The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31484
Title: Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства
Authors: Мулик Т.О.
Keywords: гроші, грошові кошти, грошові потоки, аналіз грошових потоків, вхідний грошовий потів, вихідний грошовий потік.
Date of publication: 2022-09-18 18:42:59
Last changes: 2022-09-18 18:42:59
Year of publication: 2022
Summary: У статті досліджені методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що аналіз грошових потоків підприємства має надзвичайно важливе значення для зовнішніх користувачів (інвесторів, акціонерів, контрагентів, кредиторів), так і для самого керівництва, адже є ілюстрацією ефективності господарювання, підтвердженням доцільності визначених підприємством стратегій фінансового управління. Необхідність проведення такого аналізу полягає в обмеженості грошових ресурсів на підприємстві, ризику втрати платоспроможності, нестійкому фінансовому становищі ряду підприємств, а також в підвищенні ступеня ефективності управління грошовими потоками. Розглянуто мету аналізу грошових потоків підприємства, яка полягає в прискоренні руху грошових коштів і на оцій основі підвищення оборотності активів та капіталу, поліпшення його фінансової стійкості та платоспроможності. Проаналізовані різні підходи до завдань аналізу грошових потоків підприємства. Визначено основні джерела даних для аналізу грошових потоків підприємства, якими виступають Звіт про рух грошових коштів, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Примітки до фінансової звітності. Проаналізовані різні підходи щодо етапів аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що етапи зводяться до трьох основних: підготовчий етап – включає підбір інформаційних джерел, в яких висвітлюється інформація про операції з грошовими коштами; основний етап – передбачає здійснення аналітичної оцінки наявності, динаміки, структури та ефективності їх використання; заключний етап – передбачає підведення підсумків та формування узагальнених висновків про стан грошових потоків на основі проведеного аналізу а також їх прогнозування на наступні періоди та пропозиції щодо вивчення альтернатив управлінських рішень. Охарактеризовано склад показників коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено роль оцінки вхідних і вихідних потоків підприємства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31484.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2022. № 39.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31484.pdf Size : 428970 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska