянська О. Л. Мв 2013-12-25 0
7373 «Конярство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Мв 2013-12-25 0
7372 «Спеціалізоване м'ясне скотарство». Методичні вказівки до практичних занять студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8. 09010201 ТВіППТ). Льотка Г.І., Фабіянська О.Л. Мв 2013-12-25 2
7371 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів заочної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2013-12-25 2
7370 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів денної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2013-12-25 2
7369 Фізична і колоїдна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090101- “Агрономія”. Марчак Т.В. Мв 2013-12-25 0
7368 Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник – довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. С 2013-12-25 0
7367 Технологія продуктів забою тварин Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-12-25 0
7366 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-12-25 1
7365 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-12-25 0
7364 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи роботи з дисципліни «Технологія м'ясної галузі» Для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-12-25 0
7363 «Екологічна та техногенна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв 2013-12-25 0
7362 «Основи екології ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7361 Екологія ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.051714 «Харчові технології та інженерія» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7360 « Екологіїя ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства за спеціальністю 7.10010203 «Механізація сільського господарств Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7359 «Екологіїя». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту з напрямку підготовки :6.030601 «Менеджмент» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7358 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03050901«Облік і аудит». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7357 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7356 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету механізації сільського господарства заочної форми навчання із спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7355 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7354 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7353 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7352 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 0
7351 «Екологічна та техногенна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання 3 напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв 2013-12-25 0
7350 Практикум Для проведення лабораторних робіт Із дисципліни «фітопатологія» Для студента зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Пінчук Н.І., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп 2013-12-25 1
7349 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Світові агротехнології” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013-12-25 0
7348 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., К 2013-12-25 0
7347 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013-12-25 0
7346 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур” для магістрів другого року навчання Агрономічного факультету Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013-12-25 0
7345 Методмчні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації «Ек Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013-12-25 0
7344 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів третього курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013-12-25 0
7343 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Екологічна раціоналізація сучасних технологій” студентами-магістрами Агрономічного факультету, спеціальності 8.070801 „Екологія і охорона НС” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Остапчук М.О., Максімов А.А. Мв 2013-12-25 0
7342 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013-12-25 0
7341 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Системи промислових технологій в агропромисловому комплексі” (Рослинництво) Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013-12-25 0
7340 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Екологічна раціоналізація сучасних технологій” для магістрів першого року навчання Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього сере Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.А. Мв 2013-12-25 0
7339 Програма «Парковпорядкування» навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М.,Липовий В.Г., Матусяк М.В. Нп 2013-12-25 1
7338 «Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів» Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М.,Липовий В.Г. Нп 2013-12-25 0
7337 Тлумачний словник термінів з ентомології. Для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія». Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. С 2013-12-25 1
7336 Практикум з геології. Для студентів вищих аграрних закладів з агрономічних, екологічних та лісогосподарських спеціальностей. Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Нп 2013-12-25 16
7335 „Французька як друга іноземна мова” для студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Гарник А.А., Довгань Л.І. Нп 2013-12-25 0
7334 Електротехнічні матеріали // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О. Нп 2013-12-25 0
7333 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Програма Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Марченко С.К. Нп 2013-12-25 0
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства. Польова О.Л. М 2013-12-25 0
7331 Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр», галузь знань 1801 «Специфі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп 2013-12-25 0
7330 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування "ІСУ в митних органах Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв 2013-12-25 0
7329 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013-12-25 0
7328 Theory of law: Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“. Кравець Р.А., Тимкова В.А. Нп 2013-12-25 18
7327 Програма навчальної практики по дисципліні «Звітність підприємств» для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст»/ Настенко М.М., Гудзенко Н.М.Корпанюк Т.М.. Нп 2013-12-25 0
7326 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Нп 2013-12-25 0
7325 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2013-12-25 0
7324 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г. Мв 2013-12-25 1
7323 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Нп 2013-12-25 0
7322 Організація обліку. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Мв 2013-12-25 0
7321 Організація обліку. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Нп 2013-12-25 0
7320 Пост-аудит в митній службі. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013-12-25 0
7319 Професійна практика. Методичні рекомендації для проведення професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Плахтій Т.Ф. Мв 2013-12-25 0
7318 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістри» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 0
7317 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „ Облік і аудит”. Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв 2013-12-25 1
7316 Організація аналітичної роботи. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Коваль Н.І., Материнська О.А. Мв 2013-12-25 0
7315 Програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Нп 2013-12-25 0
7314 Діловий протокол та ведення переговорів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV Пронько Л.М. Нп 2013-12-25 1
7313 . Публічне адміністрування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2013-12-25 0
7312 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2013-12-25 0
7311 Математичні моделі трансформаційної економіки. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету економіки та підприємництва, спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2013-12-25 0
7310 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика". Форма навчання: заочна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2013-12-25 0
7309 Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: заочна. Потапова Н.А., Качуровський В.Є, Качуровський С.В. Мв 2013-12-25 0
7308 Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: заочна Потапова Н.А.,Леонтюк-Мельник О.В.,Гапчак Т.Г.,Салтан М.П. Мв 2013-12-25 0
7307 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету факультету облік та аудит, напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит», «Контроль і ревізія» , «Контроль в ми Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2013-12-25 52
7306 Основи економічної теорії. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 6.030601 Менеджмент Ціхановська В. М..,Коновал В.В., Левченко О.О. Мв 2013-12-25 1
7305 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент зов Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2013-12-25 2
7304 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету технології виробництва та пробки продукції тваринництва, напрям підготовки: 6.130201 «Технологія виробництва Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2013-12-25 60
7303 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Мв 2013-12-25 0
7302 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г. Мв 2014-01-08 0
7301 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю. Пкд 2013-12-25 0
7300 Міжнародне приватне право Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2013-12-25 0
7299 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» /галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видам Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2013-12-25 0
7298 Основи менеджменту: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Інституту післядипломної освіти та дорадництва / Герасименко Ю.В Мв 2013-12-25 0
7297 Сімейне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-12-25 0
7296 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика". Форма навчання: денна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2013-12-25 1
7295 Сімейне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2013-12-25 0
7294 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-12-25 0
7293 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» за професійним спрямуванням «Менеджмент організації і адміністрування (за видами е Ціхановська В. М., Фіщук Н.Ю., Герасименко Ю.В. Мв 2013-12-25 0
7292 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» «Митна справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 0
7291 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 0
7290 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 0
7289 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А. Мв 2014-01-08 0
7288 Менеджерський словник. Мазур А. Г. , Ціхановська В. М. , Коновал В. В. С 2013-12-25 0
7287 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Лепетан І.М., Соловйова М.М. Мв 2013-12-25 0
7286 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” Шевчук О. Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Мв 2013-12-25 0
7285 Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку і аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Контроль і ревізія в митних органах», які Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013-12-25 0
7284 Митний контроль та митне оформлення. Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Кон Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013-12-25 0
7283 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013-12-25 0
7282 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013-12-25 0
7281 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Корпанюк Т.М. Мв 2013-12-25 1
7280 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013-12-25 1
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О.В. М 2013-12-25 0
7278 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Коваленко О.О., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв 2013-09-25 3
7277 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Бурденюк І.І., Бурдейна Л.І., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв 2013-09-25 5
7276 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Бережнюк Н.А. Нп 2013-11-27 17
7275 Основи фахової діяльності. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2013-11-27 17
7274 Фінанси. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітнь Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 0
7273 Методичні вказівки "Нарисна геометрія. Збірник задач". для студентів напрямів підготовки 6.100 102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050 503 – Машинобудування. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2013-11-27 0
7272 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціальності « Фінанси та к Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 0
7271 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 0
7270 Фізіологія сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Мв 2013-11-27 0
7269 Податкова система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Нп 2013-11-27 0
7268 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв 2013-11-27 0
7267 Податкова система. Методичні вказівки для проведення практичних занять та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмен Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв 2013-11-27 0
7266 Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2013-11-27 0
7265 Податкова система. Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2013-11-27 0
7264 Програма для складання кандидатського іспиту із спеціальності 06.01.06 – Овочівництво. Чернецький В.М. Пкд 2013-10-30 0
7263 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2013-11-27 0
7262 Експлуатація машин та обладнання Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., . Холодюк О.В, Григоришен В.М. Нп 2013-11-27 0
7261 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Лепетан І.М., Соловйова М.О. Мв 2013-11-27 0
7260 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр». Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013-11-27 6
7259 Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» призначена для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В. Нп 2013-11-27 0
7258 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В., Козаченко А.Ю. Мв 2013-11-27 0
7257 Організація обліку. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів магістратури галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013-11-27 0
7256 «Аудит» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.03050201 «Економічна кібернетика» / Подолянчук О.А. Нп 2013-11-27 0
7255 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф. , Коваль Н. І. , Пльонсак О.Л. , Томчук. В.В. Мв 2013-11-27 5
7254 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Голишевська Л.В. Мв 2013-11-27 0
7253 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Коваль Н.І., Петриченко О.А., Материнська О.А. Мв 2013-11-27 8
7252 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Нп 2013-11-27 0
7251 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л.,Лепетан І.М. Нп 2013-11-27 0
7250 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» Подолянчук О.А., Томчук В.В. Мв 2013-11-27 0
7249 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2013-11-27 0
7248 . Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 0
7247 Міжнародне публічне право.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 0
7246 Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 0
7245 Банківське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 0
7244 Банківське право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 0
7243 Товарознавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки бакалаврів. Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013-11-27 0
