The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8837
Title: Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення
Authors: Покиньчереда В.В.
Keywords: облік, трудові ресурси, витрати, інвестиції, знання, олійно-жирова галузь
Date of publication: 2014-09-14 09:56:22
Last changes: 2014-09-14 09:56:22
Year of publication: 2014
Summary: В статті здійснено аналіз формування облікової інформації щодо трудових ресурсів в системі рахунків бухгалтерського обліку підприємств. З’ясовано, що нинішній стан обліку трудових ресурсів не задовольняє зростаючі інформаційні запити користувачів облікових даних в умовах функціонування економіки знань. Провівши ґрунтовний аналіз положень МСБО 38 «Нематеріальні активи», автор стверджує, що критерії визнання, які висуваються до нематеріальних активів, є виконуваними і щодо трудових ресурсів. У зв’язку з цим пропонується включення трудових ресурсів до складу активів підприємства. На основі врахування вже існуючих наукових доробок та власного бачення вирішення окресленої проблеми, автором розроблено номенклатуру синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку для відображення трудових ресурсів та їх складових в обліковій системі підприємства, що сприятиме підвищенню інформативності облікових даних та задовольнятиме інформаційні запити управлінського персоналу.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8837.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8837.pdf Size : 5074963 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska