Список адрес електронних поштових скринь структурних підрозділів університету

Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

1. Навчально-науковий центр

Директор навчально-наукового центру director_rc@vsau.vin.ua

Навчальний відділ docs@vsau.vin.ua

Відділ практичного навчання та працевлаштування pr_tr@vsau.vin.ua

Відділ автоматизації розкладу та формування навчального навантаження auto_form@vsau.vin.ua

Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм inform@vsau.vin.ua

Науково-методичний відділ scie_method@vsau.vin.ua

Науково-дослідна лабораторія біоенергетики res_lab_bio@vsau.vin.ua

2. Проректори

Перший проректор dep_rector@vsau.vin.ua

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи rector_education@vsau.vin.ua

Проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи dep_rector1@vsau.vin.ua

3. Деканати

Економічний факультет fin_econ@vsau.vin.ua

Факультет механізації сільського господарства engineering@vsau.vin.ua

Факультет менеджмету та права managers@vsau.vin.ua

Агрономічний факультет agronomy@vsau.vin.ua

Факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва stockbreeding@vsau.vin.ua

4. Економічний факультет

Кафедра економічної кібернетики ec_cybernetics@vsau.vin.ua

Кафедра міжнародної економіки intern_economy@vsau.vin.ua

Кафедра фінансів та кредиту fin_credit@vsau.vin.ua

Кафедра вищої математики, інформатики та математичних методів в економіці mathematics@vsau.vin.ua

Кафедра обліку та аналізу account_analis@vsau.vin.ua

Кафедра організації обліку та звітності account_report@vsau.vin.ua

Кафедра аудиту та державного контролю dcontrol@vsau.vin.ua


5. Агрономічний факультет

Кафедра ботаніки генетики та фізіології рослин plant_physiology@vsau.vin.ua

Кафера екології та охорони навколишнього середовища ekology@vsau.vin.ua

Кафедра землеробства,грунтознавства та aгрохімії. soil_science@vsau.vin.ua

Кафедра ліснового, садово-паркового господарства та кормовиробництва forest_fodder@vsau.vin.ua

Кафедра плодівництва, овочівництва, та технологій зберігання і переробки сільськогосподарської продукції vegetable@vsau.vin.ua

Кафедра рослинництва, селекції та біоенергетичних культур plant_science@vsau.vin.ua

Наукова вимірювальна агрохімічна лабораторія кафедри екології та охорони навколишнього середовища s_agrolab@vsau.vin.ua


6. Факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Кафедра фізичного виховання physical_ad@vsau.vin.ua

Кафедра годівлі с.г. тварин та водні біоресурси feed_animals@vsau.vin.ua

Кафедра розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни zoohygiene@vsau.vin.ua

Кафедра технології виробництва продуктів тваринництва technol_livestock@vsau.vin.ua Кафедра харчових технологій та мікробіології technol_proces@vsau.vin.ua

7. Факультет механізації сільського господарства

Кафедра двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів comb_eng@vsau.vin.ua

Кафедра експлуатації машино-тракторного парку та технічного сервісу maint_serv@vsau.vin.ua

Кафедра сільськогосподарських машин agri_mach@vsau.vin.ua

Кафедра машин та обладнання с.г. виробництва mach_agri_product@vsau.vin.ua

Кафедра процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника pocess_equipment@vsau.vin.ua

Кафедра загально-технічних дисциплін та охорони праці prof_education@vsau.vin.ua

Кафедра електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК el_sis@vsau.vin.ua


8. Факультет менеджменту та права

Кафедра аграрного менеджменту agmen@vsau.vin.ua

Кафердра адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії altern_sources@vsau.vin.ua

Кафедра дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті intehmen@vsau.vin.ua

Кафедра загальнотеоретичних та правових дисциплін general_leg@vsau.vin.ua

Кафедра історії України та філософії hist_phil@vsau.vin.ua

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму hotel_resr@vsau.vin.ua

Кафедра публічно-правових дисциплін right@vsau.vin.ua

Кафедра української та іноземних мов language@vsau.vin.ua

9. Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи

Приймальна комісія sel_com@vsau.vin.ua

Підготовче відділення training@vsau.vin.ua

Відділ профорієнтаційної роботи vocational@vsau.vin.ua

Відділ виховної роботи ed_work@vsau.vin.ua


10. Бухгалтерія

Бухгалтерська служба accounting@vsau.vin.ua

Планово-фінансовий відділ plan_fin@vsau.vin.ua


11. Інші структурні підрозділи

Загальний відділ gen_div@vsau.vin.ua

Юридичний відділ legal@vsau.vin.ua

Відділ кадрів hum_res@vsau.vin.ua

Відділ аспірантури і докторантури postgrad_doctoral@vsau.vin.ua

Відділ медіа та інформаційних ресурсів media@vsau.vin.ua

Центр міжнародних звязків та діяльності int_rel@vsau.vin.ua

Штаб цивільної оборони civ_def@vsau.vin.ua

Кафедра військової підготовки milit_train@vsau.vin.ua

Центр культури та дозвілля leisure@vsau.vin.ua

Відділ з організації поселення і проживання студентів і аспірантів settle@vsau.vin.ua

Обчислювальний центр comp_cent@vsau.vin.ua

Бібліотека libr@vsau.vin.ua

Науково-дослідний проектно-конструкторський технологічний інститут srdit@vsau.vin.ua

Оператори ксерокопіювальних машин xerox@vsau.vin.ua

Ботанічний сад bot_gard@vsau.vin.ua

Центр здоровя health@vsau.vin.ua

Їдальня din_room@vsau.vin.ua

МТС "Модуль" module@vsau.vin.ua

Центр адміністративно-господарської роботи admin_centr@vsau.vin.ua


12. Центр післядипломної освіти та дорадництва

Центр післядипломної освіти та дорадництва div_post@vsau.vin.ua

Відділ післядипломної освіти та дорадництва post_gr@vsau.vin.ua

Відділ підвищення кваліфікації hi_train@vsau.vin.ua

Навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці ss_lab@vsau.vin.ua


13. Коледжі ВНАУ

Вінницький технологічно-промисловий коледж tech_ind_college@vsau.vin.ua

Бухгалтерія вінницького технологічно-промислового коледжу accounting_tic@vsau.vin.ua

Брацлавський агроекономічний коледж brats_college@vsau.vin.ua

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж mog_college@vsau.vin.ua

Немирівський коледж будівництва та архітектури nemir_college@vsau.vin.ua

Ладижинський коледж lad_college@vsau.vin.ua

Верхівський сільськогосподарський коледж verh_college@vsau.vin.ua

Чернятинський коледж chern_college@vsau.vin.ua

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти