Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища створена 1 червня 2003 року на факультеті агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Патика В.П. З 2009 року очолювала кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор Ковтун К.П., а з 2011 року – доктор сільськогосподарських наук, професор Разанов С.Ф.
З березня 2021 р. завідувачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища є доктор с.-г. наук, професор Ткачук Олександр Петрович.
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища готує бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Екологія». Програми орієнтовані на підготовку здобувачів вищої освіти з урахуванням особливостей сучасних екологічних принципів, проблем глобального потепління, контролю емісії парникових газів, вимог екологічної безпеки в умовах Євроінтеграційних процесів України, екологічних наслідків військових дій, специфіки аграрного профілю регіону та університету.
Підготовка здобувачів передбачає дослідження закономірностей функціонування екосистем, їх стабільності і стійкості, моніторингу впливу на довкілля та оцінки такого впливу; розроблення природоохоронних заходів та принципів стратегії стійкого розвитку. До навчального процесу залучаються фахівці-практики з галузі, які працюють у державних установах, приватних виробничих підприємствах та організаціях.
Сьогодні кафедра екології та охорони навколишнього середовища динамічно розвивається та акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал викладачів, який сприяє здійсненню якісної підготовки фахівців у сфері екології та охорони навколишнього середовища, здатних приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та євроінтеграційних намірів України.
Викладачі кафедри працюють в рамках наукових досліджень за державними та ініціативними тематиками:
«Розробка методів удосконалення технологій вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» № 0120U102034 – Державна тематика (Ткачук О.П., Врадій О.І.);
«Розробка науково-технічного забезпечення енергетичної автономії АПК на основі еколого-ефективного використання агробіомаси для виробництва біопалива» № 0122U000844 – Державна тематика (Алєксєєв О.О.);
«Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації» № 0119U101696 – Ініціативна тематика (Ткачук О.П.).
«Біоіндикаційна оцінка стійкості полезахисних лісосмуг в умовах інтенсивного землеробства Лісостепу Правобережного» № 0121U113047 – Ініціативна тематика (Ткачук О.П.).
«Оптимізація способів підвищення якості і безпеки продукції рослинництва в умовах забруднення сільськогосподарських угідь Вінниччини різними токсикантами, зумовленого інтенсифікацією галузі» № 0121U109037 – Ініціативна тематика (Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Вергеліс В.І.).
«Екологізація виробництва і переробки насіння олійних культур в умовах інтенсифікації галузі Лісостепу Правобережного» № 0123U102287 – Ініціативна тематика (Гуцол Г.В.).
«Екотоксикологічна оцінка харчових недеревних лісових рослинних ресурсів Лісостепу Правобережного» № 0120U102135 – Ініціативна тематика (Разанов С.Ф., Врадій О.І.).
За підсумками виконання наукових тематик під керівництвом професора Разанова С.Ф. було підготовлено одного доктора наук (Ткачук О.П.), три кандидати наук (Гуцол Г.В., Врадій О.І., Шевчук В.В.), під керівництвом професора Ткачука О.П. підготовлено одного кандидата наук (Яковець Л.А.) та двох докторів філософії (Овчарук В.В., Демчук О.А.). У 2021-2023 рр. викладачами кафедри захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Екологія» (Тітаренко О.М., Врадій О.І.).
За час функціонування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено і надруковано більше 550 науково-методичних розробок, видано 70 навчальних посібників та монографій, понад 20 наукових статей, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science, одержано 25 патентів України.
Основними напрямками науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників є розроблення еколого-економічних методів сталого розвитку АПК, а також розроблення і дослідження методів контролю за довкіллям. Кафедра співпрацює з науково-дослідними установами та закладами вищої освіти, зокрема: Інститутом агроекології та природокористування НААН, Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НААН, Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інститутом агробіології, Національним університетом водного господарства та природокористування, Одеським державним екологічним університетом.
Науково-практична діяльність кафедри відбувається у напрямі стажування та підвищення кваліфікації викладачів, проведенні гостьових лекцій, екскурсій та виробничих практик студентів, участі у конференціях та інших заходах. Кафедрою налагоджені тісні зв’язки, що підкріплені відповідними угодами з Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг, Вінницькою філією Інституту охорони ґрунтів України, КП «Вінницяоблводоканал», Філією «Вінницьке лісове господарство» ДП «Ліси України», Науково-виробничою компанією «Біонорма», ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України, Управлінням фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби у Вінницькій області, ТОВ «Подільська Січ», ТОВ «Органік-Д», ТОВ ПК «Зоря Поділля», ТОВ «БізнесАгроІмперія», ТОВ «Станилівка Агро», ТОВ «МП-Альфа», СТОВ «Прогрес», ПрАТ «Дружба-ВМ», ФГ «Зоря Василівки», ФГ «ПРО-ХАРВЕСТ» та іншими. В рамках співпраці з цими установами проводяться практичні заняття та виробнича практика студентів, а також стажування викладачів на їх потужностях.
