Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
25673 Improvement of normative legal regulation of the system of agricultural production taxation Правдюк А. Л. 2020 9
25629 The influence of globalization of society on international of higher education in ukraine and poland Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. 2020 11
25623 The effect of feeding BVMD «ENERVIK» on the body of silver carp and carp Biliavtseva V. 2020 16
25621 The latest methods of reproduction of the owner Datsyuk I., Mushit S. 2020 20
25580 Political program of the subcarpatian agricultural union party (sau) in transcarpathia (1918-1938) Pikovska T. 2020 16
25579 Political programs of german parties in the first czechoslovak republic in 1918-1933 Піковська Т. В. 2020 16
25578 Світовий ринок м’яса та місце україни на ньому Фуштей Л. Л. 2020 23
25576 Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine Vdovenko L., Chernenko O. 2020 19
25574 Cтановлення системи фінансового моніторингу в Україні Прутська О. О. 2019 14
25562 Управління конкурентоспроможністю продукції переробних підприємств Савіна С. С. 2020 41
25544 Use of land resource potential of rural territories of Ukraine in the conditions of transformation changes Baldynyuk V., Tomashuk I. 2020 18
25543 Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші Гунько І. В., Бурлака С. А. 2020 26
25542 Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement Tomchuk O. 2020 11
25541 Сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку Гарбар Ж. В. 2020 23
25539 Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільських територій Балдинюк В.М. 2020 25
25537 Авторська теорія ідентифікації ринків. Логоша Р. В., Прилуцький А. М. 2020 24
25536 Organizational culture as a fundamental factor in improving competitiveness of an enterprise Yaremchuk N. 2020 14
25533 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. 2020 17
25532 Формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки Фіщук Н. Ю., Михальчишина Л. Г. 2020 14
25528 Спогади однодумців про В.Стуса як поета та громадянина Богатчук С. С. 2020 26
25527 Розвиток та діяльність громадських організацій України (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. 2020 18
25526 Аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності вінницької області Гонтарук Я. В., Мазур К. В. 2020 50
25525 Формування організаційної культури сучасного органу публічного управління та напрями її удосконалення Фурман І. В. 2020 27
25523 Methodical approaches to assessing the efficiency of economic activity of enterprises = Методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності підприємств Chikov I. 2020 27
25522 Decentralization in ukraine: current state and prospects = Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи Samborska O. Y. 2020 19
25521 Особливості ведення ділових переговорів в різних країнах світу = Peculiarities of conducting business negotiations in different countries of the world Пронько Л. М., Колесник Т. В., Самборська О. Ю. 2020 25
25520 Marketing communication strategies are in agricultural business management = Стратегії маркетингових комунікацій є в управлінні сільськогосподарським бізнесом Kolesnik T. V. 2020 29
25519 Перспективи розвитку механізмів участі теиторіальної громади в системі управління на місцевому рівні = Prospects for the development of mechanisms of the participation of the territorial community in the management system at the local level Колесник Т. В., Kolesnik T. V. 2020 33
25518 Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: впровадження та регулювання в Україні Гарбар Ж. В. 2020 20
25515 Economic-energy efficiency evaluation of growing and use of bioenergy crops. Zubar I., Onyshchuk Yu. 2020 16
25513 Напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування України в умовах децентралізації влади Фурман І. В. 2020 17
25511 Concept of management of innovative processes of The regional tourist and recreational complex = Концепція управління інноваційними процесами або обласний туристично-рекреаційний комплекс Pidvalna O. G. 2020 14
25507 Суть інтеграції та особливості її прояву у бурякоцукровому підкомплексі Амонс С. Е., Красняк О. П. 2020 24
25503 Методологія дослідження динаміки, окремих типів, моделей ринку та ринкових структур Логоша Р. В. 2020 22
25500 Наслідки проведення реформи децентралізації влади та перспективи Розвитку місцевого самоврядування в Україні Пронько Л. М. 2020 22
25499 Decentralization in Ukraine: advantages and disadvantages of uniting territorial communities Pronko L. 2020 17
25498 Практики корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі України Гарбар Ж. В. 2020 18
25497 Вплив ринкових механізмів на збалансований розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки Колесник Т. В. 2020 19
25492 Взаємодія тактичного менеджменту з обліковою системою підприємства Бурко К. В. 2020 31
25488 Світовий досвід та перспективи розвитку індустріальних парків в Україні Логоша Р. В., Чемес А. О., Кричковський В. Ю. 2020 31
25487 Товарна політика торгівельних роздрібних мереж та фактори, що її визначають Фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. 2020 19
25475 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах та його особливості Фурман І. В. 2020 22
25474 Проблеми застосування та механізм антикризового фінансового управління: теоретичний аспект Фурман І. В. 2020 14
25473 Стан та перспективи розвитку зернопродуктового комплексу Вінницької області Фурман І. В. 2020 14
25471 Проблеми управління розвитком харчової промисловості регіону Кубай О. Г. 2020 28
25464 Інноваційна складова експортного потенціалу переробних підприємств АПК Гарбар Ж. В. 2020 26
25463 Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2020 20
25461 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. 2020 28
25460 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. 2020 35
25459 Діяльність національно-культурних об'єднань України впродовж 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. 2020 30
25457 Economic peculiarities of placement of agriculture = Економічні особливості розміщення сільського господарства Samborska O. Y. 2020 30
25456 Формування збутової політики підприємства Красняк О. П. 2020 23
25455 Modern approaches to community involvement in the process of local economic development planning = Сучасні підходи до участі громад у процесі планування місцевого економічного розвитку Samborska O. Y. 2020 18
25452 Агромаркетинг як функція управління в аграрних підприємствах Амонс С. Е. 2020 25
25450 Assessment of intensity of soil pollution by heavy metals and measures to improve their quality = Оцінка інтенсивності забруднення ґрунту важкими металами та заходи щодо поліпшення їх якості Gutsol G. 2020 24
25449 Вплив реструктуризації на ефективність роботи аграрних підприємств в умовах перехідної економіки Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. 2020 34
25448 Перспективи розвитку виробничого потенціалу підприємств агропромислового сектору на основі досвіду «Всеукраїнського наукового-навчального консорціуму» Гонтарук Я. В. 2020 27
25447 Стратегічні напрямки розвитку переробних підприємств апк на інвестиційно-інноваційній основі Гонтарук Я. В., Мазур К. В. 2020 42
25440 Dynamic of green economy development in Ukraine = Динаміка розвитку зеленої економіки в Україні Samborska O., Kolesnik T. 2020 23
25439 Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем Логоша Р. В. 2020 28
25438 Стратегія формування товарного асортименту підприємства Амонс С., Красняк О. 2020 26
25437 Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України Правдюк А. Л. 2020 28
25431 Економічна безпека АПК України на сучасному етапі Пронько Л. М., Колесник Т. В., Pronko L., Kolesnik T. 2020 22
25430 Основні тенденції маркетингових досліджень в аграрній сфері ринкової трансформації Колесник Т. В. 2020 43
25429 Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм Логоша Р. В. 2020 27
25420 Moral and ethical features of civil servants' professional work in Ukraine = Морально-етичні особливості професійної праці державних службовців в Україні Bereziuk S. V., Yaremchuk N. V. 2020 23
25418 Особливості управління бюджетом об'єднаних територіальних громад та їх специфічні завдання в сучасних умовах Колесник Т. В. 2020 38
25417 Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств Логоша Р. В., Мазур К. В. 2020 37
25415 Current state and prospects of labor potential development of rural territories of ukraine (On the example of vinnitsa region) = Сучасний стан та перспективи розвитку трудового потенціалу сільських територій України (На прикладі Вінницької області) Tomashuk I. 2020 27
25409 Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК Гонтарук Я. В., Мазур К. В. 2020 29
25407 Захист права власності в практиці європейського суду з прав людини Томляк Т. С. 2020 41
25406 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 16
25398 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. 2020 28
25394 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. 2020 37
25390 Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу = Тheoretical fundamentals of functioning and development of modern marketing system Красняк О. П., Амонс С. Е. 2020 24
25389 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. 2020 50
25388 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors = Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K 2020 34
25382 Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом Сироватко К. М. 2020 26
25381 Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем Мазур К. В., Мазур А. Г. 2020 53
25375 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я. В. 2020 43
25372 Influence of metisevit and lipointersil on morphological indices of bull blood under cadmium loading Lavryshyn Yu. Yu., Gutyj B. V., Paladiychuk O. R. 2020 32
25371 Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві Мазур К. В., Гонтарук Я. В. 2020 33
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. 2020 38
25367 Експериментальне дослідження в’язкості рубідію та цезію в газовій фазі Дзісь В. Г., Дячинська О. М. 2020 149
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. 2020 38
25359 Acquiring as an innovative tool for improving business organization in the modern management system Фостолович В. А. 2020 46
25345 The essence and features of state regulation of rural development = Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільської місцевості Baldynyuk V. 2020 21
25342 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. 2020 58
25340 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. 2020 38
25338 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. 2020 25
25337 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. 2020 112
25332 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. 2019 60
25319 Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products Соломон А. М. 2020 35
25318 Agement of innovative processes of the regional tourist and recreational complex Pidvalna O. G. 2020 67
25309 Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання Бабин І. А., Грицун А. В. 2020 49
25304 Effect of bacillus licheniformis feeding on productive and slaughter indicators of broiler chickens = Вплив згодовування bacillus licheniformis на продуктивні та післязабійні показники курчат-бройлерів Posternak L. І. 2020 54
25303 Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів Бахарєва Я. В. 2020 58
25299 Ігрові методи, як засіб вивчення іноземної мови = Game methods as a means of learning a foreign language Попенко Ю. В., Волошина О. В. 2020 58
25297 Functioning of the financial monitoring system in banking institutions = Функціонування системи фінансового моніторингу у банківських установах Yurchuk N 2020 59
25294 Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи = Evaluation of influence of herbicides and growth stimulators for Insurance and crop science Окрушко С. Є. 2020 54
25293 Problems of consumer lending in Ukraine = Проблеми споживчого кредитування в Україні Prylutskyi А. 2020 22
25290 Comparative characteristics of milk quality of different breeds of cows = Порівняльна характеристика якості молока різних порід корів Bondar M., Morklyak V. 2020 47
25289 Особливості дитячого харчування = Particular features of children nutrition Новгородська Н. В. 2020 53
25288 Functional purpose using vegetable fillers = Функціональне призначення з використанням рослинних наповнювачів Solomon A. 2020 31
25284 Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance Honcharuk I. 2020 41
25280 Перспективи використання структурованої води у галузях АПК Демчук О. А. 2020 46
25279 Модальність, як ба тато аспекти а лінгвістична категорія = Modality as a multi-aspect linguistic category Попенко Ю. В. 2020 53
25263 Prospects of agro-logistics development in the context of ensuring the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine Ushkalenko I. 2020 27
25260 Growing spinate in the city in the conditions of the right of belarusian forest of Ukraine = Вирощування шпинату городнього в умовах Правобережного Лісостепу України. - Vdovenko S. A. 2020 42
25259 Ресурсозберігаючі трансформації аграрного сектору = Resursosaving of transformation agrarian sector Ковальчук С. Я. 2020 39
25258 Свобода вираження поглядів в мережі інтернет в умовах розвитку інформаційного суспільства Бабой А., Опольська Н. 2020 40
25246 State and prospects of small entrepreneurship development in the context of socio-economic stabilization in Ukraine = Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах соціально-економічної стабілізації в Україні Koliadenko D. 2020 38
25245 Mathematical model of the epidemic development = Математична модель розвитку епідемії Spirin A., Tverdokhlib I., Vovk V. 2020 68
25243 Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи Томляк Т. С. 2020 52
25239 Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій Логоша Р. В., Колесник Т. В. 2020 70
25234 Система надання адміністративних послуг у рамках реформування органів місцевого самоврядування фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. 2020 51
25233 В.Чорновіл "Великий лідер великої нації" Богатчук С. С. 2020 32
25227 Формування продуктивності ярих капустяних культур залежно від впливу мінеральних добрив Пелех Л. В. 2020 42
25226 Результаты изучения исходного материала для селекции сортов люцерны нового поколения, устойчивых к повышенной кислотности почвы Мамалыга В. С., Бугайов В. Д., ГоренскийВ. М. 2020 35
25224 Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни Окрушко С. Є. 2020 47
25202 Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України Марценюк О. В., Руда О. Л. 2020 37
25197 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. 2020 25
25196 Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics Kolomiets T. 2020 35
25193 Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних Денисюк В. О. 2020 62
25192 Обирання критеріїв для задачі комівояжера Денисюк В. О. 2020 65
25191 Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки Денисюк В. О. 2020 39
25188 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС Гонтарук Я. В., Мазур К. В. 2020 69
25185 НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ Фурман И. В. 2020 43
25183 Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту Киш Л. М. 2020 78
25182 Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність Бабой А. М. 2020 65
25181 Генезис прав дитини на теренах України Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. 2020 54
25179 Діагностична цінність бактеріологічних методів виявлення мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. 2020 48
25177 Ефективність гербіцидного контролю чистоти агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2020 86
25176 Analysis and evaluation of plants of genus Syringa l. in podillia Monarkh V., Prokopchuk V., Matusiak M. 2020 44
25174 Перспективи розвитку та особливості формування ринку органічної продукції в Україні Маркевич Л. С. 2020 37
25173 Формування сучасних інтегрованих систем управління підприємством із застосуванням цифрових технологій Фостолович В. А. 2020 74
25172 Правові аспекти управління витратами на ремонт основних засобів підприємства Фостолович В. А. 2020 77
25170 Систематизація та практична реалізація класичних методів знаходження площі довільного трикутника Дубчак В. М. 2020 47
25164 Правозахисний рух 60-х- на початку 90-х рр. ХХ ст. в історії української незалежності Богатчук С. С. 2020 41
25163 Wage payments in the world = Виплати заробітної плати у світі Mashevska A. 2020 29
25162 Analysis and characteristics of the average wages = Аналіз та характеристика середньої заробітної плати Mashevska A. 2020 40
25161 Main prospective directions of improving the bank`s ckedit portfolio management = Основні перспективні напрямки вдосконалення управління портфелем ckedit банку Polova O. L. 2020 25
25160 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання Правдюк А. Л., Правдюк М. В. 2020 67
25158 Автоматизація проектування комп’ютерних систем Зелінська О. В. 2020 37
25156 Контроллинг, как эффективное средство обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования Шевчук Е. Д. 2020 47
25154 Економічно-математичне прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. 2020 40
25152 Модель оцінки змін невиробничих витрат в системі контролю діяльності цукрових заводів Вінницької області Козаченко А. Ю. 2020 59
25150 Features of growth and development of the genus forsythia vahl. In conditions of the vinnytsia national agrarian university biostationary Matusiak M. V. 2020 42
25147 Особливості інформаційного забезпечення організації збутової діяльності в умовах виробництва органічної продукції Гудзенко Н. М. 2020 66
25140 Сучасні тенденції розвитку галузей м’ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. 2020 43
25138 Управління економічною безпекою підприємства Ярославський А. О., Правдюк Н. Л. 2020 36
25137 В’язкість та теплопровідність пари лужних металів. Рубідій, цезій Дзісь В. Г., Дячинська О. М. 2020 147
25132 Розробка технології питного молока за використання ультразвукої кавітації Берник І. М. 2020 53
25131 Ефективність вирощування товарного коропа Дацюк І. В. 2020 47
25127 Продуктивність молодняку свиней за згодовування БВМД «Енервік» у різні періоди їх вирощування Білявцева В. В. 2020 32
25125 Цифрові трансформації в економіці: світовий досвід та можливості для України Вовк В. Ю. 2020 71
25124 Оцінка впливу регулятора росту марс el на формування врожайності коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. 2020 56
25119 The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds = Вплив елементів вирощування технологій на розвиток, урожайність та якість насіння озимого ріпаку Matserа O. 2020 51
25111 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. 2018 47
25106 Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов Томчук В. В. 2020 58
25103 Grain subcomplex: problems and development prospects = Підкомплекс зерна: проблеми та перспективи розвитку Yaremchuk N. 2020 35
25101 Оцінка екологічної стабільності і пластичності сортів редьки олійної різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2020 39
25081 The effect of different types of multually materials on temperature and moisture content of the soil when growing zucchini in the forest-steppe of Ukraine Palamarchuk I. 2020 65
25079 Influence of noise and vibration on the environment and the psychological human condition Viter N. 2020 37
25078 Communicative competence as a component of adaptation of the specialist in the transformational society Kovalova K. V. 2020 26
25076 Проблема повышения психологической культуры студенческой молодежи Холодова О. О., Бочарова В. Б. 2020 26
25075 Corruption as a destructive factor of economic development Bereziuk S., Yaremchuk N. 2020 32
25067 Features of the use of structured water = Особливості використання структурованої води Demchuk O. 2020 33
25026 Вплив вітамінно-мінерального живлення на продуктивність корів і якість молока Фаріонік Т. В. 2020 25
25014 Государственный финансовый контроль в Украине: состояние и перспективы развития Шевчук Е. Д. 2020 26
25013 Теоретичні основи нелінійної діелектричної спектроскопії сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О. Ф. 2020 63
25012 Підвищення ефктивності технологічних процесів цукробурякового виробництва шляхом застосування алюміній- та кальційвмісних реагентів Хомічак Л. М., Олішевський В. В. 2020 32
25010 Характеристика підприємництва та особливості його розвитку на сільських територіях Тітов Д. В. 2020 37
25008 Food security of Ukraine as a component of economic security of the state = Продовольча безпека України як складова економічної безпеки держави Broyaka A. 2020 46
25001 Застосування простої одноклітинної водорості у сільському господарстві Білявцева В. В. 2020 61
25000 Tools of financial planning at the enterprise = Інструменти фінансового планування на підприємстві Khaietska О. P. 2020 35
24998 Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області Подолянчук О. А., Томашук І. В. 2020 32
24994 Problems of equivalence of inter-industry exchange in agricultural industry of Ukraine Feniak L. 2020 36
24993 Методика аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства та напрями його удосконалення Томчук О. Ф. 2020 29
24992 Вологозбереження в садівництві: засоби і технології Томчук В. В. 2020 57
24989 Модель збалансованого формування заробітної плати Машевська А. А. 2020 41
24972 Budget system and accounting in budgetary institutions Koval N. 2020 29
24971 Інновації банківських послуг як критерій оцінки конкурентоспроможності на фінансовому ринку Грищук Н., Герасимчук В. 2020 43
24969 Agricultural management in competitive conditions: realities and prospects = Управління сільськогосподарству в конкурентних умовах: реаліти та перспективи Hryshchuk N. 2020 39
24954 Бринза з імуномодулюючими властивостями Новгородська Н. В. 2020 44
24946 Enterprise financial policy = Фінансова політика підприємства Polova O. L. 2020 44
24945 Ecological evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals Razanov S. F., Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 35
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. 2019 40
24942 Продуктивність курчат-бройлерів при використанні у годівлі Bacilluslicheniformis Постернак Л. І. 2020 48
24941 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного Гуцол Г. В. 2020 51
24940 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. 2020 52
24939 Роль екологічної мережі східного поділля в структурі національної екомережі України Ковка Н. С. 2020 41
24937 The use of probiotics and prebiotics in dairy drinks = Застосування пробіотиків та пребіотиків у молочних напоях Bondar M. 2020 53
24930 Problems of using the central bank discount rate as a regulatory tool Prylutskyi А. 2020 32
24929 Вплив контролю забур'янення на урожайність гороху посівного Окрушко С. Є. 2020 48
24927 Урожайність і якість коренеплодів моркви столової зарубіжної селекції Вдовиченко І. П. 2020 54
24926 Экологическая оценка загрязнения почвы и селькохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов Яковець Л. А. 2020 32
24925 Управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. 2020 46
24924 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. 2020 61
24923 Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. 2020 36
24920 Life insurance market in ukraine: ways to develop Aleskerova Y., Todosiichuk V., Kolіsnik V. 2020 33
24919 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. 2020 41
24917 Foreign currency market of status and development trends Ruda O. L. 2020 31
24916 Перезимівля озимого ріпаку залежно від факторів інтенсифікації в умовах Лісостепу Правобережного Забарна Т. А. 2020 52
24915 Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека Опольська Н. М. 2020 29
24914 Гарантії права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. 2019 52
24906 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. 2018 48
24894 Стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 42
24890 Technologies of supporting decision in understanding conditions for projecting technological processes Brovarets О. О., Kovbasa V. P. 2019 36
24888 Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів Оверковська Т. К. 2020 45
24879 Monetary funds as a concept in accounting = Грошові кошти як поняття в бухгалтерському обліку Podolianchuk O. A., Koval N. І. 2020 43
24878 Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в регіон Кубай О. Г. 2020 61
24862 Непрацюючі довгосторокові банківські кредити в україні: проблеми обліку та аналізу Корпанюк Т. М., Довгань П. О. 2020 64
24861 Оптимізація площі живлення та густоти стояння рослин гібридів для максимальної продуктивності буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2020 75
24860 Продуктивність рослин пшениці озимої залежно від фону живлення та застосування біологічних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України Поліщук М. І. 2020 80
24859 The impact of external financial risks on enterprise activities Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T 2020 54
24857 Streamlining the usage of organic animal husbandry as a determinant of increasing agricultural production efficiency Bereziuk S., Zubar I. 2020 37
24856 Economic analysis for forecasting and prospective planning of economic processes of local self-government Samborska O. Y. 2020 44
24851 Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних територіальних громад Тітов Д. В. 2020 43
24849 The use of information technologies at the state and local levels = Використання інформаційних технологій на державному та місцевому рівнях Zelinska O., Volontyr L. 2020 37
24848 Вивчення та добір вихідного матеріалу для створення сортів і гібридних популяцій люцерни посівної, толерантних до підвищеної кислотності грунтового розчину Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М. 2020 63
24847 Ефективність використання замінників білкового корму бджіл при виробництві гомогенату трутневих личинок Разанов С. Ф., Вітер Н. Г., Овчарук В. В. 2020 60
24845 Нефінансова звітність підприємств як стратегічний інструмент налагодження маркетингу партнерських відносин Герасименко Ю. В., Пчелянська Г. О. 2020 52
24840 Advantages, risks and threats of global digitalization = Переваги, ризики та загрози глобальної цифровізації Koliadenko S. 2020 54
24839 Development of small enterprises in the region by organizational and economic regulation mechanism = Розвиток малих підприємств у регіоні через організаційно-економічний механізм регулювання Koliadenko D. 2020 57
24838 Innovations in Agriculture: Necessity, Problems and Opportunities = Інновації в сільському господарстві: необхідність, проблеми та можливості Kolomiets T. 2020 56
24837 Агроекологічна оцінка стану едафотопів Лісостепу правобережного залежно від інтенсивності хімізації землеробства Яковець Л. А. 2020 76
24836 Оцінка регулювання присутності бур'янів в агрофітоценозах гороху посівного Окрушко С. Є. 2020 45
24835 Оптимальне планування в управлінських задачах Рузакова О. В. 2020 49
24833 Unemployment as a major socio-economic problem of society development Broyaka A., Khaietska O. 2020 31
24832 Тенденції розвитку інфраструктури та логістики на зерновому ринку Киш Л. М. 2020 51
24831 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Киш Л.М. 2020 35
24830 Використання новітніх добрив при вирощування двохліток рослиноїдних риб Дацюк І. В. 2020 91
24827 Researching of the influence of design parameters for electric arc equipment on properties of coatings and the factors of spray process Nikolaychuk V. 2020 34
24825 Accounting features in production of organic agricultural products = Особливості обліку у виробництві органічної сільськогосподарської продукції Ishchenko Ya. 2020 63
24824 Financial sustainability of the enterprise: features of recognition and strategy of providing in modern conditions Kozachenko A. 2020 45
24823 Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в Україні Бабой А. М. 2019 59
24821 Урожайність насіння квасолі залежно від удобрення та застосування інокуляції насіння в умовах правобережного лісостепу України Колісник О. М. 2020 71
24818 В’язкість і теплопровідність пари цезію при високих температурах Дзісь В. Г. 2020 39
24816 Nonparametric methods of statistics in the analysis of the results of the experiment Naiko D. A. 2020 32
24815 Foreign direct investment: assessment of involvement in the economy of Ukraine = Прямі іноземні інвестиції: оцінка залучення в економіку України Yurchuk N. P., Kiporenko S. S. 2020 48
24814 Professional training of agricultural industry assistants as pedagogical problem Oliinyk N, Spiridonova L. 2020 51
24813 Управління активами підприємства Дячинська О. М., Дячинський А. В. 2020 163
24811 Risks in the credit activities of banks of Ukraine Martseniuk O. 2020 35
24809 Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Марценюк О. В 2020 47
24804 Риборозведення. Дослідження поетапного обліку витрат на прикладі "ОБ'ЄДНАННЯ УКРРИБГОСП" Білявцева В. В. 2020 52
24802 Нелінійний діелектричний ефект сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О. Ф. 2020 74
24801 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу Дацюк І. В. 2020 42
24800 Особливості обліку та аудиту платіжних інструментів як основних важелів управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності підприємства Козаченко А.Ю. 2020 52
24796 Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами в умовах зміни кон’юнктури ринку Киш Л. М. 2020 58
24795 Status and features of social insurance in Ukraine Prylutskyi А. 2020 25
24789 Ефективність використання основних засобів підприємства Федоришина Л. І., Школьний В. С. 2020 64
24788 Прогресивні технології виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р.В. 2019 92
24778 Assessment of the effectiveness of the development of innovationinvestment activity in the production of alternative energy sources Babyna O. 2020 50
24773 Економічний розвиток регіонів в процесі децентралізації: сучасний стан та перспективи Михальчишина Л. Г., Фіщук Н. Ю. 2020 58
24760 Foreign language teaching at the agrarian higher educational establishments Tymoshchuk N. 2020 38
24751 Експерименти з оберненими властивостями світлодіодів Цирульник С., Ткачук В., Непийвода М., Цирульник М. 2020 66
24749 Financing activities of ukrainian enterprises through the leasing mechanism = Фінансування діяльності вітчизняних підприємств через механізм лізингу Yurchuk N., Kiporenko S. 2020 27
24744 Methodology of competitive innovations creation for the food industry enterprise Stavska U. 2020 32
24743 Суть, проблеми та механізм забезпечення фінансової безпеки держави Руда О. Л. 2020 54
24742 Управління пожнивними рештками і мульчею Томчук В. В. 2020 89
24739 Аналіз організації бюджетного планування в Україні Метелиця В. М., Коваль Н. І., Томашук І. В. 2020 57
24737 Formation of enterprises investment security monitoring system Mulyk T. 2020 28
24734 Financial aspects of macroeconomic development of the economy/ Prylutskyi А. 2020 27
24733 Financial institutions finances: vinnytsya city employment center Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fadeeva M. 2020 86
24732 Міжнародно-правові гарантії права на свободу творчості Опольська Н. М. 2020 54
24729 Совершенствование европейских гарантий свободы выражения мнения, слова и творчества Опольська Н. М. 2020 33
24718 Комплаєнс-контроль в корпоративному управлінні Чудак Л. А. 2020 122
24699 Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку (іnovation-investment model of ukraine development in the context of sustainable development priorities) Вовк В. Ю. 2020 51
24698 Монетарна політика Національного банку та її основні засади Руда О. Л. 2020 66
24695 Амінокислотний та хімічний склад м’яса перепелів за використання сухого екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А., Побережець Ю. М. 2020 58
24694 Внутрішній контроль підприємства: сутність, класифікація та основні елементи Фабіянська В. Ю. 2020 56
24672 Сonceptual foundations of environmental modernization of land relations = Концептуальні засади екологічної модернізації земельних відносин Polova O. L. 2020 36
24671 Вплив біотичних та абіотичних чинників на польову схожість та збереження рослин сортів пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Поліщук І. С., Поліщук М. І. 2020 48
24665 Державне регулювання страхового ринку України із врахуванням світових тенденцій Марценюк О. В. 2020 57
24661 Формування фотосинтетичної продуктивності ярої пшениці в умовах Лісостепу Правобережного Пелех Л. В. 2020 54
24660 Перезимовка растений озимого рапса в зависимости от разных сроков посева и уровней основного удобрения Мацера О. О. 2020 45
24659 Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами конюшини лучної залежно від способів вирощування та удобрення Забарна Т. А. 2020 60
24658 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та його удосконалення Томчук О. Ф. 2020 56
24657 Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine = Інновації в аграрному бізнесі: проблеми та перспективи в Україні Mulyk T., Mulyk Y. 2020 41
24648 Ефективний спосіб згодовування сухого захищеного жиру молочним коровам Овсієнко С. М. 2020 55
24642 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Киш Л. М. 2020 68
24631 Розробка рецептур та технології отримання спредів Фіалковська Л. В. 2018 25
24630 Концептуальне відображення еволюції ринку та цивілізації як єдиного процесу Логоша Р. В., Колесник Т. В. 2020 91
24626 Формирование симбиотической продуктивности сортов сои в услоивях Правобережной Лесостепи Украины Забарна Т. А., Пелех Л. В. 2020 36
24625 Ростові процеси сортів сої та роль позакореневих підживлень при їх проходженні Забарна Т. А. 2020 48
24615 Якість мяса і продуктивність свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г. М., Огороднічук І. О. 2017 36
24611 Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку Марценюк О. В., Відерська В. П. 2020 288
24601 Ефективність використання комбікормів при вирощуванні поросят Вознюк О. І. 2020 44
24598 Економетричний аналіз оцінки змін у використанні інформаційних технологій Потапова Н. А., Зелінська О. В. 2020 41
24589 Структурні зміни в органах травлення бичків при згодовуванні добавки з небілковим азотом Паладійчук О. Р. 2020 71
24582 Developing the recipe of a sour-milk drink from skolotyn enriched with prebiotics Фіалковська Л. В. 2019 57
24581 Продуктивність молодняку кролів за дії ферментного препарату Чудак Р. А. 2020 51
24579 Financial stability of the enterprise. Forecast and adequacy of the mathematical model Shevchuk O. 2020 46
24578 Оценка и прогнозирование уровня финансовой устойчивости отечественных сельскохозяйственных предприятий как эффективный метод укрепления их финансовой безопасности Шевчук Е. Д. 2020 72
24573 Несучість та якість яєць курок-несучок за згодовування ферментної добавки Побережець Ю. М. 2020 77
24571 Конструювання нового живильного середовища для прискореного виділення збудника туберкульозу Войціцька О. М. 2020 60
24568 Вплив фітази на показники продуктивності молодняку великої рогатої худоби Дмитрук І. В. 2020 55
24564 Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві Савіна С. С. 2020 50
24547 Innovative activity as a factor for improving competitiveness of agricultural enterprises = Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Chikov I. 2020 55
24543 Communicative competence in the system of professional training of future engineers-agrarians Kovalova K. V. 2020 23
24533 Вплив сіяних травостоїв конюшини лучної на нагромадження кореневої маси та зміну фізико-хімічних показників родючості ґрунту Забарна Т. А. 2020 71
24526 Height dynamics of perennial leguminous herbs in the context of soil contamination with heavy metals = Динаміка висоти багаторічних бобових трав в умовах забруднення ґрунту важкими металами Tkachuk O. 2020 76
24525 Growth and development of leguminous perennial herbs in soil pollution with heavy metals = Зростання та розвиток бобових багаторічних трав при забрудненні ґрунту важкими металами Tkachuk O. 2020 66
24501 Вплив геторозису при вирощуванні товарної риби Дацюк І. В. 2020 75
24486 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. 2020 48
24360 Перспективи застосування технології strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт Томчук В. В. 2020 107
24349 Information support for forecasting the regulatory monetary valuation of agricultural land in Ukraine Volontyr L., Potapova N. 2020 65
24348 World experience of digital transformation of the economy: prospects for Ukraine Kiporenko S. 2020 56
24337 Setting conditions for an effective covering of a circle area by the equilateral triangle area with a common center Dubchak V., Manzhos E. 2020 39
24329 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні бвмд «Енервік» Білявцева В. В. 2020 64
24328 Научное сопровождение развития отечественного рынка овощной продукции в условиях становления и углубления рыночных отношений = Науковий супровід розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції в умовах становлення та поглиблення ринкових відносин Логоша Р. В., Колесник Т. В. 2020 64
24327 Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. 2020 91
24323 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. 2020 50
24322 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. 2020 70
24321 Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції бджільництва Гуцаленко О. О. 2020 62
24319 Підходи до аналізу й прогнозування ринку нерухомості в Україні Бахарєва Я. В. 2020 74
24317 Attraction of investments by the enterprises of the fruit and vegetable industry = Залучення інвестицій підприємствами плодоовочевої промисловості Shevchuk H. V. 2020 65
24316 Consistency of expert opinions determination in financial analysis with use spectral approach = Узгодженість визначення думок експертів у фінансовому аналізі із застосуванням спектрального підходу Ruzakova O. 2020 41
24312 Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І., Поліщук І. С. 2020 37
24310 Продуктивність сортів сої залежно від впливу грунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу України Забарна Т. А., Пелех Л. В. 2020 65
24297 Формування урожайності озимої пшениці залежно від удобрення та обробітку грунту Пелех Л. В. 2020 67
24290 Rural development management of ukraine: problems and prospects Tomashuk I. 2020 74
24289 Credit security of small and medium-sized enterprises of Ukraine Todosiichuk V., Mashevska A., Dzyubenko O. 2020 66
24282 Підвищення якості м'яса птиці за використання ультразвукової кавітаційної технології Берник І. М. 2020 39
24273 Влияние корневой системы клевера лугового на образование гумуса Пелех Л., Забарна Т. 2020 40
24272 Вплив позакореневих підживлень на показники симбіотичної діяльності сої Забарна Т. А. 2020 50
24268 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці Шкатула Ю. М. 2020 80
24265 Вплив агротехнологій вирощування озимого ріпаку на вміст важких металів та мікроелементів у вегетативній масі Шкатула Ю. М. 2020 60
24257 Минеральный состав мяса бройлеров Побережец Ю. Н. 2020 43
24256 Особливості документування результатів обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. 2010 47
24242 Безпека та якість молока в Україні Бондар М. М. 2020 63
24034 Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources Honcharuk I., Babyna O. 2020 50
23983 Економічна експертиза в Україні: теоретичні та практичні аспекти = Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects Мулик Я. І. 2020 88
23975 Вплив біологічного консерванту на продуктивність і перетравність поживних речовин раціону жуйними при консервуванні вологого зерна сорго Овсієнко С. М. 2020 89
23962 Features of business intelligence development in the conditions of digital transformations / Функціонування і розвиток платіжних систем в умовах цифрових трансформацій Yurchuk N. 2020 58
23925 Использование интернет-технологий в финансовом анализе Рузакова О. В. 2020 77
23917 Роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства Томчук О. Ф. 2020 151
23911 The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine Halchenko N., Ilchenko V., Mudrak O., Mudrak G. 2018 62
23905 Seed productivity and variabilityof Scots pine (Pinus sylvestris L.) clones of Finnish origin in seed orchard in the central part of Ukraine Neyko I., Kolchanova O., Monarkh V., Poznyakova S. 2020 91
23838 Молочні продукти на основі продуктів бджільництва Новгородська Н. В. 2020 147
23818 Organization and condition of insurance activities in insurance companies Todosiychuk V., Moroz V. 2010 126
23816 Удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком сільських територій Мазур К. В. 2020 75
23803 Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region Tomashuk I. 2020 94
23802 Financial assurance as a factor for the development of the competitiveness of small agricultural forms Hryshchuk N. 2020 74
23801 Вплив біологічних препаратів на продуктивність соняшнику Шкатула Ю. М. 2010 54
23800 Формування фотосинтетичного потенціалу та фотосинтетичної продуктивності посівами конюшини лучної Забарна Т. А. 2010 74
23770 The problems of the cooperative formations development in agricultural economy Mazur A., Mazur K. 2020 64
23745 Biological and ecological characteristics of dendroflora of the podillia botanical garden of Vinnytsia national agrarian university Monarkh V. V. 2019 46
23738 Gmo and health risks selected issues Monarkh V. V. 2019 150
23735 Биологическая роль меди в организме человека и животных Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. 2019 31
23733 Risk characterization is the fourth stage of ecological risk assessment Monarkh V. V. 2019 52
23728 Оценка безопасности молока с помощью питательной среды "Винтуб" Войціцька О. М. 2020 62
23709 Теоретичне дослідження розвитку маркетингової концепції сільськогосподарського підприємства Семчук І. А. 2019 38
23701 Growth of labor migration in Ukraine and its effects Skoruk E. 2018 45
23568 Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience Pronko L., Furman I., Kucher A., Gontaruk Y. 2020 112
23558 Підвищення продуктивності перепелів за використання ферментного препарату Чудак Р. А. 2019 61
23522 Socio-psychological adaptation of law university students Tymoschuk N. M. 2020 49
23488 Експортний потенціал сільських територій Вінницької області: сучасний стан та перспективи розвитку Томашук І. 2020 67
23487 Потенциал конкурентоспособности редьки масличной к сорнякам в зависимости от технологических параметров формирования ее ценоза Цицюра Я. Г. 2019 102
23476 Методика виявлення аномальних рівнів оцінювання студентів-першокурсників Шевчук О. Ф. 2020 59
23474 Analysis of financial stability of the enterprise Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. 2020 112
23470 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В. 2019 97
23463 Analysis of the insurance company's financial status assessment Aleskerova Yu., Rachok V. 2020 152
23367 Основні показники оцінки якості і безпечності меду бджолиного в Україні та їх гармонізація з вимогами ЄС Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М., Яремчук О. С. 2019 91
23347 Cluster approach as a component of economic development of agrarian sector at regional level Polova O. 2019 44
23343 Формування макрорелєфів при протягуванні внутрішніх поверхонь циліндричної заготовки силових гідроциліндрів Паладійчук Ю. Б. 2019 45
23336 Адаптивні зміни в надниркових залозах бичків на тривале використання в їх раціоні модифікованої кормової добавки Паладійчук О. Р. 2019 93
23333 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. 2019 69
23329 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В.  2019 68
23324 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. 2019 50
23323 Human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. 2019 39
23321 Вирощування буряка столового за різних технологій в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А. 2019 58
23291 Формування фінансових потоків страхової компанії : Formation of insurance company financial flows Машевська А. А. 2019 89
23277 Определение основных биохимических свойств микобактерий туберкулеза выделенных из туберкулинов ппд для млекопитающих : Determination of the basic biocchemical properties of tuberculosis mycobacteries specified from tuberculins for pharmaceuticals Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. 2019 49
23276 Біологічні властивості та харчова цінність яловичини : Biological properties and beauty value of beef Фаріонік Т. В. 2019 41
23272 Conformity of land relations to productive forces: retrospective analysis Khodakivska O., Mohylnyj O., Kolesnyk T., Mykhalchyshyna L., Khomyachenko S. 2019 93
23186 Фізичне виховання в адаптації студентів до специфіки майбутньої професійної діяльності Віннік Ю. В., Годлевський П. М., Саратовський О. В. 2019 78
23155 Territorial recreational systems and sustainable development Arkhypova L., Fomenko N., Kinash I., Golovnia O. 2019 84
23144 Fiscal policy under economic transformation Harbar Zh., Harbar V., Sobchuk S., Menchynska O. 2019 105
23130 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher A. 2019 61
23111 Information Aspects of Formation of the Social Insurance System for the Farmers of Ukraine Pravdiuk N., Timchenko O. 2019 63
23008 Production and consumption of energy resources in Ukraine in the context of renewable energy development Kalinichenko A., Klymchuk O., Havrysh V. 2019 103
22999 Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Vydmysh A., Yaroshenko L. 2019 63
22995 Банківські кредитні продукти в умовах посилення кредитування малого та середнього бізнесу Руда О. Л. 2019 102
22810 Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. 2019 147
22807 Improving enterprise profitability management processes Prylutskyi А. 2019 62
22803 Маркетингові комунікації та особливості їх використання Руда О. Л. 2019 108
22797 Ethnic Stereotypes in Traditional Communication as a Framework of Ukrainian World View Mazurkevich O., Osiyskiy Y., Suprun L., Skrypnyk N., Lebed I., Tymkova V. 2019 55
22792 Biological role of copper in organism of man and animals Farionik T., Voitsitska O. 2019 57
22785 Вдосконалення елементів технології виробництва молока та контроль мікроклімату на фермах малої потужності Яремчук О. С. 2019 106
22774 Peculiarities of a consumer loan in ukraine under the conditions of a modern business environment Prylutskyi А. 2019 188
22747 Вплив генотипових і фенотипових чинників на молочну продуктивність корів Варпіховський Р. Л. 2019 113
22547 Formation of institutional environment of investment activity in Ukraine Feniak L. 2019 41
22539 Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева Паламарчук В. Д., Мазур В. А., Дидур И. Н. 2019 42
22347 Влияние скармливания кормовой добавки «Субалин» на органы пищеварения цыплят-бройлеров Постернак Л. І. 2019 101
22135 Продуктивність та якість яєць у перепілок за дії пробіотика Чудак Р. А. 2019 68
21993 Ефективність реконструкції тваринницьких будівель з виробництва яловичини за умови дотримання норм технологічного проектування Варпіховський Р. Л. 2019 88
21909 Аеробно-термофільна стабілізація продуктів при переробці відходів тваринництва Яремчук О. С. 2019 99
21905 Продуктивність курок-несучок за використання пробіотика Побережець Ю. М. 2019 67
21903 Продуктивність та якість мʼяса курчат-бройлерів за згодовування кормового підкислювача Побережець Ю. М. 2019 74
21508 The current situation and prospects of insurance market development in Ukraine Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. 2019 187
21203 Екологічний аудит та його місце в екологічній стратегії Європейського Союзу Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. 2019 126
21198 Integrated company reporting model Fedorishina L. 2019 114
21197 Agricultural organic production in the world Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. 2019 107
21184 Урожайность и плодоношение сортов и гибридов кабачка в условиях Правобережной Лесостепи Украины Паламарчук І. І. 2013 57
21132 Analysis of financial control at enterprise = Аналіз фінансового контролю на підприємстві Fedoryshyna L. 2019 146
21127 Modern and innovative tools for studying the effectiveness of animal feed Скоромна О. І. 2019 80
21071 Public administration of anti-inflation policy in the system of monetary regulation of economy = Публічне адміністрування антиінфляційної політики в системі заходів монетарного регулювання економіки Todosiychuk V. 2019 223
20982 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 52
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. 2016 166
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. 2018 81
20822 Продуктивність курчат бройлерів за використання кормової добавки Чудак Р. А. 2019 110
20541 The role of ecoinnovations in the rural areas development Kirieieva E., Kostiuchenko D. 2019 130
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. 2018 181
20160 Nontraditional feed additives in pigs feeding Shevchuk T. V. 2019 126
20157 Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Nagorniuk O., Mudrak O., Mudrak H., Sobczyk W. 2017 201
20139 Development of technological sour-milk desserts enriched with bifidobacteria Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. 2019 105
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. 2018 152
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. 2018 61
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. 2018 67
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. 2018 66
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. 2018 286
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. 2018 232
19553 Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. 2015 67
19552 Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. 2015 87
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Авраменко В. В. 2018 182
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 81
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 228
19278 Теоретическое исследование устойчивости движения управляемого моста колесного трактора Борисюк Д. В., Спирин А. В., Гунько И. В. 2018 184
19272 Researcher of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments Bernyk I. 2018 186
19268 Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2018 194
19221 Decentralization of public and local authorities in Ukraine Pron’ko L., Kolesnik T. 2016 114
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. 2018 114
19086 Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг Мостенська Т.Г. 2018 162
19085 Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів Руткевич В. С. 2018 213
19077 Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading Sivak R. 2017 54
19056 Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Гуцаленко Л.В., Пащенко Н.В., 2018 253
18993 Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд) Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Шевченко Л. В., Михальська В. М. 2018 126
18988 Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд) Шевченко Л. В., Михальська В. М., Яремчук О. С., Камінська О. В., Байєр О. В. 2018 201
18964 Governmental support to agricultural insurance in the countries of the world Aleskerovа Y.V. 2014 69
18937 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т.Л. 2017 92
18729 Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д. 2018 119
17371 Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированных кормов зернофуражних культур Скоромная О. И. 2016 143
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. 2018 235
17246 Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення і строку посіву Мацера О. О. 2018 123
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 147
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. 2017 89
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. 2017 237
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. 2017 260
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. 2018 114
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. 2014 116
17166 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 87
17165 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 71
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. 2016 259
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л 2017 159
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 291
17027 Вплив професійного розвитку на мотивацію та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 67
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 144
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. 2017 320
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. 2017 187
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. 2017 477
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. 2018 119
16587 Історичні аспекти наукового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. 2018 228
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 306
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. 2018 152
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. 2018 138
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. 2016 125
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. 2017 256
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. 2018 139
15789 Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment Bernyk I. 2016 508
15781 До проблеми обгрунтування етики відповідальності у трансцедентально-прагматичній філософії К.-О.Апеля Слотюк П. В. 2018 107
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. 2017 81
15431 Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки Деревенько И. А. 2016 227
13655 Виробничі ресурси видів економічної діяльності україни: порівняльна характеристика дієвості на базі складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Мельник О. В. 2017 378
13336 Исследования кургана у села Бандышовка // tyragetia, s.n., vol. ix [xxiv], nr. 1, 2015, 123-130. Бойко Ю.Н. 2015 225
13250 Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2016 436
13231 Peculiarities of the formation of professional competence of future specialists of agrarian economy Havryliuk nataliia 2016 399
13214 Economy agriculture countries: myanmar Aleskerova Y.V. 2015 382
13087 Теоретичні основи проектування електронних освітніх ресурсів в умовах «information explosion» Клочко О. В., Прадівляний М. Г. 2016 149
13041 Low-frequency dielectric spectroscopy of ferroelectric liquid crystals: near-electrode and bulk processes A.V. Koval'chuk, A.F. Shevchuk, D.A. Naiko, M.N. Pivnenko 2003 122
13035 Analytical aspect of supporting the social sphere in Vinnytsia region and perspectives of the society development Glazko N.D. 2016 197
12980 Peculiaratiesof the formation of professional competence of future spetialists of agrarian economy E.A. Manzhos, N.M. Havrylluk 2017 173
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. 2016 180
12432 Model functioning integrated electronic educational resources in conditions of «information explosion» Klochko O.V. 2016 159
12428 Анализ математической модели вибророторной дробилки Паламарчук І.П., Янович В.П.., Купчук І.М. 2015 373
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. 2016 95
12410 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 188
12383 Peculiarities of learning foreign languages by non-philological students Nataliia Havryliuk,Elvira Manzhos 2016 345
12309 "Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях" Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2016 211
12308 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. 2016 1
12307 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. 2016 351
12279 Professional participants of securities market Михальчишина Л.Г. 2016 209
12278 Features of management securities Михальчишина Л.Г. 2016 166
12272 Formation the agricultural innovation system as a way to accumulate intellectual capital in terms of the eu integration Kolomiiets T.V. 2016 194
12268 Інтегративний підхід у процесі формування фундаментальної підготовки з математики із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій здобувачів вищої освіти Клочко О.В., Клочко В.І., Коломієць А.А. 2016 186
11933 Причины необходимости обеспечения качества учетной информации Плахтій Т.Ф. 2016 452
11861 Проблемы одомашнивания и развдения лисицы обыкновенной в неволе Шевчук Т.В., Повозников Н.Г. 2016 140
11776 Modeling and forecasting of sustainable development of the agricultural sector in the region based on the theory of fuzzy logic Козловський С.В., Бурлака О.М. 2014 125
11546 Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Tetiana Bryndak 2016 144
10437 Principles of Teaching Foreign Language Vocabulary to University Students . Nataliia I., Nataliia H. 2015 138
10345 Влияние инокуляции семян на продуктивность сахарной свеклы Маслоед А. П. 2014 467
10270 Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЕПа Мельничук М. О. 2015 382
9879 Масло рапсовое в кормлении бычков В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко 2015 421
9825 Адаптивний потенціал окремих с.-г. культур в умовах зміни клімату Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2015 97
9589 Розвиток і дієвість соціальної функції контролю в бухгалтерському обліку Марчук У.О. 2015 81
9518 Особенности проявления коммуникаций у самців се ребристо-черной породы лисиц в период гона Шевчук Т.В. 2015 105
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. 2015 133
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. 2015 104
8955 Розвиток аудиторськот діяльності в Україні з переходом до міжнародних стандартів аудиту Михальчишина Л.Г., Бралатан В.П. 2015 151
8914 Проблеми державної підтримки фермерських господарств як форми малого бізнесу Коваль Н.І. 2015 112
8838 Класифікаційні ознаки суб’єкта малого підприємництва для потреб обліку Марчук У. О. 2015 198
8263 THE CONCEPT OF AN INFORMATION ENVIRONMENT OF AN ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE THEORIES OF CONSTRUCTIVISM AND CONNECTIVISM: SPECIFICATION OF CONCEPTS AND CONTENTS Концепция информационной среды организации на основе теорий конструктивизма и коннективи Kovalenko Olena Коваленко Олена Коваленко Елена 2015 208


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська