The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25628
Title: Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: аудиторська вибірка, вибіркове дослідження, статистична вибірка, настатистична вибірка, професійне судження аудитора
Date of publication: 2020-09-18 14:16:39
Last changes: 2020-09-18 14:16:39
Year of publication: 2020
Summary: Метою статті є дослідження організації вибіркової перевірки в контексті Міжнародних стандартів аудиту, та особливостей застосування професійного судження аудитора в процесі аудиторської вибірки. Дослідження проводилося із застосуванням аналізу та узагальнення поглядів вчених, положень Міжнародних стандартів аудиту щодо сутності та організації аудиторської вибірки з метою моделювання процесу застосування професійного судження аудитора під час вибіркової перевірки. В результаті досліджень обґрунтувано доцільність застосування вибіркової перевірки в аудиті; виділено підходи та методи до організації вибіркового дослідження; розглянуто особливості організації аудиторської вибірки за МСА 530 «Аудиторська вибірка»; виокремлено сукупність чинників, які впливають на обсяг вибірки для тестів заходів контролю та для тестів деталей відповідно до МСА. На основі проведених досліджень сформована модель застосування професійного судження аудитора в процесі вибіркової перевірки. Визначено, що аудитор застосовує власне професійне судження в процесі організації вибіркової перевірки: під час аналізу чинників щодо вибору між суцільною та вибірковою перевірками; здійснюючи вибір підходу до вибіркової перевірки; обґрунтовуючи вибір методу нестатистичної вибірки; на етапі планування; під час визначення розміру вибірки; на етапі вибору елементів, які перевірятимуться; під час перевірки відібраних елементів; на етапі оцінки результатів перевірки. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у виокремленні місця та значення професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки. Результати проведених досліджень можуть бути використані для розробки внутрішньофірмових стандартів аудиту, методичних рекомендацій щодо організації вибіркової перевірки для практикуючих аудиторів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25628.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - № 7 (39). - С. 64-76.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25628.pdf Size : 2232555 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska