Кафедра Аналізу та статистики

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. Сун 2020 16
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. Сун 2020 18
25544 Use of land resource potential of rural territories of Ukraine in the conditions of transformation changes Baldynyuk V., Tomashuk I. Суз 2020 17
25542 Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement Tomchuk O. Суз 2020 11
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Дк 2020 22
25415 Current state and prospects of labor potential development of rural territories of ukraine (On the example of vinnitsa region) = Сучасний стан та перспективи розвитку трудового потенціалу сільських територій України (На прикладі Вінницької області) Tomashuk I. Суз 2020 25
25414 Modeling of socio-economic development of ru­ ral territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Тд 2020 19
25388 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors = Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K Суз 2020 32
25338 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. Суз 2020 25
25105 Організація управлінського аналізу: методика та практика Томчук О. Ф., Юзвенко О. О. Сун 2020 28
25104 Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень Томчук О. Ф, Градомська І. О. Сун 2020 33
24998 Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області Подолянчук О. А., Томашук І. В. Суз 2020 30
24993 Методика аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства та напрями його удосконалення Томчук О. Ф. Суз 2020 28
24863 Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи Мулик Т. О., Мулик Я. І. Мвз 2020 80
24789 Ефективність використання основних засобів підприємства Федоришина Л. І., Школьний В. С. Суз 2020 60
24739 Аналіз організації бюджетного планування в Україні Метелиця В. М., Коваль Н. І., Томашук І. В. Суз 2020 56
24737 Formation of enterprises investment security monitoring system Mulyk T. Суз 2020 26
24658 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та його удосконалення Томчук О. Ф. Суз 2020 52
24657 Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine = Інновації в аграрному бізнесі: проблеми та перспективи в Україні Mulyk T., Mulyk Y. Суз 2020 41
24627 Method of estimating the volume of the shadow economy = Метод оцінки обсягу тіньової економіки Ilin V. Yu, Nazarenko T. P., Suprunova I. V., Tomashuk I. V., Shevchenko A. А. СWeof 2020 48
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россоха В. В., Петриченко О. А. Сун 2019 55
24399 Економічний аналіз. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 071 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту денно О.А.Петриченко, О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина, Т.О.Мулик Мв 2020 10
24324 Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами Мулик Т. О. Сун 2020 52
24323 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. Суз 2020 49
24322 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. Суз 2020 68
24290 Rural development management of ukraine: problems and prospects Tomashuk I. Суз 2020 73
24261 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і опода Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Мв 2020 7
24260 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні. Томчук О.Ф. Нп 2020 3
24205 Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Сун 2020 76
24182 Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткуван Коваль Н.І., Томашук І.В. Мв 2020 3
24181 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Мв 2020 6
24180 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форм навчання Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Мв 2020 6
24130 Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект Мулик Т. О. Сун 2020 44
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. Дк 2019 36
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк 2019 33
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. Дк 2019 42
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. Дк 2019 18
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк 2019 26
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк 2019 39
23944 Моніторинг експортного потенціалу сільських територій Вінницької області Томашук І. В. Дк 2020 57
23917 Роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства Томчук О. Ф. Суз 2020 150
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. Дк 2019 27
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. Дк 2019 46
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. Дк 2019 41
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. Дк 2019 57
23847 Development of ukrainian rural areas in decentralization: opportunities and risks = Розвиток українських сільських районів. Децентралізація: можливості та ризики Tomashuk I. Тд 2019 21
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. Дк 2019 44
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. Дк 2019 27
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. Дк 2019 58
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. Дк 2019 33
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк 2019 71
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. Дк 2019 41
23803 Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region Tomashuk I. Суз 2020 91
23666 Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення Томчук О. Ф., Томчук В. В. Тд 2015 46
23488 Експортний потенціал сільських територій Вінницької області: сучасний стан та перспективи розвитку Томашук І. Суз 2020 66
23486 Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції Мулик Т. О. Дк 2019 70
23479 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. Дк 2019 60
23475 Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці Томашук І. В. Сун 2020 70
23474 Analysis of financial stability of the enterprise Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. Суз 2020 108
23410 Оцінка інвестиційної діяльності підприємств України: стан та перспективи розвитку Мулик Т. О. Тд 2019 27
23406 Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємства Мулик Т. О. Тд 2019 57
23405 Розвиток інтегрованої звітності підприємств Мулик Т. О. Тд 2019 49
23391 Орендні земельні відносини на сільських територіях: сучасний стан та основні напрями удосконалення Томашук І. В. Сун 2019 54
23390 Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. Сун 2019 63
23381 Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України Мулик Т. О. Сун 2019 223
23331 Методичні підходи до аналізу якості продукції Мулик Т. О., Шаргало Н. В. С 2019 87
23250 Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади Томашук І. В., Мулик М. В. Тд 2018 53
23249 Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій Томашук І. В., Горінська В. М. Тд 2018 30
23248 Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств Томашук І. В., Грабар В. С. Тд 2018 36
23231 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. Дк 2019 52
23230 Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах Томчук О. Ф. Дк 2019 105
23229 Звіт про власний капітал як джерело інформації про формування і використання власного капіталу підприємства Томчук О. Ф. Тд 2019 132
23228 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. Дк 2019 42
23227 Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень Томчук О. Ф. Дк 2019 32
23180 Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І. В. Сун 2019 75
23178 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Тд 2019 235
23031 Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів Россоха В. В., Петриченко О. А. Сун 2019 90
22996 Критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності підприємства Томчук О. Ф., Левчук М. С. Сун 2019 62
22981 Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю всистемі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. Сун 2019 97
22853 Економічний аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факульт Л.І.Федоришина, О.Ф.Томчук, Т.О.Мулик Мв 2019 9
22850 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова) статус дисципліни: вибіркова для студентів спеціальності 071 «облік та оподаткування», галузі знань 07 «управління та адміністрування» факультету обліку та аудиту перший б Л.І.Федоришина Нп 2019 10
22849 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітнього ступен ,Л.І.Федоришина, О.Ф.Томчук Нп 2019 12
22848 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності 071 «облік і оподаткування», галузі знань 07 «управління та адміністрування» факультету обліку та аудиту перший бакалаврський рівень (заочної фор Л.І.Федоришина Мв 2019 8
22847 Економічний аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів навчання спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету економіки та підприємництва денн Федоришина Л.І., Томчук О. Ф., Мулик Т.О. Мв 2019 6
22846 Економічний аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету о Федоришина Л.І., Томчук О.Ф. Мв 2019 8
22722 Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Мулик Т. О. Тд 2019 143
22720 Роль інтегрованої звітності в оцінці капіталу підприємства Мулик Т. О. Тд 2019 44
22712 Облік та аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства Рутковський Павло Володимирович Дрп 2019 5
22695 Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф. Сун 2019 40
22694 Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О. Ф., Сидоренко І. М. Сун 2019 53
22693 Аналіз впливу орендних операцій на фінансовий стан та фінансовий результат діяльності підприємства Томчук О. Ф., Рязанцева Ю. І. Сун 2019 67
22691 Аналіз ефективності використання запасів на підприємстві Томчук О. Ф., Рабоконь Ю. С. Сун 2019 64
22690 Удосконалення аналізу розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф., Бельдій А. М. Сун 2019 93
22689 Методика використання результатів управлінського аналізу в обгрунтуванні рішень Томчук О. Ф. Тд 2019 43
22688 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. Сун 2019 129
22687 Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення Томчук О. Ф. Сун 2019 59
22686 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. Тд 2019 87
22685 Аналіз бухгалтерського балансу підприємств Томчук О. Ф., Ващілова Н. В. Сун 2019 168
22684 Аналіз ефективності використання земельних ресурсів Томчук О. Ф., Кожухар В. В. Сун 2019 136
22677 Інтегрована звітність підприємства стан та пе6рспективи розвитку Мулик Т. О., Ващілова Н. В. Сун 2019 187
22676 Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект Мулик Т. О., Кожухар В. В. Сун 2019 107
22675 Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Сун 2019 65
22661 Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. Мвв 2019 898
22653 Організація і методика обліку, контролю та аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Мазур Валентин Дрп 2019 10
22456 Облік та аналіз розрахунків з кредиторами підприємств Кисляк Маргарита Романівна Дрп 2019 6
22407 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні Н.Г. Здирко, Н.Л. Правдюк, О.О. Гуцаленко, Т.О. Мулик, О.А. Подолянчук, О.Ф. Томчук Мв 2019 18
22386 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту Федоришина Л.І. Мв 2019 7
22373 Аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання Процюк Анастасія Вікторівна Дрп 2019 4
22370 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Коновалов Віктор Олексійович Дрп 2019 2
22187 Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Сун 2019 173
22186 Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи Мулик Т. О. С 2019 82
21931 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці підприємств Бельдій Альона Михайлівна Дрп 2019 6
21868 Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика Яроцька Олена Олександрівна Дрп 2019 10
21866 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Мельник Катерина Володимирівна Дрп 2019 7
21862 Фінансова звітність: методика формування та аналізу показників Ващілова Наталія Василівна Дрп 2019 16
21861 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Кожухар Валентина Вадимівна Дрп 2019 11
21809 Фінансова стійкість банку: оцінка та шляхи здійснення Слободянюк Ігор Геннадійович Дрп 2019 10
21790 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лебідь О.В. Дрп 2019 8
21772 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика Бурцев Артур Ігорович Дрп 2019 2
21684 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Шахрай Вікторія Вікторівна Дрп 2019 8
21683 Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Пітік Єлизавета Романівна Дрп 2019 4
21682 Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Пітік Єлизавета Романівна Дрп 2019 1
21626 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Ковальчук Вікторія Володимирівна Дрп 2019 3
21625 Analiz controlling financial risks of enterprise Fedoryshyna L., Todosiychuk V. Сун 2019 129
21582 Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу підприємств Чуйко Василь Іванович Дрп 2019 1
21581 Фінансова звітність: методика формування та аналіз показників Ковальська Ольга Леонідівна Дрп 2019 5
21559 Облік та аналіз діяльності фермерських господарств І.М. Попутаровська Дрп 2019 9
21558 Облік та аналіз процесу постачання матеріальних цінностей підприємства Ящук Олена Анатоліївна Дрп 2019 4
21551 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 071 перший бакалаврський рівень факультету обліку та аудиту денної та заочної форми О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина Мв 2019 13
21526 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчання) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Томашук І.В. Нп 2019 13
21525 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної ф Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Мв 2019 12
21524 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Томашук І.В. Мв 2019 12
21523 Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчанн Томчук О.Ф., Томашук І.В. Мв 2019 96
21508 The current situation and prospects of insurance market development in Ukraine Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. Суз 2019 187
21480 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. Тд 2019 161
21475 Облік та аналіз капіталу підприємства Колісник Людмила Миколаївна Дрп 2019 2
21446 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення Томашук І. В. С 2019 154
21443 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. Тд 2019 121
21442 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. Тд 2019 94
21369 Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами сільськогосподарських підприємств Кушнір Ганна Віталіївна Дрп 2019 6
21368 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємств Лавіцька Леся Петрівна Дрп 2019 3
21362 Облік та аналіз витрат на збут в сільськогосподарських підприємствах Шевцова Ірина Миколаївна Дрп 2019 3
21355 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Дригант Микола Сергійович Дрп 2019 7
21354 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємств ШВЕЦЬ Тетяна Григорівна Дрп 2019 15
21278 Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень Шабатура Ольга Олександрівна Дрп 2019 2
21277 Облік та аналіз зобов’язань сільськогосподарських підприємств: методика та організація Войтович Владислава Валеріївна Дрп 2019 2
21276 Облік та аналіз витрат операційної діяльності Кабакова Олена Сергіївна Дрп 2019 3
21226 Облік та аналіз оборотних активів підприємства Загайчук Анастасія Валеріївна Дрп 2019 10
21225 Облік та аналіз трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах Гончарук Наталія Сергіївна Дрп 2019 7
21224 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами підприємства Зарічна В.Г. Дрп 2019 6
21220 Особливості обліково-аналітичного забезпечення розрахунків із заробітної плати ПрАТ «Дашківці» Федоришина Л. І., Бельдій А. М. С 2019 125
21211 Ефективність використання основних засобів Федоришина Л. Тд 2019 169
21205 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. Тд 2019 318
21204 Основні складники ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання Томашук І. В. С 2019 95
21199 Облік та аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Ковальчук Владислав Васильович Дрп 2019 7
21198 Integrated company reporting model Fedorishina L. Суз 2019 113
21133 Analiz of management banking innovative financial tecynologies in agrarian sphere Fedoryshyna L. Тд 2019 59
21132 Analysis of financial control at enterprise = Аналіз фінансового контролю на підприємстві Fedoryshyna L. Суз 2019 145
21112 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» перший бакалаврський рівень факультету економіки та підприємництва денної та заочної форми н О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина, О.А.Петриченко, І.В. Томашук Мв 2019 22
21104 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузі знань 071 «управління та адміністрування» факультету економіки та підприємництва денної т О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина Мв 2019 7
20961 Development of Ukrainian rural areas in decentrali-zation: opportunities and risks = Розвиток сільської місцевості в Україні в умовах децентралізації: можливості та ризики Tomashuk I. Тд 2019 61
20950 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І.В. С 2019 80
20943 Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. С 2019 75
20880 Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. С 2019 201
20879 Брендові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. С 2019 226
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. Мвв 2018 289
20695 Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу Вінниччини Вольська Л. Л. С 2019 110
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. С 2018 56
20645 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Нп 2018 17
20458 Управлінський аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) р Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв 2019 7
20445 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка», факультету економіки та підприє Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв 2019 13
20357 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. С 2019 72
20333 Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Томчук О. Ф. С 2019 183
20332 Socio-economic component of preferential taxation of individual income Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. СWeof 2019 53
20324 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В., Вольська Л. Л. С 2019 152
20095 Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільських територій Томашук І. В. Тд 2016 92
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. Тд 2018 96
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. Тд 2018 103
20063 Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій Томашук І.В. С 2019 220
19985 Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І.В. С 2019 148
19881 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. С 2019 438
19788 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» (галузі знань 0305 «економіка і підприємництво», напряму підго Мулик Т. О. Томчук О.Ф. Мв 2019 16
19787 «Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6. 030509 «Об Мулик Т.О. Нп 2019 4
19785 Міжнародна економічна статистика. Програма навчальної дисципліни призначена для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка», факультету Ю.В.Алескерова, Л.І. Федоришина, О.О. Гуцаленко Нп 2019 17
19784 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та Петриченко О.А., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Мв 2019 8
19783 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оп Петриченко О.А., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Мв 2019 5
19782 Макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” Петриченко О.А., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Нп 2019 4
19594 Управлінський аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні О.Ф. Томчук Нп 2019 2
19592 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв 2019 27
19591 Організація аналітичної роботи в СГП. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Федоришина Л.І., Алескерова Ю.В. Мв 2019 9
19590 Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні денної та заочної форм нав Томчук О.Ф. Мв 2019 3
19588 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв 2019 22
19039 Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. СWeof 2018 147
18893 Облік та аналіз витрат операційної діяльності підприємства Стельмашук Тетяна Петрівна Дрп 2018 7
18852 Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Россоха В.В., Петриченко О.А. С 2018 296
18849 Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні Россоха В.В., Петриченко О.А. С 2018 796
18840 Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Петриченко О.А. С 2018 671
18839 Регіональне виробництво і споживання молока в Україні Петриченко О.А. С 2018 240
18837 Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Петриченко О.А. С 2018 296
18836 Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Петриченко О.А. С 2018 511
18770 Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства Томчук О.Ф. С 2018 237
18769 Аналітичні властивості фінансової звітності Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Немеш Г.С. С 2018 193
18768 Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи Гуцаленко Л.В. Мулик Т.О. С 2018 172
18767 The role of the analytical system in the information support of the enterprise management Tomchuk O.F., Tomchuk V.V. С 2018 260
18766 Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві Мулик Т. О., Бельдій А.М., Левчук М. С. С 2018 291
18765 Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Мулик Т.О., Цуркан А. О. С 2018 140
18764 Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland = Бухгалтерський контроль управління капітальними інвестиціями: реалії України та Польщі (Web of Science) Gutsalenko L., Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. СSc 2018 139
18592 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія та практика СНІЦАР Аліна Юріївна Дрп 2018 14
18464 Облік та аналіз основних засобів підприємства Романович Людмила Андріївна Дрп 2018 21
18417 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Гайдамака Максим Ігорович Дрп 2018 14
18380 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Копайгородський Володимир Васильович Дрп 2018 11
18329 Фінансовий аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні Томчук О.Ф. Нп 2018 8
18328 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страху Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Вольська Л.Л. Нп 2018 17
18306 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Сільченко Тарас Вікторович Дрп 2018 15
18081 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика Стародуб Анна Миколаївна Дрп 2018 11123
17984 Облік та аналіз витрат, доходів і фінансових результатів від операційної діяльності підприємств Пивовар Аліна Анатоліївна Дрп 2018 10
17970 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Олійник Людмила Сергіївна Дрп 2018 2
17873 Облік та аналіз розрахунків з дебіторами підприємств Горенська Оксана Петрівна Дрп 2018 11
17872 Облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками: теорія та практика ПАЙЧУК Тетяна Валентинівна Дрп 2018 9
17815 Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку Федоришина Л.І., Цуркан А.О. Сун 2018 382
17814 Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств Федоришина Л.І., Цуркан А.О. С 2018 99
17803 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємств Боринський Євген Сергійович Дрп 2018 20
17781 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Хухлей Костянтин Ігорович Дрп 2018 7
17739 Фінансова звітність за сегментами в системі управління підприємством Панчук Аліна Анатоліївна Дрп 2018 9
17738 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємства Захарук Марта Миколаївна Дрп 2018 2
17737 Облік та аналіз оборотних активів підприємства Бойко Ірина Петрівна Дрп 2018 7
17707 Облік та аналіз заборгованості в умовах антикризового управління Ткачук Дмитро Сергійович Дрп 2018 3
17687 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Райлян Сніжана Андріївна Дрп 2018 8
17669 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління оподаткуванням підприємств Степанчук Наталія Миколаївна Дрп 2018 1690
17668 Облік та аналіз нематеріальних активів Прокоп"юк Ольга Василівна Дрп 2018 7
17648 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Шевчук Марина Вікторівна Дрп 2018 9
17647 Облік та аналіз розрахунків за податками та платежами:теорія та практика Рибак Анастасія Петрівна Дрп 2018 3
17646 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Черевишник Андрій Андрійович Дрп 2018 18
17578 Облік грошових коштів та аналіз ліквідності та платоспроможності підприємств Висотюк Анастасія Анатоліївна Дрп 2018 4
17575 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємства Прокоп’юк Ольга Василівна Дрп 2018 2
17538 Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як забезпечення складової сталого розвитку Томашук І.В. С 2018 155
17524 Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика Корюшкіна Зінаїда Віталіївна Дрп 2018 4
17497 Облік та аналіз витрат операційної діяльності підприємства Бедрєєва Людмила Олександрівна Дрп 2018 8
17494 Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень Ліпітенко Олександр Валентинович Дрп 2018 4
17493 Облік та аналіз капіталу підприємств Конотопенко Марина Сергіївна Дрп 2018 6
17478 Облік та аналіз трансакційних витрат у сільськогосподарському підприємстві Незгода Каріна Дмитрівна Дрп 2018 0
17459 Облік та аналіз використання трудового потенціалу підприємства Ведештна Юлія Сергіївна Дрп 2018 2
17458 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці підприємств Хміль Юлія Олегівна Дрп 2018 3620
17455 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Коваль Тетяна Олегівна Дрп 2018 6
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. Тд 2018 190
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. Тд 2018 250
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. Тд 2018 118
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. Тд 2017 91
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. Тд 2017 117
17304 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту та пра Польова О.Л., Томашук І.В. Мв 2018 37
17303 Фінансова статистика. Методичні вказівки для організації практичних занять для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 2018 22
17302 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 071 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту денної та Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Петриченко О.А., Вольська Л.Л. Мв 2018 25
17301 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв 2018 19
17300 Фінансова статистика. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів першого бакалаврського світнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 2018 23
17299 Фінансова статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультету економіки та підприє Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 2018 11
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. С 2018 274
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. С 2018 226
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. Тд 2018 117
16831 Problems and probpects of Management of rural development Tomashuk I. V. СWeof 2017 346
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. С 2017 378
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. С 2018 220
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т. О. Мвв 2017 845
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. С 2018 245
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. С 2017 114
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. С 2017 137
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. С 2018 187
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. С 2018 193
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. С 2017 378
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. С 2017 272
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. С 2017 133
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. С 2017 144
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. С 2018 169
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. С 2018 181
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. С 2018 149
16232 Облік та аналіз витрат виробництва сільськогосподарських підприємств Головіна Аліна Миколаївна Дрп 2018 7
15946 Облік та аналіз оборотних активів Цвіра Людмила Василівна Дрп 2018 9
15888 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Подоліна Аліна Олександрівна Дрп 2018 12
15874 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія і практика ЗАКОРЧЕВСЬКА Наталія Володимирівна Дрп 2018 16
15799 Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України Томашук І.В. С 2017 535
15798 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. С 2017 349
15797 Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону Томашук І.В. С 2017 332
15786 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію WEB-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л. А., Бондаренко О. В., Томчук О.Ф С 2016 114
15777 SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств Скакун Л. А., Козак Н.Ю С 2013 1615
15776 Взаємозалежність якості та вартості сільськогосподарської продукції в макроекономічному аспекті Раздоба О. Г., Скакун Л. А. С 2013 95
15773 Контролінг як метод стратегічного аналізу в системі управління основними засобами підприємства Скакун Л.А., Василиха Н.В С 2012 78
15738 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальностей: 072 «Фінанси банківська справа та страхув Фурман І.В., Томашук І.В. Мв 2018 51
15562 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “управління та адміністрування” спеціальності: 071 “облік і оподат Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв 2018 8
15561 Обліково–аналітичне забезпечення діяльності підприємств. Програма по виконанню навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» (0305 «Економі О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф. Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун Нп 2018 35
15560 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Методичні вказівки по виконанню навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (03 О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф.Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун Мв 2018 36
15559 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства. робочий зошит для оформлення результатів навчальної практики студентами першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткуван О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф. Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун Рз 2018 38
15538 Аналіз господарської діяльності: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузі знань 0305 «Економіка і під Т.О.Мулик, Н.Д.Глазко, О.В. Григоренко Мв 2018 15
15317 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарському виробництві ОЛІЙНИК Костянтин Петрович Дрп 2018 13
15096 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» факультет Фурман І.В., Томашук І.В. Мв 2018 24
15095 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 073 «Менеджмент організацій та адміністрування», 074 «Публічне управління та адм Фурман І.В., Томашук І.В. Мв 2018 34
15094 Економічний аналіз. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» факультету економіки та підприємництва та напряму підготовки 6.030509 «Об Томчук О.Ф. , Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2018 35
15093 Фінансовий аналіз: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Бакалавр» факультету економіки та під Томчук О.Ф. , Глазко Н.Д. Мв 2018 14
15092 Фінансовий аналіз: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту денної та заочної форм ТомчукО.Ф. , Глазко Н.Д. Мв 2018 12
14969 Аналіз ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств Торохтій Леся Леонідівна Дрп 2018 22
14934 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв 2017 11
14933 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв 2017 10
14899 Обліково-аналітичне та контролбне забезпечення управління оподаткуванням підприємств Федоришина Анастасія Юріївна Дрп 2018 15
14576 Організація аналітичної роботи в спг. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509.01 «облік і аудит» факультету обліку та аудиту денної та Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв 2017 17
14571 Фінансова статистика. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 2017 11
14567 Статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» Галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» Фурман І.В., Томашук І.В. Мв 2017 73
14566 Міжнародна економічна статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка» факультету економіки та підприємництва Петриченко О.А. , Томашук І.В. Мв 2017 21
14565 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Мв 2017 16
14564 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Мв 2017 8
14324 Фінансовий аналіз: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня магістр, галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування»факультету обліку та аудиту Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Мв 2017 17
14323 Аналіз господарської діяльності: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6. 030509 «облік і аудит» Мулик Т.О., Глазко Н.Д. Мв 2017 307
14322 Статистика. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів освітнього ступеню бакалавр галузей знань 07 «управління та адміністрування», 05 «соціальні та поведінкові науки» Фурман І.В., Томашук І.В. Мв 2017 294
14320 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» Томчук О.В. , Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Томчук О.Ф. Мв 2017 173
14319 Фінансова статистика. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 2017 24
13958 Облік та аналіз виробництва продукції зернових культур Служалюк Світлана Вікторівна Дрп 2017 7
13915 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Гнатенко Сніжана Віталіївна Дрп 2017 14
13898 Облiк тa aнaлiз доходiв тa витрaт дiяльностi пiдприємствa Стaховa Дiaнa Федорiвнa Дрп 2017 7
13873 Облікове забезпечення управління витратами періоду Бондарчук Анна Вікторівна Дрп 2017 9
13824 Облік та аналіз фінансових результатів підприємства Литвинюк Тетяна Йосипівна Дрп 2017 21
13823 Облік та аналіз стану розрахунків з покупцями та замовниками Горбанюк Марія Олександрівна Дрп 2017 10
13822 Облік та аналіз земельних ресурсів підприємства Журухіна Неля Олександрівна Дрп 2017 31
13821 Облік та аналіз витрат сільськогосподарських підприємств Матвійчук Зоя Володимирівна Дрп 2017 16
13800 Облік та аналіз кредиторської заборгованості та її відображення в обліку Кукурудза Тетяна Анатоліївна Дрп 2017 9
13799 Облік оплати праці та аналіз забезпеченості трудовими ресурсами Шутак Світлана Володимирівна Дрп 2017 11
13793 Облік та аналіз собівартості продукції підприємства Сагій Юрій Федорович Дрп 2017 5
13777 Облік та аналіз земельних ресурсів підприємства Гриценко Людмила Володимирівна Дрп 2017 4
13772 Облік та аналіз операційних витрат підприємства Будкевич Ганна Миколаївна Дрп 2017 10
13760 Облік та аналіз виробництва продукції м’ясного скотарства Ошовська Дар’я Сергіївна Дрп 2017 3
13755 Організація та методика аналізу фінансового стану підприємства Педоренко Богдан Олександрович Дрп 2017 10
13754 Облік та аналіз розрахунків з бюджетом за податками Людва Олена Григорівна Дрп 2017 5
13753 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням: теорія та практика Костюк Леся вікторівна Дрп 2017 5
13739 Облік та аналіз поточних біологічних активів рослинництва Ломакіна Крістіна Едуардівна Дрп 2017 7
13728 Облік та аналіз виробництва продукції технічних культур Пукай Андрій Федорович Дрп 2017 4
13726 Облікова політика як інструмент обліку та аналізу Кубанцева Тетяна Михайлівна Дрп 2017 4
13706 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом за єдиним податком Горяча Катерина Олександрівна Дрп 2017 4
13698 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівників Коробкова Яна Миколаївна Дрп 2017 10
13695 Облік та аналіз доходів реалізації продукції Гаврилюк Маріна Василівна Дрп 2017 7
13690 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Шелест Марія Василівна Дрп 2017 7
13667 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Овсюк Тамара Василівна Дрп 2017 3
13663 Аналіз дебіторської заборгованості та її відображення в обліку Скрипник Аліна Олександрівна Дрп 2017 8
13662 Облік та аналіз витрат на ремонт та модернізацію основних засобів Ратушняк Наталія Володимирівна Дрп 2017 7
13661 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Ломанюк Лілія Іванівна Дрп 2017 2
13660 Обліково-аналітичне забезпечення управління платоспроможністю підприємства Дідук Дарія Валеріївна Дрп 2017 3
13659 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Брижата Віта Олександрівна Дрп 2017 6
13633 Облік, контроль та аналіз в управлінні прибутком підприємства Костюк Богдан Олександрович Дрп 2017 8
13630 Облік та аналіз операцій на рахунках в банках Бабур Юлія Сергіївна Дрп 2017 5
13626 Облік та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів Шмиганівська Ірина Миколаївна Дрп 2017 3
13616 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства Кравець Олександр Романович Дрп 2017 19
13601 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюжетом за податком з доходів фізичних осіб ЛІСНА Вікторія Вячеславівна Дрп 2017 5
13597 Організація обліку та проведення аналізу формування та використання власного капіталу Николайчук Ірина Миколаївна Дрп 2017 18
13591 Аналіз платіжної спроможності підприємства та її відображення в обліку Руда Лідія Миколаївна Дрп 2017 9
13583 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядчиками Зарічна Наталія Миколаївна Дрп 2017 24
13582 Облік та аналіз виробничих запасів підприємтсва Дашевська Наталія Анатоліївна Дрп 2017 22
13581 Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства Марчук Тетяна Анатоліївна Дрп 2017 13
13572 Облік та аналіз загальновиробничих витрат підприємства Панадій Олег Васильович Дрп 2017 12
13571 Облік позикового капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання Бойко Вікторія Олександрівна Дрп 2017 5
13570 Облік та аналіз грошових потоків Урбанська Наталія Олександрівна Дрп 2017 11
13569 Аналіз розвитку та результативності діяльності підприємства, його облікове забезпечення Колос Людмила Віталіївна Дрп 2017 3740
13562 Облік та аналіз власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах САМІЙЛЕНКО Аліна Володимирівна Дрп 2017 9
13541 Облік та аналіз грошових коштів підприємства Гулько Наталія Валеріївна Дрп 2017 11
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. Тд 2015 345
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. Тд 2015 317
13386 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович Дрп 2017 6
13354 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович Дрп 2017 40321
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. С 2016 118
13329 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович Дрп 2017 3
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. С 2017 273
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. С 2017 108
13193 Методичні вказівки про проведення навчальної практики з «Статистики грошово-кредитних систем» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фін Корнійчук А.М., Фурман І.В., Пльонсак О.Л., Томашук І.В. Мв 2017 6
13177 Облік та аналіз основних засобів Жарун Марія Василівна Дрп 2017 12
13093 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану Дзюба Анастасія Ігорівна Дрп 2017 6
13056 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Цуркань Радіон Миколайович Дрп 2017 4
13045 The study of dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises Материнська О.А. С 2013 265
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. Сун 2010 158
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. С 2010 89
13035 Analytical aspect of supporting the social sphere in Vinnytsia region and perspectives of the society development Glazko N.D. Суз 2016 193
13020 Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І., Бурлака О.М. С 2016 553
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. Тд 2016 155
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. С 2016 486
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. Тд 2016 135
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. Тд 2016 200
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. Тд 2016 129
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. Тд 2016 169
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. Тд 2016 133
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена Тд 2016 144
13006 Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Томчук О.Ф. Сун 2016 187
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. С 2016 356
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. Тд 2015 148
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. Тд 2015 184
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю Тд 2015 278
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. Тд 2016 150
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. Тд 2017 7
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. С 2017 136
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. Тд 2016 149
12934 Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства Петриченко О.А . Сун 2016 435
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. С 2016 597
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. Тд 2016 346
12648 Стратегічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і податкування” Скакун Л.А., Петриченко О.А. Нп 2017 17
12647 Стратегічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” ОКР “Спеціаліст” Скакун Л.А., Петриченко О.А. Нп 2017 2
12644 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» факультету економіки та підприємництва денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Нп 2017 444
12642 Фінансовий аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» факультету економіки та підприємництва денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Нп 2017 6
12641 Фінансовий аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Нп 2017 4
12640 Організація аналітичної роботи в СГП. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит» факультету обліку та аудиту денної та заочної форми навчання Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп 2017 11
12639 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» факультету обліку та аудиту Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Мв 2017 742
12638 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» факультету обліку та аудиту денної та Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2017 7
12592 Вплив особливостей бурякоцукрового виробництва на організацію обліку витрат Мулик Т.О. Ковальчук Т.А. Сун 2015 45
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. Тд 2014 161
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. Тд 2015 449
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. Тд 2016 181
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. Тд 2015 200
12344 Облік і аналіз грошових коштів : теорія та практика МІЩЕНКО Олена Степанівна Дрп 2017 11
12343 Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств ПІДЛАСКО Ольга Миколаївна Дрп 2017 8
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. С 2016 172
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. Тд 2016 238
12221 Облік та аналіз непрямих витрат Чорната Тетяна Петрівна Дрп 2017 6
12210 Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адм Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв 2016 9
12204 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та заоч Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв 2016 21
12203 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв 2016 10
12195 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оп Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв 2016 12
12194 Макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і податкування” Скакун Л.А., Петриченко О.А. Нп 2016 4
11993 Митна статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація Інформаційні системи управління та техноло Корнійчук А.М., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп 2016 1
11974 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань для магістрів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Томчук О.Ф.,Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв 2016 7
11973 Аналітичне забезпечення прийняття управлін ських рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки магіст рів галузі знань 07 « Управління та адміністрування » спеціальності 071 «Облік і оподаткування » Томчук О.Ф. Федоришина Л.І. Глазко Н.Д. Нп 2016 6
11972 Діагностика бізнес-процесів. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2016 14
11971 Діагностика бізнес - процесів. Методичні рекомендації д ля виконання практичних за вда нь з дисципліни «Діагностика бізнес - процесів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Облік і оподаткування Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2016 10
11970 Діагностика бізнес-процесів. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, ступеня «Магістр», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2016 21
11969 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки магістрів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік Томчук О.Ф.,Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв 2016 14
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. Тд 2015 117
11914 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» освітньо-професійного рівня «магістр» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Томчук О.Ф., Новодворська В.В. Мв 2016 16
11885 Економічний аналіз. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для студентів напряму підготовки напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» факультету економіки та підприємництв Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л., Скакун Л.А., Глазко Н.Д. Мв 2016 13
11794 Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Материнська О.А. Мв 2016 9
11784 Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Тд 2016 131
11778 Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України Козловський С.В., Козловський В.О., Бурлака О.М. Сун 2014 522
11777 Моделювання та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі теорії нечіткої логіки Козловський С.В., Бурлака О.М. Сун 2014 415
11776 Modeling and forecasting of sustainable development of the agricultural sector in the region based on the theory of fuzzy logic Козловський С.В., Бурлака О.М. Суз 2014 123
11775 Фермерство як організаційно-правова форма сільськогосподарської діяльності Бурлака О. М. С 2014 155
11774 Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону на основі індикативного планування Бурлака О.М. Сун 2014 419
11773 Особливості та оцінка стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі регіону Бурлака О.М. Сун 2014 463
11772 Методологічні підходи забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону Бурлака О.М. Сун 2014 453
11771 Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області Бурлака О.М. С 2014 473
11770 Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами Бурлака О.М. Сун 2014 404
11768 Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням Мулик Т.О., Мулик Я.І. Тд 2016 462
11767 Класифікація фінансових ризиків в системі аналітично-контрольного забезпечення Мулик Т.О., Мулик Я.І. Сун 2016 42
11765 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. Тд 2016 309
11764 Оцінка фінансових ризиків в системі аналізу та контролю Мулик Т.О., Мулик Я.І. Тд 2016 336
11710 Еко-інноваційні процеси в аграрному секторі економіки України Штурмаревич Дмитро Русланович Дрп 2016 2
11705 Економічні основи створення екотехнопарків як інноваційних структур сталого розвитку Матковська Олександра Сергіївна Дрп 2016 0
11690 Механізм стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування Скорик Р.В. Дрп 2016 3
11689 Розробка засобів моделювання економічних процесів для обгрунтування стратегії розвитку екологічної безпеки продукції сільськогосподарського виробництва Швець О.П. Дрп 2016 698
11663 Управління родючістю грунтів та охорона земельних ресурсів у системі екологічного менеджменту сільськогосподарських підприємств Яремчук О.В. Дрп 2016 5
11662 Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів у діяльності сільськогосподарських підприємств Коліжук Марина Володимирівна Дрп 2016 4
11605 Проблиск у майбутнє. закордонний досвід інновацій у вищій школі Материнська О.А.,Петриченко О.А. Тд 2016 147
11503 Організаційно-економічні засади ефективного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СВК «Надія») Доскач І.О. Дрп 2016 3
11502 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності використання земельних ресурсів Кухарчук Ю.В. Дрп 2016 6
11501 Екологічний менеджмент в системі ринкової конкурентоспроможності підприємства Розумович П.М. Дрп 2016 4
11492 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств КОЗАК С.В. Дрп 2016 10
11491 Управління трудовими ресурсами підприємств апк Дубинець о.в. Дрп 2016 2
11484 Удосконалення системи управління якістю продукції підприємства Блащук С.М. Дрп 2016 5
11458 Вдосконалення кадрової політики підприємства ( за матеріалами пп «агрофірма батьківщина») Соловей К.В. Дрп 2016 2
11391 Облік і аналіз виробничої собівартості продукції підприємства Мацігура Олександр Петрович Дрп 2016 3
11359 Облік та аналіз матеріальних витрат підприємства Малєць Надія Василівна Дрп 2016 3
11351 Облік та аналіз розрахунків з бюджетом за податками Бербега Тарас Борисович Дрп 2016 1
11323 Облік та аналіз фінансових результатів підприємства Сташко Людмила Михайлівна Дрп 2016 2
11303 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Сокуренко Людмила Дмитрівна Дрп 2016 20
11302 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівникам Череватов Ярослав Сергійович Дрп 2016 9
11298 Організація обліку і контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб Білоус Світлана Олексіївна Дрп 2016 7
11262 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства Лиса Інна Петрівна Дрп 2016 4
11253 Облік та аналіз поточних біологічних активів Немировська Юлія Валеріївна Дрп 2016 3
11230 Облік та аналіз майна підприємства Слободянюк Олена Сергіївна Дрп 2016 1
11216 Аналіз кредиторської заборгованості та її відображення в обліку Кучерук Наталія Іванівна Дрп 2016 7
11210 Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства Прачук Діана Володимирівна Дрп 2016 5
11201 Облік та аналіз довгострокових зобов’язань підприємства Зубіцька Тетяна Сергіївна Дрп 2016 3
11199 Облік та аналіз капітальних інвестицій Добровольська Людмила Вікторівна Дрп 2016 2
11198 ОБЛІК КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Горбунова Діана Юріївна Дрп 2016 1
11193 АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ Стефанішина Ольга Іванівна Дрп 2016 2
11180 Облік та аналіз кредиторської заборгованості Короп Роман Юрійович Дрп 2016 7
11179 Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства Мураховська Наталія Василівна Дрп 2016 7
11178 Облік та аналіз дебіторської заборгованості Дурягіна Олександра Сергіївна Дрп 2016 5
11158 Обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень Гончарук Марина Леонідівна Дрп 2016 2
11070 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 305 “Економіка та підприємництво”, спеціальності: 8.03050901 “Облік та аудит” ОКР “Магістр” для денної та заочної форм навчання Петриченко О.А. Скакун Л.А. Мв 2016 5
11066 Економіка галузей АПК. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Бакалавр» факультету менеджменту та права (денної та заочної форми навчан Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Глазко Н.Д. Мв 2016 2
11047 Облік і звітність за міжнародними стандартами. Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.030509 «Облік та аудит» Марчук У.О. Нп 2016 2
10791 Облік та аналіз виробництвапродукції рослинництва Шевчук Ольга Сергіївна Дрп 2016 3
10790 Облік розрахунків з оплати праці та аналізу забезпеченості трудовими ресурсами Компанієць Надія Ігорівна Дрп 2016 2
10752 Облік та аналіз нематеріальних активів Чорната Людмила Юріївна Дрп 2016 5
10729 Технологічні розрахунки,облік і звітність галузі. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції напряму підготовки 6.051701 "Харч" " Правдюк М. В. Мв 2016 25
10718 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» освітньо-професійного рівня «магістр» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Лепетан І.М., Подолянчук О.А., Томчук О.Ф., Новодворська В.В. Мв 2016 5
10706 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання / Д Дюк А.А. Мв 2016 14
10694 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Яремчук Євгеній Олегович Дрп 2016 5
10693 Облік розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Лісовенко Тетяна Олександрівна Дрп 2016 2
10691 Облік та аналіз основних засобів Літинська Людмила Анатоліївна Дрп 2016 2
10690 Облік та аналіз необоротних активів Щербій Олександр Миколайович Дрп 2016 4
10667 Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Бурєннікова Н.В., Коломієць Т. В. Мв 2016 47
10666 Економіка підприємства. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Подолянчук О.А., Бурлака Н.І., Колесов О.С., Коломієць Т.В. Мв 2016 22
10665 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030501 «Економічна кібернетика», спеціалізації «Інформаційні системи управління та технології в мит Бурєннікова Н. В., Коломієць Т. В. Нп 2016 17
10661 Програма навчальної дисципліни (типова) «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент ор¬ганізацій і адміністрування в Материнська О. А. Нп 2016 10
10647 Методичні вказівки з дисципліни «Економічний аналіз» для організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «бакалавр» Томчук О. Ф., Коваль Н.І., , Пльонсак О.Л. Мв 2016 6
10625 Облік та аналіз грошових коштів підприємства Дишкант Олександр Олександрович Дрп 2016 2
10624 Облік і аналіз операійних витрат підприємства Дзюбенко Віталій Вікторович Дрп 2016 5
10605 Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів . Методичні вказівки для самостійної роботи дл я здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціаль Бурєннікова Н.В. Мв 2016 20
10604 Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів . Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соці Бурєннікова Н.В. Мв 2016 38
10586 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання економчного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природн Фостолович В.А. Мв 2016 18
10585 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни екологічний аудит та інспектування для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», Фостолович В. А. Мв 2016 0
10461 Порівняльний аналіз результативності процесу здійснення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища: міждержавний аспект з урахуванням паритету купівельної спроможності Бурєннікова Н.В. Сун 2016 241
10453 Програма фахового вступного випробування до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» Калетнік Г.М., Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В. Пвф 2016 2
10438 Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід Вострякова В.І. С 2015 360
10387 Сучасний стан та тенденції формування інтелектуального капіталу в аграрному секторі Корнійчук А. М., Коломієць Т. В. С 2016 202
10369 Деякі особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки економістів-кібернетиків при викладанні дисципліни «економіка підприємства» в умовах інформатизації суспільства Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В., Вострякова В.І. Тд 2016 211
10353 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 7.030509.01 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Спеціаліст», денної та заочної форми навчання. Томчук О.Ф., Томчук В.В., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2016 5
10324 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.030509 «Облік та аудит» Марчук У.О. Нп 2016 9
10323 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. М етодичні вказівки до виконання практичних занять для студентів ОКР « Магістр » галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8 .030509 « Облік та аудит » Марчук У.О. Мв 2016 11
10306 Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050100 «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В. Мв 2016 74
10297 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічна економіка» для студентів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-професійного рівня «Магістр». Фостолович В. А. Мв 2016 16
10296 Міжнародна економічна статистика. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бак Польова О.Л., Бурлака Н.І., Балтремус О.М. Мв 2016 13
10295 Облік і звітність за міжнародними стандартами. Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.030509 «Облік та аудит» Марчук У.О. Нп 2016 2
10294 Термінологічний словник з дисципліни « Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності » для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальнос Бурєннікова Н.В. С 2016 5
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. Тд 2015 730
10230 Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В. С 2015 133
10163 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Пльонсак Тетяна Леонідівна Дрп 2016 5
10120 Облік та аналіз основних засобів сільськогосподарських підприємств Колісник Марія Ігорівна Дрп 2016 4
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна Тд 2015 813
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. Тд 2015 166
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. Тд 2015 177
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. Тд 2015 145
10104 Облік та аналіз виробництва біоенергетичних культур Пророчук Ольга Леонідівна Дрп 2016 1
10076 Облік та аналіз виробництва сировини для твердого біопалива Ярославський Анатолій Олександрович Дрп 2016 1
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. Тд 2015 695
10035 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Мороз Ярослава Володимирівна Дрп 2016 4
10034 Обліково-аналітичний аспект управління основними засобами сільськогосподарських підприємств Резнік І.Ю. Дрп 2016 1
10025 Економіка природокористування і охорони довкілля: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підпр Фостолович В.А. Нп 2016 24
10024 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охорони довкілля» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підп Фостолович В.А. Мв 2015 1
10023 Глобальна економіка. Навчальна програма для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Коляденко Д.Л. Нп 2016 43
10022 Глобальна економіка. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л., Мв 2015 41
10021 Глобальна економіка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л., Мв 2016 45
9953 Технологічні розрахунки, облік і звітність галузі Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 0517 « Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції » напряму підготовки 6.051701 « Харчові технол Подолянчук О.А.Правдюк М.В Мв 2016 89
9934 Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві Материнська О.А., Базюк С.А. С 2015 322
9933 Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Материнська О. А. С 2015 102
9873 Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та управління ним Материнська О.А., Романець А. В. С 2015 556
9872 Оцінка цінової політики сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринку Материнська О.А., Потапова І. В. С 2015 345
9871 Актуальні проблеми теорії та практики аналізу господарської діяльності та шляхи їх вирішення Материнська О.А., Мазур Ю.В С 2015 353
9870 Аналіз можливостей розвитку та впровадження нетрадиційних банківських послуг в україні Материнська О.А., Грушелевич О.А С 2015 385
9839 Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова Н.В. С 2015 96
9831 Порівняльна характеристика дієвості оплати праці найманих працівників за видами економічної діяльності: міждержавний аспект Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С 2015 357
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. Тд 2015 92
9773 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спец Бурєннікова Н.В. Мв 2015 5
9772 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальності 8.180 Бурєннікова Н.В. Мв 2015 9
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. Тд 2015 135
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. Тд 2015 121
9691 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «облік і аудит», галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «магістр» Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Томчук В.В. Мв 2015 0
9690 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “фінанси та кредит” для денної форми навчання Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп 2015 0
9689 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “облік та аудит” для денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп 2015 37
9687 Облік виробництва готової продукції Марчук У.О., Пацар О.Г. С 2015 83
9683 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «Економіка та підприємни Подолянчук О.А., Материнська О.А. Нп 2015 6
9663 Економіка галузей АПК. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» для денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Глазко Н.Д. Нп 2015 6
9661 Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни " Економіка підприємств галузі" для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Дюк А.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв 2015 4
9660 Економіка лісового та садово-паркового господарства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної форми навчання Дюк А. А., Коломієць Т. В Нп 2015 24
9650 Економічні основи ресурсозбереження. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» для денної та заочної форми навчання Бурлака Н.І, Колесов О.С., Коломієць Т.В. Нп 2015 1
9631 Історичні передумови становлення та розвитку фінансової діяльності Коваль Н. І. С 2015 404
9629 Навчальна программа з дисципліни облік в фермерських господарствах вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” (форма навчання: денна та Коваль Н. І. Нп 2015 2
9628 Облік в фермерських господарствах Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” ден Коваль Н. І., Подолянчук О. А. Мв 2015 8
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. Тд 2015 1089
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. Тд 2015 393
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. Тд 2014 181
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна Тд 2015 143
9608 Нагромадження людського капіталу як основа розвитку малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Коломієць Тетяна Вікторівна С 2015 114
9607 Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу Коломієць Тетяна Вікторівна С 2015 222
9606 Облікова політика підприємства - обєкт чи джерело інформації аудиту Подолянчук О.А. С 2015 338
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. Тд 2014 110
9589 Розвиток і дієвість соціальної функції контролю в бухгалтерському обліку Марчук У.О. Суз 2015 80
9561 Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи Кошельник В. М. С 2015 265
9543 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Мв 2015 1
9519 Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк Коломієць Тетяна Вікторівна С 2015 303
9509 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Колесов О.С., Коломієць Т.В. Нп 2015 59
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. Тд 2015 449
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. Тд 2014 148
9357 Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic) Коломієць Тетяна Вікторівна С 2015 229
9329 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Нп 2015 2
9328 Аналіз банківської діяльності методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів напряму підгот овки 6.030509.01 «облік і аудит», 6.030509«контроль і ревізія» та 6.030509 «контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «економі Материнська О.А. Мв 2015 6
9327 Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз банківської діяльності» студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контр Материнська О.А. Мв 2015 8
9326 Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адмініс Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв 2015 9
9313 Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства Подолянчук О.А. С 2015 168
9312 Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю Подолянчук О.А. С 2015 128
9311 Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні Подолянчук О.А. С 2015 1802
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. Тд 2015 298
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд 2015 157
9293 Методичні підходи до оцінки перспектив розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону Коляденко с В., Колядеико Д.Л. С 2014 192
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. Тд 2015 578
9180 Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін Петриченко О.А. С 2013 252
9179 Облік податку на прибуток Федоришина Л.І., Свистун І.А. С 2014 161
9178 Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. С 2014 202
9177 Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства Федоришина Л.І., Нечепуренко А. С 2014 175
9176 Forming Agro Industries Clusters for Reaching Competitiveness of Ukrainian Agroindustrial Sector Zadoroznna L. СSc 2014 498
9175 Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інноваційної політики АПК Задорожна Л.М. С 2014 412
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. Тд 2015 161
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. Тд 2015 1507
9172 Регіональні аспекти податкового регулювання сільського господарства вінницької області М.В.Правдюк С 2015 101
9148 Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування Дюк А.А. С 2015 148
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. Тд 2014 136
8999 Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України Колесов О.С., Коротєєв М.А. С 2015 482
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. Тд 2014 137
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. Тд 2014 112
8940 Облік фіксованого сільськогосподарського податку у фермерських господарствах Коваль Н.І. С 2015 376
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. Тд 2015 277
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. Тд 2014 161
8934 Сертифікат про участь в конференції Фостолович В. А. Ск 2014 136
8933 Сертифікат про участь в конференції Фостолович В. А. Ск 2014 145
8932 Біоенергетика в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку Ковальчук С.Я., Вецало В.О. С 2014 261
8914 Проблеми державної підтримки фермерських господарств як форми малого бізнесу Коваль Н.І. Суз 2015 112
8913 Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід Коваль Н.І. С 2015 509
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. Тд 2014 162
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. Тд 2014 420
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. Тд 2014 245
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. Тд 2014 210
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. Тд 2014 182
8906 Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств Марчук У.О. С 2014 467
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. Тд 2014 408
8904 Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням Мулик Т.О. С 2015 973
8903 Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні. Марчук У.О., Рудик С.Ф. С 2014 1527
8902 Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту. Марчук У.О. С 2014 228
8889 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С 2014 270
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. Тд 2014 254
8842 Облік витрат виробництва субєктів малого підприємництва Марчук У.О., Свистун І.А. С 2015 231
8838 Класифікаційні ознаки суб’єкта малого підприємництва для потреб обліку Марчук У. О. Суз 2015 195
8819 Особливості облікової політики фермерських господарств Коваль Н.І. С 2013 868
8762 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу Коломієць Т. В. С 2014 851
8706 Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі Мороз О.В., Карачина Н. П., Семцов В. М., Несен Л. М., Гребеньок І. В., Кукель Г. С., Федоришина О. Ю., Мандзюк Н. Ф. Мвв 2014 661
8699 Проблема ідентифікації інтелектуального капіталу підприємства Коломієць Т.В. С 2015 361
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. Тд 2014 161
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. Тд 2015 247
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. Тд 2014 160
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. Тд 2014 149
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. Тд 2014 138
8690 Роль податкового регулювання у розвитку ринку біопалив в Україні Мулик Т.О. С 2014 400
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. Тд 2015 111
8631 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання Бурєннікова Н. В., ,Бурлака Н. І. Ковальчук С. Я., Коломієць Т. В., Мв 2015 4
8612 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика» та 6.030509.03 «Міжнародна економіка» Томчук О.Ф. Нп 2015 2
8509 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємни Фостолович В.А. Мв 2015 0
8508 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» призначення для студентів напряму підготовки 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Фостолович В.А. Нп 2015 0
8507 Навчальна програма дисципліни «Облік міжнародних операцій» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.03050301 "Міжнародна економіка".- 2015 р. Фостолович В.А. Нп 2015 0
8506 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.180100 Фостолович В.А. Нп 2015 219
8503 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочн Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. Мв 2015 134
8502 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. Мв 2015 112
8501 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» з дисципліни “Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України”. Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015 33
8500 Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни “Митне регулювання ЗЕД України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В., Ковальчук С.Я. Нп 2015 30
8499 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н.В., Ковальчук С.Я. Мв 2015 38
8484 Термінологічний словник з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. С 2015 109
8483 Термінологічний словник з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В. С 2015 25
8464 Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Нп 2015 86
8463 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015 172
8462 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015 177
8461 Навчальна програма (типову) з нормативної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Нп 2015 56
8460 “Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015 62
8459 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015 47
8456 Економіка підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 75
8455 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 17
8454 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Мі Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 94
8437 Основи наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка Колесов О.С., Нп 2015 0
8436 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна Колесов О.С. Мв 2015 1
8435 Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Колесов О.С. Мв 2015 1
8434 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Фостолович В.А. Мв 2015 13
8433 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму під Фостолович В.А. Мв 2015 16
8432 Навчальна програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". Автор: к.с.- Фостолович В.А. Мв 2015 5
8431 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Фостолович В.А. Мв 2015 7
8430 Навчальна програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". А Фостолович В.А. Нп 2015 10
8429 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», Фостолович В.А. Мв 2015 5
8428 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.030509 «Облік і аудит», ОКР «Маг істр» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Новодворська В.В., Михальчишина Л.Г. Нп 2015 29
8427 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.030509 «Облік і аудит», ОКР «Магістр» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Новодворська В.В., Михальчишина Л.Г. Нп 2015 3
8425 Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Салькова І.Ю. Мв 2015 0
8424 Економіка зарубіжних країн. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Салькова І.Ю. Мв 2015 14
8421 Навчальна програма вибіркової дисципліни «Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему» для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Нп 2015 0
8420 Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» еконо Салькова І.Ю. Мв 2015 0
8419 Навчальна програма вибіркової дисципліни «Національна економіка» для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Нп 2015 32
8417 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015 8
8416 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Навчальні завдання та методичні вказівки до виконання практичних занять Марчук У.О. Мв 2015 60
8383 Транснаціональні корпорації. Методичні вкаізвки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародн Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 6
8382 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ос Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 0
8381 Транснаціональні корпорації. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» / Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. – Вінниця: ВНАУ, 2015. – 26 с. Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 7
8380 Міжнародні організації. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015 8
8308 Навчальна програма вибіркової дисципліни "Інституційна економіка і ринок" для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В., Кукель Г.С. Нп 2015 3
8307 Світовий ринок товарів та послуг. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015 0
8306 Міжнародне інвестиційне проектування .Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Мв 2015 0
8305 Методологія наукових досліджень .Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015 4
8303 Методологія наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015 2
8302 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських для студентів для спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Салькова І.Ю. Мв 2015 2
8301 Навчальна програма нормативної дисципліни "Соціальна відповідальність" для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" Салькова І.Ю, Нп 2015 3
8300 Навчальна програма нормативної дисципліни "Економіка та зовнішньоекономічні звязки України". для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" Салькова І.Ю. Нп 2015 1
8299 Соціальна відповідальніть. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015 0
8298 Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Салькова І.Ю. Мв 2015 0
8297 Економіка та зовнішньоекономічні звязки України. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки Салькова І.Ю. Мв 2015 0
8272 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Організація міжнародних розрахункових операцій» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємницт Фостолович В.А. Мв 2015 9
8271 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.1801001 Фостолович В.А. Нп 2015 0
8270 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Організація міжнародних розрахункових операцій» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємни Фостолович В. А. Мв 2015 8
8269 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємниц Фостолович В. А. Мв 2015 0
8268 Організація міжнародних розрахункових операцій. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 8,03050301 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" Фостолович В.А. Нп 2015 2
8262 Транскордонне співробітництво. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кв Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 0
8261 Транскордонне співробітництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 0
8260 Транснаціоналізація світової економіки. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.03050301 «Міжнародна економіка» Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 0
8259 Транснаціоналізація світової економіки. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.0305030 Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 0
8258 Транснаціоналізація світової економіки. Методичні вказіки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна ек Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 0
8257 Міжнародна інвестиційна діяльність. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 11
8256 «Міжнародна інвестиційна діяльність». Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» осві Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 13
8255 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційн Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 10
8254 Міжнародна торгівля. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Б Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 9
8253 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 9
8235 Міжнародні біржові ехнології. Прогрма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015 22
8234 Міжнародні біржові технолгії . Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнарод Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 17
8233 «Міжнародні біржові технології». Мтодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кв Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 42
8231 Програма навчальної дисципліни "Управління результативністю у міжнародному бізнесі" для студентів денної форми навчання 8.03050301 "Міжнародна економіка" ОКР Магістр Дюк А.А. Нп 2015 0
8230 Програма навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентспроможністю" для студентів денної форми навчання 8.030350301 "Міжнародна економіка" ОКР Магістр Дюк А.А. Нп 2015 2
8229 Управління міжнародною конкурентоспроможністю. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економік Дюк А.А. Мв 2015 19
8217 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки: 7.030509 «Облік і аудит» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Спеціаліст» Томчук О. Ф., Пльонсак О.Л. Мв 2015 0
8216 Облік в фермерських господарствах. Тимчасова програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит” (форма навчання: денна та заочна) Коваль Н.І. Нп 2015 0
8205 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030503 " Міжнародна економіка " Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В. Салькова І.Ю., Бурлака Н.І., Ковальчук С.Я., Дюк А.А., Фостолович В.А., Колесов О.С. Пвф 2015 2
8204 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010017 «Економ Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В., Бурлака Н.І., Ковальчук С.Я., Салькова І.Ю., Фостолович В.А., Дюк А.А. Пвф 2015 0
8191 Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр» галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» . Поліщук Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2014 20
8183 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О. Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2015 1
8181 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Між Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 16
8180 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна еконо Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015 106
8179 Транскордонне співробітництво. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнарод Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015 0
8169 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібер Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015 108
8168 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» о Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015 12
8109 . Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, ОКР “Бакалавр” заочної форми навчання, Дюк А. А. Мв 2014 8
8045 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова)для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік та аудит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"ОКР бакалавр Мулик Т.О., Материнська О.А. Нп 2014 44
8012 Економічний аналіз. Програма навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» . Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Материнська О.А. Нп 2014 23
7955 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Д 2014 1
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки Д 2014 155
7920 Міждисциплінарні звязки дисциплін кафедри міжнародної економіки Викладачі кафедри міжнародної економіки Д 2014 165
7859 Економічний аналіз. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Голишевська Л.В., Томчук В.В. Мв 2014 25
7832 Програма навчальної дисципліни "Національна економіка " для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Салькова І.Ю. Нп 2014 9
7831 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Салькова І.Ю. Мв 2014 25
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Кравцова А. М., Даценко Г. В. Мвв 2014 7
7743 Програма виробничої практики з фахових дисциплін Мулик. Т.О., Томчук О.Ф., Материнська О.А. та Пльонсак О.Л., Настенко М.М., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Здирко Н.Г. Д 2014 86
7742 .: Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної (заочної) форми навчання. Мулик Т. О., Пльонсак О. Л., Коваль Н. І., Материнська О. А Мв 2012 30
7741 Митна статистика. Термінологічний словник для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР бакалаврів, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахового спрямування «Ін Кравцова А.М. С 2014 0
7700 Фінансовий аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф. Скакун Л.А. Нп 2014 3
7643 Економіка підпримства. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014 1
7617 «Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014 2
7556 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014 1
7555 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності: 7.03050901 “Облік та аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” ОКР “Спеціаліст” денної та заочної форми навчання Петриченко О. А., Скакун Л. А., Мв 2014 3
7554 Макроекономічний аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 305 “Економіка та підприємництво” спеціальності: 7.030 50901 “Облік та аудит” ОКР “Спеціаліст” денної та заочної форми навчання Петриченко О. А. , Скакун Л. А., Мв 2014 4
7553 «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва" Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовк Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014 19
7552 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014 3
7551 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контроль і ревізія в митних органах» денної та заочної форми навчання. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2014 2
7548 «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014 4
7547 Податкова система. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Голишевська Л.В., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2014 59
7523 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Об Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2014 65
7477 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Магістр», денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Скакун Л.А. Мв 2014 2
7471 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014 105
7443 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності: 7.03050901 “Облік та аудит” галузь знань 305 Економіка та підприємництво” ОКР “Спеціаліст” (для денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Скакун Л.А. Мв 2014 0
7442 Облік в фермерських господарствах. Типова навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 (Економіка та підприємництво) напряму підготовки 6.030509 Облік та аудит Мулик Т.О., Коваль Н.І., Материнська О.А., Нп 2014 2
7441 Фінансовий аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Скакун Л.А. Нп 2014 3
7331 Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр», галузь знань 1801 «Специфі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп 2013 0
7316 Організація аналітичної роботи. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Коваль Н.І., Материнська О.А. Мв 2013 1
7269 Податкова система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Нп 2013 1
7268 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв 2013 2
7267 Податкова система. Методичні вказівки для проведення практичних занять та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмен Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв 2013 1
7266 Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2013 1
7265 Податкова система. Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2013 19
7255 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф. , Коваль Н. І. , Пльонсак О.Л. , Томчук. В.В. Мв 2013 106
7254 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Голишевська Л.В. Мв 2013 19
7253 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Коваль Н.І., Петриченко О.А., Материнська О.А. Мв 2013 0
7249 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2013 48
7162 «Економіка землекористування». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напряму підготовки 8.1801001 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2013 1
7161 “Економіка землекористування” Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр»,галузь знань 1801 «Специфічні категорії»,напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля і природних Чорнопищук Т.І. ,Бурлака Н.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп 2013 1
7160 «Митна статистика». Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економі Кравцова А. М. Мв 2013 1
7159 Управління якістю в еколого-економічних системах. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Дюк А.А. Нп 2013 5
7158 Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Методи аналізу та прийняття рішень в екологічно-економічних системах» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8 Дюк А. А. Мв 2013 0
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна Тд 2013 254
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна Тд 2013 137
7125 Економічна ефективність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Материнська Ольга Андріївна С 2013 206
7109 Характеристика сировинної бази молока у Вінницькій області А. І. Порохня, Н. О. Новаленко, Т. Резнік С 2010 162
7073 Аналітична оцінка ефективності виробництва молока та яловичини в умовах Вінницької області Л. Г. Михальчишина, О. М. Зотько С 2010 202
7051 Митна статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування «Інформаційні системи управління та технології в ми Мороз О.В., Кравцова А.М. Нп 2013 1
7050 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., . Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М. Кошельник В.М, Бурлака О.М., . Кукель Г.С. Мв 2013 1
7049 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магіст Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М., Кошельник В.М, Бурлака О.М., Кукель Г.С. Мв 2013 2
7043 Стратегія розвитку виробництва зерна кукурудзи в умовах Вінниччини Материнська Ольга Андріївна С 2012 190
6996 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» осві Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2013 111
6992 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Нп 2013 2
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна Д 2013 250
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна Д 2013 209
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. Д 2013 423
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. Д 2013 253
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. Д 2013 179
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. Тд 2013 183
6969 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509.03 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Коваль Н. І., Пльонсак О.Л., Томчук В.В.. Мв 2013 4
6968 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І. Нп 2013 2
6649 Агропромислова інтеграція як засіб підвищення економічної ефективності льняного підкомплексу І. В. Тараймович, В. А. Сай С 2012 203
6371 Організація праці: теоретичні та інституційні аспекти В. А. Шовкун С 2011 268
6370 Роль підприємництва в стабілізації процесів зайнятості на ринку праці Вінницької області Б. П. Фіщук, Н. Ю. Фіщук, Л. В. Голишевська С 2011 185
6369 Тенденції розвитку ринку зерна Вінницької області: проблеми та перспективи О. В. Томчук С 2011 233
6368 Ефективність використання енергетичних потужностей сільськогосподарських підприємств Вінницької області О. В. Томчук, В. Я. Мельник С 2011 186
6367 Сучасні чинники мотивації праці в контексті теорії життєвого циклу організації Н. Ю. Фіщук, Л. В. Поліщук, О. В. Поляруш С 2011 335
6365 Відродження демографічно – трудового потенціалу аграрної галузі регіону С. Г. Кафлевська С 2011 169
6356 Тенденції розвитку ринку цукру України: проблеми та перспективи О. П. Красняк С 2011 300
6355 Теоретико-еволюційний розвиток категорії “ринок” С. А. Сегеда С 2011 139
6353 Якість бухгалтерського обліку як складова ефективної діяльності підприємств Я. П. Іщенко, Н. В. Пришляк С 2011 519
6352 Сучасний стан сільського господарства Вінницької області та перспективи його розвитку В. М. Полеся, В. Я. Мельник, О. О. Недбалюк С 2011 213
6351 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки України та шляхи їх подолання О. П. Хаєцька, В. Ю. Глуханюк С 2011 168
6350 Розвиток сільських територій у Вінницькій області О. О. Корнійчук С 2011 168
6349 Сучасна економіка як фактор трансформаційних змін А. Г. Мазур С 2011 782
6347 До питання оцінки нематеріальних активів: сучасний стан та міжнародний досвід О. О. Любар С 2010 250
6344 Організаційно-економічні проблеми удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення О. С. Дишкант С 2010 169
6340 Методика оптимізації структури персоналу промислових підприємств С.Г. Дубова С 2010 134
6337 Стан, завдання і перспективи зернового виробництва в умовах ринку С. Е. Амонс, В. Я. Мельник С 2010 173
6332 Територіальний зріз та факторний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа С 2010 159
6331 Інституціональні особливості розвитку і регулювання аграрного підприємництва М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, А. В. Розгон С 2010 403
6297 Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-виробничої інфраструктури села Д. Токарчук С 2010 680
6294 Теоретичні підходи до класифікації основних фондів підприємств аграрної сфери С. А. Сегеда С 2010 346
6293 Особливості формування аграрного ринку Вінниччини Г. О. Пчелянська С 2010 165
6292 Інвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області В. М. Полеся, О. О. Недбалюк, В. Я. Мельник С 2010 167
6291 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині О. В. Клочковський, В. О. Клочковська С 2010 225
6290 Напрями інтенсифікації садівництва на інноваційній основі Л. О. Барабаш С 2010 425
6289 Відтворення трудових ресурсів села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С 2010 208
6283 Хімічна промисловість та її роль у розвитку аграрного виробництва України: регіональний, національний і міжнародний аспекти М. Я. Яструбський, Я. В. Кузнєцов С 2012 572
6282 Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві В. І. Янчук, О. В. Кипаренко С 2012 2583
6281 Бухгалтерский анализ учётно-экономической информации В. В. Щербатюк С 2012 129
6280 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак С 2012 152
6279 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак С 2012 1315
6278 Методологічні підходи до дослідження кон"юнктури ринку сільськогосподарської продукції В. М. Ціхановська С 2012 221
6276 Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень О. Ф. Томчук, С. Г. Кафлевська С 2012 259
6275 Облік грошових потоків при застосуванні електронних форм обліку В. В. Томчук С 2012 492
6274 Міжнародний досвід стандартизації та його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні Н. В. Семенишина С 2012 264
6273 Теоретичні підходи до трактування поняття «виробничий потенціал» сільськогосподарського підприємства Л. М. Сатир С 2012 251
6271 Удосконалення організаційної побудови аграрного ринку на засадах кооперації О. С. Саламін С 2012 127
6264 Бухгалтерський облік доходів державного сектору відповідно до національних стандартів О. В. Натарова С 2012 346
6261 Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера В. М. Метелиця С 2012 247
6257 Право оренди в умовах формування ринку землі: оцінка та облік Ю. І. Литвинець С 2012 327
6256 Системний підхід до формування невиробничих витрат та відображення їх в обліку А. Ю. Козаченко С 2012 339
6255 Поведінкові моделі реалізації соціально-економічних функцій вітчизняних підприємств Н. П. Карачина, І. В. Гребеньок С 2012 349
6254 Інституціональна трансформація соціальних складових аграрного сектору економіки М. В. Дубініна С 2012 231
6252 Можливості застосування справедливої вартості у вітчизняній обліковій системі Л. В. Гуцаленко С 2012 201
6249 Срок службы сельскохозяйственной техники с учетом экологического фактора И. Б. Вороновский С 2012 166
6248 Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности Е. В. Вороновская С 2012 252
6246 Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні М. А. Щетина С 2012 855
6245 Актуальні питання земельної реформи, яка проводиться в Україні О. В. Чаплигіна, І. В. Шварц С 2012 482
6242 Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері О. О. Томілін С 2012 266
6240 Оцінка споживання основних продовольчих продуктів в Україні С. А. Сегеда С 2012 490
6239 Роль інновацій у підвищенні економічної ефективності промислового садівництва С. І. Рудиця С 2012 115
6236 Модель соціально-ефективної системи оподаткування неприбуткових організацій в Україні О. А. Поліщук, О. С. Колесов, В. П. Костенко С 2012 290
6235 Зарубіжний досвід функціонування і регулювання ринку молока і молочної продукції Н. В. Поліщук, І. В. Іонаш С 2012 695
6233 Інфраструктура ринку землі: теоретичні засади формування і перспективи розвитку в Україні А. В. Непиталюк С 2012 271
6230 Стан та тенденції розвитку підприємств м"ясопереробної галузі України Р. В. Логоша С 2012 933
6229 Стан та перспективи розвитку малого підприємництва Вінницької області О. Ф. Лимар С 2012 122
6228 Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері суспільного виробництва В. Л. Коваленко С 2012 159
6220 Особливості нарахування та сплати ПДВ за податковим кодексом України О. М. Дзюба С 2012 334
6214 Кластерний аналіз районів Вінницької області за складовими ескпортного потенціалу Ю. Б. Березюк, С. В. Березюк С 2012 137
6213 Стратегія інноваційного розвитку галузі садівництва Л. О. Барабаш С 2012 205
6211 Практичні аспекти переоцінки основних фондів бюджетних установ В. І. Янчук, Н. М. Андрєєва С 2012 294
6210 Удосконалення організації синтетичного обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Н. П. Юрчук С 2012 410
6203 Економічна оцінка вирощування ріпаку в аграрних формуваннях регіону Ю. С. Синиця С 2012 165
6202 Основные направления усовершенствования документального оформления эфиромасличного сырья на предприятиях АР Крым Е. С. Сорокина С 2012 192
6199 Соціально-економічна ефективність розвитку в Україні горіхоплідного виробництва Г. М. Сатіна С 2012 129
6195 Мотивація працівників в умовах пріоритетного розвитку сільських територій Вінницької області В. О. Поліщук С 2012 180
6182 Стимулювання праці як фактор підвищення її продуктивності у сільськогосподарському виробництві С. Г. Кафлевська, А. Є. Садовська С 2012 157
6176 Розвиток промислового садівництва на Вінниччині Л. О. Барабаш, К. В. Мазур, В. І. Зарубенко С 2012 315
6175 Особисті господарства населення як визначальний чинник забезпечення споживчих потреб на ринку продовольства О. С Колесов, О. В. Дармограй, О. А. Поліщук, О. М. Гавриш С 2012 126
6174 Особливості земель сільськогосподарського призначення як об"єкта бухгалтерського обліку Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С 2012 316
6172 Інформаційне середовище земельних відносин О. О. Коваленко С 2012 268
6170 Облік права власності на сорти енергетичних культур І. М. Лепетан С 2012 206
6168 Застосування системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства Адлер О. О.  С 2012 158
6164 Основи побудови бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ Г. В. Янчук, В. І. Янчук, О. В. Янчук, І. М. Сілко С 2012 231
6155 Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками Я. П. Іщенко, Т. В. Севериненко С 2012 243
6149 Інтегральна оцінка ефективності використання ріллі у сільськогосподарських підприємствах А. В. Дивнич С 2012 176
6146 Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту В. М. Жук С 2012 342
6144 Світовій досвід та перспективні напрями формування ринку землі в Україні С. В. Козловський, Н. М. Махначова С 2012 132
6143 Экономическая эффективность агробиотехнологий на примере выращивания трансгенных культур Е. П. Макарова С 2012 103
6142 Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституцій та інститутів у методології наукового дискурсу О. Г. Шпикуляк С 2012 175
6139 Формування ринку землі в Україні О. О. Прутська С 2010 365
6105 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-професійного рівня «Магістр» Мороз О.В.,Фостолович В.А., Кравцова А.М., Матвійчук В.А., Семцов В.М., .Лазарчук О.В. Мв 2013 1
6088 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних та харчових виробництв” та 7.090215 “Машини і обладнання сільськогосподарсько Сегеда С.А. Нп 2013 16
6048 Митний контроль і митне оформлення. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін Мороз О.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2013 8
5955 Методи аналізу еколого-економічних систем. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, галузь знань 1801 «Специфічні категорії» напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Дюк А. А. Нп 2013 0
5954 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Дюк А. А. Нп 2013 1
5953 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Дюк А. А. Нп 2013 2
5952 Основи системного підходу до прийняття рішень. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, галузь знань 1801 «Специфічні категорії» напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Дюк А. А. Нп 2013 0
5951 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і Дюк А. А. Мв 2013 0
5950 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і ау Дюк А. А. Мв 2013 0
5940 «Міжнародна торгівля» Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» спеціалізація «Інформаційні системи управлі Ковальчук С.Я. Нп 2013 21
5939 Митне регулювання Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів Мороз О.В,. Ковальчук С.Я. Нп 2013 31
5938 «Міжнародні організації» Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Міжнародна економіка». Ковальчук С.Я. Нп 2013 48
5937 «Міжнародна торгівля» Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Міжнародна економіка», спеціалізація «Інформаційні системи управ Ковальчук С.Я. Мв 2013 54
5936 «Міжнародні організації» методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Ковальчук С.Я. Мв 2013 50
5935 «Митне регулювання» Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» Мороз О.В., Ковальчук С.Я. Мв 2013 42
5918 Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н. І., Радченко О. Д. Мвв 2013 4
5890 Економіка підприємства. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О. Нп 2013 19
5889 Економіка підприємства. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О. Мв 2013 8
5878 «Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання». Методичні рекомендації з організації сам. роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальності «Економіка довкілля Сахно А.А. Мв 2013 1
5877 «Економіка природних ресурсів». Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів д.ф.н. фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», , спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів». Сахно А.А. Мв 2013 1
5876 Програма виробничої передипломної практики за фахом освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Фостолович В.А., Дюк А.А. Нп 2013 0
5862 Статистика. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки «Фінанси та кредит», «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Кравцова А. М. Янчук В.І. Нп 2013 7
5861 Вступ до фаху. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр». Кравцова А. М. Нп 2013 2
5860 Економіка підприємства. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 18 с. Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О. Нп 2013 9
5828 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво", напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" за ОКР "Бакалавр" Мороз О.В., Вдовенко Л.О., Ковальчук С.Я., Кравцова А.М. Нп 2013 29
5787 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010017 «Еконо Калетнік Г.М., Мороз О.В., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Прутська О.О., Козловський С.В., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф. Пвф 2013 0
5751 Розвиток контрейлерних перевезень в сучасних умовах М. М. Мазуренко С 2013 103
5688 Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Бюджетна система " для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит Мулик Т.О., Голишевська Л.В. Мв 2013 0
5687 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І., Здирко Н.Г. Мв 2013 1
5686 Податкова система. Збірник практичних завдань для підготовки бакалаврів денної (заочної )форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік і аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В., Мулик Я.І., Мв 2013 51
5658 Програма навчальної дисципліни "Митний контроль та митне оформлення" Галузь знань: 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», 0305 «Економіка Мороз О.В., Фабіянська В.Ю. Нп 2013 6
5622 Програма навчальної дисципліни "Статистика" для студентів денної форми навчання факультету ТВ і ППТ, ОКР "Бакалавр" Кравцова А.М., Марченко С.К. Нп 2013 2
5621 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Статистика" для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Кравцова А.М., Марченко С.К. Мв 2013 0
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні Ковальчук С. Я. Оверковська Т. К. Мвв 2012 34
5507 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки дисципліни для виконання практичних робіт для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” фінансово – економічного фак Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Скакун Л.А. Мв 2012 2
5505 “Організація аналітичної роботи в СГП ” Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” (форма навчання: денна та заочна) Мулик Т.О., Коваль Н. І. Нп 2012 0
5497 Фінансовий аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп 2012 1
5476 Економіка природних ресурсів. Методичні рекомендації до практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» Напрям підготовки: 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Сахно А.А., Мв 2012 0
5475 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» Напрям підготовки: 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Сахно А.А., Мв 2012 1
5474 Методичних вказівок для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 ”Міжнародна економіка”, спеціалізація ”Інформаційні системи Дюк А. А. Мв 2012 0
5473 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 ”Міжнародна економіка”, спеціалізація ”Інформаційні системи управління та технології в митних органах” Дюк А.А. Нп 2012 0
5472 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету механізації освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О., Бурлака О.М. Мв 2012 3
5471 Економіка і фінанси підприємства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О. Нп 2012 0
5470 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 ”Економічна кібернетика” Дюк А.А. Нп 2012 1
5469 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент” Дюк А.А. Нп 2012 1
5468 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030502 ”Економічна кібернетика”, ОКР ”Бакалавр” Дюк А. А., Бурлака Н.І. Мв 2012 1
5434 Методичних вказівок для проведення семінарських занять з дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент”, ОКР ”Бакалавр” Дюк А. А. Мв 2012 0
5433 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств Дюк А. А. Мвв 2012 4
5389 Програма навчальної дисципліни "Екологічний аудит та інспектування"для студентів денної форми навчання Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля-економічного Фостолович В.А. Нп 2012 0
5388 «Екологічний менеджмент». Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.180100 Фостолович В.А. Мв 2012 0
5387 Екологічний менеджмент. Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу “Екологічний менеджмент” для студентів студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0801 «Специфічні к Фостолович В. А. Мв 2012 0
5386 Екологічний аудит та інспектування. Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу “Екологічний аудит та інспектування” для студентів студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь Фостолович В. А. Мв 2012 1
5385 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів для студентів денної форми навчання фінансово-економчного факультету Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії»Напрям підготовки 8.18010017 Фостолович В.А. Мв 2012 0
5275 Програма навчальної дисципліни “Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві” для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акреди Сегеда С.А., Бернадзіковська О.О. Нп 2012 41
5218 Податковий облік.Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І. Нп 2012 2
5217 Аналіз банківської діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.030 509.01 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Алескерова Ю.В. Нп 2012 4
5216 Облік і звітність сбєктів малого підприємства.Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп 2012 1
5215 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з Фінансового аналізу для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрям підготовки 8.03050901 "Облік і аудит" Кривоконь О.С., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2012 2
5214 Стратегічний аналіз. Програма дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах 4 рівня акредитації з напряму 8.050106 "Облік та аудит" Мулик Т.О., Скакун Л.А. Нп 2012 1
5213 Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів 6.030601 ««Менеджмент організації і адміністрування» спеціалізації» спеціалізації «Державне регулювання і управління» Мулик Т.О., Коваль Н.І., Материнська О.А., Дьяконова С.Ю. Рз 2012 8
5212 Економічний аналіз: методичні вказівки по виконанню розрахункових робіт студентами напрямів підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» денної (заочної) форми навчання Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Томчук В.В., Скакун Л.А. Мв 2012 1
5204 Soziale sicherheit in Deutschland  Mykoljuk O.P.,  Kuljbaba O.W. Тд 2012 40
5203 Der arbeitsmarkt der brd  Mykoljuk O.P.,  Hontscharuk S.W. Тд 2012 43
5198 Euro 2012: benefits and disadvantages for the economy of Ukraine  Husar T.V. Тд 2012 59
5170 Аgriculture in great Britain  Halchak N.P.,  Bondarchuk E.V. Тд 2012 50
5166 Generally accepted accounting principles in the united states  Dakalyuk O.O.,  Chehivska I.P. Тд 2012 68
5165 The origin of accounting  Dakalyuk O.O.,  Rivna I.I. Тд 2012 46
5148 Міжнародна економіка. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», денної форми навчання Ковальчук С.Я. Нп 2011 46
5146 Міжнародна економіка. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», заочної форми навчання Ковальчук С.Я. Нп 2011 34
5145 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять дисципліни для студентів денної форми навчання Ковальчук С.Я. Мв 2012 84
5003 Перспективи виробництва сої в Україні О. В. Мазур С 2012 130
5002 Сучасний стан на ринку ріпаку В. А. Мазур, О. О. Шевчук С 2012 143
4875 Статистика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів факультету менеджменту адміністрування і права деннної форми навчання (Модуль I) «Теорія статистики». Янчук В.І., Марченко С.К., Фкрман І.В. Мв 2012 15
4874 Статистика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів факультету менеджменту, адміністрування і права денної форми навчання (Модуль II) "Економічна статистика". Янчук В.І., Марченко С.К., Фурман І.В. Мв 2012 10
4873 Економіка праці. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів зачної форми навчання Інституту післядипломної освіти та дорадництва Мельченко С.Ф., Сегеда С.А., Дюк А.А. Мв 2012 1
4868 Програма навчальної дисципліни «Теорія економічного ризику» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030.502 “Економічна кібернетика” Мороз О.В., Фостолович В. А. Мв 2012 0
4867 Теорія економічного ризику. Методичні вказівки для лабораторних робіто студентів освітньо-професійного рівня “Бакалавр” галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030.502 “Економічна кібернетика” Фостолович В. А., Потапова Н.А. Мв 2012 1
4864 Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "бюджетна система " для студентів денної форми навчання ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Мулик Т.О., Голишевська Л.В Мв 2012 0
4845 Організація обліку у фермерських господарствах. Методичні вказівки для практичних робіт з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки спеціальності 6.03050901 “Облік і аудит” денної Кривоконь О.С., Сеник Г.О. Мв 2012 0
4759 Еколого–економічні проблеми нарощування виробництва м"яса птиці в Україні І. В. Власенко С 2012 119
4696 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності з напрямку: 7.03050901 “Облік та аудит” Кривоконь О.С., Федоришина Л. І., Скакун Л. А., Глазко Н. Д. Мв 2012 3
4695 Бюджетна система. Програма з дисципліни "Бюджетна система " для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Мулик Т.О., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2012 0
4694 “Бюджетна система” Програма з дисципліни "Бюджетна система " для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Мулик Т.О., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2012 0
4460 Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості (проблеми теорії та практики) Монографія Салькова І. Ю. Мвв 2012 18
4422 Програма навчальної дисципліни “Стратегія сталого розвитку” для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010005 “Екологічна політика та право” галузі знань 1801 “Специфічні категорії” заочної форми навчання Інституту післядипломної освіти та дорадництва. Мороз О.В., Сегеда С.А. Нп 2012 1
4421 Програма навчальної дисципліни “Національна економіка” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” з напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних зак Сегеда С.А. Нп 2012 2
4420 Національна економіка Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Сегеда С.А. Нп 2012 2
4400 Науково практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Федоришина Л., Коваль Н.І., Пльонсак О.С., Глазко Н.Д., Голишевська Л., Скакун Л.А., Томчук В.В., Материнська О. Мвв 2012 6
4312 Податкова система. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів фінансово-економічного факультету напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В., Нп 2012 1
4305 Звіт – щоденник з проходження виробничої практики для студентів спеціальності 7.030509 «Облік і аудит» з курсу “Фінансовий аналіз”. Кривоконь О.С., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2012 7
4304 Звіт – щоденник з проходження виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з курсу “Аналіз господарської діяльності”. Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Мв 2012 7
4294 Економіка підприємництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації з напряму: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми на Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Воронецька І.С., Бернадзіковська Л. О., Кошельник В.М. Нп 2012 0
4291 "Економіка підприємництва" Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Воронецька І.С., Сегеда С.А., Кошельник В.М. Нп 2012 0
4290 Термінілогічний словник. Словник з дисципліни «Статистика» для студентів економічних спеціальностей Кравцова А. М. Мв 2012 20
4289 Програма навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030.509 “Облік і аудит” Мороз О.В., Фостолович В. А., Федоришина Л.І. Нп 2012 2
4267 Економічний аналіз. Методичні вкаізвки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Томчук В.В Мв 2012 20
4260 Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Економіка зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Кравцова А.М., Салькова І.Ю. Мв 2012 5
4259 Програма навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Матвійчук В.А., Кравцова А. М., Салькова І. Ю. Нп 2012 3
4177 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В., Плахтій Т.Ф. Мв 2011 0
4176 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В., Плахтій Т.Ф. Мв 2011 0
4175 Облік і аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В. Рз 2011 1
4171 Статегічний аналіз. Програма дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації з напрямку: 8.050 106 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Скакун Л. А. Нп 2011 0
4170 “Соціальна і гуманітарна політика”: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Інституту післядипломної освіти і дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” галузі знань 0603 “Менеджмент” Сегеда С.А., Мельченко С.Ф. Мв 2011 0
4162 Соціальна і гуманітарна політика. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій” С.А. Сегеда Нп 2011 0
4110 Олігополістичні ринкові структури в Україні О. П. Хаєцька, Р. Ю. Шевчук С 2012 58
4109 Безробіття в Україні та шляхи його подолання О. П. Хаєцька, Г. В. Сторчак С 2012 53
4095 Ринок праці в Україні О. П. Хаєцька, О. В. Лисак С 2012 49
4091 Теоретичні аспекти обліку кредитних операцій банку з урахуванням ризику М. М. Настенко, І. В. Барилко С 2012 64
4090 Відкритість економіки України С. А. Сегеда, К. М. Продан С 2012 64
4088 Продовольчий ринок України С. А. Сегеда, М. В. Дмитрук С 2012 73
4083 Проблеми національної та регіональної економіки С. А. Сегеда, Ю. П. Киржа С 2012 50
4080 Теоретико-методологічні основи податкового обліку Л. І. Федоришина, Я. І. Мулик С 2012 51
4073 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Мороз О.В., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Томчук О.Ф., к.е.н., Новодворська В.В. Мв 2012 20
4048 Особливості розвитку наукового та трудового потенціалу України: стан і перспективи розвитку С. А. Сегеда, Н. М. Андрєєва С 2012 53
4047 Еволюція економічних теорій національної економіки С. А. Сегеда, Н. А. Кравець С 2012 49
4041 Теоретико-методологічні основи аналізу собівартості сільськогосподарської продукції Т. О. Мулик, К. Ю. Михайлюк С 2012 51
4033 Переваги і недоліки податкового кодексу України О. Д. Шевчук, В. А. Бас С 2012 57
4027 Особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску Н. М. Гудзенко, С. В. Лукашенко С 2012 70
4024 Якість продукції як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства Ю. В. Гиренко, Ю. П. Автаєва С 2012 109
4023 Теоретичні основи та етапи створення віртуального підприємства О. Ф. Шевчук, І. Лоїк С 2012 49
4022 Важливість аналізу фінансової звітності для прийняття інвестиційних рішень Н. І. Коваль, Л. Г. Шафієва С 2012 45
4021 Проблеми податкової системи України та можливі шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування економіки держави Л. А. Феняк, О. В. Додончук С 2012 58
4020 Особливості економічного аналізу балансу О. Д. Шевчук, І. В. Ломачинська С 2012 56
4018 Аналіз продуктивності праці в сільському господарстві Т. О. Мулик, А. В. Легун С 2012 76
4015 Відмінності аналізу фінансової та ринкової стійкості підприємства О. Д. Шевчук, І. В. Марчук С 2012 48
4013 Аналіз експортно-імпортних операцій з товарами та послугами у Вінницькій області О. Д. Шевчук, Т. І. Ганжа С 2012 52
4011 Аналіз кадрового потенціалу підприємства Н. І. Коваль, Я. А. Маланчук С 2012 55
4009 Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на СТОВ "Малі Крушлинці" В. І. Янчук, М. О. Гайовик С 2012 48
4008 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів О. Д. Шевчук, М. С. Петрук С 2012 62
4005 Місце показника прибутку в системі аналізу господарської діяльності підприємства О. Д. Шевчук, А. В. Бучок С 2012 58
4002 Аналіз соціально-економічного розвитку підприємства О. Д. Шевчук, Т. Є. Панасюк С 2012 68
4001 Характерні риси та особливості формування інфляційних процесів в Україні Л. А. Феняк, А. В. Ткачук С 2012 61
3963 Презентація лекції на тему: Аналіз трудових ресурсів Петриченко О.А. П 0000 2172
3962 Аналіз соціально-економічного розвитку підприємства О. Д. Шевчук, Т. Є. Панасюк С 2012 63
3926 Тема 2: Метод і методика економічного аналізу Томчук Олена Феліксівна. Томчук Віктор Васильович. П 2011 660
3897 Презентація з курсу "Податковий облік" Федоришина Лідія Іванівна П 2012 192
3896 Презентація з курсу "Податковий облік" Федоришина Лідія Іванівна П 2012 210
3889 Мультимедійний посібник "Курс лекцій з курсу "Фінансовий аналіз" Кривоконь О.С. П 2012 997
3886 Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Воронецька І.С., Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Сегеда С.А., Подолянчук О.А., Шевчук О.А., Потапова Н.А., Коваль Н.І., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А., Томчук В.В., Сеник Г.О., Бернадзіковська Л.О. Мвв 2011 2527
3885 Податкові пільги Мулик Т.О. П 2011 128
3884 Мито Мулик Т.О. П 2011 158
3883 Державна Податкова служба України Мулик Т.О. П 2011 116
3873 Перспективи розвитку ринку сухих молочних продуктів С. І. Морванюк С 2012 105
3859 Економічна ефективність виробництва комбінованих м"ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням соєвої пасти В. В. Власенко, А. В. Дележа, І. В. Власенко С 2012 92
3858 Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств І. В. Власенко, В. В. Блащук С 2012 105
3810 Фінансовий облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Нп 2011 1
3805 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Новодворська В.В., Бурко К.В., Коваль О.В. Нп 2011 1
3797 Статистика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Кравцова А. М., Фурман І. В. Мв 2011 10
3794 Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Мороз О.В., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л, Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Здирко Н.Г. Мв 2011 3
3780 Податковий менеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки спеціальності 8.050106 «облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв 2011 5
3772 Статистика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Кравцова А. М., Фурман І. В. Мв 2011 31
3700 Комп’ютерний аудит. Методичні рекомендації для лабораторних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ―Бакалавр‖ спеціальності 6.030.509 ―Облік і аудит‖ Фостолович В. А. Мв 2011 255
3635 Сутність поняття "еколого-економічна безпека" в аграрній сфері І. С. Воронецька С 2011 223
3625 Центр распространения знаний – важнейший фактор устойчивого развития сельского хозяйства А. Е. Есболова С 2011 111
3624 Современное понимание двойственности в бухгалтерском учете А. С. Крутова С 2011 199
3623 Критерії економічної стійкості агарних підприємств Н. В. Лобова С 2011 206
3622 Виробничі аспекти забезпечення конкурентоспроможності аграрних виробників та їх продукції І. С. Щербакова, М. С. Калініченко С 2011 169
3618 Економічна стійкість АПК України та її фактори впливу О. Г. Сокіл С 2011 207
3617 Деякі аспекти розвитку фермерських господарств Вінниччини в умовах трансформаційної економіки Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С 2011 270
3613 Кластери як ключ до розвитку сільського господарства Г. Антонюк С 2011 409
3608 Становлення та етапи розвитку господарств населення в Україні В. В. Лисенко С 2011 186
3601 Вплив концентрації на ефективність виробництва зернофуражних культур в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України Є. А. Коваленко С 2011 216
3599 Організація управлінського обліку корпоративних структур як об"єкт управлінського консалтингу Я. П. Іщенко С 2011 278
3116 Заробітна плата в ретроспективі економічної науки Н. П. Юрчук С 2011 120
3090 АГД. Робочий зошит (ДРУ, МО) Материнська О.А. Рз 2009 902
3089 АГД. Робочий зошит Материнська О.А. Рз 2010 219
3088 АГД. Курсова робота Материнська О.А. Мв 2010 2553
3087 Економічний аналіз. Робочий зошит Материнська О.А. Рз 2011 736
3086 Економічний аналіз. робочий зошит І модуль Материнська О.А. Рз 2011 322
3085 Економічний аналіз. Розрахункова робота Материнська О.А. Мв 2011 243
3084 АГД. Виробнича практика Материнська О.А. Мв 2011 1551
3077 Грошові кошти і грошові потоки як об’єкт управління бухгалтерського обліку, аналізу О. П. Скорук, О. М. Бондаренко С 2011 83
3006 Методичні підходи до здійснення контролю за станом бухгалтерського обліку на фермерських господарствах В. М. Пилявець С 2011 174
3004 Оцінка бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток І. Ю. Шмичкова С 2011 88
3003 Розвиток типів організаційних структур бухгалтерської служби М. М. Шигун С 2011 87
3000 Облікова політика як чинник формування ефективної системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах О. В. Чернецька С 2011 81
2993 Особливості обліку у фермерських господарствах С. В. Скрипник С 2011 80
2992 Еволюція центрів відповідальності та їх сучасне бачення Р. В. Сидоренко С 2011 90
2991 Взаємоузгодженість фінансової і статистичної звітності та їх взаємодія як інформаційних систем Н. В. Семенишина С 2011 95
2990 Формування фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку А. Ж. Сакун С 2011 81
2989 Управлінський облік трансакційних витрат в контексті їх вартісного виміру І. Б. Садовська С 2011 92
2987 Облік виробничих запасів на підприємствах АПК:проблеми та напрями їх вирішення О. С. Пристремський С 2011 90
2984 Удосконалення обліку витрат (доходу)по податку на прибуток Т. В. Плахтій С 2011 115
2983 Роль обліково-аналітичної системи в управлінні діяльністю підприємств К. А. Пилипенко С 2011 96
2980 Методические основы учета биологических активов в отечественной и международной практике П. Н. Майданевич, Е. В. Болдырева С 2011 97
2978 Оцінка вигідності використання нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах І. М. Лепетан С 2011 79
2975 Системний підхід формування облікової політики сільськогосподарських підприємств В. Г. Корчагіна С 2011 78
2974 Справедлива вартість у системі ринкової оцінки капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку Т. Г. Камінська С 2011 78
2973 Вдосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат сільськогосподарських підприємств Я. П. Іщенко С 2011 87
2972 Рекомендації щодо вживання термінів «витрати» і «затрати» в бухгалтерському обліку Н. С. Золотарьова С 2011 80
2971 Обґрунтування методів нарахування амортизації в процесі формування облікової політики сільськогосподарських підприємств С. В. Зеленко С 2011 92
2970 Міфи вітчизняного бухгалтерського обліку В. М. Жук С 2011 88
2969 Облікове забезпечення процесу інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі Н. В. Дуганець С 2011 89
2968 Відображення в обліку операцій з припинення діяльності Н. М. Гудзенко, О. В. Цуркан С 2011 112
2966 Бухгалтерський баланс на засадах фізичної економії Вороновська С 2011 90
2964 Звітність підприємства як засіб забезпечення обгрунтованості регулювання виробництва О. Л. Бєсєда С 2011 81
2963 Методичні аспекти обліку та оподаткування сум страхового відшкодування на сільськогосподарських підприємствах Р. Б. Алєскеров С 2011 84
2962 Облік доходів сільськогосподарських підприємств:проблеми та шляхи вдосконалення Н. М. Алєксєєнко, Л. С. Кравчук С 2011 98
2958 Стратегический анализ деятельности нутриеводческих предприятий Е. А. Свириденко С 2011 76
2955 Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції В. В. Томчук С 2011 81
2953 Специфіка фінансового аналізу у сільськогосподарському виробництві О. С. Кривоконь, Л. І. Федоришина С 2011 95
2949 Бюджетирование как элемент управления затратами в сельскохозяйственных предприятиях М. В. Додонова С 2011 103
2947 Методические основы учета биологических активов в отечественной и международной практике П. Н. Майданевич, Е. В. Болдырева С 2011 89
2878 Ефективне управління та оптимізація розрахунків з покупцями і замовниками на підприємствах АПК Л. С. Кравчук С 2011 98
2847 Інвестиційна нерухомість як новий об’єкт інвентаризації Л. П. Коритник С 2011 85
2821 Методичні рекомендації по проведенню практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів спеціальності 7.050.106 – “Облік та аудит ” Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2006 0
2634 Фінансовий результат діяльності сільськогосподарських підприємств В. В. Івасєва, Л. О. Вдовенко С 2011 142
2620 Системний аналіз показників прибутку, які використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства І. Ю. Комар, О. Ф. Томчук С 2011 185
2605 Методологічні аспекти обліку біологічних активів Н. А. Поліщук, Н. М. Гудзенко С 2011 581
2512 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський Нп 2010 3
2511 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський Нп 2010 2
2062 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С 2010 89
1929 Термінологічний словник основних понять з курсу “Аналіз банківської діяльності” Кривоконь О.С. Мв 2008 0
1856 Особливості формування облікової політики в системі управлінського обліку корпоративних підприємницьких структур Я. П. Іщенко С 2010 159
1855 Нормативне регулювання організації обліку сільськогосподарської діяльності Н. Л. Правдюк С 2010 100
1765 Обгрунтування основних елементів системи економічного аналізу О. Ф. Томчук С 2010 280
1763 Класифікація біологічних активів як об"єктів обліку сільськогосподарської діяльності О. В. Остапчук С 2010 1769
1762 Особливості обліку витрат виробництва та кулькулювання собівартості продукції В. В. Новодворська, О. О. Любар С 2010 555
1757 Формування в обліку витрат виробництва за місцями їх виникнення і центрами відповідальності Н. Домбровська С 2010 239
1755 Облікова політика щодо організації обліку тари О. Г. Бірюк С 2010 183
1727 Проблеми облікових концепцій Н. Л. Правдюк С 2010 223
1430 Економічний аналіз. Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Мельник А.Є. Мв 2008 1
1428 Управлінський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Лепетан І.М. Нп 2008 1998
1427 Податкова система. Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6. 030509 „Облік і аудит” та 6.030502 «Економічна кібернетика» Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Дісяк О.П. Тп 2008 0
1406 Теорія економічного аналізу. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання по спеціальності 7.050.201 «Менеджмент організацій» Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Мв 2008 0
1381 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по написанню курсової роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Мельник А.Є. Мв 2008 2
1072 Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6. 030509 „Облік і аудит” та 6.030502 «Економічна кібернетика» Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Дісяк О.П. Тп 2008 0
1009 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни Облік в зарубіжних країнах для студентів галузі знань 0305 « Економіка і підприємництво » напряму підготовки 6. 030509 « Облік і аудит» Форма (денна, заочна) . Федоришина Л.І., Мулик Т.О., Глазко Н.Д., Вольська Л.Л. Мв 2009 9
701 Економічний аналіз. Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» (форма навчання: денна, заочна). Томчук О.Ф., Мельник А.С. Мв 2008 1
528 "Податки в АПК" та "Податкова система України". Методичні вказівки для проведення практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи. Т. О. Мулик, Л.В.Голишевська, А. М. Лазарук Мв 2007 0
473 Тимчасова навчальна програма з "Податки в АПК". Мулик Т. О. Тп 2006 1
472 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Бюджетна система України". Мулик Т.О. Тп 2006 0
465 Програма навчальної практики пео дисципліні „Бухгалтерський облік” Правдюк Н.Л., Душкевич В.Г. Мв 2006 0


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська