МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО
ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ
для студентів
другого (магістерського) рівня освіти
галузі знань - 24 «Сфера обслуговування»
спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа»

Завантажити

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва
другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Завантажити

 

Тест для атестації

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників Вінницького національного аграрного університету

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті

 

Детальніше...