1.2. Другий етап. Надання навчальних матеріалів, відео-лекцій, відео-практикумів, відео-лабораторних занять з використанням дистанційних технологій.

 • Щодня у відповідності розкладу занять розсилати на електроні скриньки студентів, аспірантів або у Viber-навчальних груп посилання он-лайн відео-конференцію або на запис на відео-лекції, відео-практикуми, відео-лабораторні заняття, контрольні питання та завдання, а також час у Viber для проведення консультацій та обговорення навчального матеріалу;
 • Дотримуватись норм часу на виконання студентами самостійної роботи, індивідуальних завдань, контрольних опитувань. Не перевантажувати студентів, аспірантів;
 • Використовувати для надання відео-матеріалів в он-лайн режимі платформи Zoom, Big Вlue Вutton, для передачі студентам, аспірантам відеоматеріалів у запису Google диск, YouTube канал, або використовувати  інші електронні засоби (он-лайн конференції, відео-чати, відео-форуми, вебінари) доступні до безкоштовного використання на час загальнодержавного карантину;
 • Ознайомитись з методичними інструкціями використання Google диск YouTube каналу, платформ Zoom, Big Вlue Вutton  в САУ «Сократ» або отримайте методичну та технічну допомогу у відділі моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності ННЦ університету;
 • Активно використовувати корпоративну електронну пошту АСУ «Сократ». внутрішній чат для обміну корисної і актуальної інформації щодо нових педагогічних практик з дистанційної форми навчання студентів.

1.3. Третій етап. Моніторинг результатів засвоєння знань студентами, аспірантами, слухачами.

 • Підготувати тестові опитування за змістом навчального матеріалу наданого студентам в дистанційному режимі та проводити періодичні опитування у «Тест майстер» АСУ «Сократ»;
 • По завершенню карантину Навчально-науковим центром університету буде проведене автоматизоване тестування знань студентів, аспірантів та слухачів.

 

 1. Забезпечення інформування студентів, аспірантів денної та заочної форм навчання щодо особливості організації освітнього процесу в дистанційній формі, отримання навчальної он-лайн відео-інформації, проведення відео-лекційних, відео-практичних і відео-лабораторних занять з урахуванням наступних етапів та рекомендацій:

2.1. Перший етап. Налагоджування он-лайн зв’язку студентів і аспірантів з  викладачами навчальних дисциплін.

 • Надати адресу власної електронної скриньки фахівцю деканату, відділу аспірантури і докторантури для надсилання відео-матеріалів;
 • Підключитись до Viber-навчальної групи, для отримання консультацій, проміжного оцінювання знань та обговорення матеріалу відео-занять;
 • Перевірити наявність он-лайн зв’язку з АСУ «Сократ», електронним кабінетом студента, аспіранта, електронною заліковою і картками навчальних дисциплін поточного семестру;
 • Перевірити наявність необхідної інформації в картках навчальних дисциплін, які будуть використовуватися для самостійної роботи та підготовки до поточних та рубіжних контролів (конспекти лекційний курсів, презентації, методичні рекомендації виконання практичних, лабораторних робіт, самостійної роботи);
 • Перевірити наявність нашого зв’язку з АСУ «Софія», Репозиторієм, бібліотечним формуляром;
 • Інформування старости/куратора академічної групи, фахівця деканату або відділу аспірантури і докторантури, що  етап налагоджування зв’язку з викладачами пройшов успішно;
 • При виникненні технічних проблем зі зв’язком звертатися до Обчислюваного центру університету та відділу моніторингу якості освіти ННЦ.

1.2. Другий етап. Отримання передача навчальних матеріалів.

 • Щодня у відповідності до розкладу занять отримувати за адресою електронної пошти або у Viber-навчальної групи від викладачів навчальних дисциплін відео-лекції, відео-практикуми,  відео-лабораторні заняття, матеріали для самостійного опрацювання, контрольні питання та завдання, а також час у Viber для проведення консультацій та обговорення навчального матеріалу;
 • Навчальні відео-матеріали надаються в он-лайн режимі з використанням платформ Zoom, Big Вlue Вutton, або у запису з посиланням Google диск, YouTube канал.

2.3. Третій етап. Моніторинг навчальної активності  студентів та аспірантів і результатів засвоєння знань.

 • Активну участь студентів та аспірантів оцінювати за присутністю здобувачів освіти на відео-лекціях, відео-практичних та відео-лабораторних заняттях, при обговоренні отриманого навчального матеріалу та позитивному проходженні проміжного тестування або опитування;
 • Організувати свій навчальний час, своєчасно виконувати завдання, проходити тестування.
 1. Постійно звертати увагу науково-педагогічних працівників щодо необхідної обов’язковості фіксації виконання педагогічного навантаження – фактів он-лайн проведення відео-занять, видачі завдання, їх перевірок, консультування, проведення поточного і підсумкового контролю в різній доступній формі.
 2. 5. Здійснення постійного контролю за дотриманням науково-педагогічними працівниками вимог організації навчального процесу в дистанційній формі. Виявлені факти порушення вимог оформлюються відповідними актами та подаються на розгляд керівництву університету для надання правової оцінки таким діям.