The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25626
Title: Landscape approach to regional features organization of environmental management of the protected area
Authors: Hudzevich A. V., Liubchenko V. Y., Bronnikova L. F., Hudzevich L. S.
Keywords: ландшафтний аналіз, національний природний парк, ландшафтна карта,антропогенні ландшафти, урочища типів місцевості
Date of publication: 2020-09-18 11:34:16
Last changes: 2020-09-18 11:34:16
Year of publication: 2020
Summary: Розглянуто використання ландшафтного аналізу в якості інструменту для виявлення регіональних особливостей територіальноїорганізації природокористування природоохоронної території рівня національного природного парку. Пока-зано можливості використання ландшафтної основи в оцінці та визначенні цілей при перспективному плануванніприродо-охоронної діяльності, зокремана територіях, які асоціюється ізземлями запасу та мають цінне природоохоронне значення й перебувають під постійною загрозою інтенсивного негативного антропогенного впливу. Результатом застосування ландшафтного аналізу євстановлення великої різноманітності рівнинних Східноєвропейських ландшафтів Правобережно-го лісостепу, які диференціюються не тільки за типами та їх широтними (зональними) й аширотними (інтразональними) варіантами, але й з врахуванням їх тривалого господарського освоєння. Використано поєднання типологічного і регіональ-ного підходів до показу нижніх рівнів ландшафтної структури із складанням ландшафтної характеристики території, проектованої до розширення та передачі в постійне користування до складу НПП «Кармелюкове Поділля» та її відобра-ження на ландшафтній карті. Наведена ландшафтна карта демонструє закономірності територіальної диференціації господарської зони природоохоронного середовища і відображає різні форми її структури за антропогенно-ландшафтною різноманітністю. На ній зафіксовано: заміщення широтно-типових лісостеповихландшафтів різногенезисними антропо-генними варіантами –сільськогосподарського, лісогосподарського, водогосподарського, природоохоронного та шляховогокласів антропогенних ландшафтів;окрім типологічних підрозділів високого рівня (класів і типів ландшафтів), представле-но 33 види урочищ, які є наразі найбільш типовими виділами ландшафтів ділянок дослідження. Відомості про територіа-льну структуру і фізіономічні риси ландшафтних комплексів національного природного парку, отримані при ландшафтному картографуванні, можуть бути інтерпретовані з позицій прикладної географії шляхом застосування методів ландшафт-ного планування найближчим часом.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25626.pdf
Publication type: Статті Web of Science Core Collection
Publication: Вісник Харківського національного університетуімені В.Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. - Харків, 2020. - Вип. 52. - Р. 112-129.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25626.pdf Size : 1921006 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska