Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2021-02-11 12:13:03 опублік. Алєксєєв Олексій Олександрович

  Фото На кафедрі екології та охорони навколишнього середовище було проведено ознайомлення студентів спеціальності 101 Екологія із переліком вибіркових дисциплін для вивчення в навчальному процесі.
 • 2021-01-26 13:03:39 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото ЗВІТ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА АСПІРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 «АГРОНОМІЯ» ТКАЧУКА О.П. доктор с.-г. наук, доцент.
  У 2001 році закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.
  З 2011 року по 2012 рік працював асистентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.
  21 жовтня 2011 року захистив кандидатську дисертацію із спеціальності 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво на тему: «Формування кормової продуктивності козлятнику східного та його сумішки із стоколосом безостим при безпокривній і підпокривній сівбі в умовах Лісостепу Правобережного» у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.01 Вінницького національного аграрного університету та Інституту кормів НААН і отримано диплом ДК № 003986 від 19 січня 2012 року.
  З 2012 року по 2015 рік працював старшим викладачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.
  З 2015 року по 2017 рік переведений на посаду доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.
  З 2017 року по 2019 рік – старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.
  З 2015 року по 2019 рік виконував обов’язки заступника декана агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету.
  14 грудня 2018 року захистив докторську дисертацію із спеціальності 03.00.16 – екологія на тему “Екологічні засади оптимізації стану агроценозів і грунту Центрального Лісостепу” у спеціалізованій вченій раді Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН і отримав диплом ДД № 008311 від 5 березня 2019 року.
  Атестат доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища отримав 16 грудня 2019 року АД № 003376.
  З лютого 2020 року по даний час працюю доцентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.
  Мій науковий доробок включає 143 наукові праці, в тому числі 1 монографія та 1 навчальний посібник з грифом, 4 наукові статті у виданнях Web of Science.
  Під моїм керівництвом захищена одна дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
  Підвищення кваліфікації:
  Проходив підвищення кваліфікації з 06 травня по 17 травня 2019 р. на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Державне підприємство «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. За час стажування опрацював такі теми: 1. Вивчення агроекологічних принципів вирощування сільськогосподарських культур. 2. Впровадження інноваційних технологій щодо удосконалення агроекологічних принципів ведення землеробства. Отримав довідку про підвищення кваліфікації № 6 С від 17 травня 2019 року.
  У 2019 році приймав участь у наукових конференціях, які проходили в країнах ЄС: International Science-Practical Conference «Science, Research, Development» # 20, Berlin (Німеччина), 30-31.08.2019 (Сертифікат № 978-83-65207-92-01); International Science-Practical Conference «Science, Research, Development» # 21, Poznan (Польща), 29-30.09.2019 (Сертифікат № 978-83-65207-93-01).
  У 2019 році закінчив курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR) загальною кількістю учбових годин – 608 та отримав свідоцтво про володіння мовою на рівні В2 (серія АС № 001497 від 12 серпня 2019 р., реєстраційний номер 2779).
  Доповіді на конференціях з аспірантами:
  Яковець Л.А., Ткачук О.П. Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ, С. 120–122.
  Зайцева Т.М., Ткачук .П., Гетя Л.А. Роль технологій ефективних мікроорганізмів для стабілізації агроекосистем в умовах зміни клімату. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО, 13–14 березня 2018 року, м. Київ, С. 235–238.
  Ткачук О.П., Демчук О.А. Відновлення стану грунтів внесенням структурованої води. VinSmartEco. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2019 р., м. Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 268-269.
  Демчук О.А., Ткачук О.П. Напрями використання структурованої води в галузях АПК в умовах зміни клімату. Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квітня 2019 р. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон, 2019. С. 119 – 123.
  Ткачук О.П., Демчук О.А. Структурація води за допомогою енергетичних полів. Dynamics of the development of world science. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada, 19 – 21 February 2020. P. 1135 – 1141.
  Ткачук О.П., Демчук О.А. Вплив магнітного поля на фізико-хімічні властивості води / Eurasian scientific congress. Abstracts of III international scientific and practical conference, march 22 – 24, 2020, Barcelona. P. 32 – 38.
  Ткачук О.П., Овчарук В.В. Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту. Scientific achievements of modern society. Abstracts of IX international scientific and practical conference, April 28 – 30, 2020, Liverpool. P. 1069 – 1076.
  Монографії, підручники:
  Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції: монографія. Вінниця: ВНАУ. 2020. 442 с. (Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету як монографію (Протокол № 13 від 26.06.2020 р.).
  Ткачук О.П. Сільськогосподарська екологія: навчальний посібник. / Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 542 с. (Рекомендовано Вченою радою Вінницького національного аграрного університету як навчальний посібник для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія», протокол № 5 від 29.11.2019.).
  Наукові публікації із здобувачами:
  Ткачук О.П., Яковець Л.А. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2016. № 4. С. 179 – 186.
  Ткачук О.П., Зайцева Т.М. Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2017. № 5. С. 137 – 145.
  Ткачук О.П., Яковець Л.А. Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2017. № 6 (том 1). С. 141 – 148.
  Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2017. № 6 (том 2). С. 102 – 109.
  Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 173 – 175.
  Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Період зберігання зерна – як чинник підвищення його екологічної безпеки. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання: колективна монографія. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 172 – 179.
  Ткачук О.П., Демчук О.А. Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2019. № 2 (105). С. 129 – 138.
  Ткачук О.П., Разанова А.М. Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив. Агроекологічний журнал. 2020. № 1. С. 98 – 103.
  Ткачук О.П., Демчук О.А., Кравченко В.С. Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (Raphanus sativus L.). Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 67 – 70.
  Ткачук О.П., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum marianum). Вісник Уманського національного університету садівництва, 2020. № 1. С. 109 – 112.
  Razanov S.F., Tkachuk O.P., Razanova A.M., Bakhmat M.I., Bakhmat O.M. Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 131-136. doi: 10.15421/2020_75.
  Ткачук О.П., Овчарук В.В. Екологічний потенціал зернобобових культур у сучасній інтенсивній сівозміні. Сільське господарство та лісівництво, 2020. № 18. С. 161 – 171.
  Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами. Агробіологія. 2020. № 2 (161). С. 152 – 159.
  Виконана робота з аспірантами:
  Впродовж останніх п`яти років був керівником шести аспірантів. На даний час два аспіранти закінчили аспірантуру, а чотири – навчаються в аспірантурі. У 2020 році поступив один аспірант. За весь час керівництва був керівником аспірантів, які навчалися за спеціальностями 03.00.16 – екологія та 201 агрономія.
  За період мого керівництва захищено одну дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія аспіранткою Яковець Л.А. у Житомирському національному агроекологічному університеті у 2019 році; усі аспіранти приймали участь трьох ініціативних тематиках наукових досліджень, з яких одна відкрита на теперішній час; разом з керівником усіма аспірантами було опубліковано 12 наукових статей у фахових виданнях, 1 статтю у міжнародному виданні Web of Science; здійснено 7 доповідей на конференціях міжнародного і всеукраїнського масштабу.
  Усі аспіранти у повному обсязі виконують свої індивідуальні плани та успішно звітують про виконану роботу.
  Участь у наукових тематиках:
  Співвиконавець державного бюджетного прикладного дослідження на тему: «Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» (0120U102034) (2020 – 2022 рр.).
  Керівник ініціативної тематики “Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації” (0119U101696) (2019 – 2022 рр.).
 • 2020-11-07 15:07:30 опублік. Кравчук Галина Іванівна

  Фото 20.10.2020 року на 4-й парі (13:10) відбулося відкрите заняття в дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кравчук Г.І. з дисципліни «Загальна екологія» для студентів 2 курсу факультету агрономії та лісівництва, спеціальності 101- Екологія, Е-20-1 маг денної форми навчання на тему: «Основні техногенні забруднювачі біосфери та методи їх контролю». До лекційного заняття долучились: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., завідувач кафедри екології та ОНС, професор Разанов С.Ф., голова НМК факультету агрономії та лісівництва, к.геогр.н., доцент Мудрак Г.В., викладачі кафедри екології та ОНС: старший викладач Гуцол Г.В., Шевчук В.В., асистент Врадій О.І., Вергеліс В.І.асистентВітер Н.Г.
 • 2020-10-28 02:08:03 опублік. Алєксєєв Олексій Олександрович

  Фото 27.10.2020 року на 4-й парі (13:10) відбулося відкрите заняття в дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Алєксєєва О.О. з дисципліни «Утилізація та поводження з відходами» для студентів 5 курсу факультету агрономії та лісівництва, спеціальності 101- Екологія, Е-20-1 маг денної форми навчання на тему: «Ліквідаційні методи поводження з ТПВ». До лекційного заняття долучились: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., завідувач кафедри екології та ОНС, професор Разанов С.Ф., голова НМК факультету агрономії та лісівництва, к.геогр.н., доцент Мудрак Г.В., викладачі кафедри екології та ОНС: доцент, Кравчук Г.І., старший викладач Гуцол Г.В., Шевчук В.В., асистент Врадій О.І., Вергеліс В.І.
 • 2020-10-26 11:04:12 опублік. Алєксєєв Олексій Олександрович

  27.10.2020. на 4 парі (13:10) відбудеться відкрите заняття к.с.-г.н., старшого викладача кафедри екології та ОНС Алєксєєва Олексія Олександровича. Для студентів магістрів першого року навчання Е-20-1маг з дисципліни:Утилізація та поводження з відходами. Тема лекції згідно робочого плану: Ліквідаційні методи поводження з твердими побутовими відходами.
  Дане заняття буде проведено дистанційно через платформу Zoom. https://us04web.zoom.us/j/75075514027?pwd=NFowMlMvSWNmT2pmOWNYRCtVbDN3QT09
  Идентификатор конференции: 750 7551 4027
  Код доступа: 0DxXXj
 • . . . 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 . . . 141 

  головна intranet   головна internet