2017

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
25648 Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту Вдовенко С. А., Рубаненко О. О., Полутін О. О. Сун Світло є джерелом енергії для фотосинтезу рослин і одним із основних чинників розвитку рослинного ор 11
25647 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л. Тд Висока схожість насіннєвого матеріалу – передумова успішного росту і розвитку рослини. Для того, що 12
25646 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л., Рубаненко О. О. Тд Висока схожість насіннєвого матеріалу – передумова до успішного росту і розвитку рослини. Для того, 12
25640 Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини Вдовенко С. А., Полутін О. О., Мудріцька Л. М. Сун Вивчались біометричні показники та продуктивність шести сортів фізалісу мексиканського в умовах відк 11
25639 Показники біометрії розсади фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Полутін О. О. Тд Комплексне вивчення закономірностей росту, розвитку та формування врожаю фізалісу можливе лише на 10
25638 Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники фізаліса мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Сун Викладено результати досліджень над рослиною фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Прав 11
25637 Морфобиометрические показатели, урожайность и товарность плодов физалиса мексиканского в условиях открытого грунта в зависимости от мульчирующих материалов Вдовенко С. А., Полутин А. А. Тд Изложены результаты исследований физалиса мексиканского в условиях открытого грунта Украины. Установ 10
25635 Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд Залежно від строків садіння розсади встановлено неоднаковий вміст сухої речовини. Під час вирощуванн 9
25633 Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд Мульчуючий матеріал – це шар середовища, за допомогою якого забезпечуються належні умови росту і роз 10
25620 Організаційно-економічні засади розвитку молочного скотарства в Україні Петриченко О. А. Мвв Проаналізовано чинники підвищення ефективності молочного скотарства. 17
25588 Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. Мвв В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів та науково-практичн 33
25509 Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі Красняк О. П., Іщенко Т. В. Сун Визначено поняття інтеграційних процесів та прояв їх у бурякоцукровому підкомплексі. Обґрунтовано не 19
25508 Оптимізація економічних відносин інтегрованих формувань у бурякоцукровому підкомплексі Красняк О. П. Сун Стаття присвячена дослідженню економічних взаємовідносин інтегрованих формувань у бурякоцукровому п 19
25386 Determination of similarity criteria in optimization tasks by means of neuro-fuzzy modelling = Визначення критеріїв подібності в задачах оптимізації за допомогою нейро-нечіткого моделювання Rubanenko O. O., Komar V. O., Petrushenko O. Y., Smolarz A., Smailova S., Imanbekova U. СSc A method is proposed for solving optimization problems with high complexity when searching for the f 1
25385 The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine = Методи державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору в Україні Kozlovskyi S., Grynyuk R., Baltremus O., Ivashchenko A. СSc In this article the research of theoretical and methodological approaches to ensuring the sustainabl 0
24654 Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів Рубаненко О. Є., Лабзун М. П., Грищук М. О. С Метою статті є дослідження пошкоджуваності силових трансформаторів, методів і засобів визначення їх 97
24615 Якість мяса і продуктивність свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г. М., Огороднічук І. О. Суз Вивчено продуктивну дію трикомпонентного ферментного препарату на різних за поживною цінністю раціон 36
24344 Грунт, як фактор передачі збудників інфекційних захворювань (епідеміологічне значення грунту) Фаріонік Т. В. Сун Ґрунт – величезна природна лабораторія, в якій безперервно протікають найрізноманітніші складні п 49
24033 Ефективність БВМД «Енервік» за фазової годівлі молодняку свиней при мало диференційованому зерновому раціоні Білявцева В. В., Гуцол А. В. Сун Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощуванні на м`ясо нової БВМД «Енервік» з 72
23948 Аграрні розписки як засіб фінансування інвестицій сільськогосподарських підприємств Феняк Л. А. Тд В ринкових умовах комерційні банки є одним із інструментів вирішення довгострокових проблем соціаль 56
23813 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л. М. Дк Розглядались перспективи впровадження та розвитку електронних грошей в Україні. 78
23758 Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теогрія і практика Мудрак О. В., Овчинникова Ю. Ю., Мудрак Г. В., Кавун Ж. А. Тд Важливим аспектом збалансованого розвитку суспільства будь-якого регіону є формування його екологічн 37
23651 Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. Сун В статті, на прикладі Вінницької області, а саме на дослідній базі Уладово- Люлинецької дослідно-се 121
23583 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Омельянов О. М. Сун Розглянуто можливості застосування механічних коливань при веденні технологічних процесів. Проаналіз 72
23580 Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів Омельянов О. М. Сун Розглянуто конструкції приводних механізмів машин для сепарації сипкої продукції. На основі аналізу 46
23358 Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах Юрчук Н. П. Сун Досліджено сутність та уточнено з позицій системного підходу визначення поняття інформаційного забез 81
23252 Розвиток процесів вальцювання криволінійний заготовок з алюмінієвих сплавів Севостьянов І. В., Добранюк Ю. В., Бубновська І. А. Сун Проаналізовано формозміну та розв’язано задачу визначення напружено-деформованого стану циліндричної 65
23251 Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами Поліщук О. В., Севостьянов І. В., Христич О. В. Сун В статті показано актуальність використання різних способів керівництва та професійно-педагогічного 153
23246 Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. Сун У статті розглядаються особливості сушіння зернової сировини під час процесу післязбиральної обробки 159
23245 Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240 Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. Сун приведено теоретичні залежності параметрів роботи дизельного двигуна залежно від типу та характерист 66
23244 Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В., Луцик В. Л. Сун Об’єкт дослідження – процеси зневоднення відходів харчових виробництв. Мета роботи – розробка схе 52
23223 Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства Машевська А. А. Сун У статті розглянуто сутність, економічні та соціальні умови обліку оплати праці, визначені чинним з 382
23222 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. Сун проаналізовані і оцінені експериментальні дослідження засобів механізації завантаження та розрівнюва 108
23195 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами апк Гуцаленко О. О. Сун У сучасному складному глобалізованому середовищі між різними суб’єктами господарювання виникають і ф 104
21168 Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Матусяк М. В., Прокопчук В. М. Сун В ході проведення досліджень нами було виявлено, що при створенні асоціацій у ботанічному саду «По 134
21167 Використання видів роду липа (Tilia L) в урболаншафтах м. Вінниця Матусяк М. В. Сун Створення нових та реконструкція старих об’єктів озеленення, а також розвиток колективного і приват 114
21139 Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor (Web of Science) Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. СSc This paper presents the structure and technological processes of combined grinding screw conveyor. T 58
21138 Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors = Дослідження техніко-економічного обґрунтування процесу переміщення суміші та перемішування в конвеєрах безперервного потоку (Web of Science) Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Klendii O. M., Pankiv V. R. СSc The article presents a research technique on the process of simultaneous transporting and stirring o 71
21122 Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу Разанов С. Ф., Войтко О. С. Сун Наведено характеристику найбільш розповсюджених сорбуючих речовин та застосування їх у птахівництві 93
20949 Сіноворушилка (Пат. на винахід № 119605) Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В. М. Пнв Винахід відноситься до сільськогосподарської техніки, зокрема до машин, призначених для заготівлі сі 62
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С Завдання кормовиробництва - забезпечення тваринництва достатньою кількістю прийнятних за вартістю як 89
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С У роботі розглянуті технологічні процеси і заходи, які сприяють одержанню якісного сіна. Зокрема опи 77
20924 Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. Сун Викладено результати польових досліджень по вивченню процесів росту і розвитку рослин нуту на сірих 290
20901 Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) її вплив на види, що мають народногосподарське значення Разанов С. Ф., Кавун Е. М., Гнатюк О. М. Сун Представлені результати досліджень формування центрів поширення омели білої (Viscum album L.) в умов 295
20893 Види та основні підходи щодо формування корпоративної етики в менеджменті підприємства Підвальна О. Г. Тд Сучасні умови соціально-економічного та науково-технічного перетворення у сфері ринкових відносин в 76
20682 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л. М., Колесник Т. В. Сун У статті розглядаються актуальні питання використання власності в сільськогосподарських підприємс 160
20164 Свіжі яблучні вичавки у раціонах товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць кліткового розведення Шевчук Т. В. С Подається характеристика соковитих кормів для хутрових звірів, описується склад і властивості окреми 134
20157 Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Nagorniuk O., Mudrak O., Mudrak H., Sobczyk W. Суз The problems of studying, preservation and rational use of natural resources in modern conditions ar 201
20133 Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П. Сун Проаналізовано основну нормативно-правову, науково-методичну базу для оцінки придатності земель еко 118
20132 Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі Мудрак Г. В., Ковка Н. С. Сун В статті висвітлено основні науково-методичні принципи та підходи щодо створення екологічної 164
19992 Заквашувальні культури у молочній промисловості Соломон А. М., Бондар М. М. Сун За результатами теоретичних та літературних даних обгрунтовано використання молочнокислих бактерій у 465
19950 Спосіб корекції морфологічних показників крові бугайців за кадмієвого навантаження (Пат. на корисну модель № 118444) Гутий Б. В., Лавришин Ю. Ю., Паладійчук О. Р. Пнк Спосіб корекції морфологічних показників крові бугайців за кадмієвого навантаження включає згодовува 277
19949 Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму собак за ендогенної інтоксикації (Пат. на корисну модель № 118612) Гутий Б.В., Вархоляк І.С., Харів І.І., Паладійчук О.Р. Пнк Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму собак за ендогенної інтоксикації включа 76
19879 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. С У статті розкрито особливості права постійного користування земельною ділянкою в умовах законодавчої 295
19877 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. Сун Авторами розглянуті сучасні напрямки вертикального озеленення та розроблена класифікація його видів, 1094
19756 Удосконалення тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування сучасних інноваційних технологій Перепелиця М. О. Вознюк Т. В. С У статті розглядаються питання оцінки та розвитку тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на тр 129
19703 Кисломолочні напої - основа здорового харчування Соломон А.М., Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Тд 167
19692 Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини Матусяк М. В. Сун В ході проведення досліджень нами було виявлено, що при проведенні рубок догляду у різних за складо 151
19690 Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини Матусяк М.В. С Досліджено особливості застосування рубок Корнаковського, закладених у середині XX ст. науковцями ДП 119
19677 Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Нейко І.С., Монарх В.В. С Наведено характеристику сучасного стану природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Вінницького 241
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. С Розподіл на класи свиней різних порід після відлучення у віці одного місяця обумовлює ефективний від 171
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н. А. Сун Дослідженнями встановлено, що згодовування ферментного препарату Ладозим «Респект» вівцям сприяло зб 102
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н. А., Чорнолата Л. П. Сун Мінеральне живлення тварин потрібно балансувати, враховуючи мінеральний склад кормової даванки та ві 79
19641 Дидактичні і психологічні умови формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. С Формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі. 179
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. С У статті досліджується використання інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації громадянам 227
19631 Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка Кавун Е.М., Логінова С.О. С Вивчення географо-екологічних аспектів поширення стовбурових шкідників ялини європейської (Picea abi 267
19630 Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан Мазур Ю. В. Сун У статті розглянуто суть та значення державної підтримки аграрного сектору економіки України, її суч 75
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. С В статті зроблено аналіз розвитку підприємницьких структур за кордоном. Відображено значний вклад ур 108
19579 Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. Сун Запропоновано методику вибору встановленої потужності сонячної електростанції не лише на основі пере 589
19566 Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю Стаднік М. І. Сун Проаналізовано можливі варіанти побудови систем керування об’єктами з різним складом функціональних 98
19563 Взаємозв’язок окремих елементів поведінки та молочної продуктивності дійних корів Поліщук Т. В. Сун У статті представлено дослідження, результати яких свідчать, що між продуктивністю і поведінкою корі 129
19527 Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. С Наведено результати експериментальної роботи з вивчення реакції сортів кабачка на застосування стиму 96
19523 Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Чернецький В.М., Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень з вивчення особливостей формування врожаю, рівня водоспоживання, коеф 129
19521 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. С Наведено результати досліджень впливу сорту і стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі 94
19513 Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М. С Розглянуто питання досліджень по створенню ліній цукрових буряків стійких до гербіцидів суцільної ді 105
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. С В статті проведено аналіз технологічних особливостей виробництва сипких субстанцій. Розроблено персп 189
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л. М., Мартинюк В. С., Михальчук Р. В. Мвв У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку підприємницьких структур. Вис 219
19486 Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм (Пат. на корисну модель № 115391) Швець Л. В. Пнк Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм складається з рами, двигуна внутрішнього згорання, хо 69
19485 Універсальна машина для обрізки дерев (Пат. на корисну модель № 121770) Швець Л. В., Труханська О. О. Пнк Універсальна машина для обрізки дерев містить енергетичний засіб, кабіну, різальний пристрій. При ць 85
19482 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Рижук О.Ю. Тд У статті розглянуто процеси глобалізації світового страхового просто­ру та їх вплив на вітчизняний с 137
19481 Стан розвитку особистого страхування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Даровік О.О Тд Проведено структурований аналіз тенденцій розвитку ризикового се­гменту особистого страхування Украї 175
19478 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 115054) Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Пнк Мобільний кормороздавач складається з причіпного пристрою, рами, кузова, ходової частини, редуктора, 97
19477 Підвісний кормороздавач-змішувач (Пат. на корисну модель № 114921) Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Пнк Підвісний кормороздавач-змішувач містить приймальний бункер, перемішувальний шнек, ходову частину. П 74
19474 Безвідвальний фрезерний плуг (Пат. на корисну модель № 115135) Любин М. В., Токарчук О. А., Янович В. П. Пнк Безвідвальний фрезерний плуг складається з вала відбору потужності, карданної передачі та вала із фр 93
19430 Спосіб вирощування гороху посівного (Пат. на корисну модель № 121391) Телекало Н. В. Пнк Спосіб вирощування гороху посівного, що включає передпосівну обробку насіння та проведення позакорен 91
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. Тд 229
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. Тд 157
19421 Державна політика соціального розвиткуУкраїни в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) Головня О. М. Мвв У монографії обгрунтовано науково-методичні підходи дослідження ефективності державної політики в си 141
19418 Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 115132) Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. Пнк Вібровідцентровий змішувач містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, вібропривод, раму 72
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. Сун Проведено зоотехнічну оцінку поживності складових комбікорму для курчат- бройлерів. Проведеними дос 87
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. Сун Встановлено, що підвищення дози вітамінів А, D, Е у повнораціонних комбікормах у кількості 10% до ос 66
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. Сун Завдяки введенню у склад комбікорму кормової мінеральної добавки, яка містила 37,2 мг/кг цинку (у ви 87
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. Сун У статті досліджено сучасні тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні шляхом аналізу динамік 160
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. С 109
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. Сун В статті проведено аналіз технологічних особливостей виробництва біологічноактивних добрив як вторин 165
19335 Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Калетнік Г.М., Янович В.П., Сосновська Л.В. Тд 189
19298 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. Тд До зелених кормів належить надземна вегетативна маса зелених кормових рослин, яку використовують на 208
19296 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд 94
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М. О. Сун В результаті проведених досліджень встановлено, що активна реакція води водосховища (рН) і кількіс 346
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н. М. Сун У тварин третьої дослідної групи на кінець періоду жива маса збільшилась на 6,1 кг, порівняно з конт 141
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н. М. Сун Сьогодні ферментно-пробіотичні препарати  є важливими компонентами для приготування комбікормів, ад 157
19255 Аналіз стану води річки Південний Буг Вітер Н.Г. С В статті наведено результати досліджень стану води річки Південний Буг. Контроль за станом води рі 113
19242 Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics Spirin A., Borysiuk D., Truhanska O., Shvets L., Zelinskyy V. С Machine-tractor fleet is an important part of agricultural production. Many factors depend largely o 194
19220 Значення категорії конкурентоспроможності як об"єкту управління Сахно А.А., Салькова І.Ю., Коваль О.І. С У статті досліджено сутність понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» і, зокрема, окремі їх 132
19219 Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials Iskovych-Lototsky R., Zelinska O., Ivanchuk Y., Veselovska N. СSc High efficiency of the technological process of shaping workpieces from powder materials using vibra 160
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В С Розглянуто особливості розвитку чехословацького національного руху під час Першої світової війни (19 190
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. Сун В статті наведені теоретичні дослідження по визначенню кінетики сушіння окремих частин рослинної мас 161
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. С Представлено результати вивчення ефективності сумісного застосування таких бактеріальних препаратів 129
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. С Позитивний баланс азоту відмічено на усіх варіантах досліду, проте найбільша його кількість залишила 81
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. Сун Досліджено поживну цінність та продуктивну дію силосу з пров’яленої маси сумішки конюшини з пажитниц 76
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. Сун До зелених кормів належить надземна вегетативна маса зелених кормових рослин, яку використовують на 776
19122 Історичний аналіз розвитку науково-дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ СТ. Муханов В.М. С В статті проаналізовано основні віхи зародження та розвитку системного науково-дослідного інтересу д 156
19117 Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші Гунько І.В., П'ясецький А.А., Бурлака С.А., Сун Проведено порівняльний аналіз паливних систем дизельного двигуна з розробкою системи паливоподачі і 194
19112 Формування м'ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. Сун У статті приведені результати досліджень формування м’ясної продуктивності та розрахунок економічної 65
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. Сун Аналізуючи стан конярства в цілому по Україні, можна стверджувати що ця галузь тваринництва в останн 310
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. Сун В статті проведено аналіз основних методик оцінки визначення однорідності сипкої суміші за вібролопа 76
19077 Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading Sivak R. Суз Розроблено розрахунковий апарат, який дозволяє оцінювати напружено-деформований стан в процесах плас 54
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., С У статті характеризуються етапи розвитку органічного виробництва продукції, проводиться аналіз ринку 213
19070 Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України Антонів C.Ф., Запрута О.А., Рудницький Б.О. С Висвітлено дані багаторічних досліджень формування високих урожаїв насіння люцерни посівної, конюши 202
19054 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. С Одним із основних стримуючих факторів поширення квасолі в Україні є низька технологічність переважно 142
19041 Market infrastructure and feedstock base formation of oil and fat industry Dovhan Yu. V. Тд Розглянуто особливості формування ринкової інфраструктури та сировинної бази олійно-жирового підком 93
19027 Спосіб створення травостою козлятнику східного (Пат. на корисну модель № 119055) Ткачук О. П. Пнк Спосіб створення травостою козлятнику східного включає внесення гербіциду для знищення однорічних зл 129
19026 Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої (Пат. на корисну модель № 121310) Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Пнк Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої включає агротехнічні заходи, зокр 73
19025 Спосіб зниження забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами (Пат. на корисну модель № 121718) Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Пнк Спосіб зниження забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами включає агро 75
19021 Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. С Стаття присвячена вивченню впливу важких металів на хімічний склад зеленої маси бобових багаторічних 128
19020 Інтенсивна хімізація землеробства - як передумова забруднення зернової продукції важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Визначено фактичні норми внесення мінеральних добрив під основні сільськогосподарські культури у пер 289
19015 Теплопровідність та в’язкість пари цезію при високих температурах Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Тд 131
19012 Економічна ефективність нерестину, як стимулятора нерестового стану плідників білого амура Мушит С. О. Сун Одним із шляхів відтворення інтродукованих видів риб є їх заводське відтворення за допомогою гонадот 165
19011 Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П. С Визначено передумови деградації сільськогосподарських ґрунтів. Досліджено вплив найпоширеніших видів 175
19010 Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Проаналізовано динаміку вмісту важких металів у грунті впродовж кількох років за вирощування бобових 176
19009 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бурянами в рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. Сун Досліджено інтенсивність ростових процесів різних видів бобових багаторічних трав у рік сівби за бе 239
19007 Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають Ткачук О.П., Зайцева Т.М. С Визначено передумови і причини поширення деградаційних процесів у грунтах. Проаналізовано основні гр 97
19006 Динаміка густоти - як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено динаміку густоти бобових багаторічних трав впродовж років вегетації. Встановлено закономі 77
19005 Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. С Проаналізовано токсичні властивості основних мінеральних добрив. Встановлено поділ добрив за характе 149
18995 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В.А., Панцирева Г.В. С У статті обґрунтоване значення люпину білого і цінність посівів цієї культури, яка здатна фіксувати 130
18994 Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого Панцирева Г.В. С Наведено результати досліджень щодо впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень 93
18990 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено зміну рівня забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав. 139
18989 Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії Яремчук О. С. Сун Доведено, що взятий курс України на тісну співпрацю із країнами Європейського Союзу та використання 204
18961 Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling Rubanenko O. Сун іnvestigational possibility of the use of neuro-fuzzy modeling is at determination of functioning qu 208
18937 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т.Л. Суз 92
18929 Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректуму Разанова О.П. Сун Вивчено вплив кормової добавки апівіт на тривалість життя медоносних бджіл та масу ректуму. 357
18775 Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу Плахтій Т. Ф. Мвв В монографії досліджено існуючі проблеми та сформульовано перспективи застосування якісного підходу 355
18739 Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Удосконалено методику оцінки якості облікової інформації у відповідності до змін функціонування об’є 97
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С Найбільшу кількість бобів на рослині забезпечив сорт Перлина – 14,6 і 11,2 шт., незначною мірою йом 116
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С Виявлено вплив умов навколишнього середовища на величину КРЗ та КЗР. Також приведена залежність кіль 193
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. С В статті приводиться характеристика гібридів кукурудзи за вмістом крохмалю у зерні залежно від строк 114
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С У статті представлено результати вивчення рівня передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи п 159
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено результати багаторічного вивчення оптимальних строків сівби редьки олійної на кормові та 84
18425 Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному циклі (Пат. на корисну модель № 119371) Цицюра Я. Г. Пнк Спосіб сівби редьки олійної включає передпосівний обробіток ґрунту, підготовку насіння до сівби, сів 84
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. Сун Проведено оцінку сортів сої різного еколого-географічного походження за показниками екологічної плас 354
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено результати багаторічного вивчення особливостей формування посівів редьки олійної з позиці 170
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Проведено дослідження з уточнення видового складу ентомофауни у посівах редьки олійної. Встановлено 128
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. С In terms of the present role and functions of the state in the new market conditions, characterizing 156
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. С Одним із найважливіших напрямів фінансової політики сільськогосподарських підприємств України є форм 174
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. С В умовах стрімкого розвитку агропромислового комплексу України питання забезпечення конкурентоспромо 264
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. Сун В статті висвітлюються питання аналізу причинно-наслідкових зв’язків між ціновим фактором та структу 107
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С Аналізом літературних першоджерел встановлено, що квасоля овочева (цукрова) одна з найперспективніш 560
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що рід Phaseolus включає до 230 видів, які под 419
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. С Від обраної структури капіталу залежить його вартість та рівень фінансового ризику. Її ефективна з 246
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л. М., Чистоколяна І. Тд Економічні реформи на селі, вдосконалення відносин власності призвели до значних змін у формах госп 87
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. С Проведено аналіз ефективності вирощування та використання лікарських рослин. Відмічено підвищення бі 168
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. С Розвиток сільських територій є одним із основних викликів сьогодення, вирішенню якого приділяється 766
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. С В статті наведено результати досліджень з оцінки впливу способів сівби та удобрення на фотосинтетич 110
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. Тд Значення бобових культур у землеробстві здавна відоме досить широко. Світовий досвід пересвідчує, що 327
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. Тд Розкрито вплив інновоційно-інвестиційного розвитку на підвщення ефективності викорстання ресурсного 94
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. Тд Розкрито проблеми та перспективи розвитку ресурсного потенціалу сільських територій. 117
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. Тд Розглянуто продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції. 112
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. Сун У статті наведений стан та критично проаналізовано підготовка для країни агроінженерних кадрів, наук 280
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. С У статті подано результати впливу застосування інокуляції насіння квасолі штамами мікроорганізмів, о 179
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. С Наведено результати трирічних досліджень з визначення впливу факторів передпосівної інокуляції насін 130
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. Суз В статье представлены результаты влияния применения предпосевной обработки семян фасоли штаммами мик 89
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. Тд Нaведено результaти трирічних нaукових досліджень щодо вивчення фoтoсинтетичних покaзників рослин кв 96
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. Суз The operation of a technological process under cavitation as a way of processing a dispersed environ 237
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. С In the executed researches it is accepted that the highest efficiency of transformation of electric 127
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. Суз Вивчення впливу апівіту (водний екстракт бджолиного підмору) на ступінь ураження бджолиних сімей клі 260
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. Сун Висвітлено результати досліджень відносно засвоюваності кальцію у молодняку перепелів та перепіло 312
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. Сун У статті представлено загальні положення теорії екстрагування в системі "тверде тіло - рідина&q 198
17189 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 15: Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії Пігарєв Ю. Б., Ложковський А. Г., Маматова Т. М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Технології розвитку електрон­ного урядуванн 4
17188 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 14: Електронна взаємодія органів публічної влади Кандзюба С. П., Хошаба О. М., Пігарєв Ю. Б. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронна взаємодія органів публічної вла 2
17187 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 13: Захист інформації в системах електронного урядування Хошаба О.М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Захист інформації в системах електронного у 3
17186 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 12: Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування Клімушин П.С. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Стратегії управління людськими ресурсами, ф 2
17185 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 11: Доступ до публічної інформації Пігарєв Ю.Б., Дрешпак В.М., Куспляк І.С. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Доступ до публічної інформації» та самостій 2
17184 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 10: Електронні послуги Матвійчук Р.М., Кандзюба С.П. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронні послуги» та самостійної роботи т 3
17183 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади Кандзюба С.П., Матвійчук Р.М., Сидорович Я.М., Мусієнко П.М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронний документообіг. Реінжиніринг адм 3
17182 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 8: ІТ-архітектура системи електронного урядування Пігарєв Ю.Б., Ложковський А.Г., Гапанович Я.В. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «ІТ-архітектура системи елек­тронного урядув 3
17181 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 7: Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях Чукут С. А. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Розвиток електронного уряду­вання на місцев 3
17180 Електронне урядування та електронна демократія Ч 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронно­ го урядування Полумієнко С. К. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Моніторинг, оцінювання та прогнозування роз 2
17179 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 5: Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади Пігарєв Ю. Б., Куспляк І. С. , Дрешпак В. М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Інструменти електронного урядування та елек 2
17178 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 4: Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування Семенченко А.І., Серенок А.О. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Публічна політика та управління розвитком і 6
17177 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 3: Електронна демократія: основи та стратегії реалізації Грицяк Н.В., Семенченко А.І. , Жиляєв І.Б. Нп Уміщено навчальні матеріали для викладання модуля «Електронна демократія: основи та стратегії реаліз 14
17176 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації Семенченко А.І. , Серенок А.О. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронне урядування: ос­нови та стратегії 13
17175 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії Малиновський В.Я., Грицяк Н.В., Семенченко А.І. Нп Навчальний посібник містить навчальні матеріали для викладання теми «Вступ до курсу. Концептуальні з 24
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. Сун 175
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. Сун У статті наведені дані продуктивної дії мінеральної добавки, до складу якої входила суміш солей цинк 354
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. С Проведена оцінка та виділено перспективний вихідний матеріал для селекції люцерни з високим урожаєм 96
17151 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology = Експериментальне дослідження видобутку нафти з ріпаку за допомогою мікрохвильової технології (Web of Science) Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. СSc One of the most important stages of the technological process of extraction of target components fro 166
17148 Нова популяція симентальської м’ясної худоби Карпатського регіону України Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. Сун Вперше сформовано вітчизняні стада високопродуктивної худоби буковинського зонального типу сименталь 311
17147 Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби м’ясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. Сун Багатьма дослідженнями українських вчених доведено, що інтенсивність енергії росту молодняку різних 340
17146 Відбір корів зі рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Сун Проведеними дослідженнями доведено, що доцільно серед кращих за виробничо-племінними ознаками виділя 364
17145 Ефективне використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Сун Результатами досліджень встановлено, що пошуки ефективного виробництва молока від корів української 388
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. С Аналізуються погляди М. Драгоманова на проблему формування національного світогляду українців наприк 203
17141 Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation = Організація оплати персоналу машинобудівних підприємств у формуванні мотивації та стимулювання Klymchuk A. Мвз Однією із найбільш важливих передумов забезпечення ефективного управління підприємством є запровадже 307
17137 Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. Сун Багатьма дослідженнями доведено, що інтенсивність енергії росту молодняку різних порід худоби залежи 466
17134 Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини за використання кормової добавки "Бетаїн" (Пат. на корисну модель № 121403) Бабков Я. І., Чудак Р. А, Подолян Ю. М. Пнк Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини, що включає використання корму, 211
17130 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. Сун Оцінка кормів за продукцією молока базується на залежності їх ферментації від вмісту сирої кліткови 419
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. С 150
17125 Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. Сун Принцип балансування натрію і калію в раціонах дійних корів, обґрунтовується розробкою фізіологічн 151
17124 Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней Скоромна О.І., Красносельська М.П. Сун Дослідженнями встановлено дію комбікормів і протеїну на синтез білка м’язової тканини в організмі 110
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. С Cучасні технології вирощування буряків цукрових характеризуються енерго і ресурсоємкими що до певної 77
17122 Тенденції розвитку ринку українського меду Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. Сун Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку українського та світового ринку меду. Оцінено обсяги 221
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. С Викладені результати досліджень з обґрунтування раціональної ширини загінки орного агрегату. Одержан 217
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. С Стаття стосується визначення залежності моменту зведеної сили тиску поршнів PVC 1.18, PVC 1.63, PVC 152
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд Проведено аналіз якості характеристик регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів типу PVC 1. В 109
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. С Запропоновано просту за будовою, надійну і зручну в роботі ручну повнофункціональну картоплесаджалку 122
17106 Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами Скоромна О.І., Дідоренко Т.О., Сун Проаналізовано літературні джерела щодо балансування мінерального живлення дійних корів на суху ре 113
17105 Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. Сун Досліджено структурні особливості залоз внутрішньої секреції піддослідних свиней на відгодівлі за ви 117
17104 Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення Скоромна О.І., Красносельська М.П. Сун Дослідженнями встановлено дію балансування за лізином і метіоніном протеїнового живлення свиней. Від 118
17103 Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий на их свойства путем использования методов математического планирования Агеев М. А., Вигерина Т. В., Николайчук В. Я., Довжук С. А., Чиграй С. Л., Лопата А. В. С На основе експерементальных иследований и с использованием методов математического моделирования пре 72
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. Сун В статті розглянуто модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії, визначенні основні пар 144
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. Сун В статті досліджено сутність поняття фінансової безпеки, розглянуто причини виникнення кризових сит 146
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. Сун В статті проаналізовано існуючі методи атак на WEB-додатки. Здійснено аналіз основних вразливостей, 1152
17099 Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин Николайчук В. Я., Соловых Е.К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. С Проведены исследования износостойкости стальных покрытий при трении по абразиву. Показана целесообра 119
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. С Для українського ринку землі має бути сформована власна модель реформи, яка буде відповідати специфі 443
17093 Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу Смілянець О.Г. С 219
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 129
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 407
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 255
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. Тд 292
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. С Досліджено значення рекреаційного потенціалу та рекреаційних ресурсів. Розглянуто моделі туристських 135
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. С Розроблено та представлено конструкцію керованого симетричного дебалансного віброзбуджувача автома 147
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Сун Однією з особливостей скотарства є те, що воно безпосередньо пов’язане із землею – головним засобом 135
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л Суз Изучено влияние кормовой добавки на основе пчелиного подмора на качество грудных мышц. Исследования 159
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. Сун Изучены продуктивные свойства, качественные показатели мясного сырья телят лимузин х черно-пестрой и 196
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. Сун Изучены продуктивные свойства, качественные показатели мясного сырья телят лимузин х черно-пестрой и 199
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. Сун При изучении влияния породной принадлежности на продуктивные качества чистопородных шаролезских бычк 189
17069 The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Сhudak R. A., Vozniuk O. I., Podolian J. M., Сун The chelated complex of manganese affect was researched at the research farm of Vinnytsia national a 218
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. С Представлено конструкцію керованого дебалансного віброзбуджувача автоматизованих вібраційних машин 255
17067 Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів Подолян Ю. М. С Метою досліджень було вивчити вплив пробіотика «Пробіол» на гематологічні показники курчат-бройле 310
17066 Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками Паладійчук О.Р. С Вивчення реакції сітчастої зони кори надниркових залоз при введенні в раціони свиней на відгодівлі г 323
17065 Вплив згодовування БМВД Інтермікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. С Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощування на м`ясо, БВМД Інтермікс ВС-10% (гроуер-ф 242
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. С Стаття присвячена важливості впровадження інноваційних стратегій та сценаріїв розвитку аграрного рин 106
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Суз У статті досліджено шляхи реалізації стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Україн 291
17058 Формування ефективної оцінки у стимулюванні конкурентоспроможності персоналу підприємств Климчук А. О. Мвв Розкрито соціальні аспекти впливу людського потенціалу в умовах євроінте-грації, стан та перспективи 186
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С Пошук сучасних тенденцій розвитку підприємств спиртової промисловості, як відкритої економічної си 578
17040 Влияние кормовой добавки «Бетаин» на мясо-сальные качества свиней Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. С Целью эксперимента было изучить влияние кормового препарата «Бетаин» на качество мяса свиней. Научно 93
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., С Під час руху по дорозі з нерівною поверхнею трактор сприймає удари і зазнає коливань. Основними вузл 198
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. С Изучено реакцию структур кишечника молодняка свиней на виращивании на введение в состав рациона разл 105
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. С В статті узагальнено погляди зарубіжних та вітчизняних економістів на зміст поняття інвестиційних 128
17028 Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. С У результаті досліджень встановлено, що використання у годівлі гібридних свиней комбікормів різного 332
17026 Якісні показники м’яса свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» Чудак Р. А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. С Метою експерименту було вивчити вплив кормового препарату «Бетаїн» на якість м’яса дослідних сви 409
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. С Подано стан виробництва м`яса птиці за останні роки та проведено аналіз результатів використання б 204
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. С В статті досліджено методи керування параметрами нормальних режимів мікроелектромереж. Досліджено д 236
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. С В статті розглянуто особливості формування, розподілу та використання фінансових ресурсів сільськог 163
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. С Стаття містить аналіз поглядів вітчизняних та іноземних науковців щодо теоретичних підходів до визна 100
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. С Викладено результати трирічних досліджень з вивчення впливу позакореневих підживлень, вапнування гру 263
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. С У статті розглянуто доцільність оцінювання результатів діяльності персоналу на підприємствах машиноб 270
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. С Досліджено стан, тенденції та перспективи розвитку закладів ресторанного господарства України. Прове 273
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Суз The author in the article investigates the qualitative indicators of personnel development as one of 144
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. С Агропромисловий комплекс Вінницької області є однією зі сфер економіки, яка перетворилась на базову 380
17002 Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах Джеджула О.М. С у статті розглядається сучасна концепція створення освітніх інформаційних середовищ на прикладі вінн 232
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. С у статті розглянуто участь аграрного сектору національної економіки в сучасних реаліях інтеграційних 139
16995 Гвинтовий ямокопач (Пат. на корисну модель № 119014) Середа Л. П., Штуць А. А., Руткевич В. С., Зінєв М. В. Пнк Гвинтовий ямокопач, що містить раму з регулювальною тягою, до якої на рухомій платформі прикріплено 236
16994 Гідравлічний ямокопач (Пат. на корисну модель № 119012) Руткевич В. С., Зінєв М. В. Пнк Гідравлічний ямокопач містить раму, до якої жорстко приєднано триточковий навісний механізм, та рухо 92
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. С У статті аналізується проблема впровадження засобів інноваційних педагогічних технологій у професій 248
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. С У статті розглянуто сутність розвитку впровадження іншомовної комунікативної компетентності в 250
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. С У статті розглянуто моделі і методи оптимізації витрат (класичні та сучасні), а також підходи до вдо 258
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. С В статті досліджено основні етапи розробки та впровадження системи інформаційного забезпечення управ 155
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. С У статті проаналізовано розвиток інформаційних технологій, зокрема представлено фактори, що вплинули 382
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. С Анализ причин возникновения пульсаций подачи регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса в пр 261
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. С Розглянуто питання моделювання гідравлічного приводу робочих органів доочисника гички гичкозбиральн 303
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. С У статті розглянуто значення інновацій в аграрній сфері України. Окреслено актуальні питання щодо су 112
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 114
16973 Спосіб внесення мінеральних добрив на насіннєвих посівах люцерни (Пат. на корисну модель № 114209) Мамалига В. С., Рудницький Б. О. Пнк Спосіб внесення добрива під насіннєві посіви люцерні сортів Вінничанка та Реґіна на сірих лісових оп 112
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. Тд 176
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. Тд В роботі здійснено розрахунок витрати палива автобуса Богдан А-092 при використанні дизельного палив 375
16959 Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері Вдовенко Л. О., Черненко О. С. Мвв У монографії розкрито теоретичні та методичні засади розвитку системи фінансової безпеки задля під 1729
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. С У статті викладенні основні визначення та сутність методів економіко- математичного моделювання. Пр 256
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. С У статті представлено результати розрахунку витрати палива автомобілем КрАЗ-6510, що рухається за ма 202
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. С У статті проаналізовано стан вітчизняного ринку платіжних інструментів та платіжної інфраструктури е 1199
16948 Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку Логоша Р. В. Мвз Метою дослідження є аналіз сучасних теорій державного регулювання економіки і дослідження впливу дер 142
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. С В статті визначається проблематика формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами, як один 307
16946 Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Ільченко І. І. Мвв У статті проведено аналіз трансформаційних процесів у діяльності вітчизняних овочепереробних підпр 330
16945 Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки Логоша Р. В. Мвз Проведено дослідження процесу формування системи глобального та національних ринків впродовж останнь 259
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. С Ринок земель сільськогосподарського призначення є важливою складовою частиною національного ресурс-н 200
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С У статті розглянуте поняття «мотивація, та визначений її вплив на організацію навчального процесу. Д 232
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. С У статті запропоновано теоретико-методичний вимір наукового обґрунтування поняття «інституційна безп 139
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. С У статті розглянуто окремі теоретико-­методологічні аспекти системи вищої освіти США. Проведено анал 387
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. С Науково-технічний прогрес створює умови та диктує свої правила, що вимагають розвитку на основі інн 289
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. С Встановлено провідну роль сільського господарства не лише у забезпеченні продовольчої безпеки, а й у 624
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. С Одним з пріоритетних завдань аграрної освіти є підготовка спеціалістів інженерного профілю з високим 244
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. С У статті розглянуті теоретичні та методичні аспекти формування системи оцінки локальних критеріїв ск 470
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. С У статті розглянуто та досліджено теоретичні та методологічні засади контролінгу управління підприєм 295
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С Запропоновано систему гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму та 272
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С Розглядаються принципи конструювання та проектування сучасної гідроприводної сільськогосподарської т 284
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. С Змодельовано контактні явища, що проходять в зоні деформації. Аналітично визначені режими обробки, я 257
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С У статті розглянуто та проаналізовано основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промислово 257
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. С У статті розглянуто та проаналізовано вдосконалений авторський метод PESTEL-FAMIL (Y)-аналіз, на осн 226
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С У статті проведено аналіз інституційного середовища спиртової промисловості, а також визначено напря 68
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., Гаврилюк В.Г. та і Мвв Викладено результати наукових досліджень проблем малого аграрного підприємництва в ринковому інститу 267
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н. В. Мвз У монографії досліджено сучасний стан кадрів підприємств у трансформаційних умовах соціально-економі 280
16921 Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. А. Мвв У монографії здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури та останніх досліджень з проблеми 1303
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. Тд Викладено результати дослідження місця і ролі аналізу фінансового стану підприємства як ключової скл 202
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. С Проведено аналіз способів безрозбірного діагностування машин та механізмів, зокрема сільськогосподар 287
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. С У статті наведено теоретичне узагальнення та практичне використання системи корпоративного управлінн 250
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. С У статті розкриваються питання розвитку сучасного ринку банківських послуг на кредитному ринку Украї 365
16912 Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока Польова О. Л. Мвв Ефективна діяльність та розвиток сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції скотарств 467
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. Суз In the modern market economy the most important element of financial stability of the company is car 320
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. Суз The article focuses on the need to find new approaches to the interaction of  school and family in t 187
16908 Віброозонуюча сушарка (Пат. на корисну модель № 122237) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Герасимов О. О., Волошиненко В. М. Пнк Віброозонуюча сушарка, яка містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, що встано 237
16907 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 122236) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Герасимов О. О., Філіпченко В. В. Пнк Вібраційна сушарка, яка містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, що встановле 252
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. Тд Економіка сільських територій формує нові вимоги перед українськими підприємствами, але стабільних к 286
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. С В роботе рассмотрены теоретико-методические подходы к формированию механизма оценки ценных бумаг и и 84
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. С У статті розглянуто питання сутності судової експертизи та досліджено особливості судово-економічно 110
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. С У статті досліджено питання методико-організаційних засад судовоекономічної експертизи, що дозволяє 239
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. С Розглянутий інерційний вібропрес-молот з гідроімпульсним приводом. Загальний аналіз робіт з вібр 227
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. С Розглянута необхідність організації управлінського обліку у підприємствах, основна діяльність яких с 119
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. С Досліджено продуктивність зеленої маси бобових багаторічних трав у перший рік вегетації при забезпеч 193
16869 The role of socially responsible marketing in the reproduction of the human capital and reduce of its fiktivization processes Brintseva O., Hutsalenko О., Dmitruk S. СWeof The urgency of the research. Before the modern person at different stages of reproduction of the hum 353
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. С У сучасному складному глобалізованому середовищі між різними суб’єктами господарювання виникають і ф 264
16864 Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovksiy V. M. СWeof Потомству перепелів, яке одержали від батьківського стада, протягом періоду вирощування згодовували 287
16863 Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M. СWeof Проведеними дослідженнями встановлено, що у потомства перепелів, одержаного від батьківського стад 269
16861 The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry Bayer O. V., Yaremchuk O. S., Shevchenko L. V., Mykhalska V. M. СWeof На основі проведених досліджень розроблено та проведено оцінку придатності методики з визначення сул 411
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. С У статті обґрунтовано основні передумови формування стратегії розвитку господарюючого суб’єкта сист 309
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. С У статті досліджено облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств на підставі узагал 925
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. С У статті обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти фінансового обліку необоротних активів підприє 431
16852 Доїльний стакан з функцією масажної дії Джеджула О.М. С Анотація: одним із шляхів стимуляції молоковіддачі у корів є підготовка вимені, що забезпечується йо 245
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. С Стаття присвячена аналізу юридичної природи віртуальної валюти та її правового регулювання. Автор ан 120
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. С Статтю присвячено дослідженню відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності. Висвітлено 540
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. С В статті досліджуються зміни в політико-правовому статусі громадських організацій та інших об`єднань 143
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine = Дослідження можливостей виробництва біопалива для стабілізації агропромислового комплексу України (Web of Science) Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. СSc Assessment of the fuel and energy sector and the cost dynamics of the traditional kinds of fuel in t 239
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. С Досліджується процес зародження сепаратистських структур в Україні протягом 1990-1992 років. 134
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. С У статті розглянуто спробу створення сільськогосподарського інституту у місті Вінниця у 1928 році. 380
16831 Problems and probpects of Management of rural development Tomashuk I. V. СWeof The purpose of the research is to study problems of rural development management, to analyse the eff 346
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. С Дана стаття присвячена інституційному забезпеченню аграрної сфери України. Досліджено стан вітчизнян 324
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. С У статті досліджено стан інституційного забезпечення аграрної сфери України. Проаналізовано основні 174
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. С У статті розглянуто питання реалізації концепції “зеленої економіки” в Україні як основи сталого роз 293
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. СWeof Reformation of the economy of Ukraine today determines the necessity of development of the agrarian 290
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. С У статті проаналізовано нормотворчу та практичну діяльність органів радянської влади УСРР щодо запо 167
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. С За показниками поголів’я, продуктивності корів, виробництва молока досліджено динаміку розвитку моло 379
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. С У статті висвітлено стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької об 219
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. С У статті висвітлено стан обліково-інформаційного забезпечення розвитку земельних відносин, зокрема, 206
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. С У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку галузі аквакультури,окреслено проблемні аспекти ді 415
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. С Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні. 376
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. С У статті досліджено еволюцію нормативно-правового регулювання розвитку та функціонування суб’єктів м 742
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. С У статті досліджено нормативно-правову базу проведення фінансової реструктуризації підприємств. Проа 94
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. С У статті всебічно досліджено організація і методика аудиту виробничих запасів. Розкрито економічну с 332
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. С У статті досліджено методику аудиту власного капіталу. Розкрито сутність власного капіталу відповідн 522
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects = Якість продукції як умова максимізації прибутку: аспекти обліку та контролю (Web of Science) Marchuk U., Fabiianska V. СSc The article considers approaches to the interpretation of the essence of the concept of quality acco 329
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. С Виокремлено дві основних позиції в трактуванні науковцями поняття «якість»: якість як сукупність хар 368
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто проблеми, що мають місце в аудиторській діяльності України, однією з яких є відс 183
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. С Методологічно обґрунтовано процес становлення й розвитку самодостатніх сільських громад на засадах 384
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто один із напрямків реалізації стратегії розвитку аудиторської фірми, яким є впров 1261
16799 Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (Пат. на корисну модель № 121663) Курнаєв О. М., Сироватко К. М. Пнк Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші, який включає підбір, подрібнення, внесення 30 консерва 116
16797 Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Пат. на винахід № 113937) Овсієнко А. І., Заєць А. П., Задорожна І. С., Овсієнко М. А., Овсієнко С. М., Формагей О. В. Пнв Винахід належить до способу зменшення аеробного псування силосу, який включає подрібнення вихідн 123
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. С Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість». 197
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. С Концептуальні основи міфології правового буття в античності. 363
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. С У статті описується сучасний стан судової реформи в Україні у контексті антикорупційних змін. 279
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається еволюція процедури Due diligence в зарубіжній практиці та в Україні. Дослідже 369
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. С Охарактеризовано право на свободу творчості у системі прав людини/ 378
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. С Стаття присвячена аналізу правових ознак виробництва органічної сільськогосподарської продукції та с 163
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Розглянуто причини відсутності парадигми якості облікової інформації в умовах сьогодення. Запропонов 270
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т. О. Мвв Надано розміри та основні показники по земельним ресурсам. Актуальним та небхідним при прийнятті упр 853
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. С Досліджено методичні основи управлінського аналізу. Розглянуто сучасну систему управління та прийнят 119
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. С Визначено сутність земельних ресурсів, управління земельним потенціалом здійснює економічний аналіз. 142
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. С Розглянуто олійне виробництво за ієрархічною технологічною схемою за рівнями: «підприємство – цехи – 350
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. С Вивчався вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової. 277
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. С У статті визначено основні виклики, що постають перед сучасним суспільством в епоху інформатизації, 224
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. С У статті визначено теоретичні аспекти екологізації на сучасному етапі розвитку світової та національ 235
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. С У статті розглянуто вплив процесів глобалізації на трансфер технологій у світі та Україні, способи п 295
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. С У статті розглянуто зовнішньоекономічну діяльність на сучасному етапі розвитку. Розкрито сутність зд 266
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. С У статті розглядається система державного фінансового контролю України та зокрема її інструмент упра 797
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається розвиток процедури Дью ділідженс в Україні як виду аудиторських послуг та обо 811
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. С У статті розглянуто сучасний стан зайнятості в Україні, зроблено порівняння з країнами ЄС щодо рівня 135
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. С У статті досліджено проблемні питання екологізації аграрної сфери економіки з метою визначення прі 132
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський С Запропоновані модифікації еквівалентністних моделей розпізнавання зображень, узагальнені на випадок 243
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. С У статті розглядаються актуальні питання розвитку малих господарюючих форм АПК у сільській території 315
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. С В статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо моделювання управління витратами підприємс 155
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. С Стаття містить результати дослідження стану розвитку малих та середніх міст як центрів регіональної 262
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. С Агропромисловий комплекс України в усі часи був однією з провідних галузей народного господарства, 389
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. С У статті розкриваються актуальні питання оплати праці бюджетників на основі єдиної тарифної сітки. 258
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. С У статті обгрунтовується необхідність загальнообов’язкового медичного страхування 377
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. С У стаття пропонуються напрями удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної 341
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. С Досліджено туристичний потенціал Вінницької області, який базується на її рекреаційній складовій т 277
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. С Досліджено систему менеджменту безпеки харчової продукції України. Визначено вплив угоди про асоціа 275
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. С Досліджено сучасний стан галузі туризму в Україні. Проаналізовано обсяг туристичних потоків України 318
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. С Стаття присвячена дослідженню сучасного стану готельного господарства України. Проаналізовано структ 124
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. С Узагальнено суть, тенденції, структуру міжнародного туризму і світового ринку туристичних послуг. Ро 1490
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. Суз У статті описано стан кон’юнктури ринку м’яса птиці в Україні. Визначено конкурентні переваги виробн 477
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. С У статті досліджено теоретичні основи фінансової безпеки. Наведено основні системи забезпечення фіна 278
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. С У статті розглядаються актуальні питання формування, удосконалення та ефективного використання на- я 271
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень з вивчення впливу сортових особливостей на ріст, розвиток та врожайні 193
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. С В статті розглянуто сучасні проблеми земельних відносин України в контексті інституційного забезпече 623
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. С У статті розглянуто сучасний стан розвитку земельних відносин в Україні. Визначено, що характерним 378
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. С Стаття присвячена проблемі розвитку сільських територій як одному із пріоритетів сучасності. Розгляд 227
16718 Інтегрована система "ДІЯ" управління конкурентоспроможністю підприємства Луцяк Віталій Васильович, Луцяк Василь Григорович Спп Слово ДІЯ має дуже глибокий зміст, який вимагає пояснення. Його можна розкласти на три складові: ди 77
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. С Досліджено питання застосування біологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль азотф 117
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. Тд Визначено, що одним із стратегічних завдань сучасної вищої школи є модернізація навчального процесу 132
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. С В статті доводиться провідна роль математичної складової професійно-іннноваційної компетентності ма 113
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. С У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Укра 119
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. СSc The article deals with financial and economic meaning of bioenergy as an important component of the 321
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. С У дослідженні пропонується ввести нове поняття «реально досяжна конкурентоспроможність туристської д 167
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. С У статті розглянуто підходи до створення сучасних освітніх університетських середовищ для впроваджен 352
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. С В статті розкриваються теоретико-методологічні основи управління прибутковістю підприємств. Представ 435
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. С Вивчався вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур. 248
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. С Намічено основні шляхи розвитку систем землеробства з огляду на сучасні кліматичні зміни. 309
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Проведено оцінку ефективності сортосумішей ярого ячменю на підставі різних конструкцій співвідношенн 192
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С На підставі багаторічного циклу досліджень розроблена раціональна система удобрення редьки олійної д 174
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. С На основі аналізу дослідження різних типів і моделей ринку сформульований власний алгоритм формуванн 327
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. С У статті проведено дослідження інноваційного розвитку вітчизняної галузі овочівництва під час застос 845
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. С У статті розглянуто стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні. Визн 298
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. С У статті проведено дослідження історичних етапів розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції. Роз 381
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти щодо специфіки системного підходу в методології дослідження а 95
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. С У статті проведено комплексне, інтегративне оцінювання економічних параметрів постіндустріального ти 245
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. С У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи аналізу логістичних систем та запро 574
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. С У даній статті здійснено розгляд розвитку будівельної галузі, яка грунтуюється на результатах, в яки 136
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. С Стаття присвячена здійсненню практичної апробації методології оцінювання ефективності діяльності під 139
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. С Стаття містить огляд наукових підходів до економічної сутності категорій “ресурси” та “ресурсний пот 312
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С Проведено дослідження вивчення частки впливу грунтових умов родючості на формування продуктивності 145
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. С В статье на основе экспериментальных исследований и с использованием методов математического моделир 257
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. С В статті розглянуто аналіз нових гібридів буряків цукрових за методиками стабільності та пластичност 292
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. С Висвітлено результати особливостей ерозійної стійкості грунтів Вінниччини з огляду на особливості ре 275
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. С Описано принцип роботи сушарки з тепловим насосом Стірлінга. 109
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. С Запропоновано конструкцію керованого віброприводу напрямленої дії зі спареними дебалансами для вібра 180
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. С Освітній процес аграрного ВНЗ є тим середовищем, у якому особистість набуває якостей, необхідних д 150
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. С Розглянуто необхідність поглибленого дослідження економічної безпеки на мікрорівні, виділено фактори 324
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. С У статті доведено необхідність ідейного та структурного перетворення діяльності Податкової міліції в 121
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. С Суть методу полягає у тому, що для змінних величин, які визначають частки секторів (матеріального, ф 106
16663 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114777) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування 88
16662 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114776) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 121
16661 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 115403) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 113
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 166
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 180
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. Тд 133
16624 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України Колесник Т.В. Пк 220
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. Тд 118
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. Тд 240
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. Тд 145
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 175
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. Тд 149
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. С Проведена оцінка та виділено упродовж чотирьох років використання перспективний вихідний матеріал дл 113
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 281
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 135
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 117
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. Тд 189
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. Тд 126
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. Тд 365
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. Тд 271
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. С У статті розглядаються актуальні питання використання власності в сільськогосподарських підприємства 272
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. С Дана публікація присвячена актуальним питанням формування наукової методології дослідження діяльност 258
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. С Метою статті є аналіз застосування біопалива в сільському господарстві та визначення перспектив вико 409
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. С У статті здійснено спробу узагальнити теоретичні підходи до соціальних гарантій та стандартів як еко 293
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Тд Сьогодні овочівництво в Україні нерозривно пов’язане з глобальними ринками, що диктують вимоги до я 139
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. Тд Структурні зміни, які відбуваються в економіці після становлення незалежності України, змінюють не т 146
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в контексті проє 295
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку місцевого самоврядування, розглянуто теоретичні та 146
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. Суз Перевірено авторську педагогічну технологію формування полікультурної компетентності майбутніх фахів 306
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. С Стаття присвячена питанням організації освітнього полісуб’єктного середовища в аграрному університе 357
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Тд Дослідження роботи регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів, робочий об’єм яких змінюється з 145
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розкрито сутність поняття внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців 279
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С У статті висвітлено питання впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майб 274
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С З’ясовано сутність педагогічної технології формування полікультурної компетентності на заняттях іноз 121
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. С У статті схарактеризовано суть контекстного навчання та особливості його застосування у процесі викл 452
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. С Стаття присвячена проблемі професійної підготовки менеджерів АПК, яка є надзвичайно актуальною для  469
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С У статті приділена значна увага проблемам інформаційного забезпечення обліку та впливу ефективного у 191
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С У статті проаналізовано сучасний стан виробництва органічної продукції у США, досліджено історичні а 133
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. С The article is concerned with information technologies usage in the agricultural information-advisor 137
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. С Зрушення, що відбулись на сучасному етапі в економіці України, призвели до суттєвих негативних змі 323
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. С У статті розглядається сучасний стан інноваційного розвитку та управління в аграрному секторі Україн 236
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. С У статті розглядаються особливості, педагогічні умови та основні напрями роботи куратора академічної 112
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. С У статті викладено дослідження організації технологій доїння корів, властивих для них технологічних 383
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. С Стаття присвячена дослідженню технологій та організації технологічних процесів утримання тварин у мо 276
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. С Розглянуто сучасну деталізацію раціонів для повноцінної та збалансованої годівлі тварин. Запропонова 136
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. С У статті досліджено сутність та необхідність аналізу виробничих запасів на підприємстві. Проведено 145
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. С У статті розглянуто сучасний стан діяльності овочепереробних підприємств в умовах ринкової економік 564
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С У статті розглянуто аналіз тенденцій інноваційної діяльності промислових підприємств нашої держави, 239
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С У статті розглянуто забезпеченість науко­вих організацій Вінницької області кадрами, визначено струк 267
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діял 290
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С Стаття присвячена питанням підвищення продуктивності та ефективності праці персоналу у підприємств 255
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С У статті проаналізовано динаміку фонду оплати праці ФГ «Урожай». Визначено питому вагу витрат на о 297
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С В статті висвітлюються основні питання формування розподільчої логістики агараного сектору. 670
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. С У статті досліджено питання сутності та ролі виховання професійної компетентності фахівців в аграрні 451
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. Тд Узагальнено шляхи та методи селекції картоплі на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб з використ 135
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. С У статті розглянуто економічну суть та важливість повноцінного функціонування ринку цінних паперів в 298
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О. П., Алескерова Ю. В. Тд Для виживання в сучасних умовах ведення малого бізнесу потрібно чітко розуміти і прогнозувати напря 201
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. С Інформаційне забезпечення управління ціновою політикою товарів має відповідати вимогам економіки, шл 694
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С В роботі на основі статистичного аналізу даних досліджуються показники сталого розвитку територій Ук 127
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Розроблено класифікацію показників якості в бухгалтерському обліку та фактори, що впливають на них. 360
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. С Обґрунтовано основи облікової концепції в умовах постіндустріальної економіки в частині оборотного к 435
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С В роботі на основі методів математичного моделювання досліджується гібридний потік транзакцій, що ут 147
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. С У статті проведено ґрунтовний аналіз ключових змін в оподаткуванні сільськогосподарських підприємст 263
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. С Висвітлюються економічні підходи до трактування суті економічної безпеки та її складових; виділено 1037
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. С У статті проаналізовано основні положення нововведених національних положень (стандартів) бухгалтерс 157
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. С У статті досліджено проблеми впровадження системи бухгалтерського обліку в державному секторі з 1 сі 169
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С В роботі досліджується суперпозиція двох неоднорідних стохастичних потоків транзакцій. Перший з них 122
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. С У статті здійснено спробу провести ідентифікацію причин занепаду фінансового аналізу у сфері сільсь 93
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С Стаття розкриває найбільш загальні зв’язки соціальних процесів через призму системного облікового ві 481
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С В роботі розроблена математична модель неоднорідного гібридного потоку транзакцій, що є результатом 93
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. С This research is based on the statement that agricultural advisory activity in Ukraine is not formed 135
16511 Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. СSc The development of the world economy is accompanied by the emergence of new causal relationships t 313
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. С У статті обґрунтовано основні елементи удосконалення організаційної структури сільськогосподарських 100
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С В статті розкрито вплив організаційно-технологічних особливостей біологічних перетворень рибництва н 184
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С Розроблено модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва, що включає 232
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність проведення аналізу моделей оцінки якості облікової інформації з метою розр 161
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Метою статті є обґрунтування необхідності оцінки якості облікової інформації на основі використання 337
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність використання системи менеджменту якості для удосконалення організації облі 236
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність проведення досліджень трансформації підходів до визначення системи якісних 121
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. С У статті обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень в напрямі забезпечення належного р 134
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С Найбільш поширеними способами подрібнення коренеплодів є механічні, які характеризуються простою кон 290
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С У статті представлено авторське трак­тування поняття інновації, інноваційна стратегія та стратегіч 267
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С Запропоновано методику аналізу дієвості процесів захисту і реабілітації ґрунту, підземних та поверх 285
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. С У статті розглянуто порядок відображення в обліку земель сільськогосподарського призначення. Питання 966
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. СSc Досліджено та змодельовано процес видавлю­вання різі з накладанням ультразвукових коли­вань. На осно 108
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. С У статті розглянуто сучасний стан, місце і роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперат 1434
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. С В статті представлена конструкція машини для посадки технічної верби із змінними міжряддями посадочн 254
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. Суз The advantages of wave technologies in comparison with traditional thermal technologies are consider 256
16448 Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. СSc Запропоновано технології адресної доставки енергії для інтенсифікації тепломасопереносу при переробц 217
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters Rubanenko O., Kazmiruk O., Bandura V., Matvijchuk V., Rubanenko O. СSc Шляхом аналізу пошкоджуваності силових трансформаторів та методів керування режимами електроенергет 298
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. С У процесі глобалізаційних перетворень страховий ринок виступає у ролі соціально значимої с 328
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. С Викладено спосіб синхронізації ферментації кормів в рубці на принципі згодовування вуглеводно-концен 468
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. С Порівняльну оцінку продуктивної дії консервованого сінним борошном з галеги східної і сухого зерна с 337
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. С Важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування, яке допомагає підтримувати вис 471
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. С Представлений вдосконалений спосіб ультразвукового вигладжування з попереднім зазором, що дозволяє о 336
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. С Одним з актуальних завдань є розвиток системного підходу до проблеми підвищення ефективності процесі 294
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. С 147
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. С З метою інтенсифікації виробництва продукції вперше рекомендовано застосовувати кормову добавку на о 312
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. С Розроблено і апробовано спосіб біологічного консервування і використання в годівлі дійних корів воло 303
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. С Показано, що використання в годівлі молодняку свиней великої білої породи преміксів Інтермікс ПВ-4% 347
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко С Встановлено, що використання сінного борошна з будяка акантовидного в якості біологічного консервант 302
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. С Показано, що згодовування відлученим поросятам з середньою живою масою 20…35 кг преміксів Інтермікс 265
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. С В статті проаналізовано стан використання, поширення та технологічні аспекти вирощування проса лоз 266
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. С В статті наведено результати досліджень з оцінки впливу удобрення на фотосинтетичну продуктивніст 168
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. С Наведені дані стану виробництва картоплі в Україні та у Вінницькій області. Проаналізовано динамік 153
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. С Встановлено, що динаміка приростів живої маси була більшою у бичків ½ шароле при утриманні на глибок 294
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. С Проблема захисту сходів цукрових буряків від шкідників та хвороб завжди була гострою проблемою у тех 125
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С У статті досліджено інформаційне забезпечення як складову системи управління сільськогосподарськими 962
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння мікропрепаратом Полі 186
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С У статті розглянуто склад внутрішніх і зовнішніх користувачів аналізу фінансового стану підприємств 386
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С У статті розкривається проблематика забезпечення земельними ресурсами сільськогосподарських підприєм 366
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С Показано, що сформульовані Ч. Дарвіном півтора століття тому закономірності відбору, спадковості і м 124
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що основними зерновими культурами Вінницької облас 138
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. С Показано джерела потрапляння важких металів у зерно та накопичення їх у різних видах зернових. Устан 258
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. С Проведено дослідження найпоширеніших мінеральних добрив та розраховано обсяг надходження токсичних р 133
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. С У статті розглянуто особливості використання сучасних технологій ведення сільського господарства та 1680
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С У статті визначено сутність та зміст світової продовольчої безпеки та розглянуто динаміку кількост 366
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. С Стаття присвячена питанням організаційно-економічних засад підвищення ефективності виробництва насін 388
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С Цілями статті є вивчення причин виникнення бідності, її негативних проявів, виявлення наслідків бідн 231
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. С Для ефективного розвитку енергетичного сектору економіки в якості елементів новизни використано регі 495
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. С В статті висвітлено проблемні аспекти загальних тенденцій розвитку сільського господарства та його в 336
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. С За наявного в агропромисловому комплексі країни досить потужного потенціалу науково-технічної та про 198
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. С В статті окреслюються сучасні тенденції світового виробництва біогазу, що забезпечує одночасне створ 282