Викладачі активно займаються особистим розвитком шляхом участі у професійних заходах. Завідувач кафедри Ткачук О.П. є членом секції Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Раціональне природокористування»; доцент кафедри Мудрак Г.В. є постійним членом журі етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії, член редакційної колегії наукового видання Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво», включеного до переліку фахових видань України категорії Б; виконує обов’язки голови навчально-методичної комісії факультету агрономії та лісівництва; старший викладач Тітаренко О.М. є директором Центру інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва.
Викладачі кафедри активно співпрацюють з громадськими організаціями України. Доценти Мудрак Г.В. та Гуцол Г.В. є членами Всеукраїнської екологічної ліги. Студенти-екологи є активними учасниками різних екологічних громадських організацій: Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, Українського товариства охорони природи, Громадської організації «ЕкоБенд», за ініціативою яких проводяться акції щодо збереження довкілля та популяризації екологічної освіти серед населення та є постійними учасниками і переможцями грантових проєктів, стартапів, Міжнародних і Всеукраїнських студентських конкурсів зі спеціальності «Екологія».
На кафедрі екології та охорони навколишнього середовища проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Функціонує студентських гурток «ЕкоБенд», до якого залучені здобувачі вищої освіти ступеня «бакалавр» та «магістр», що проявляють свої наукові здібності та мають свідому громадську екологічну активність та позицію. За результатами діяльності студентського гуртка здобувачі вищої освіти готують студентські наукові статті для публікації у Збірнику студентських наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільськогосподарські науки», беруть участь у студентських наукових конференціях, готують студентські наукові роботи на міжнародні та всеукраїнські конкурси, розробляють грантові проєкти та стартапи.
Навчальні аудиторії, які забезпечують освітній процес, оснащені мультимедійним обладнанням, тематичними стендами, навчальними експонатами тощо для візуального супроводження лекційних та практичних занять. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, практичні заняття, тестування тощо.
В межах кафедри екології та охорони навколишнього середовища функціонує сертифікована Наукова вимірювальна агрохімічна лабораторія, яка здійснює аналізи ґрунту, зерна та води. Аспіранти кафедри, бакалаври та магістри ОПП «Екологія» при підготовці дипломних робіт проводять власні наукові дослідження в лабораторії. Базою навчальних практик студентів є Біостаціонарна дослідна ділянка дерево-чагарникових рослин з вермикомпостерами для переробки органічних відходів з виробництвом біогумусу, а також Ботанічний Сад «Поділля» ВНАУ.
Науковий потенціал викладачів кафедри розкривається у підготовці та виданні навчальних посібників і наукових монографій для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія», зокрема навчальні посібники: «Сільськогосподарська екологія», «Екотрофологія. Екологія безпечного харчування», «Біоекологія», «Заповідна справа», «Екологічна та техногенна безпека», «Моніторинг довкілля: курс лекцій та практичні заняття», «Методи вимірювання параметрів довкілля», «Методика екологічних досліджень. Фітоценотичні і созологічні підходи», монографії: «Вплив техногенного навантаження на якість та безпечність продукції бджільництва», «Лісові генетичні ресурси у контексті збереження біорізноманіття Вінниччини», «Еколого-фітоценотична оцінка природних кормових угідь в умовах техногенного навантаження Лісостепу Правобережного», «Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції», «Бобові багаторічні трави у кормо виробництві та агроекології», «Нітрати: зниження забруднення зернової та зернобобової продукції», «Багаторіні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва» та інші.
Обов’язковим елементом науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри є підвищення кваліфікації та стажування. Впродовж 2022-2023 рр. троє викладачів пройшли закордонне стажування у Вищій школі агробізнесу у Ломжі, Польща (Ткачук О.П.) та Куявському університеті у Влоцлавеку, Польща (Тітаренко О.М., Врадій О.І.). Вітчизняними базами підвищення кваліфікації викладачів кафедри є провідні державні та приватні установи, підприємства та організації, діяльність яких має пряме відношення до екології та охорони навколишнього середовища: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, ТОВ «Подільська Січ», що займається утилізацією вторсировини, Білоцерківський національний аграрний університет та інші.
З метою перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Екологія» другого (магістерського) освітнього рівня відбулось розширене засідання кафедри екології та охорони навколишнього середовища, в якому прийняли активну участь викладачі кафедри, декан факультету, представник навчального відділу університету, здобувачі, фахівці-практики. Серед зовнішніх стейкхолдерів були присутні: начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області Дубовий Ю.В., директор ТОВ «Подільська Січ» Підлісний М.В., директор ТОВ «Органік-Д» Кричковський В.Ю., директор Вінницької філії Інституту охорони ґрунтів України Пасічняк В.І., директор ТОВ «МП-Альфа» Хортюк В.А.головна intranet   головна internet