7242 Корпоративне управління. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013-11-27 0
7241 Основи теорії систем і системного аналізу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2013-11-27 0
7240 Основи теорії систем і системного аналізу.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 0
7239 Міжгалузевий балансовий. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 1
7238 Основи інформаційних технологій в дорадництві.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.1801004 Дорадництво Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 2
7237 Навчальна програма з курсу «Управлінські рішення» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030.601 «Менеджмент» Самборська О. Ю.,Колесник Т.В. Нп 2013-11-27 1
7236 Право соціального забезпечення. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М., Мельничук О.Ф. Нп 2013-11-27 0
7235 Програма комплексного державного іспиту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», кваліфікація «Менеджер-управитель» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю., Березюк С.В., Головня О.М. Пкд 2013-11-27 0
7234 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0304 - «Право», напряму підготовки 6.030402 - «Правознавство» Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 1
7233 Сімейне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп 2013-11-27 0
7232 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2013-11-27 0
7231 Правові основи підприємницької діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп 2013-11-27 0
7230 Банківське право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Мельничук О.Ф. Нп 2013-11-27 0
7229 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування Пронько Л.М., Клочковський О.С. Мв 2013-11-27 0
7228 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адмініструванн Пронько Л.М. Мв 2013-11-27 0
7227 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний м Березюк С.В., Березюк Ю.Б., Клочковський О.В., Колесник Т.В. Мв 2013-11-27 0
7226 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 0
7225 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 0
7224 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2013-10-30 4
7223 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Пронько Л.М., Клочковський О.С., Онищук Ю.В. Мв 2013-11-27 0
7222 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент Пронько Л.М. Мв 2013-11-27 0
7221 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013-11-27 1
7220 . Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М Мв 2013-11-27 0
7219 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 0
7218 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 0
7217 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв 2013-11-27 0
7216 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв 2013-11-27 0
7215 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М., Прилуцький А. М. Мв 2013-11-27 0
7214 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв 2013-11-27 0
7213 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Чорнопищук Т. І., Березюк С. В., Кубай О. Г., Пронько Л. М., Колесник Т. В., Тодосійчук В. Л., Кірєєва Е. А., Онищук Ю. В. Мв 2013-11-27 0
7212 Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мельничук О.Ф., Гель А.П., Письменна О.П., Головчук В.А. Пкд 2013-11-27 0
7211 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань галузі знань 1801 „Специфічні категорії" спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Березюк С.В., Кубай О.Г., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А.,Онищук Ю.В. Нп 2013-11-27 0
7210 Управління персоналом. Робочий зошит Для виконання практичних завдань з дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» галузі знань 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Онищук Ю.В.,Кірєєва Е.А. Рз 2013-11-27 0
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання: Головня О.М. М 2013-11-27 0
7208 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни “Планування виробництва кормів” Спеціальність 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-11-27 1
7207 Технологія виробництва продуктів тваринництва . Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва” Панько В.В., Мв 2013-11-27 0
7206 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.091202. Панько В.В Мв 2013-11-27 0
7205 «Водна токсикологія» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013-11-27 0
7204 Водна токсикологія.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013-11-27 0
7203 «Санітарія та гігіена в рибництві» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013-11-27 0
7202 Санітарія та гігієна в рибництві. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" ОКР «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І. В. Нп 2013-11-27 0
7201 “Годівля риб” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013-11-27 2
7200 «Анатомія риб». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол А.В., Сироватко К.М Нп 2013-11-27 1
7199 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2013-11-27 0
7198 Анатомія риб. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Сироватко К.М Мв 2013-11-27 0
7197 Технічні засоби в аквакультурі робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О., Рз 2013-11-27 0
7196 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 ТВ і ППТ ОКР "Магістр" Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 0
7195 Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами факультету ТВ і ППТ за напрямом підготовки 6.090102 ТВ і ППТ ОКР Бакалавр Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 0
7194 Проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 8.09010201 «ТВ і ППТ» ОК Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 3
7193 Водна мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура». Власенко В.В. , Блащук. В.В. Мв 2013-11-27 0
7192 Програма переддипломної практики на підприємствах харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки для проходження практики , написанню та оформлення звіту для студентів напряму підготовки 6.051701 – "Харчові технології та інженерія» Бігун П.П., Бігун Ю. П. Мв 2013-11-27 0
7191 Програма написання випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту). Методичні вказівки до підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія» Бігун П. П., Бігун Ю. П. Нп 2013-11-27 0
7190 Технологія переробки молока з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Магістр». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 0
7188 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 0
7187 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 0
7186 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентам денної форми навчання за спеціальністю 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 1
7185 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 0
7184 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 0
7183 Бюджетна система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Руда О.Л. Нп 2013-11-27 7
7182 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Янчук В.І. Руда О.Л. Мв 2013-11-27 21
7181 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідробіологія» Мушит С.О. Мв 2013-11-27 1
7180 Розведення та селекція риб. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013-11-27 2
7179 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит та державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв 2013-11-27 0
7178 Податкова система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв 2013-11-27 0
7177 Податкова система. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп 2013-11-27 0
7176 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6 Колотій С.В. Мв 2013-11-27 1
7175 Кредитна політика підприємств. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит». Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп 2013-11-27 0
7174 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету спеціальностей: 6.030.508 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика» Фурман І.В., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 1
7172 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Вдовенко Л.О., Фурман І.В., Грищук Н.В. Нп 2013-11-27 23
7171 Програма комплексного державного іспиту з фаху, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Мараховська Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Колотій С.В. Пкд 2013-11-27 0
7170 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Банківська система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.0 Руда О.Л. Мв 2013-11-27 0
7169 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Руда О.Л. Нп 2013-11-27 0
7168 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит і державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», нап Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв 2013-11-27 0
7167 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп 2013-11-27 0
7166 Фінанси.Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 18
7165 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Прутська О.О. , Руда О.Л. Нп 2013-11-27 0
7164 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Державний кредит та державний борг" підготовки ОКР «Бакалавр» Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Колотій С.В.. Прутська О.О. Нп 2013-11-27 0
7163 Наскрізна програма практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.1001102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва напряму підготовки 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва Анісімов В.Ф., Комаха В.П., Фурса П.Б., Єленіч М.П. Нп 2013-11-27 0
7162 «Економіка землекористування». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напряму підготовки 8.1801001 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2013-11-27 0
7161 “Економіка землекористування” Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр»,галузь знань 1801 «Специфічні категорії»,напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля і природних Чорнопищук Т.І. ,Бурлака Н.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп 2013-11-27 0
7160 «Митна статистика». Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економі Кравцова А. М. Мв 2013-11-27 1
7159 Управління якістю в еколого-економічних системах. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Дюк А.А. Нп 2013-11-27 1
7158 Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Методи аналізу та прийняття рішень в екологічно-економічних системах» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8 Дюк А. А. Мв 2013-11-27 3
7157 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Вдовенко Л.О. Нп 2013-11-27 0
7156 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету (ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 Вдовенко Л.О. Мв 2013-11-27 0
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л.О. М 2013-10-30 0
7154 Рибальство. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом піідготовки 6.090201"Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013-11-27 3
7153 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013-11-27 0
7152 Проектування м'ясоконсервного і шкуроконсервувального виробництва та холодильника м’ясокомбінату. Навчальний посібник до технологічних розрахунків при виконанні курсового проекту і випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 051701 - Бігун П.П. Нп 2013-11-27 0
7151 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів 111 та 1У рівнів акредитації з спеціальності 7.09010201 факультету Технології виробницт Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 0
7150 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів 111 та 1У рівнів акредитації з спеціальності 7.09010201 факультету Технології виробництва Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 0
7149 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 0
7148 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 0
7147 Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 0
7146 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 2
7145 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 0
7144 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 2
7143 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання напряму підготовки 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 0
7142 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 0
7141 Фізіологія сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Чудак Р.А., Подолян Ю.М. Мв 2013-11-27 0
7140 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв 2013-11-27 0
7139 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 13
7138 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (І частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ». Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 1
7137 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2013-11-27 9
7136 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2013-11-27 0
7135 Програма інтенсивного вивчення англійської мови викладачати аграрних ВНЗ Тимкова В.А., Довгань Л.І., Матієнко О.С. Нп 2013-11-27 0
7134 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Чечель О.М. Нп 2013-11-27 0
7133 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за другим змістовним модулем “Геоморфологія та четвертинні відклади” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвнченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв 2013-11-27 0
7132 Тематичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». Методичні вказівки для виконання лабораторнихдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 0
7131 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.05050312 – «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Паламарчук І.П.,Паламарчук І.І. , Зозуляк О.В., Добранюк Ю.В. , Нп 2013-11-27 0
7130 Тематичний модуль 2. Частина 4 «Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робітдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 0
7129 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насінництво») для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство». Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Мв 2013-11-27 0
7128 Рослини закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Человський Ю.М., Матусяк М.В. Нп 2013-11-27 0
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна Тд 2013-12-08 109
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна Тд 2013-12-08 69
7125 Економічна ефективність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Материнська Ольга Андріївна С 2013-12-08 25
7124 Тематичний модуль 2. Частина 1 «Технологічне обладнання лінії первинної переробки молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 0
7123 «Технологічне обладнання лінії виробництва морозива». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 0
7122 Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. "Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв" напряму підготовки 0505 Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 0
7120 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Озеленення населених місць». Василевський О.Г., Підпалий І.Ф, Юрків З.М.. Мв 2013-11-27 1
7119 Генетика рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання (скорочений термін) ОКР «Бакалавр». Мамалига В.С. Мв 2013-11-27 10
7118 Хронология становления и упадка аттестации научных кадров высшей квалификации в сельскохозяйственной отрасли науки по специальности зоогигиена и экология В. В. Соляник С 2013-12-05 25
7117 Екологічні проблеми землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г.., Окл 2013-11-27 0
7116 Адаптивні системи землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я. Г.., Окл 2013-11-27 1
7115 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки із вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-11-27 0
7114 Моніторинг довкілля. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». Галузь знань: 0401 «Природничі науки». Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П. К 2013-11-27 0
7113 Легка атлетика Методичні рекомендації з організації та проведення оздоровчо-тренувальних занять із студентами «ОРК – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Костенко О.І. Мв 2013-11-27 0
7112 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопрокдуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-11-27 0
7111 Изучение применения высокого давления как экологически безопасного способа обработки пищевых продуктов П. В. Шелихов, А. Д. Гладкая, И. А. Сасина С 2013-12-05 90
7110 Проблема якості та безпеки продуктів харчування в Україні І. М. Турчин, Н. Б. Сливка С 2013-12-05 35
7109 Характеристика сировинної бази молока у Вінницькій області А. І. Порохня, Н. О. Новаленко, Т. Резнік С 2013-12-05 20
7108 Вихід харчового білку від бугайців при різних технологіях вирощування* С. О. Олійник С 2013-12-05 24
7107 Вміст мінеральних елементів у печінці щурів за свинцевого отруєння Н. М. Мельникова, Т. А. Ткаченко, І. А. Лазаренко С 2013-12-05 67
7106 Кислотно-лужний стан крові щурів за дії цезію хлориду та калійвмісних препаратів Н. М. Мельникова, Л. В. Кліх, О. Єрмішов С 2013-12-05 97
7105 Вплив препарату «Вітамін АД3Е ОРАЛ» на елімінацію стронцію в крові та органах кролів, отруєних стронцію хлоридом Н. М. Мельникова, Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, О. Й. Камінський С 2013-12-05 42
7104 Роль йодмістких препаратів в профілактиці гельмінтозів коней Г. О. Лук"янова С 2013-12-04 28
7103 Результаты идентификации в реакции агглютинации и в ПЦР изолятов из крови и лимфатических узлов реагировавших на туберкулин коров полученных на средах ВКГ и влакон* А. П. Лысенко, И. Н. Архипов, А. П. Лемиш [та ін.] С 2013-12-04 30
7102 Мясная продуктивность и синтез белка, жира в тканях тела бычков в зависимости от кормового фактора В. О. Лемешевский, В. П. Цай С 2013-12-04 34
7101 Підвищення якості і безпеки виробництва свинини в умовах хронічного низькодозового опромінення С. О. Костенко, П. П. Джус, О. В. Сидоренко С 2013-12-04 18
7100 Вміст хлорорганічних пестицидів в молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища М. Я. Іванків, С. О. Вовк С 2013-12-04 41
7099 Використання нових фітосиропів в технології кисломолочних напоїв з маслянки Ю. Р. Гачак, В. О. Наговська С 2013-12-04 94
7098 Рання діагностика туберкульозу з використанням середовища влакон В. В. Власенко, І. Г. Власенко, О. П. Лисенко, И. Н. Архипов С 2013-12-04 32
7097 Ветеринарно-санітарна оцінка пельменів за показниками якості та безпеки Н. М. Богатко, О. Ю. Голуб С 2013-12-04 113
7096 Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти моніторингу тваринницьких підприємств О. С. Яремчук, М. О. Захаренко, І. М. Курбатова С 2013-12-04 42
7095 Жива маса і екстер"єрні особливості тілобудови корів стада української чорно-рябої молочної породи племінного заводу “Ямниця” при використанні голштинів З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, П. В. Боднар С 2013-12-04 49
7094 Комбінаційна здатність ліній коней орловської рисистої породи І. О. Супрун С 2013-12-04 63
7093 Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору О. Ю. Сметана С 2013-12-04 39
7092 Особливості лінійного розведення в селекційному поліпшенні продуктивності корів племінного стада А. М. Салогуб, Л. М. Хмельничий С 2013-12-04 87
7091 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С 2013-12-04 24
7090 Покращення умов прив"язного утримання корів української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський, І. Довгань С 2013-12-04 34
7089 Приміщення для інтенсивної відгодівлі вибракуваних корів Л. В. Польовий, С. М. Шкільняк С 2013-12-04 63
7088 Гігієнічна оцінка мікроклімату в телятниках для вирощування теличок за різними технологіями утримання Л. В. Польовий, О. Ю. Шевчук С 2013-12-04 29
7087 Екстер"єрно-конституційні типи корів-первісток української чорно-рябої молочної породи та їх молочна продуктивність Л. В. Польовий, Ж. В. Столяр, В. А. Пльонсак С 2013-12-04 48
7086 Реконструкція телятника з виробництва яловичини за енергоощадною технологією Л. В. Польовий, Т. Д. Романенко, О. С. Шумиловська С 2013-12-04 56
7085 Удосконалення корів української чорно-рябої молочної породи за молочним типом Л. В. Польовий, О. В. Романенко С 2013-12-04 67
7084 Удосконалення технологічних параметрів безприв"язного утримання корів Л. В. Польовий, В. П. Ратушняк С 2013-12-04 58
7083 Підвищення енергоощадності виробництва молока шляхом зменшення затрат праці Л. В. Польовий, О. Л. Польова, Г. В. Ташлицька С 2013-12-04 41
7082 Обладнаний кормовий двір – основа для виробництва молока та регульованої підготовки корів до літнього періоду Л. В. Польовий, Т. В. Поліщук, Л. В. Мельник С 2013-12-04 129
7081 Залежність надою молока від оцінки типу будови тіла корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. А. Пікула, Н. О. Андрусяк С 2013-12-04 115
7080 Вплив підготовки корів до машиного доїння на повноту видоювання молока Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька С 2013-12-04 50
7079 Поведінка корів за різних технологій утримання Л. В. Польовий, О. М. Кузнецова С 2013-12-04 34
7078 Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи Л. В. Польовий, Ю. Л. Березовська С 2013-12-04 68
7077 Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі М. Г. Повод, Ю. А. Коваль С 2013-12-03 36
7076 Тривалість ембріонального періоду корів української чорно-рябої молочної породи при різних умовах годівлі О. А. Пікула С 2013-12-03 30
7075 Підвищення ефективності зчитуваня вушних транспондерів у автоматизованих системах рідіоідентифікації тварин з використанням рамкових антен Є. А. Паламарчук С 2013-12-03 15
7074 Вікові біоморфометричні та фізіологічні зміни у сім"яниках та їх придатках у бугаїв чорно-рябої породи М. В. Павлюк, С. О. Вовк С 2013-12-03 32
7073 Аналітична оцінка ефективності виробництва молока та яловичини в умовах Вінницької області Л. Г. Михальчишина, О. М. Зотько С 2013-12-03 33
7072 Селекційно-генетична оцінка природної резистентності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи О. І. Любинський С 2013-12-03 11
7071 Характер поведінки корів різного фізіологічного стану А. М. Лухтай, В. І. Костенко С 2013-12-03 58
7070 Використання генетичних маркерів продуктивності сільськогосподарських тварин для підвищення конкурентноспроможності харчової сировини С. О. Костенко С 2013-12-03 36
7069 Динаміка живої маси, відгодівельні та м"ясні якості бугайців симентальської породи та її помісей з м"ясними породами В. М. Кос, Л. І. Музика, А. Є. Жмур С 2013-12-03 33
7068 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук С 2013-12-03 7
7067 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, Р. В. Каспров С 2013-12-03 24
7066 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С 2013-12-03 35
7065 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013-11-27 0
7064 Гігієна тварин. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту студентами напряму 6.090102 „Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва” Яремчук О.С., Романенко Т.Д., Шмалій А.П., Трачук Є.Г. Мв 2013-11-27 0
7063 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна, Д. А. Волков С 2013-12-02 28
7062 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2013-12-02 45
7061 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С 2013-12-02 0
7060 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С 2013-12-02 22
7059 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В. Суховуха С.М. Мв 2013-11-27 0
7058 Технічні засоби в аквакультурі методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013-11-27 0
7057 Санітарія та гігієна в рибництві. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцол А. В., Березовський І. В. Мв 2013-11-27 0
7056 Стандартизація продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2013-11-27 0
7055 Іхтіологія (загальна та спеціальна) Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк Н,О. Мв 2013-11-27 1
7054 Планування виробництва кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-11-27 1
7053 Психокорекційна програма «Регуляція психічних станів» Клибанівська Т.М. Нп 2013-10-30 0
7052 Економічна кібернетика. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Поліщук Н. В. Мв 2013-10-30 14
7051 Митна статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування «Інформаційні системи управління та технології в ми Мороз О.В., Кравцова А.М. Нп 2013-10-30 0
7050 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., . Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М. Кошельник В.М, Бурлака О.М., . Кукель Г.С. Мв 2013-10-30 0
7049 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магіст Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М., Кошельник В.М, Бурлака О.М., Кукель Г.С. Мв 2013-10-30 0
7048 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насінництво») для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство». Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Мв 2013-10-30 0
7047 Програма вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди садів і парків» для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Нп 2013-10-30 0
7046 Методи і організація досліджень в агрономії. Методичні рекомендації із вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-10-30 0
7045 Сучасні технології вирощування кормових культур. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр» (спеціалізація «кормовиробництво»). Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-10-30 0
7044 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки до виконання програми навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів студентами заочної форми навчання спеціальності 8.180100015 «Економіка довкілля і Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Мв 2013-10-30 0
7043 Стратегія розвитку виробництва зерна кукурудзи в умовах Вінниччини Материнська Ольга Андріївна С 2013-11-25 65
7042 Екологічна генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2013-10-30 1
7041 Ботаніка: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство Солоненко В.І , Ватаманюк О.В. Мв 2013-10-30 0
7040 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Насінництво з основами селекції гібридів”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальність 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013-10-30 0
7039 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Основи біотехнології рослин”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Прокопчук В.М., Шерепітко В.В Мв 2013-10-30 5
7038 «Основ біотехнології рослин» Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія». Мазур О.В., Шерпітко В.В. Мв 2013-10-30 1
7037 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030508 «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Колотій С.В., Руда О.Л. Мв 2013-10-30 0
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Мазур О.В., Зозуля О.Л., Шерепітко В.В., Мазур В.А., Мазур О.В. М 2013-10-30 1
7035 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної форми навчання з дисципліни: “Сільськогосподарська екологія”. Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 0
7034 Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Ландшафтна екологія» і завдання до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 0
7033 Інженерна екологія. Методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Галузь знань «Техніка та енергетика аграрного виробництва» для напряму підготовки 6.100 Шкатула Ю.М Мв 2013-10-30 0
7032 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 0
7031 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки по проходженню навчальної практики для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 0
7030 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 0
7029 Методи організації досліджень в землеробстві. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013-10-30 0
7028 Сівозміни в сучасному землеробтві Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напряму підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013-10-30 0
7027 Програма з дисципліни " Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель ". для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збала Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Мв 2013-10-30 0
7026 Біологічні онови землеробства. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 – "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013-10-30 0
7025 Методи організації досліджень в землеробстві. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Окл 2013-10-30 0
7024 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів з дисципліни " Методи організації досліджень в землеробстві " для магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання спеціальність 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Барвінченко В. І. Мв 2013-10-30 0
7023 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Біологічні основи землеробства" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г. Мв 2013-10-30 0
7022 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Сівозміни в сучасному землеробстві" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Мв 2013-10-30 0
7021 Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни (для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природ Первачук М.В., Мудрак Г.В. Мв 2013-10-30 2
7020 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013-10-30 0
7019 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013-10-30 0
7018 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013-10-30 0
7017 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Ткачук О.П., Алексєєв О.О. Мв 2013-10-30 0
7016 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Мудрак Г.В. Мв 2013-10-30 1
7015 Екологія у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О., Разанова О.П. Мв 2013-10-30 0
7014 Основи екології. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних і харчових виробництв». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О. Мв 2013-10-30 0
7013 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Разанова О.П. Мв 2013-10-30 0
7012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіобіологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2013-10-30 0
7011 Основи екології. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2013-10-30 0
7010 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв 2013-10-30 0
7009 Екологічне інспектування. Методичні вказівки щодо організації cамостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.040106 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В Мв 2013-10-30 0
7008 Радіобіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф. Мв 2013-10-30 0
7007 Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт з предмету «Екологія міських систем, ч.1» для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища» та Кавун Е.М., Білик О.Ю. Мв 2013-10-30 1
7006 Екологія міських систем: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень Кавун Е.М. Білик О.Ю Мв 2013-10-30 1
7005 Загальна екологія та неоекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Нп 2013-10-30 2
7004 Психологія і педагогіка вищої школи. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г., Мв 2013-10-30 0
7003 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Мв 2013-10-30 0
7002 Психологія: навчальний посібник. Герасимова І.Г. Мв 2013-10-30 0
7001 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0901 Сільське господарство і лісництво. Спеціальність - 8.130102 Агрономія. Герасимова І.Г. Мв 2013-10-30 0
7000 Лікувально-профілактичний масаж. Методичний посібник з фізичної культури для студентів всіх спеціальностей Дуржинська О.О., Медяна І.П. Нп 2013-10-30 0
6999 Лікувальна фізична культура, як розділ фізичне виховання (факультатив). Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Бочарова В.Б., Мазур Ю.М. Д 2013-10-30 2
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. Нп 2013-10-30 2
6997 Корпоративні інформаційні системи. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчан Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2013-10-30 0
6996 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» осві Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2013-10-30 73
6995 Організація обліку. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Нп 2013-10-30 0
6994 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп 2013-10-30 0
6993 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013-10-30 1
6992 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Нп 2013-10-30 0
6991 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л. Нп 2013-10-30 0
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна Д 2013-11-19 112
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна Д 2013-11-19 37
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. Д 2013-11-19 15
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. Д 2013-11-19 43
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. Д 2013-11-19 41
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. Тд 2013-11-19 15
6984 Методичні рекомендації до підготовки і написаннявипускних робіт бакалавра для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Коляденко С.В., СічкоТ.В., Вдовенко Л.О. Мв 2013-10-30 0
6983 Методичні вказівки для підготовки та написання випускних бакалаврських робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та Прутська О. О. ,Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О. Мв 2013-10-30 0
6982 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О. С., Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп 2013-10-30 0
6981 Фізичне виховання. Методичні вказівки для проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи Клибанівський Я.В Мв 2013-10-30 0
6980 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 2 Бондаренко Є.А., Веселовська Н.Р., Твердохліб І.В. Нп 2013-10-30 4
6979 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 1 Бондаренко Є. А., Веселовська Н. Р. , Твердохліб І. В. Нп 2013-10-30 8
6978 Механізм банківського кредитування в аграрній сфері. Вдовенко Л.О. М 2013-10-30 0
6977 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013-10-30 0
6976 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", Водні біоресурси та аквакультури Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Марценюк В.П., Дмитрук І.В. Нп 2013-10-30 0
6975 Навчальний посібник з фізики «Фізики, частина 1 «Механіка»» Гель П.В.; Шевчук О.Ф.; Хом’яківський Ю.Л. Нп 2013-10-30 3
6974 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М Мв 2013-10-30 0
6973 Облік біологічних активів: Монографія Коваль О.В. М 2013-10-30 4
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань. Любар О.О. М 2013-10-30 0
6971 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст». Любар О.О., Коваль Л.В., Правдюк А.Л. Мв 2013-10-30 1
6970 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 "Облік і аудит" спеціалізації "Контроль і ревізія" ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г. Мв 2013-10-30 5
6969 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509.03 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Коваль Н. І., Пльонсак О.Л., Томчук В.В.. Мв 2013-10-30 1
6968 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І. Нп 2013-10-30 0
6967 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв 2013-10-30 0
6966 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., Настенко М.М., Феняк Л.А. Пвф 2013-09-25 1
6965 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., к.е.н. доцент Настенко М.М., ст. викладач Феняк Л.А. Мв 2013-11-18 3
6964 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ напрям підготовки – 6.051701 „Харчові технології та інженерія” Освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР” Скоромна О. І., Власенко В. В., Фаріонік Т. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013-10-30 0
6963 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв 2013-10-30 0
6962 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2013-10-30 0
6961 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2013-10-30 0
6960 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. Мв 2013-10-30 2
6959 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013-10-30 0
6958 Мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В.. Мв 2013-10-30 1
6957 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук. В.В. Мв 2013-10-30 0
6956 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013-10-30 0
6955 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» . Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 0
6954 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 0
6953 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 0
6952 Технохімічний контроль. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Блащук В.В. Нп 2013-10-30 2
6951 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Магістр». Новгородська Н.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 0
6950 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 0
6949 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 0
6948 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 0
6947 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст».- Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 0
6946 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 4
6945 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва. Напрям підготовки 6.030508, Напрям підготовки 6.030502 Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В Мв 2013-10-30 0
6944 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напрямів підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика»та 6.030508 «Фінанси і кредит» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Огороднічук Г.М. Нп 2013-10-30 0
6943 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Марчак Т.В., Коберська В.А. Нп 2013-10-30 26
6942 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Шевчук Т.В. Нп 2013-10-30 0
6941 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.050503 «Машинобудування» «МП, МК» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп 2013-10-30 0
6940 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» «М» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп 2013-10-30 0
6939 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 2
6938 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 0
6937 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 1
6936 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013-10-30 0
6935 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 0
6934 Технологія молочної галузі. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В. Новаленко Н. О. Нп 2013-10-30 1
6933 Розведення сільсько- господарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами ІІІ-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівна «Бакалавр» за напрямом 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тв Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2013-10-30 4
6932 Селекція сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Казмірук Л.В. Нп 2013-10-30 0
6931 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Зотько М.О. Мв 2013-10-30 0
6930 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційних рівнів “БАакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” Скоромна О.І., Власенко В.В., Польовий Л.В., Гуцол А.В., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А. , Царук Л.Л., ЗотькоМ.О., Нп 2013-10-30 2
6929 Наскрізна програма практики студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О. І.,Власенко В. В., Бігун П. П., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013-10-30 0
6928 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О. І., Гуцол А. В., Марценюк Н. О., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013-10-30 0
6927 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол Н.В. Нп 2013-10-30 2
6926 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики». Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6925 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Економіка рибних підприємств» . Марценюк Н.О. Мв 2013-10-30 0
6924 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибальство» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 2
6923 Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів за напрямом підготовки (ОКР "бакалавр") 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура". Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Мв 2013-10-30 0
6922 Генетика риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6921 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2013-10-30 0
6920 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Розведення та селекція риб» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 1
6919 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка». Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6918 Технологія годівлі сільськогосподарської птиці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7. 090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Суховуха С.М. Мв 2013-10-30 0
6917 Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6916 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Генетика риб» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6915 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6914 Програма навчальної дисципліни «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» для підготовки магістрів спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредита Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп 2013-10-30 0
6913 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М, Суховуха С.М., Дмитрук І.В. Мв 2013-10-30 0
6912 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Марикультура» Марценюк Н.О. Мв 2013-10-30 6
6911 Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2013-02-27 1
6910 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії» Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 0
6909 Фізіологія та біохімія гідробіонтів (біохімія гідробіонтів). Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквак Марценюк Н.О. Рз 2013-10-30 0
6908 Методичні вказівки для самостійної роботи для вивчення дисципліни “Фізіологія та біохімія гідробіонтів” (Біохімія гідробіонтів) для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресу Марценюк Н.О. Мв 2013-10-30 1
6907 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013-10-30 1
6906 “Годівля тварин і технологія кормів” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Гуцол А.В. Дмитрук І.В., Сироватко К.М., Суховуха С.М. Нп 2013-10-30 0
6905 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2013-10-30 0
6904 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2013-10-30 0
6903 Трудове право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013-10-30 0
6902 Господарське право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мельничук О.Ф. Мв 2013-10-30 0
6901 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2013-10-30 0
6900 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013-10-30 0
6899 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Нп 2013-10-30 0
6898 Аграрне право України. Оверковська Т.К. Нп 2013-10-30 0
6897 . Основи права. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013-10-30 0
6896 Кримінально-виконавче право України. Програма навчальної дисципліни за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013-10-30 0
6895 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління операціями з експорту - імпорту» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» форма навчання де Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 0
6894 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» форма навчання Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 0
6893 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ”, Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент», форма навчання денна та заочна Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 0
6892 Методичні вказівки з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ”з організації семінарських занять студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент», форма навчання денна та заочна Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 0
6891 Монетарна та фіскальна політика країн світу. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013-10-30 0
6890 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013-10-30 0
6889 Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсв. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013-10-30 0
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації. Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. М 2013-10-30 1
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації . Мазур С.А. М 2013-10-30 0
6886 Протокол №9 комісії з інформатизації. 14.10.13р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2013-10-31 5
6885 Протокол №8 комісії з інформатизації. 16.04.13р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2013-10-31 20
6884 Садово-паркові композиції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013-09-25 0
6883 Оозеленення інтер`єрів. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М. Нп 2013-09-25 0
6882 Історія садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013-09-25 0
6881 Біологія та екологія сільськогосподарських рослин Паламарчук В.Д. , Поліщук І.С. , Каленська С.М. , Єрмакова Л.М. П 2012-12-26 4
6880 Вплив якості бджолиного гнізда на питому активність радіонуклідів та концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов, О. І. Вознюк, Н. А. Бережнюк, М. П. Серебряков С 2013-10-17 14
6879 Експериментальне визначення оптимального режиму стерилізації консервованих паштетів із м’яса індиків Т. М. Приліпко, В. М. Куций С 2013-10-17 19
6878 Показники безпеки кисломолочних напоїв Т. М. Приліпко, В. О. Кадиш, О. М. Булатович, В. Б. Косташ С 2013-10-17 61
6877 Вплив електромагнітного випромінювання на інтенсивність росту і якість м"ясної продукції у курей А. С. Памірський С 2013-10-17 41
6876 Меланоидино-гуминовый корректоры метаболизма – добавки серии "Эколин" М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец С 2013-10-17 27
6875 Актуальні проблеми вітчизняного сироваріння О. Р. Михайлицька, Н. Б. Сливка, І. М. Турчин С 2013-10-17 220
6874 Розробка біотехнології питного пастеризованого молока з покращеними функціональними властивостями М. І. Машкін, В. Ф. Могутова, Т. О. Литвин С 2013-10-17 109
6873 Використання кабачків для виробництва овочево-фруктових соків Л. Ю. Матенчук, А. Ю. Токар С 2013-10-17 20
6872 Визначення доцільності використання лимонного сиропу в виготовленні кисломолочного сиру Є. В. Маландій, В. Ю. Курська С 2013-10-17 21
6871 Вивчення якісних показників сухого молока виробленого з приміненням флюїдного дна сушильної установки І. Г. Власенко С 2013-10-17 107
6870 Дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу в контексті біобезпеки молока В. В. Власенко, О. П. Лисенко, І. Г. Власенко, А. Н. Притиченко С 2013-10-17 19
6869 Динаміка живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування З. Є. Щербатий, П. В. Боднар С 2013-10-17 30
6868 Переваги й недоліки деяких процедур обтирання вимені перед доїнням В. П. Шабля, А. В. Чехічин, Т. Л. Осипенко [та ін.] С 2013-10-16 87
6867 Использование ДНК-диагностики по генам CSN3 и cD18 в селекции молочного скота Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко, Р. В. Трахимчик С 2013-10-16 45
6866 Ген каппа-казеина как маркер в селекции крупного рогатого скота красной белорусской породной группы Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко С 2013-10-16 140
6865 Технологический скрининг свиноводческих предприятий В. В. Соляник, С. В. Соляник С 2013-10-16 44
6864 Ефективність виробництва молока корів за різних систем утримання у літній період Т. В. Поліщук С 2013-10-16 69
6863 Забійні показники якості бугайців волинської м"ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності М. З. Паска, І. О. Мартинюк С 2013-10-16