Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    Підвальна Оксана Григорівна

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри:

д.е.н., професор Логоша Роман Васильович

Наша адреса:
вул.Пирогова 3 (корп.№5, 2 поверх, каб.523)

Аудиторний фонд: 541, 543, 551, 557, 528

Email: kaf.agr.men@gmail.com
Телефон (0432) 65-63-68

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: agmen@vsau.org
Фото
 • Посада: професор.
 • Біографічні дані: Посада: доцент
  Біографічні дані: Підвальна Оксана Григорівна, народилася 13.06.1980р. у с. Лісниче Бершадського району Вінницької області.
  В 1997 році вступила у Вінницький державний аграрний університет. У 2001 р. здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту за напрямом підготовки «Менеджмент організацій» цього ж університету.
  У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера - економіста.
  З жовтня 2002 року по жовтень 2003 року працювала провідним спеціалістом відділу фінансів підприємств комунальної власності, агропромислового комплексу та охорони природи головного фінансового управління у м. Вінниця.
  З 2003 року по 2006 рік навчалася в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету на денній формі навчання.
  В листопаді 2006 року зарахована асистентом кафедри аграрного менеджменту Вінницького державного аграрного університету.
  У вересні 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Механізм регулювання розвитку продовольчого ринку регіону та напрями його удосконалення» (на матеріалах Вінницької області) у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (спеціальність 08.10.01 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
  8 листопада 2007 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук та диплом кандидата наук ДК №043021.
  В січні 2008 року переведена на посаду старшого викладача кафедри аграрного менеджменту.
  З вересня 2008 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.
  14 листопада 2008 року отримала «DIPLOMA of Doktor_of Philosophy” Вищої атестаційної комісії України.
  9 листопада 2010 р. отримала вчене звання доцента кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету 12ДЦ №023877.
  З серпня 2020 року переведена на посаду доцента кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, де працюю по цей час.
  Заміжня.
  Чоловік – Підвальний Сергій Васильович, 1978 р.н..
  Донька – Підвальна Наталія Сергіївна, 2001 р.н..
 • Науковий напрямок: Механізм регулювання розвитку аграрного виробництва регіону,
  формування регіональної політики регулювання інноваційного розвитку сфери туризму
 • Портфоліо: Впровадження - наукові результати дисертаційного дослідження, зокрема оцінка рівня регулювання продовольчих ринків регіону в розрізі адміністративних районів та перспективів їх розвитку,використані Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України при виконанні фундаментальні науково - дослідних робіт. Окремі результати використані Вінницьким обласним головним управлінням економіки ( довідка №3907/1-2 від 15.12.06.)при формуванні індикативних планів на 2007 рік та концепції перспективного розвитку продовольчого ринку регіону, обласною державною адміністрацією при затвердженні стратегії регіонального розвитку Вінницькою області до 2015 року ( довідка № 01-1- 38 - 6815 від 15.12.06.) Ряд положень з питань теоріїї і практики регулювання продовольчих ринків регіону використані при викладанні курсів " Державне регулювання економіки" та " Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" у Вінницькому державному аграрному університеті ( довідка № 01-1458 від 14.12.06р).
  Статті у наукових фахових виданнях України:
  1. Підвальна О. Г., Балахонова О. В., Лаглер К. Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», Випуск № 9’2018 (37). С. 24-32.
  2. Підвальна О. Г., Бондаренко В. М., Чечетова Н.Ф. Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», Випуск № 10’2018 (38). С. 51-62.
  3. Підвальна О. Г., Бондаренко В.М., Кришталь Т.М. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія “Економіка”. Т. ХIX, вип. 309. Маріуполь, ДонДУУ, 2018. C. 103-111.
  4. Підвальна О. Г., Лаглер К., Кришталь Т.М. Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» №5 (90), 2018 – С.13-18.
  5. Підвальна О. Г. Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. 2018. С. 111-115.
  6. Підвальна О.Г. Інноваційна діяльність в галузі регіонального туризму: система понять. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал. – Херсон: 2018. – № 30 (19). – Т. 2. – С. 78-83.
  7. Підвальна О.Г. Рекреаційно-туристичні комплекси в соціально-економічному розвитку країни та її регіонів «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 30 (69). № 5, 2019. Частина 2. С. 150-154.
  8. Підвальна О.Г. Вплив розвитку агротуристичної діяльності на покращення соціально-економічної діяльності. Економіка, фінанси, управління: актуальні питання науки та практичної діяльності. №10. 2019 (50). С.82-88.
  9. Підвальна О.Г. Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 6.1-2 (56) 2019. С. 87-92.
  10. Підвальна О.Г. Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Науковий журнал «Підприємництво та інновації». Випуск 10, 2019. С. 107-113.
  11. Підвальна О.Г. Розвиток регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХХ, вип. 314. – Маріуполь, ДонДУУ, 2019. С 139-146.
  12. Підвальна О.Г., Овсюк Н.В. Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 31 (70). № 1, 2020. С. 175-179.
  13. Підвальна О.Г., Коркуна О.І., Никига О.В. Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем. «Інноваційна економіка» науковий журнал, 2020. С.98-104
  14. Підвальна О.Г., Коркуна О.І., Никига О.В. Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад. Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 155. – Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 40-43.
  15. Підвальна О.Г. Інноваційні напрями розвитку сільського туризму в структурі регіональних туристичних систем. Інфраструктура ринку Електронний науково-практичний журнал. Випуск 43. 2020. С. 334-337.
  16. Підвальна О.Г. Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму // Ефективна економіка. № 3.2019.
  17. Підвальна О.Г. Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 31 (70). № 1, 2020. С. 26-30.
  18. Підвальна О.Г., Феленчак Ю.Б. Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні. Вчені записки Університету «КРОК» №2 (58). 2020. С. 152-158.
  19. Підвальна О.Г. Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект. Науковий журнал «Підприємництво та інновації». Випуск 11, 2020. Частина 2. С. 66-71.

  Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:
  20. Pidvalna O. G. Key performance indicators of innovation in the tourism industry in the region. Finance and Management Review – Tallinn, Estonia: Scientific Center of Innovative Researches OÜ, 2020.
  21. Підвальна О.Г. Концепція управління інноваційними процесами регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Scientific journal Innovative Solutions In Modern Science. № 3(39), Dubai 2020. С.92-102

  Матеріали наукових конференцій:
  22. Підвальна О.Г. Наслідки впливу розвитку рекреаційно-туристичного комплексу на економіку регіону // Стан розвитку інфраструктури підтримки бізнесу: національна та міжнародна практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 7 грудня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2019. – 116 с. С. 59-60.
  23. Підвальна О.Г. Кластеризація туристичного сектора регіональної економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації». 2 березня 2019 року. м. Одеса. С. 79-81.
  24. Підвальна О.Г., Богуславська С.І., Мельниченко Г.М. Регіональне ресурсне забезпечення як закрита економічна система: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні». м. Київ 17 травня 2019 року. С. 295-297.
  25. Підвальна О.Г. Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в Україні // Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 30 листопада 2019 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Ч. 2. – 136 c. – С. 14-16.
  26. Підвальна О.Г., Дармограй В.І. Особливості агротуризму в регіоні // Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28 грудня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – Ч. 2. – С. 9-11.
  27. Підвальна О.Г. Особливості створення єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні // Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 28 квітня 2020 р. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2020. С23-25.

 • Наукових публікацій: 50
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: читання
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 098-538-55-88 JID, email - pog@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet