Колекція: Наукові записки регіональної міжвузівської конференції

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
5141 Тест як спосіб контролю та як засіб активізації навчальної діяльності студентів з іноземної мови в аграрних вищих навчальних закладах В. М. Шаргородська 2012 75
5140 Проблеми формування іншомовної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей аграрних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти Т. О. Хом"яковська, Л. А. Черниш 2012 71
5139 Мовний аспект фахової підготовки студента у вищому аграрному навчальному закладі В. А. Тимкова, О. О. Рудь 2012 66
5138 Вивчення професійно спрямованої лексики у вищих навчальних закладах Н. А. Насонова, Н. В. Рибко 2012 72
5137 Особливості групової взаємодії студентів-аграріїв у майбутній професійній діяльності В. В. Молоченко 2012 69
5136 Методичні аспекти розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-механіків О. П. Миколюк 2012 67
5135 Роль діалогічного підходу у формуванні іншомовної компетентності студентів-аграріїв Р. А. Кравець 2012 86
5134 Застосування навчально-рольових ігор у процесі викладання англійської мови у педагогічному ВНЗ І. І. Комарова, А. І. Калініченко 2012 137
5133 Діяльнісний підхід до морального виховання особистості як один із напрямів виховної роботи у ВНЗ Л. І. Довгань, Н. М. Тимощук 2012 69
5132 Система вправ для навчання діалогічного мовлення на початковому етапі оволодіння іноземною мовою Н. Є. Дмітренко, О. Л. Непорочна 2012 102
5131 Основні напрямки реалізації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів з іноземної мови у ВНЗ В. Д. Гнатенко 2012 75
5130 Комп’ютерні технології як необхідна умова ефективного комунікаційного процесу при вивченні іноземних мов А. А. Гарник 2012 64
5129 Організація самостійної роботи студентів-аграріїв у процесі кредитно-модульного вивчення іноземної мови Н. П. Гальчак 2012 70
5128 Система організації індивідуальної самостійної роботи студентів як засіб самореалізації Н. В. Веремієнко 2012 60
5127 Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов В. Ф. Бойчук 2012 149
5126 Типи стійких сполук слів сучасної української мови за структурно-кількісною характеристикою у гуманітарному тексті О. М. Чечель 2012 63
5125 Стилістично знижена лексика в мові засобів масової інформації В. А. Тимкова, Т. М. Штельмах 2012 638
5124 Проблеми культури мови в аспекті формування науково-технічних термінів з активними дієприкметниками В. А. Тимкова 2012 56
5123 Елементи ораторського мистецтва у форматі занять з курсу ’’українська мова (за професійним спрямуванням)’’ для студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, І. В. Москаленко 2012 127
5120 Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови В. А. Драбовська 2012 56
5119 Сorrection as a method of improvement language skills in teaching english Л. І. Довгань, О. І. Власюк 2012 67
5118 Засоби вираження апроксимації в аспекті етикетизації англомовного наукового дискурсу О. В. Волошина 2012 64
5117 Романо-германські запозичення у технічній термінології української мови С. М. Бучацька, Г. Г. Григорчук 2012 85
5116 Лексичнi та семантичнi засоби вираження гендерних стереотипiв у сучасному перекладознавствi О. О. Бірюкова 2012 200
5115 Складові професіоналізму і професійної компетентності викладача аграрного університету О. М. Джеджула 2012 91


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська