Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

Навчальний процес науково-педагогічних працівників кафедри аудиту та державного контролю ґрунтується на виконанні навчальної, методичної, наукової, організаційної і виховної роботи.

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку здобувачів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітніх рівнів підготовки: бакалавр, магістр (денної та заочної форми навчання).

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін:

· Аудит;

· Організація і методика аудиту;

· Міжнародні стандарти аудиту;

· Екологічний аудит та інспектування;

· Комп’ютерний аудит;

· Постаудит в митній службі;

· Внутрішній аудит;

· Внутрішньогосподарський контроль;

· Податковий аудит;

· Контроль і ревізія;

· Державний фінансовий контроль;

· Судово-бухгалтерська експертиза;

· Судові експертизи в оподаткуванні;

· Аудит оцінювання управлінської діяльності;

· Податковий контроль.

Окрім читання лекцій, проведення практичних, лабораторних, індивідуальних занять; приймання заліків, іспитів, аудиторного тестування, колектив кафедри здійснює керівництво самостійною роботою студентів (курсові і дипломні роботи); виробничою та переддипломною практикою студентів; рецензування дипломних робіт (проектів); надає консультації студентам, аспірантам; приймає участь в атестації студентів.

Методична робота

Методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і методів проведення занять зі студентами.

Викладачі кафедри застосовують такі форми методичної роботи як підготовка конспекту лекцій з дисциплін, розробка мультимедійних презентацій, підготовка і видання методичних матеріалів до практичних занять, лабораторних робіт, курсових та дипломних робіт, виробничої та переддипломної практики і самостійної роботи студентів; розроблення навчально-методичного комплексу з дисципліни, робочих навчальних програм; складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; взаємовідвідування відкритих занять; розроблення і впровадження наочних навчальних посібників, нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу та ін.

За період діяльності на кафедрі розроблено та видано понад 180 методичних вказівок.

Основні навчально-методичні роботи

· Облік державної підтримки агропромислового виробництва : навч. посіб. / Ю. Я. Лузан, В. М. Жук, І. В. Герасимчук, В. М. Гаврилюк, Л. В. Гуцаленко. - К. : Юб-Агро-Веста, 2007. - 324 c.

· Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Дудки К.П., Гуцаленко Л.В. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 200 с.

· Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 423 c.

· Михальчишина Л.Г., Гуцаленко Л.В.,Сидорчук В.М., Пентюк І.К. Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 352с.

· Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н.Г. Професійна етика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 252с.

· Гуцаленко Л.В. В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. Державний фінансовий контроль. 2-вид., Навч. посіб. .- К.: Центр учбової літератури, 2011. — 424 с.

· Податок на доходи фізичних осіб: Навч. посіб. / Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Любар О.О.; За ред. Н.Л. Правдюк. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – 168 с.

· Гуцаленко Л.В. Екологічний аудит та інспектування: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Фостолович. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 278 с.

· Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит»: Навчальний посібник /Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Калюга С.В.- К.: Вид-во «Алерта», 2013р., – 448 с.

· Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д., Гуцаленко Л.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник.- К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 186 с.

· Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 496 с.

Наукова робота

Протягом 2010-2016 рр. викладачами кафедри захищено шість кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З початку створення кафедри професорсько-викладацьким складом видано понад 250 наукових статей, які надруковано у фахових виданнях та збірниках наукових праць. Викладачі кафедри є авторами та співавторами 11 навчальних посібників з грифом “Міністерство освіти та науки України” та “Міністерство аграрної політики України” в тому числі 1 електронна книга та 11 монографій та успішно виступають керівниками та офіційними опонентами наукових досліджень аспірантів та пошукачів за напрямами 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Наукові монографії:· Облік доходів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика. Монографія / Подолянчук О.А. – Вінниця: вид-во ПП «Едельвейс і К», 2010. – 276 с.

· Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія/Гуцаленко Л.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 372с.

· Теоретичні та науково практичні аспекти економічного контролю: Колективна монографія. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2012. – 344 с.

· Гуцаленко Л. В. Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива: Монографія/ Л. В. Гуцаленко, В.Ю. Фабіянська – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2013. – 262 с.

· Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит»: Навчальний посібник /Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Калюга С.В.- К.: Вид-во «Алерта», 2013р., – 448 с.

· Гуцаленко Л. В., Здирко Н.Г. Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: Монографія. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2014. – 234 с.

· Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі: колективна монографія / за ред. Л.В. Гуцаленко. – Вінниця: – 2015. – 265 с.

· Гуцаленко Л.В. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат: монографія / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, А.Ю. Козаченко. – Тернопіль, 2016.- 240 с.

Кафедра аудиту та державного контролю активно співпрацює з іншими науковими установами та навчальними закладами: Вінницьким інститутом економіки Тернопільського національного економічного університету та Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торгівельно-економічного університету, Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом біоресурсів і природокористування та Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» НААН України, контролюючими органами, виробничими підприємствами з метою використання передових методів навчання, вивчення практичного досвіду здійснення державного та незалежного контролю, впровадження наукових та методичних розробок кафедри у виробництво.

Організаційна роботаЩорічно кафедрою проводяться науково-практичні студентські конференції, предметні студентські олімпіади, засідання круглого столу, наукові дослідження за напрямками предметних гуртків "Майбутній аудитор" та "Майбутній контролер" , де відбуваються дискусії з проблемних питань щодо розвитку державного та незалежного контролю в аграрному секторі України.

Науковою тематикою кафедри є: “Становлення і розвиток аудиту та державного фінансового контролю в Україні”.

Умови ринкової економіки вимагають здійснювати підготовку фахівців, рівень яких відповідає європейському рівню освіти, знанням міжнародних стандартів обліку та аудиту. Тому викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня і періодично проходять стажування у вищих навчальних закладах України та інших державних установах, систематично беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях, публікуючи свої наукові праці.

Так у 2016 році к.е.н., доценти кафедри Здирко Н.Г. та Фабіянська В.В. пройшли стажування у м. Варшава, Республіка Польша за напрямом: «Нормативно-правове забезпечення та практика застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в країнах Європейського Союзу».

Виховна робота


Організація виховного процесу проводиться за напрямами і формами: морально – етичне, національно – патріотичне виховання, естетика та дозвілля, традиційна народна культура, просвітницько – правова, профорієнтаційна робота, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Куратори груп приймать участь у семінарах, проводять тематичні кураторські години та індивідуальну роботу зі студентами, організовують зустрічі з соціальним працівником психологічної служби, залучають студентів до загальноуніверситетських заходів, урочистостей зі святкування річниці ВНАУ, Дня працівника сільського господарства тощо.

Регулярно відвідуються гуртожитки з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів. Викладачі кафедри беруть активну участь у виховних заходах університету. Студенти відвідують театральні вистави, виставки, презентації, що проводяться у місті.
головна intranet   головна internet